МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Хууль, эрх зүй

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенци

  1. АЖ YЙЛДВЭРИЙН ӨМЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ПАРИСЫН КОНВЕНЦ

            1970 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр буюу 1970 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон

            (1883 оны 3 дугаар сарын 20)

            1900 оны 12 дугаар сарын 14-нд Брюссельд,

            1911 оны 6 дугаар сарын 2-нд Вашингтонд,

            1925 оны 11 дүгээр сарын 6-нд Гаагад,

            1934 оны 6 дугаар сарын 2-нд Лондонд,

            1958 оны 10 дугаар сарын 31-нд Лиссабонд,

            1967 оны 7 дугаар сарын 14-нд Стокгольмд тус тус хянан өөрчилж,

            1979 оны 9 дүгээр сарын 28-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдлаар

            1 дүгээр зүйл

            Холбоо байгуулах; аж үйлдвэрийн өмчийн хүрээ

            (1) Энэхүү конвенцийг хэрэглэж байгаа орнууд аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах холбоо байгуулна.

            (2) Аж үйлдвэрийн эрхийн хамгаалалтын объектод патент, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, эх үүсвэр буюу нэрийн гарлын заалт, шударга бус өрсөлдөөнийг таслан зогсоох үйлдэл багтана.

            (3) Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгийн өргөн утгаар ойлгож, зөвхөн үйлдвэр болон худалдаанд бус, түүнчлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, уул уурхайн олборлох үйлдвэр, дарс, буудай, тамхины навч, жимс, мал, ашигт малтмал, цэвэр ус, шар айраг, цэцэг, гурил гэх мэт байгалийн буюу боловсруулалтын аргаар гарган авдаг бүх төрлийн бүтээгдэхүүнд адил хамаарна.

            (4) Шинэ бүтээлийн патентад холбооны гишүүн орны хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн патент болох импортын патент, сайжруулсан бүтээлийн патент, нэмэгдэл патент ба гэрчилгээ хамаарна.

            2 дугаар зүйл

            Холбооны гишүүн орны харьяатад зориулсан үндэсний горим

            (1) Холбооны аливаа гишүүн орны харьяат аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хувьд энэхүү конвенцоор тусгайлан олгосон эрхийг хөндөхгүйгээр холбооны бусад бүх орны хуулиар өөрийн харьяатад олгодог, эсхүл цаашид олгох давуу эрхийг эдэлнэ. Иймд тэд тухайн орнууд өөрийн харьяатад тавих албан ёсны шаардлага, нөхцөлийг мөрдөж байвал тэдгээрийн адил эрхийн хамгаалалт болон эрхийг зөрчих тохиолдолд тэдний аливаа эрх зүйн адил хамгаалалттай байна.

            (2) Гэхдээ эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа оронд байнга оршин суудаг байх, эсхүл тухайн оронд худалдааны эсхүл үйлдвэрийн газартай байх нөхцөлийг холбооны гишүүн орны харьяатад аж үйлдвэрийн өмчийн аливаа эрхийг эдлэхэд урьдчилсан нөхцөл болгон шаардахгүй.

            (3) Шүүхийн болон захиргааны горим болон хуулийн харьяалалд хамаарах, түүнчлэн үйл ажиллагаа явуулах хаяг тодорхойлох, эсхүл итгэмжлэгч томилох зэрэг холбооны гишүүн орон бүрийн аж ахуйн өмчийн тухай хуулийн заалтын шаардлага хадгалагдана.

            3 дугаар зүйл

            Зарим этгээдийг холбооны гишүүн орны харьяадтай адилтган авч үзэх

            Холбооны гишүүн орны харьяат биш боловч холбооны орнуудын аль нэгэнд байнга оршин суудаг, эсхүл тэр оронд үйлдвэрийн буюу худалдааны газар эзэмшдэг этгээдийг холбооны орны харьяаттай адилтган авч үзнэ.

            4 дүгээр зүйл

            А-I. Патент, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, зохиогчийн гэрчилгээ: давамгайлах эрх

  1. Патент: мэдүүлгийг салгах

            А.

            (1) Холбооны гишүүн аль нэг оронд патент хүсэх тухай мэдүүлэг буюу ашигтай загвар, эсхүл бүтээгдэхүүний загвар, эсхүл барааны тэмдгийг бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг зохих журмаар нь гаргасан аливаа этгээд, эсхүл түүний өв залгамжлагч бусад оронд мэдүүлэг гаргах зорилгоор дор дурдсан хугацаанд давамгайлах эрх эдэлнэ.

            (2) Холбооны гишүүн аливаа орны дотоодын хууль тогтоомж буюу холбооны гишүүн орнууд хоорондын хоёр ба олон талт гэрээний дагуу мэдүүлэг гаргах нь ердийн үндэсний мэдүүлэг гаргахтай адил бөгөөд давамгайлах эрх үүсэх үндэслэл гэж хүлээн зөвшөөрнө.

            (3) Ердийн үндэсний мэдүүлэг гаргах гэдэгт түүнийг цаашид хэрхэхээс үл шалтгаалан холбогдох оронд мэдүүлэг гаргасан өдрийг тогтоох зорилгоор мэдүүлэг гаргахыг ойлгоно.

            В.

            Иймд дээр дурдсан хугацаа дуусахаас өмнө холбооны гишүүн бусад оронд цаашид мэдүүлэг гаргасныг энэ хугацааны гүйцэтгэсэн үйлдлийн үндсэн дээр буюу тэдгээр үйлдэл нь гуравдагч этгээдийн аливаа эрх үүсэх болон хувьдаа ашиглах аливаа эрх үүсэх үндэслэл болохгүй байвал, тухайлбал өөр газарт мэдүүлэг гаргасан, шинэ бүтээл хэвлэн нийтлэгдсэн, түүнийг ашигласан, бүтээгдэхүүний зарим хэсгийг худалдаанд гаргасан, тэмдгийг ашигласан гэсэн үндэслэлээр түүнийг хүчин төгөлдөр бус гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Давамгайлах эрхийн үндэслэл болж чадах анхны мэдүүлэг гаргахаас өмнө гуравдагч этгээдийн олж авсан эрх нь холбооны гишүүн орон бүрийн дотоодын хууль, тогтоомжийн дагуу хадгалагдана.

            С.

            (1) Давамгайлах эрхийн дээр дурдсан хугацаа нь шинэ патент, ашигтай загварт арван хоёр сар, аж үйлдвэрийн загвар болон барааны тэмдэгт зургаан сар байна.

            (2) Эдгээр хугацааг анхны мэдүүлэг өгсөн өдрөөс эхлэн тооцно. Мэдүүлэг гаргасан өдрийг хугацаанд оруулахгүй.

            (3) Хэрэв энэ хугацааны эцсийн өдөр хууль ёсны амралтын өдөр, эсхүл эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа орны байгууллага мэдүүлэг хүлээж авдаггүй амралтын өдөр байвал хугацааг дараагийн анхны ажлын өдрийг хүртэл сунгана.

            (4) Хэрэв дараагийн мэдүүлэг гаргасан өдөр анхны мэдүүлгийг буцааж авсан, хөдөлгөөнгүй орхисон, хойшлуулсан, нийтэд танилцуулахад хангалтгүй, түүнчлэн аливаа эрхийг хэрэгжүүлэхээр түүнийг үргэлжлүүлээгүй болон тэр нь давамгайлах эрхэд татгалзах үндэслэл гаргаагүй тохиолдолд холбооны гишүүн тэр улсад гаргасан, (2) дахь хэсэгт дурдсан агуулгаар гаргасан анхны урьдах мэдүүлэгт тодорхойлсон шинэ бүтээлд давамгайлах хугацаа дуусах өдөрт гаргасан дараагийн мэдүүлгийг анхны мэдүүлгээр тооцох ёстой. Анхны өмнөх мэдүүлэг, давамгайлах эрхийг татгалзах үндэслэл болохгүй.

            D.

            (1). Анхны өмнөх мэдүүлгийн үндсэн дээр давамгайлах давуу байдал ашиглахыг хүсэж байгаа аливаа этгээдээс мэдүүлэг гаргасан өдөр болон орныг заасан мэдүүлэг өгөхийг шаардана. Орон бүр ийм мэдүүлгийг гаргах сүүлчийн хугацааг тогтооно.

            (2) Эдгээр заалтыг эрх бүхий байгууллагаас хэвлэн гаргадаг нийтлэлд, түүнчлэн патент болон түүнд хамаарах шинэ бүтээлийн тодорхойлолтод дурдсан байх ёстой.

            (3) Холбооны гишүүн орнууд давамгайлах эрхийн тухай мэдэгдэл гаргасан этгээдээс түүний урьд нь гаргасан мэдэгдлийн хуулбарыг (тодорхойлолт, зураглал г.м) ирүүлэхийг шаардаж болно. Энэ мэдэгдлийг хүлээн авсан байгууллага хуулбар үнэн зөв гэж баталгаажуулсан хуулбарт хуулийн ямар нэгэн баталгаажилт шаардахгүй бөгөөд ямар ч тохиолдолд түүнийг дараачийн мэдэгдэл гаргасан өдрөөс хойш гурван сарын дотор ямар нэгэн хураамжгүйгээр ирүүлж болно. Харин мэдүүлэг анх гаргасан өдрийн тухай уг байгууллагаас авсан магадалгаа болон орчуулгыг хавсаргаж ирүүлэхийг шаардах эрхтэй байна.

            (4) Мэдэгдэл гаргах үед нь давамгайллын тухай мэдэгдэлд зориулсан өөр ямар нэгэн албан ёсны шаардлага тавьж болохгүй. Холбооны гишүүн орон бүр давамгайлах эрхийг алдахаас илүү, энэхүү зүйлд дурдсан албан ёсны шаардлагыг мөрдөхгүйгээс үүсгэх үр дагаврыг тодорхойлно.

            (5) Цаашдаа өөр нотолгоо шаардагдаж болно.

            Анхны өмнөх мэдүүлгийн үндсэн дээр давамгайлал хүсэж байгаа этгээд уг мэдүүлгийн дугаарыг заах ёстой. Энэ дугаар (2) дахь хэсэгт дурдсан журмаар хэвлэн нийтлэгдэнэ.

            Е

            (1) Ашигтай загварт гаргасан мэдүүлэгт үндэслэсэн давамгайлах эрхийг хэрэглэж байгаа оронд бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргаж байвал давамгайлах хугацааг бүтээгдэхүүний загварт тогтоосон хугацаагаар авна.

            (2) Yүнээс гадна, аливаа оронд патентад гаргасан мэдүүлэгт үндэслэсэн давамгайлах эрхийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, эсхүл эсрэг байхыг зөвшөөрнө.

            F.

            Холбооны гишүүн аль ч орон мэдүүлэг гаргагч хэд хэдэн оронд тогтоосон олон давамгайлал хүсэж байгаа, эсхүл нэг буюу хэд хэдэн давамгайлал хүсэж байгаа мэдүүлэг нэг буюу хэд хэдэн хэсгээс бүрдэж, тэдгээр нь давамгайлал хүсэж байгаа мэдүүлэгт ороогүй гэдэг үндэслэлээр хэрэв, зөвхөн энэ хоёр тохиолдолд тухайн улсын хуулиар шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдал хангасан байвал дээрх патентын мэдүүлгийг бүртгэхээс татгалзах, давамгайлах эрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх эрх эдлэхгүй.

            Нэг буюу олон мэдүүлэгт орсон хэсгүүдийн хувьд давамгайлал хүсэж байвал дараачийн мэдүүлгийг гаргах нь хэвийн нөхцөлд давамгайлах эрх үүсгэнэ.

            G.

            (1) Хэрэв магадлан дүгнэлтийн явцад мэдүүлсэн шинэ бүтээл олон бүтээлд хамаарч байвал, мэдүүлэг гаргагч, давамгайлах эрхийн давуу байдлын зохих тохиолдолд анхны мэдүүлэг гаргасан өдрийн мэдүүлэг бүрд хэвээр хадгалахаар мэдүүлгийг хэд хэдэн мэдүүлэг болгон салгаж болно.

            (2) Мэдүүлэг гаргагч өөрийн санаачилгаар, давамгайлах эрхийн давуу байдлын зохих тохиолдолд анхны мэдүүлэг гаргасан өдрийг мэдүүлэг бүрд хэвээр хадгалахаар мэдүүлгийг хэд хэдэн мэдүүлэг болгон салгаж болно. Холбооны гишүүн орон бүр мэдүүлгийг салгахыг зөвшөөрөх нөхцөлийг тодорхойлох эрх эдэлнэ.

            H.

            Давамгайлал хүсэж байгаа шинэ бүтээлийн хэсгүүд мэдүүлгийн багц баримт бичигт илэрсэн тохиолдолд шинэ бүтээлийн зарим хэсгүүд гарлын оронд гаргасан мэдүүлэгт тодорхойлогдоогүй гэдэг шалтгаанаар давамгайлал эдлүүлэхээс татгалзахгүй.

            I.

            (1) Шинэ бүтээлийн патент эсхүл зохиогчийн гэрчилгээг өөрийн сонголтоор хүсэх эрх эдэлдэг оронд шинэ бүтээлийн мэдүүлэг нь патентын мэдүүлгийг авахад мөрддөгтэй адил нөхцөлд, энэхүү зүйлийн заалтын дагуу давамгайллын эрхийг хүсэх үндэслэл болно.

            (2) Шинэ бүтээлийн патент эсхүл зохиогчийн гэрчилгээг өөрийн сонголтоор хүсэх эрх эдэлдэг оронд амьдарч байгаа шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ авах мэдүүлэг гаргагч нь патент, ашигтай загвар буюу шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ хүссэн мэдүүлэгт үндэслэгдсэн давамгайлах эрхийг патентын мэдүүлэгт хамаарах энэхүү зүйлийн заалтын дагуу эдэлнэ.

            4 bis зүйл

            Патент: өөр өөр оронд ижил төрлийн шинэ бүтээлд олгогдсон патентын үл хамаарал

            (1) Холбооны гишүүн орны харьяатаас холбооны гишүүн өөр өөр оронд гаргасан мэдүүлгийн патент нь холбооны гишүүн эсхүл гишүүн бус бусад аль ч оронд авсан адил шинэ бүтээлийн патентаас үл хамаарна.

            (2) Энэхүү заалтыг ямар нэгэн хязгаарлалтгүй авч үзэх бөгөөд, тухайлбал давамгайлах хугацаанд мэдүүлэг гаргасан патент нь патентыг хүчингүй болгох, эрхийн үйлчлэлийг зогсоох түүнчлэн ердийн хүчинтэй байх хугацааг тогтоох үүднээс ч гэсэн үл хамааралтай гэсэн утгаар авч үзнэ.

            (3) Энэхүү заалт нь түүнийг хүчин төгөлдөр болох үед хэрэгжиж байгаа бүх патентад хамаарна.

            (4) Энэхүү заалтыг шинээр орнууд нэгдэн орох тохиолдолд тухайн нэгдэн орох мөчид аль ч талаасаа хэрэгжиж байгаа патентын хувьд мөн адил хэрэглэнэ.

            (5) Давамгайллаас үүсэх давуу байдлаар авсан патент нь холбооны гишүүн бүх оронд патентыг авахдаа давамгайллаас үүсэх давуу байдлаар бус мэдүүлэг гаргасан, эсхүл ийм байдлаар олгогдсон патентын адил үйлчлэх хугацаатай байна.

            4 ter зүйл

            Патент, патентад зохиогчийг заах

            Зохиогч патентад өөрийн нэрийг заалгах эрх эдэлнэ.

            4 quater зүйл

            Патент: Хуулийн дагуу худалдааг хязгаарлах тохиолдолд патентлаг чадвар хадгалагдах

            Патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэгдсэн эсхүл патентлагдсан бүтээгдэхүүний худалдааг үндэсний хууль тогтоомжийн үндсэн дээр хязгаарласан буюу багасгасан гэдэг үндэслэлээр патент олгохыг татгалзах буюу патентыг хүчингүйд тооцож болохгүй.

            5 дугаар зүйл

            А.Патент: Бүтээлийг импортлох, ашиглахгүй байх болон хангалтгүй ашиглах,

            албадан лиценз

            В.Бүтээгдэхүүний загвар: ашиглахгүй байх, барааг импортлох

            С.Барааны тэмдэг: ашиглахгүй байх, хэлбэрийн ялгаа,

            хамтран эзэмшигчийн ашиглалт

            D.Патент, ашигтай загвар, барааны тэмдэг,

            бүтээгдэхүүний загвар: тэмдэг хэрэглэх

            А.

            (1) Холбооны гишүүн аль нэг оронд үйлдвэрлэсэн барааг, патент олгосон оронд патент эзэмшигч оруулбал түүнд үндэслэсэн эзэмшигчийн эрхэд хохирол үүсэхгүй.

            (2) Холбооны гишүүн орон бүр ашиглагдаагүй шинэ бүтээлийн хувьд патентаар олгогдсон онцгой эрхийг хэрэгжүүлэх явцад гарч болох зүй бусын ашиглалтыг таслан зогсоох зорилгоор албадан лиценз өгөх тухай хууль ёсны арга хэмжээ авах эрх эдэлнэ.

            (3) Албадан лиценз өгөх нь зүй бус ашиглалтыг таслан зогсооход хангалтгүй гэж үзвэл патентын эрхийг хасаж болно. Патентыг хүчингүй болгох, патентын эрхийг хасах аль ч үйлдлийг анхны албадан лиценз өгснөөс хойш хоёр жилийн хугацаа дуусахаас өмнө хийж болохгүй.

            (4) Патентын мэдүүлэг гаргаснаас хойш дөрвөн жил өнгөрөөгүй буюу патент олгосноос хойш гурван жил өнгөрөөгүй болон аль хугацаа нь сүүлд дуусахаас өмнө ашиглаагүй буюу хангалтгүй ашигласан гэдэг шалтгаанаар албадан лиценз өгөхийг шаардаж болохгүй; хэрэв патент эзэмшигч түүнийг ашиглаагүй байсан тухай үйлдлээ нотолж байвал албадан лиценз өгөхөөс татгалзана. Тийм лиценз нь онцгой бус байх ба мөн энэ лицензийг хэрэглэж байгаа үйлдвэрийн газрын хэсэгт нь өгөх давхар хараат лиценз өгөх зөвшөөрөлтэй байна.

            (5) Дээр дурдсан заалтыг шаардлагатай засвар, найруулгатайгаар ашигтай загварт хэрэглэж болно.

            В.

            Бүтээгдэхүүний загварын эрхийн хамгаалалтыг, түүнийг ашиглаагүй эсхүл эрхийн хамгаалалттай бүтээгдэхүүнтэй адил төстэй, ижил гарлын бараа импортолсон гэдэг шалтгаанаар ямар ч нөхцөлд зогсоож болохгүй.

            С.

            (1) Хэрэв бүртгэгдсэн тэмдгийг аль нэг оронд заавал ашиглах ёстой нөхцөлд ашиглагдаагүйг нь үнэмшилтэй шалтгаанаар сонирхогч этгээдийн зүгээс нотлоогүй тохиолдолд, мөн боломжит хугацаа дууссан тохиолдолд л түүний бүртгэлийг хүчингүй болгож болно.

            (2) Холбооны гишүүн аль нэг оронд бүртгэгдсэн тэмдгийн ялгагдах үндсэн шинжийг өөрчлөөгүй бөгөөд зөвхөн зарим нэг өөр бүрдэлтэй хэлбэрээр тэмдгийг эзэмшигч нь ашигласан нь тэмдэгт олгосон эрхийн хамгаалалтыг хязгаарлахгүй бөгөөд бүртгэлийг хүчингүй болгохгүй.

            (3) Эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа тухайн орны дотоодын хуулийн дагуу тэмдгийн хам эзэмшигчид болох үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагууд адил төрлийн буюу ижил үүслийн бүтээгдэхүүний тэмдгийг зэрэг ашиглах нь хэрэв тэмдгийн тийм ашиглалт нь олон нийтэд буруу ойлголт өгөхгүй, олон нийтийн сонирхолтой зөрчилдөхгүй байвал эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа холбооны гишүүн аль нэг орны тэмдгийн бүртгэлд саад болохгүй бөгөөд ямар нэгэн байдлаар эрхийн хамгаалалтыг хязгаарлахгүй.

            D.

            Эрхийг хүлээн зөвшөөрөхдөө бүтээгдэхүүнд тавьсан ямар нэгэн тэмдэглэл буюу патент, ашигтай загвар, барааны тэмдгийн бүртгэл болон бүтээгдэхүүний загварын хадгалалтын талаар ямар нэгэн заалт хийсэн байхыг шаардахгүй.

            5 bis зүйл

            Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн бүх төрөл: эрхийг хадгалах хураамжийн төлбөрийн хөнгөлөлтийн хугацаа: Патент сэргээх

            (1) Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийг хадгалахад төлөх хураамжид олгох хөнгөлөлтийн хугацаа нь үндэсний хуулиар тогтоосон хураамж байвал, түүнд оногдох нэмэгдэл хураамжийн хамт зургаан сараас багагүй байхаар тогтооно.

            (2) Холбооны гишүүн орон хураамж төлөгдөөгүйгээс болоод хүчингүй болсон шинэ бүтээлийн патентыг сэргээх эрх эдэлнэ.

            5 ter зүйл

            Патент: Тээврийн хэрэгслийн хэсэг болох патентлагдсан бүтээлийг чөлөөтэй ашиглах

            Холбооны гишүүн орон бүр дараахь үйлдлийг патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөнд тооцохгүй:

            (i) холбооны гишүүн орны нутагт усан замаар тохиолдлоор буюу түр нэвтэрч орсон бусад орны хөлөг онгоцны гадар бие, хөдөлгүүр, татуургын сүлжил, механизм болон бусад тоног төхөөрөмжид патентлагдсан хэрэгслийг онцгой шаардлагаар ашигласан бол;

            (ii) холбооны гишүүн орны нутагт агаарын болон газрын замаар тохиолдлоор буюу түр нэвтэрч орсон бусад орны агаарын болон газрын хөдлөх бүрэлдэхүүний угсралт, ашиглалт болон тэдгээрийн туслах тоноглолд патентлагдсан хэрэгслийг ашигласан бол.

            5 quater зүйл

            Патент: Импортолж буй улсад патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг импортлох

            Патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн барааг эрхийн хамгаалалт хийсэн холбооны гишүүн оронд импортлоход патент эзэмшигч тухайн оронд патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хувьд импортолж байгаа орны үндэсний хуулиар түүнд олгогдсон бүх эрхийг эдэлнэ.

            5 quinquies зүйл

            Бүтээгдэхүүний загвар

            Холбооны гишүүн бүх улсад бүтээгдэхүүний загвар хамгаалагдана.

            6 дугаар зүйл

            Тэмдэг: Бүртгэх нөхцөл; өөр өөр оронд нэг тэмдгийн хамгааллын үл хамаарал

            (1) Барааны тэмдгийг бүртгэх ба мэдүүлэг гаргах нөхцөлийг холбооны гишүүн орон бүр өөрийн үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

            (2) Гэхдээ холбооны гишүүн орны харьяатаас холбооны гишүүн аливаа бусад оронд мэдүүлсэн барааны тэмдгийг гарлын оронд мэдүүлэг өгөөгүй, бүртгүүлээгүй, хугацаа сунгаагүй гэдэг шалтгаанаар бүртгэхээс татгалзах эсхүл хүчин төгөлдөр бус гэж үзэхгүй.

            (3) Холбооны гишүүн аль нэг оронд зохих журмаар бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг нь гарлын орон болон холбооны гишүүн бусад оронд бүртгүүлсэн тэмдгээс үл хамааралтай гэж тооцно.

            6 bis зүйл

            Тэмдэг: Нийтээр мэдэх барааны тэмдэг

            (1) Холбооны гишүүн орон, тэмдгийг хэрэглэж байгаа буюу тэмдгийг бүртгэсэн орны эрх бүхий байгууллагын тодорхойлсноор конвенцийн давуу эрхийг эдлэгч этгээдийн өөрийн буюу адил төрлийн бүтээгдэхүүнд хэрэглэдэг тэмдэг тухайн улсад нийтээр мэддэг болсон тэмдэгтэй төөрөгдөл үүсгэж болохуйц ба тэмдгийг дуурайлган үйлдсэн, хуулбарласан, орчуулсан барааны тэмдгийг сонирхогч этгээдийн гаргасан хүсэлтийн дагуу эсхүл тухайн орны хууль тогтоомжоор зөвшөөрч байвал хэрэглэхийг хориглох, бүртгэлийг хүчингүй болгох, бүртгэхээс татгалзах үүрэг хүлээнэ. Энэ заалт, тэмдгийн зонхилох бүрдэл хэсэг нь нийтэд илэрхий болсон тэмдгийн хуулбар буюу түүнийг дуурайлгасан, түүнтэй төөрөгдөл үүсгэж болохуйц байгаа тохиолдолд бүрэн хамаарна.

            (2) Тийм тэмдгийг хүчингүй болгох тухай шаардлага гаргахын тулд тэмдгийн бүртгэлийн өдрөөс эхлэн таван жилээс багагүй хугацаанд мэдэгдэнэ. Холбооны гишүүн орон, тэмдгийн ашиглалтыг хориглох шаардлага гаргаж болох хугацааг ч тогтоох эрх эдэлнэ.

            (3) Шударга бусаар ашиглаж байгаа болон бүртгэгдсэн тэмдгийг ашиглахыг хориглох буюу хүчингүй болгох тухай шаардлага гаргахад хугацаа тогтоохгүй.

            6 ter зүйл

            Тэмдэг: Улсын сүлд, хяналтын тусгай тэмдэглэгээ болон засгийн газар хоорондын байгууллагын бэлгэ тэмдэгтэй холбоотой тэмдгийг хориглох

            (1) (а) Холбооны гишүүн бусад орны төрийн бэлгэ тэмдэг, далбаа, сүлд, тэдгээр улсын баталгаажуулалт, хяналтын тэмдэглэл, тусгай тэмдэг, түүнчлэн сүлдний үүсэл, дүрслэлийн талаас авч үзэхэд дууриалгасан тэмдгийг барааны тэмдгээр буюу түүний ямар нэгэн бүрдэл хэсгээр эрх бүхий засаглалын зөвшөөрөлгүй ашиглаж байгааг зохих арга хэмжээ авах замаар хориглох, бүртгэлийг хүчингүй болгох, бүртгэхээс татгалзах талаар холбооны гишүүн орнууд харилцан тохиролцоно.

            (b) (а) дэд хэсэгт дурдсан заалт нь эрхийн хамгаалалтыг хангахад чиглэгдсэн хүчин төгөлдөр олон улсын хэлэлцээрээр тодорхойлсон сүлд, далбаа, бусад бэлгэ тэмдэг, хураангуйлсан болон бүтэн нэрээс бусад сүлд, далбаа, бусад бэлгэ тэмдэг, холбооны нэг буюу хэд хэдэн орон гишүүн нь байдаг засгийн газар хоорондын байгууллагын хураангуйлсан болон бүтэн нэрэнд адил хэмжээгээр хамаарна.

            (с) Холбооны гишүүн аль ч орон (b) дэд хэсэгт дурдсан заалтыг энэхүү конвенц тухайн оронд хүчин төгөлдөр болохоос өмнө шударгаар олж авсан эрх эзэмшигчид хохирол учруулах байдлаар хэрэглэх ёсгүй. Хэрэв (а) дэд хэсэгт дурдсан бүртгэл, ашиглалт нь тухайн байгууллага, сүлд, далбаа, бэлгэ тэмдэг, хураангуйлсан болон бүтэн нэртэй холбоотой байна гэсэн сэтгэгдэл нийтэд үүсгэхгүй, эсхүл энэ бүртгэл, ашиглалт байгууллага, ашиглагчийн хоорондох харилцаанд нийтэд төөрөгдөл үүсгэхээр илэрхий чиглэгдээгүй байвал холбооны гишүүн орон дурдсан заалтыг хэрэглэх үүрэггүй.

            (2) Баталгаажуулалт, хяналтын тэмдэглэгээ, тусгай тэмдгийг хэрэглэхийг хориглох үйлдэл нь тэмдэг, эсхүл түүнийг бүрдэлдээ багтаасан тэмдгийг тэр төрлийн буюу адил бараанд ашиглахаар зориулагдсан байх тохиолдолд хүчинтэй байна.

            (3) (а) Эдгээр заалтыг хэрэглэх зорилгоор холбооны гишүүн орнууд, олон улсын товчоогоор зуучлуулан улсын бэлгэ тэмдэг, баталгаажуулалт, хяналтын тэмдэглэл, тусгай тэмдэг зэрэг цаашдаа энэхүү зүйлийн хамгаалалтад бүрэн хэмжээгээр эсхүл зарим хязгаартай оруулахыг хүсэж байгаа тэмдгийн жагсаалтыг харилцан мэдээлэх, түүнчлэн энэхүү жагсаалтад цаашид орох өөрчлөлтийн талаар харилцан мэдээлж байхаар тохиролцов. Холбооны гишүүн орон мэдээлсэн тэмдгийн жагсаалтыг нийтэд танил болгох зорилгоор цаг алдалгүй хэвлэн нийтэлнэ. Гэхдээ улсын далбааны хувьд тийм мэдээлэл хийх үүрэггүй.

            (b) Энэхүү зүйлийн (1) дахь хэсгийн (b) дэд хэсэгт дурьдсан заалт, зөвхөн олон улсын товчоогоор зуучлуулж холбооны гишүүн орнууд мэдээлэгдсэн сүлд, далбаа, бусад бэлгэ тэмдэг, олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллагын хураангуйлсан болон бүтэн нэрэнд хэрэглэгдэнэ.

            (4) Холбооны гишүүн орон бүр өөрийн боломжийн хэрээр татгалзсан байдлаа, олон улсын товчоогоор зуучлуулан сонирхогч орон болон олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллагад, мэдээллийг хүлээж авснаас хойш арван хоёр сарын дотор мэдэгдэнэ.

            (5) Улсын далбааны хувьд (1) дэх хэсэгт дурдсан арга хэмжээг 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдрөөс хойш бүртгэгдсэн тэмдэгт хэрэглэнэ.

            (6) Далбаанаас бусад төрийн бэлгэ тэмдгийн хувьд болон холбооны гишүүн орны тэмдэглэл, тусгай тэмдэг, сүлд, далбаа, бусад бэлгэ тэмдэг, олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллагын хураангуйлсан болон бүтэн нэрийн хувьд энэ заалт, зөвхөн дээрх (3) дахь хэсэгт дурдсан мэдээллийг хүлээж авснаас хойш хоёр сар өнгөрсний дараа бүртгэгдсэн тэмдэгт хэрэглэгдэнэ.

            (7) Шударга бус үйлдлийн тохиолдолд улсууд, 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-аас өмнө бүртгэгдсэн төрийн бэлгэ тэмдэг, тэмдэглэл, тусгай тэмдгийг агуулсан тэмдгийг хүчингүй болгох эрх эдэлнэ.

            (8) Өөрийн улсын төрийн бэлгэ тэмдэг, тэмдэглэл, тусгай тэмдэг хэрэглэх зөвшөөрөлтэй харьяатууд эдгээр тэмдгийг бусад оронд адил төстэй тэмдэг байгаа тохиолдолд ч хэрэглэж болно.

            (9) Хэрэв тухайн ашиглалт нь барааны гарлын хувьд төөрөгдөл үүсгэж болохоор байвал, холбооны гишүүн бусад орны сүлдийг зөвшөөрөлгүйгээр худалдаанд хэрэглэхийг хориглох үүрэгтэй.

            (10) Дээр дурдсан заалтууд нь 6 quinquies зүйлийн В бүлгийн (3) дахь хэсэгт дурдсан холбооны гишүүн орны гаргасан тэмдэглэл, тусгай тэмдэг, сүлд, далбаа, төрийн бусад бэлгэ тэмдгийг болон (1) дэх хэсэгт жагсаасан олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллагын ялгах тэмдгийг зөвшөөрөлгүй агуулсан тэмдгийг хүчингүй болгох, бүртгэлээс татгалзах эрхийг орнууд хэрэгжүүлэхэд саад учруулахгүй.

            6 quater зүйл

            Тэмдэг: тэмдэг шилжүүлэх

            (1) Тухайн тэмдгийг ашиглаж байгаа үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагатай нь хамт шилжүүлж байвал ийм шилжүүлэлтийг хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагын хагас нь тухайн оронд байрлаж, шилжүүлсэн тэмдгийг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бүтээгдэхүүнийг борлуулах онцгой эрхийг хамтад нь шилжүүлж авсан тохиолдолд л холбооны гишүүн орны хууль тогтоомжийн дагуу тэмдгийн шилжүүлэлт хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

            (2) Энэхүү заалт нь холбооны гишүүн оронд, тухайн тэмдгийн шилжүүлэлт хүчин төгөлдөр байх, эрх шилжүүлж авсан этгээдийн ашиглалт уг тэмдгийг ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүний чанар, шинж байдал, гарал үүслийн хувьд нийтэд төөрөгдөл үүсгэж болох байдлыг авч үзэх үүрэг ноогдуулахгүй.

            6 quinquies зүйл

            Тэмдэг: Холбооны гишүүн нэг оронд бүртгэгдсэн тэмдгийг холбооны гишүүн бусад оронд хамгаалах

            А.

            (1) Гарлын орондоо зохих журмын дагуу бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүрийг холбооны гишүүн бусад оронд бүртгүүлэхээр мэдүүлж болох бөгөөд энэ зүйлд заасан тайлбараар ямар байгаагаар нь хамгаална. Эдгээр орон бүртгэлийг бүрэн албан ёсны болтол гарлын оронд нь эрх бүхий байгууллагад бүртгэсэн тухай гэрчилгээ ирүүлэхийг шаардаж болно. Тийм гэрчилгээнд ямар нэг баталгаа шаардахгүй.

            (2) Холбооны гишүүн оронд мэдүүлэг гаргагч нь бодит болон үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай байх, хэрэв тэрээр холбооны хэмжээнд тийм байгууллагагүй боловч холбооны гишүүн оронд байнга оршин суудаг байх, эсхүл холбооны хэмжээнд байнга оршин суудаг орон байхгүй боловч холбооны гишүүн орны харьяат байх тохиолдлын аль нэгийг хангаж байвал тухайн орныг гарлын орон гэж үзнэ.

            В.

            Энэхүү зүйлд хамаарах барааны тэмдгийг зөвхөн дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх буюу бүртгэхээс татгалзаж болно:

  1. Хэрэв тэмдэг нь эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа оронд гуравдагч этгээдийн олж авсан эрхийг хөндөж байвал;
  2. Хэрэв тэмдэг нь ямар нэг ялгагдах шинж тэмдэггүй эсхүл тухайн тэмдэг нь бүтээгдэхүүний гарлын байршил, үнэ, зориулалт, тоо, чанар, төрлийн тэмдэглэл, үйлдвэрлэсэн хугацаа эсхүл эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа орны худалдааны тогтсон заншил, хэвшсэн хэлбэрт нийтлэг болсон зэрэг худалдаанд хэрэглэж болох заалтыг шууд тусгасан бүрдэлтэй байвал;
  3. Хэрэв тэмдэг нь нийтэд төөрөгдөл үүсгэж болох эсхүл нийгмийн хэв журам, ёс суртахуунд харшилж байвал; Чингэхдээ нийгмийн хэв журамд шууд хамаарах хууль тогтоомжийн заалтаас өөр тэмдгийн тухай хууль тогтоомжийн ямар нэгэн заалтад тохирохгүй гэсэн ганцхан шалтгаанаар нийгмийн хэв журамд харшилж байна гэж үзэхгүй. Гэхдээ энэхүү заалтад 10 bis зүйлийн заалтыг ашиглана.

            С.

            (1) Тэмдгийг эрхийг хамгаалалтад авах эсэхийг тодорхойлохын тулд бүхий л бодит нөхцөл, тухайлбал тэмдгийн ашиглагдсан хугацааг авч үзнэ.

            (2) Гарлын оронд бүртгэгдсэн тэмдгийн ялгагдах шинжийг өөрчлөөгүй бөгөөд тэмдгийн зөвхөн бүрдэл нь өөрчлөгдсөнөөр гарлын оронд хамгаалагдсан тэмдгээс ялгагдаж байна гэдэг ганцхан үндэслэлээр барааны тэмдгийг холбооны гишүүн бусад оронд бүртгэхээс татгалзаж болохгүй.

            D.

            Хэрэв гарлын оронд бүртгэгдээгүй тэмдэгт эрхийн хамгаалалт хүсэх тохиолдолд энэхүү зүйлийн заалтыг хэн ч ашиглаж болохгүй.

            E.

            Гэхдээ гарлын оронд хийсэн тэмдгийн бүртгэлийн шинэчлэл ямар ч тохиолдолд, уг тэмдэг бүртгэгдсэн холбооны гишүүн өөр оронд бүртгэлийг шинэчлэх үүрэг үүсгэхгүй.

            F.

            Гарлын оронд хийгдсэн бүртгэл 4 дүгээр зүйлд заасан хугацаанаас хожуу хийгдсэн ч, уг хугацаанд багтаж тэмдэг бүртгүүлэхээр өгсөн мэдүүлэгт давамгайлах эрхийн давуу тал хадгалагдсан байна.

            6 sexies зүйл

            Тэмдэг: Yйлчилгээний тэмдэг

            Холбооны гишүүн орон үйлчилгээний тэмдгийг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. Гэхдээ тэд эдгээр тэмдгийг бүртгэх үүрэг хүлээхгүй.

            6 septies зүйл

            Тэмдэг: Эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй түүний төлөөлөгч, итгэмжлэгчээр бүртгэл хийлгэх

            (1) Холбооны гишүүн аль нэг орны тэмдэг эзэмшигчийн төлөөлөгч эсхүл итгэмжлэгч эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр нэг буюу хэд хэдэн гишүүн оронд тэр тэмдгийг бүртгүүлэхээр өөрийн санаачилгаар мэдүүлэг өгсөн бөгөөд, хэрэв төлөөлөгч буюу итгэмжлэгч энэ үйлдлээ үнэмшүүлсэн нотолгоо гаргаагүй, тухайн улсын хууль үүнийг зөвшөөрч байвал эзэмшигч бүртгэлийг хийлгэхгүй эсэргүүцэх, түүнийг хүчингүй болгохыг шаардах, эсхүл өөрийн ашигт зориулж бүртгэлийг дахин бүртгүүлэх эрх эдэлнэ.

            (2) хэрэв эзэмшигч төлөөлөгч буюу итгэмжлэгчдээ тэмдэг ашиглах зөвшөөрөл өгөөгүй бол (1) дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг дагуу эзэмшигч тэмдгийн ашиглалтыг эсэргүүцэх эрх эдэлнэ.

            (3) Yндэсний хууль тогтоомжоор энэхүү зүйлд заасан эрхийг эзэмшигч ашиглах боломжит хугацааг тогтоож болно.

            7 дугаар зүйл

            Тэмдэг: Тэмдэг хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүний шинж

            Барааны тэмдэг хэрэглэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний шинж байдал ямар ч тохиолдолд тэмдгийн бүртгэлийг саатуулах зүйл болохгүй.

            7 bis зүйл

            Тэмдэг: Хамтын тэмдэг

            (1) Холбооны гишүүн орнууд гарлын орны хуультай зөрчилдөөгүй тохиолдолд үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллага биш холбоодын хамтын тэмдгийг хамгаалах, бүртгүүлэх мэдүүлгийг хүлээн авах үүрэг хүлээнэ.

            (2) Орон бүр хамтын тэмдгийг хамгаалах онцгой нөхцөлийг өөрөө тодорхойлох бөгөөд хэрэв энэ тэмдэг нийтийн сонирхолд харшилж байвал түүний эрхийн хамгаалалтыг татгалзаж болно.

            (3) Гэхдээ хоршоо оршин тогтнох нь гарлын орны хууль тогтоомжтой харшлаагүй тохиолдолд уг хоршоод нь эрхийн хамгаалалт хүсэж байгаа оронд оршдоггүй эсхүл тэр орны хуультай зохицоогүй байгуулагдсан гэдэг үндэслэлээр хамтын тэмдгийн эрхийн хамгаалалтыг татгалзаж болохгүй.

            8 дугаар зүйл

            Аж ахуйн нэгжийн нэр

            Холбооны гишүүн бүх оронд аж ахуйн нэгжийн нэрийг барааны тэмдгийн бүрдэлд орсон эсэхээс үл хамааран түүнийг мэдүүлэг гаргахыг шаардахгүйгээр эсхүл бүртгэлгүйгээр хамгаална.

            9 дүгээр зүйл

            Тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр: Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар ашигласан барааг импортлоход хураах

            (1) Холбооны гишүүн оронд хууль ёсны хамгаалалтын эрхтэй тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг гаднаас импортлоход хураана.

            (2) Хууль бус тэмдэг хэрэглэж байгаа оронд эсхүл тийм барааг импортолж буй оронд ч барааг мөн хураана.

            (3) Прокурор болон бусад эрх бүхий байгууллага, сонирхогч этгээд, хувь хүн, хуулийн этгээдийн шаардлагаар орон бүрийн дотоодын хуулийн дагуу барааг хураана.

            (4) Эрх бүхий байгууллагууд бараа дамжин өнгөрөх тохиолдолд хураах үүрэг хүлээхгүй.

            (5) Хэрэв тухайн орны хуулиар барааг импортлох үед хураах тухай заагаагүй бол импортлохыг хориглох буюу импортолсны дараа хураах үйлдлээр барааг хураах үйлдлийг сольж болно.

            (6) Хэрэв тухайн орны хуулиар барааг импортлоход хураах, импортлохыг хориглох, импортолсны дараа нь хураах тухай заагаагүй бол тухайн хуульд тохирох өөрчлөлт оруулах хүртэл эдгээр арга хэмжээг тухайн орон өөрийн харьяатад ийм тохиолдолд авах арга хэмжээтэй адил нөхцөлөөр хуулийн үйлдэл, хэрэгслээр оруулна.

            10 дугаар зүйл

            Худал заалт: Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл болон үйлдвэрлэгчийн хэн болох тухай худал заалттай барааг оруулахад хураах гэх мэт

            (1) Өмнөх зүйлийн заалтыг бүтээгдэхүүний гарал үүслийн тухай болон үйлдвэрлэгч, боловсруулагч, худалдаалагч хэн болох талаарх худал заалтыг шууд ба шууд бусаар ашиглах тохиолдолд хэрэглэнэ.

            (2) Хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн алин болохоос үл хамааран ийм барааны үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл худалдаанд оролцсон, эсхүл барааны гарлын газар, эсхүл тийм газар байрлаж буй бүс нутагт, эсхүл худал заасан тэр оронд, эсхүл тийм худал заалтыг ашигласан газар байрлаж буй этгээдийг ямар ч тохиолдолд сонирхогч тал гэж үзнэ.

            10 bis зүйл

            Шударга бус өрсөлдөөн

            (1) Холбооны гишүүн орнууд холбоонд оролцогч орны харьяатыг шударга бус өрсөлдөөний эсрэг үр нөлөөтэй хамгаалалтаар хангана.

            (2) Yйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагаанд үнэнч заншилд харш өрсөлдөөний аливаа үйлдлийг шударга бус өрсөлдөөнд тооцно.

            (3) Түүний дотор дараахь зүйлийг хориглоно:

            (i) өрсөлдөгчийн үйлдвэр, бараа, эсхүл өрсөлдөгчийн үйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагааны хувьд ямар нэгэн аргаар андуурал үүсгэх аливаа үйлдэл;

            (ii) худалдааны үйл ажиллагааны явцад өрсөлдөгчийн үйлдвэр, бараа, эсхүл түүний үйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагааны нэр хүндийг унагах худал мэдээлэл хийх;

            (iii) худалдааны явцад барааны мөн чанар, боловсруулалтын

ДОӨБ-ын зохиогчийн эрхийн асуудлаархи гэрээ

ДОӨБ-ЫН ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН АСУУДЛААРХИ ГЭРЭЭ

Хэлэлцэгч талууд, 

Утга зохиол, урлагийн бүтээлийн зохиогчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг аль болох үр ашигтай, нэгдмэл хэлбэрээр хөгжүүлэн дэмжихийг эрмэлзэж,
Эдийн засаг, нийгэм, соёл, технологийн хөгжилтэй уялдан гарч байгаа асуудлуудыг зохистой шийдвэрлэх зорилгоор олон улсын шинэ дүрэм журмыг нэвтрүүлэх болон одоо мөрдөгдөж байгаа тодорхой дүрэм журмын хэрэгжилтийг тодруулахын чухлыг хүлээн зөвшөөрч,

Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг туурьвих, хэрэглэхэд мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжил, дэвшлийн онцгой нөлөөг хүлээн зөвшөөрч,

Утга зохиол, урлагийн бүтээлийн туурвилыг өдөөгчийнх нь хувьд зохиогчийн эрхийн хамгаалалтын өндөр ач холбогдлыг онцгойлон үзэж,

Бернийн конвенцид тусгагдсанчилан зохиогчийн эрх ба өргөн олон нийтийн сонирхлын хоорондын тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ялангуяа боловсрол, судалгаа, мэдээлэл олж авах хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, дараах асуудлаар зөвшилцөв:

Нэгдүгээр зүйл

(1) Энэхүү Гэрээ нь Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн Конвенцийн 20 дугаар зүйлийн утгын хүрээнд, Конвенциор үүсэн бий болсон Холбоонд нэгдсэн орнууд болох Хэлэлцэгч талууд байгуулж байгаа тусгай хэлэлцээр юм. Энэхүү Гэрээ нь Бернийн Конвенциос өөр аливаа бусад гэрээтэй холбоогүй бөгөөд бусад гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, хариуцлагыг хөндөхгүй.

(2) Энэхүү Гэрээний аль ч заалт Хэлэлцэгч талууд Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенцийн хүрээнд бие биенийхээ өмнө хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй.

(3) Цаашид Бернийн Конвенц гэдэгт Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн Конвенцийн 1971 оны 7 дугаар сарын 24-ний Парисын актыг ойлгоно.

(4) Хэлэлцэгч талууд Бернийн Конвенцийн 1-ээс 21 хүртэлх зүйл, хавсралтыг мөрдлөг болгоно.

Хоёрдугаар зүйл

Зохиогчийн эрхийн хамгаалалт нь илэрхийлэлд хамаарах ба харин санаа, үйлдэл, үйл ажиллагааны арга болон тоон ойлголтод хамаарахгүй.

Гуравдугаар зүйл

Хэлэлцэгч талууд, энэхүү Гэрээгээр олгосон хамгаалалтын хүрээнд Бернийн конвенцийн 2-6 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэгжүүлнэ.

Дөрөвдүгээр зүйл

Компьютерийн программыг Бернийн Конвенцийн 2 дугаар зүйлийн утгын хүрээнд утга зохиолын бүтээлийн адил хамгаална. Ийм хамгаалалт нь илэрхийллийн аль ч арга хэлбэрийг үл харгалзан компьютерийн программд хамаарна.

Тавдугаар зүйл

Агуулгын сонголт, зохиомжийн улмаас оюуны бүтээлийг бүрдүүлж буй мэдээлэл болон бусад аливаа хэлбэрийн материалын бүрдүүлэлтийг мөн адил хамгаална. Энэ хамгаалалт нь мэдээлэл болон материалд өөрт хамаарахгүй ба бүрдүүлэлтэд орсон аливаа мэдээ, материалын зохиогчийн эрхийг хөндөхгүй.

Зургадугаар зүйл

(1) Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчид нь өөрийн бүтээлийн эх хувь болон хуулбарыг худалдах буюу эсвэл бусдад өмчлүүлэхээр шилжүүлэх замаар нийтэд танилцуулахыг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

(2) /1/ дэх хэсэгт заасан эрх дуусгавар болох нь зохиогчийн зөвшөөрлөөр бүтээлийн эх хувь болон хуулбарыг анх удаа худалдах буюу бусдад өмчлүүлэхээр шилжүүлсний дараа тараахад хамаарахгүйгээр тогтоох нөхцлийг тодорхойлох Хэлэлцэгч талын эрх чөлөөг энэхүү Гэрээ хөндөхгүй.

Долоодугаар зүйл

(1) (i) Компьютерийн программ;

(ii) кино урлагийн бүтээл;

(iii) Хэлэлцэгч талын үндэсний хуулиар тодорхойлсны дагуу дуу авианы бичлэг бүхий бүтээлийн;

зохиогч нь өөрсдийн бүтээлийн эх хувь буюу хуулбарыг иргэдэд төлбөртэй хэрэглүүлэх зөвшөөрөл өгөх онцгой эрх эдэлнэ.

(2) (i) компьютерийн программын хувьд, программ нь өөрөө төлбөртэй

хэрэглүүлэх гол хэрэглэгдэхүүн биш тохиолдолд; ба

(ii) кино урлагийн бүтээлийн хувьд, төлбөртэй үйлчүүлэх нь хуулбарлах онцгой эрхийг эд хөрөнгийн нь хувьд хөндөж байгаа тийм бүтээлийг олноор хуулбарлахад хүргээгүй тохиолдолд;

(1) дэх хэсгийг хэрэглэхгүй.

(3) (1) дэх хэсгийн заалтыг үл харгалзан, 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар дуу авианы бичлэг бүхий өөрийн бүтээлийн хуулбарыг төлбөртэй хэрэглүүлсний хувьд зохиогчид нь зохих урамшуулал өгдөг тогтолцоотой Хэлэлцэгч тал тэрхүү тогтолцоог хадгалж болох ба ингэхдээ дуу авианы бичлэг бүхий бүтээлийг төлбөртэй хэрэглэх нь зохиогчийн хуулбарлах онцгой эрхийг эд хөрөнгийн хувьд нэмж хохироохгүй байвал зохино.

Наймдугаар зүйл

Бернийн Конвенцийн 11 дүгээр зүйлийн (1) хэсгийн (ii), 11 (bis) дүгээр зүйлийн (1) хэсгийн (I) ба (ii), 11 (ter) дүгээр зүйлийн (1) хэсгийн (ii) , 14 дүгээр зүйлийн (1) хэсэг ба 14 (bis) дүгээр зүйлийн (1) хэсэгт тусгасан эрхийг хөндөлгүйгээр утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчид өөрийн бүтээлээ шугаман болон шугаман бус холбоогоор нийтийн хүртээл болгох зөвшөөрөл өгөх онцгой эрх эдлэх ба ингэхдээ иргэд дээрх бүтээлтэй хүссэн цагтаа, хүссэн газартаа танилцаж болохоор байна.

Есдүгээр зүйл

Гэрэл зургийн бүтээлийн хувьд, Хэлэлцэгч талууд Бернийн Конвенцийн 7 дугаар зүйлийн (4) хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэхгүй.

Аравдугаар зүйл

(1) Хэлэлцэгч талууд, үндэсний хууль тогтоомжоороо, бүтээлийн хэвийн ашиглалттай зөрчилдөхгүй, мөн зохиогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр үл хөндөх онцгой тохиолдолд энэхүү Гэрээний дагуу олгосон утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхэд хязгаарлалт хийж эрхээс хасч болно.

(2) Хэлэлцэгч талууд Бернийн конвенцийг хэрэгжүүлэхдээ бүтээлийг хэвийн ашиглахтай зөрчилдөхгүй, мөн зохиогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр үл хөндөх онцгой тохиолдолд өмнө олгосон эрхэд хязгаарлалт хийнэ.

Арваннэгдүгээр зүйл

Хэлэлцэгч талууд Бернийн Конвенцийн болон энэхүү Гэрээний дагуу зохиогч эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хэрэглэж байгаа, мөн бүтээлийнх нь хувьд, өөрийнх нь зөвшөөрөлгүй буюу хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй үйл ажиллагааг хязгаарлаж байгаа тийм техник үйл ажиллагааг төөрөгдөлд оруулахын эсрэг хуулийн зохих хамгаалалт болон хуулийн үр ашигтай арга хэмжээг авна.

Арванхоёрдугаар зүйл

(1) Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээгээр ба Бернийн Конвенциор хамгаалагдсан эрхийг зөрчих үндсийг тавьсан, зөрчихөд тусалсан, буюу нуусан дараах үйлдлийг мэдсээр байж, эсвэл иргэний арга хэмжээний хувьд мэдэх бодит үндэслэлтэйгээр хийсэн аливаа этгээдийн эсрэг авах зүй зохистой, үр ашигтай хуулийн арга хэмжээгээр хангана. Тухайлбал:

(i) зөвшөөрөлгүйгээр эрхийн удирдлагын цахилгаан мэдээллийг устгах, эсвэл өөрчлөх;

(ii) эрхийн удирдлагын цахилгаан мэдээллийг нь зөвшөөрөлгүй устгасан эсвэл өөрчилсөн гэдгийг мэдсэн хэрнээ бүтээлийг нь болон хуулбарыг нь тараасан, эсвэл тараахаар оруулж ирсэн, нийтэд нэвтрүүлсэн буюу дамжуулсан.

(2) Энэхүү зүйлд хэрэглэсэнчлэн, “эрхийн удирдлагын тухай мэдээлэл” гэдэгт бүтээл, бүтээлийн зохиогч, бүтээлийн аливаа эрхийг эзэмшигч, эсвэл бүтээлийн хэрэглэх хугацаа, нөхцлийг тодорхойлж байгаа, мөн тийм мэдээллийг илэрхийлж байгаа аливаа тоон болон кодон мэдээнүүд нь бүтээлийн хуулбарт тавигдсан, эсвэл бүтээлийг нийтийн хүртээл болгохтой холбоотойгоор гарч байгаа мэдээллүүдийг ойлгоно.

Арван гуравдугаар зүйл

Хэлэлцэгч талууд Бернийн Конвенцийн 18 дугаар зүйлийн заалтыг энэхүү Гэрээгээр олгосон бүх эрхэд хамааруулж хэрэгжүүлнэ.

Арван дөрөвдүгээр зүйл

(1) Хэлэлцэгч талууд өөрийн хуулийн тогтолцоотой уялдуулж энэхүү Гэрээг сахиулахад шаардлагатай арга хэмжээг авна.

(2) Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээгээр олгосон эрхийг зөрчиж байгаа аливаа үйлдлийн эсрэг үр ашигтай арга хэмжээ авах болон зөрчлөөс сэргийлэх болон цаашид зөрчихөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилгоор эрхийг сахиулах журмыг өөрсдийн хууль тогтоомжид тусгаж өгнө.

Арван тавдугаар зүйл

(1) (a) Хэлэлцэгч талууд Чуулгантай байна.

(b) Хэлэлцэгч тал бүрийг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэрээр орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

(с) төлөөлөгч бүрийн зардлыг томилсон Хэлэлцэгч тал хариуцна. Чуулган НЇБ-ын Ерөнхий Чуулганаас тогтоосон журмын дагуу хөгжиж байгаа орон гэж тооцогддог, эсвэл зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байгаа орон болох Хэлэлцэгч талын төлөөлөгчдийн оролцоог хялбаршуулах зорилгоор санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (цаашид ДОӨБ гэнэ)-аас хүсч болно.

(2) (a) Чуулган энэхүү Гэрээг хадгалах, хөгжүүлэх болон энэхүү

Гэрээний хэрэгжилт, үйл явцтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэнэ.

(b) Чуулган, зарим нэгэн засгийн газар хоорондын байгууллага энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох асуудлыг хэлэлцэхдээ 17 дугаар зүйлийн (2) хэсгээр түүнд даалгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

(с) Чуулган энэхүү Гэрээг дахин хянаж үзэх Дипломат бага хурал хуралдуулах шийдвэр гаргах ба Дипломат бага хуралд бэлтгэх шаардлагатай зааварчлагыг ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд өгнө.

(3)(a) Хэлэлцэгч тал бүр, өөрөөр хэлбэл Улс бүр санал өгөх нэг эрхтэй

байх ба зөвхөн өөрийнхөө өмнөөс санал өгнө.

(b) Засгийн газар хоорондын байгууллага болох Аливаа Хэлэлцэгч тал, өөрийн Гишүүн улсынхаа өмнөөс энэхүү Гэрээний тал болох өөрийн Гишүүн Улсын тоотой тэнцүү тоогоор санал өгч болно. Хэрэв тийм Гишүүн Улс санал өгөх эрхээ эдлэх тохиолдолд аль ч засгийн газар хоорондын байгууллага санал өгөхөд оролцох ёсгүй бөгөөд мөн эсрэгээр адилхан байна.

(4) Чуулган ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал зарлан хуралдуулснаар хоёр жилд нэг удаа ээлжит хуралдаан хийлгэнэ.

(5) Чуулган өөрийн үйл ажиллагааны журмыг тогтоох ба үүнд ээлжит бус чуулган зарлан хуралдуулах, санал өгөх кворум, энэхүү Гэрээний заалтанд тусгагдах асуудлууд, олон асуудлаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай олонхийн санал зэрэг багтана.

Арван зургаадугаар зүйл

ДОӨБ-ын Олон улсын товчоо нь энэхүү Гэрээтэй холбоотой захиргааны зорилтуудыг гүйцэтгэнэ.

Арван долоодугаар зүйл

(1) ДОӨБ-ын аливаа гишүүн Улс энэхүү Гэрээнд нэгдэн орж болно.

(2) Чуулган, энэхүү Гэрээгээр хамарсан асуудлуудын талаар бүрэн ойлгоцтой, гишүүн Улсуудаа өөрийн хууль тогтоомжоороо зохицуулдаг, дотоод дүрэм журмынхаа дагуу Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий засгийн газар хоорондын байгууллагыг гишүүнээр авах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

(3) Энэхүү Гэрээг баталсан Дипломат бага хурлаар өмнөх хэсэгтэй холбогдуулж тайлбар хийсэн Европын нийгэмлэг уг Гэрээнд нэгдэн орж болно.

Арван наймдугаар зүйл

Энэхүү Гэрээнд тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол Хэлэлцэгч тал бүр энэхүү Гэрээгээр олгосон эрхийг эдлэх ба үүргийг хүлээнэ.

Арван есдүгээр зүйл

Энэхүү Гэрээ ДОӨБ-ын аливаа гишүүн Улс болон Европын холбоо 1997 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл гарын үсэг зурахад нээлттэй.

Хорьдугаар зүйл

Энэхүү Гэрээг батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай 30 баримт бичгийг ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал хүлээн авч хадгалснаас хойш гурван сарын дараа Гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

Хорин нэгдүгээр зүйл

Энэхүү Гэрээгээр

(i) 20 дугаар зүйлд дурдсан 30 Улс энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхэлж;

(ii) бусад аливаа Улс ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд баримт бичгээ хадгалуулахаар өгснөөс хойш гурван сарын хугацаа дуусмагц;

(iii) Европын нийгэмлэг, энэхүү Гэрээ 20 дугаар зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр болсны дараа батламжилсан буюу нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш гурван сарын хугацаа өнгөрсөн, эсвэл баримт бичгээ энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хадгалуулсан бол Гэрээг хүчин төгөлдөр болсноос хойш гурван сарын дараа;

(iv) энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий өөр бусад олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллага нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш гурван сарын хугацаа дууссаны дараа тус тус үүрэг хүлээнэ.

Хорин хоёрдугаар зүйл

Энэхүү Гэрээнд ямар ч тайлбар хийхгүй.

Хорин гуравдугаар зүйл

Аливаа Хэлэлцэгч тал энэхүү Гэрээг цуцлах тухай мэдэгдлээ ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд өгснөөр цуцална. ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал дээрх мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа Гэрээг цуцалсанд тооцно.

Хорин дөрөвдүгээр зүйл

(1) Энэхүү Гэрээг англи, араб, хятад, франц, орос ба испани хэлээр тус бүр нэг хувь эх бичвэр үйлдэж гарын үсэг зурна. Эдгээр хэл дээрх бичвэрүүд бүгд адил хүчинтэй байна.

(2) Өмнөх хэсэгт дурдсанаас бусад хэлээр нийтлэгдсэн албан ёсны эх бичвэрийг сонирхогч байгууллагатай зөвлөлдсөний дараа сонирхогч талын хүсэлтээр ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал тогтооно. Энэхүү хэсгийн зорилгод “сонирхогч тал” гэдэгт албан ёсны хэл нь, эсвэл албан ёсны хэлнүүдийн нэг нь яригдаж байгаа ДОӨБ-ын гишүүн Улс, мөн энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий, аль нэг албан ёсны хэл нь яригдаж байгаа Европын нийгэмлэг болон бусад олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллагыг ойлгоно.

Хоринтавдугаар зүйл

ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал энэхүү Гэрээний хадгалагч байна.

Төгсөв.

Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага байгуулах тухай конвенци

Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага байгуулах тухай конвенци

ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИ

(1967 оны 7 дугаар сарын 14-д гарын үсэг зурсан ба 1979 оны 9 дүгээр сарын 28-д өөрчлөлт орсон)
Хэлэлцэн тохирогч талууд, Улс хооронд харилцан тусгаар тогтнол, эрх тэгш байдлыг хїндэтгэх үндсэн дээр харилцан ашигтай байхын тулд сайн ойлголцол хамтын ажилллагаанд хувь нэмэр оруулахыг эрмэлзэх үүднээс, Бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор дэлхий дахинд оюуны өмчийн хамгаалалтыг дээшлүүлэхийг эрмэлзэж, Тусгаар байдлыг хүндэтгэн үзэхийн ялдамд аж үйлдвэрийн өмчийн болон зохиогчийн эрхийн салбарт байгуулагдсан холбоодын үйл ажиллагааг үр ашигтай, орчин үед нийцүүлэхийг эрмэлзэж, Доорх зүйлээр зөвшилцөв:

Нэгдүгээр зүйл

Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагыг ийнхүү байгуулав.

Хоёрдугаар зүйл

Энэхүү конвенцийн зорилгод:

1. “ байгууллага” гэдэгт Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагыг,

2. “ олон улсын товчоо” гэдэгт Оюуны өмчийн олон улсын товчоог,

3. “ Парисын конвенц” гэдэгт 1883 оны 3 дугаар сарын 20 нд гарын үсэг зурсан аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай конвенц болон түүнийг дахин хянасан баримт бичгүүдийг,

4. “Бернийн конвенц “ гэдэгт 1886 оны 9 дүгээр сарын 9-д гарын үсэг зурсан Утга зохиол урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай конвенци болон түүний дахин хянасан баримт бичгүүдийг,

5. “Парисын холбоо” гэдэгт Парисын конвенциор байгуулсан олон улсын холбоог,

6. “ Бернийн холбоо” гэдэгт Бернийн конвенциор байгуулсан олон улсын холбоог,

7. “Холбоод” гэдэгт Парисын холбоо болон түүнтэй холбогдуулан байгуулсан тусгай холбоо ба хэлэлцээр, Бернийн холбоо болон 4 дүгээр зүйлийн 3-т заасны дагуу Байгууллага удирдаж байдаг оюуны өмчийн хамгаалалтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон улсын хэлэлцээрийг,

8. “ оюуны өмч” гэдэгт:

 утга зохиол, урлаг, ба шинжлэх ухааны бүтээл,

 уран бүтээлчдийн тоглолт, дуу авианы бичлэг, ба нэвтрүүлэг,

 хүний бүтээн туурвисан бүх шинэ бүтээл,

 шинжлэх ухааны нээлтүүд,

 бүтээгдэхүүний загвар,

 барааны болон үйлчилгээний тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр ба тэдгээрийг заасан нэр,

 шударга бус өрсөлдөөний эсрэг хамгаалалттай холбоотой бүх эрхийг болон аж үйлдвэрийн, шинжлэх ухааны, утга зохиол, урлагийн салбарт гарч буй оюуны бүтээлээс үүдэн гарах бүх эрхийг ойлгоно.

Гуравдугаар зүйл

Байгууллагын зорилго нь:

1. Шаардлагатай үед дэлхий дахинаа бусад олон улсын байгууллагатай хамтарч улс хооронд хамтын ажиллагааг хангах замаар оюуны өмчийг хамгаалах явдлыг дээшлүүлэх,

2. Холбоодын хооронд удирдлагын хамтын ажиллагааг хангахад оршино.

Дөрөвдүгээр зүйл

3 дугаар зүйлд заасан зорилгод хүрэхийн тулд, Байгууллага нь өөрийн зохих байгууллагуудаар дамжуулан Холбоо тус бүрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд:

(i) (i) Оюуны өмчийг дэлхий дахинаа үр ашигтай хамгаалах явдлыг хялбарчлах болон энэ салбарт үндэсний хууль тогтоомжийг уялдуулахад чиглэсэн арга хэмжээг дээшлүүлэх,

(ii) Парисын холбоо, түүнтэй холбогдуулан байгуулсан тусгай холбоо ба Бернийн холбооныүйл ажиллагааг удирдлагаар хангах,

(iii) Оюуны өмчийн хамгаалалтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бусад олон улсын хэлэлцээрийг байгуулах, удирдахад оролцох,

(iv) Оюуны өмчийн хамгаалалтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бусад олон улсын хэлэлцээрийг байгуулахыг дэмжих,

(v) Оюуны өмчийн салбарт хууль зүйн болон техникийн тусламж хүссэн улсуудтай хамтран ажиллах,

(vi) Оюуны өмчийн хамгаалалтын асуудлаарх мэдээллийг цуглуулах, тараах, энэ салбарт судалгаа явуулах, судалгааны дүнг хэвлэх

(vii) Оюуны өмчийн хамгаалалтыг хялбарчлахад чиглэсэн үйлчилгээ явуулах, шаардлагатай үед энэ салбарт бүртгэл хөтлөх, бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг хэвлэн нийтлэх,

(viii) Бусад шаардлагатай арга хэмжээг авах зэрэг ажлыг гүйцэтгэнэ.

Тавдугаар зүйл

1. 2 дугаар зүйлийн 7-д заасан холбооны гишүүн аливаа улс Байгууллагын гишүүн болоход нээлттэй.

2. Холбооны гишүүн бус боловч,

(i) Нэгдсэн үндэстний байгууллагын болон түүний төрөлжсөн байгууллагын, мөн Олон улсын цөмийн хүчний байгууллагын ба Олон улсын шүүхийн гишүүн,

(ii) Энэхүү конвенцийн гишүүн болохыг Ерөнхий чуулганаас урьсан аливаа улс Байгууллагын гишүүн болоход нээлттэй.

Зургаадугаар зүйл

1. a) Энэхүү конвенцийн гишүүн бөгөөд аль нэг холбооны

гишүүн улсаас бүрдсэн Ерөнхий чуулгантай байна.

b) Улс бүрийн Засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

c) төлөөлөгчдийн зардлыг түүнийг томилсон засгийн газар хариуцна.

 

2. а) Чуулган нь;

(iii) Зохицуулах хорооноос нэр дэвшүүлсэн Ерөнхий захиралыг томилно;

(iv) Ерөнхий захиралын Байгууллагын талаарх илтгэлийг дахин хянан үзэх болон батлах бөгөөд түүнд шаардлагатай зааварчлага өгнө;

(v) Зохицуулах хорооны илтгэл, үйл ажиллагааг дахин хянах ба батлах бөгөөд тэр хороонд зааварчлага өгнө;

(vi) Холбооны жилийн төсөв, зардлыг батална:

(vii) 4 дүгээр зүйлийн 3-т заасан олон улсын хэлэлцээрийг удирдах асуудлаарх Ерөнхий захиралын санал болгосон арга хэмжээг батална:

(viii) Байгууллагын санхүүгийн зохицуулалтыг батална:

(ix) Нэгдсэн үндэстний байгууллагын үйл ажиллагааны арга ажиллагааг харгалзан, нарийн бичгийн дарга нарын газрын ажлын хэлийг тодорхойлно:

(x) 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т заасан улсуудыг энэхүү конвенцийн гишүүн болохыг урина:

(xi) Байгууллагын гишүүн бус ямар улсууд болон олон улсын засгийн газар хоорондын ямар байгууллага уулзалтуудад ажиглагчаар оролцохыг тогтооно:

(xii) Энэхүү конвенцийн дагуу авах бусад арга хэмжээг авна.

 

3. а) Чуулганы гишүүн орон нэг буюу хэдэн хэдэн

холбооны гишүүн гэдгээс үл хамаарч Ерөнхий чуулганд нэг санал өгнө.

b) Чуулганы гишүүн орнуудын тал хувь нь (саналын нэг эрхтэй) байвал санал хураана.

c) b) дэд хэсэгт заасан дүрмийг үл харгалзан хэрэв ямар нэг чуулган дээр төлөөлөх орнуудын тоо тал хувиас бага байх боловч чуулганы гишүүн орнуудын гуравны нэгтэй тэнцүү буюу илүү байвал Чуулган шийдвэр гаргах эрхтэй. Гэвч чуулганы өөрийн нь үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад шийдвэр нь дараах нөхцөл бүрдсэн үед биелэгдэх шийдвэр болно. Олон улсын товчоо нь чуулганы хуралдаанд оролцоогүй орнуудад шийдвэрийг явуулах ба уг шийдвэрийг батлах эсэх, түдгэлзэж байгаа талаархи саналаа шийдвэрийг тийнхүү явуулснаас хойш 3 сарын хугацаанд бичгээр ирүүлэхийг мэдэгдэнэ. Хэрэв энэ хугацаа дуусах үед шийдвэрийг баталсан буюу түтгэлзсэн орны тоо чуулганд санал хураахад дутаж байсан орны тоонд хүрсэн тохиолдолд уг шийдвэр олонхиор хүчин төгөлдөр болно.

d) Чуулган нь е) ба f) дэд хэсгийн заалтын дагуу гарсан гуравны хоёрын олонхийн саналаар шийдвэр гаргана.

e) 4 дүгээр зүйлийн 3-т заасан олон улсын хэлэлцээрийг удирдах асуудлаарх Ерөнхий захиралын санал болгосон арга хэмжээг дөрөвний гурвын олонхийн саналаар батална.

f) Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Тунхагийн 57 ба 63 дугаар зүйлийн дагуу Нэгдсэн үндэстний байгууллагатай байгуулах гэрээг аравны есний олонхий саналаар батална.

g) Ерөнхий захиралыг томилоход (2 дахь хэсгийн (i)), олон улсын хэлэлцээрийг удирдах асуудлаарх Ерөнхий захиралын санал болгосон арга хэмжээг батлахад (2 дахь хэсгийн (v)), ба төв байрыг шилжүүлэхэд (10 дугаар зүйл ), зөвхөн Ерөнхий чуулганд олнхийн санал шаардагдахаас гадна мөн Парисын холбоо, Бернийн холбооны чуулганд нэг адил шаардагдана.

h) Түтгэлзсэнийг саналд тооцохгүй

i) Нэг төлөөлөгч нэг орныг төлөөлж зөвхөн тухайн орны өмнөөс саналаа өгнө.

4. а) Ерөнхий чуулган Ерөнхий захиралын зарласнаар

хоёр жилд нэг удаа ээлжит хуралдаанаа хийнэ.

b) Ерөнхий чуулган Зохицуулах хорооны хүсэлтээр буюу эсвэл Ерөнхий чуулганы гишүүн улсын дөрөвний нэгийн хүсэлтээр Ерөнхий захирал Ерөнхий Чуулганы ээлжит бус хуралдаан зарлан хуралдуулж болно.

c) Уулзалтууд Байгууллагын төв байранд хуралдана.

5. Энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг Холбооны гишүүн бус улсууд Ерөнхий чуулганы уулзалтуудад ажиглагчаар оролцоно.

6. Чуулган нь асуудал хэлэлцэх журам, дотоод дүрмээ боловсруулан батална.

Долоодугаар зүйл

1. а) Аль нэг холбооны гишүүн гэдгээс үл хамааран

энэхүү конвенцийн гишүүн улсаас бүрдсэн Бага хуралтай байна.

b) Улс бүрийн Засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

c) Төлөөлөгчдийн зардлыг түүнийг томилсон засгийн газар хариуцна.

2. Бага хурал нь;

(i) Оюуны өмчийн салбарт нийтлэг сонирхлын асуудлаар хэлэлцэх ба мөн холбоодын бие даасан эрхлэх асуудлын хүрээнд дээрх асуудлаар зөвлөмж гаргана.

(ii) Холбооны жилийн төсөв, зардлыг батална:

(iii) Бага хурлын төсвийн хязгаарлалтын хүрээнд, хууль зүйн болоод техникийн тусламжийн хоёр жилийн хөтөлбөрийг гаргана.

(iv) 17 дугаар зүйлд заасны дагуу энэхүү конвенцид өөрчлөлт оруулна.

(v) Байгууллагын гишүүн бус ямар улсуудыг болон олон улсын засгийн газар хоорондын ямар байгууллага уулзалтуудад ажиглагчаар оролцохыг тогтооно:

(i) (vi) Энэхүү конвенцийн дагуу бусад арга хэмжээг авна.

3. а) Гишүүн орон бүр Бага хуралд саналын нэг эрхтэй.

b) Бага хурлын гишүүн орнуудын гуравны нэг нь байвал санал хураана.

c) 17 дугаар зүйлд зааснаар Бага хурал нийт саналын гуравны хоёрын олонхиор шийдвэр гаргана.

d) аль нэг холбооны гишүүн биш бөгөөд энэхүү конвенцийн гишүүн орны хандивын хэмжээг санал өгөх эрх бүхий улсуудын санал хураалтаар тогтооно.

e) Түтгэлзсэнийг саналд тооцохгүй

f) Нэг төлөөлөгч нэг орныг төлөөлж зөвхөн тухайн орны өмнөөс саналаа өгнө.

4. а) Бага хурал нь Ерөнхий захиралын зарласнаар хоёр

жилд нэг удаа ээлжит хуралдаанаа Ерөнхий чуулгантай нэг хугацаанд нэг байранд хийнэ.

b) Бага хурал Ерөнхий чуулганы гишүүн улсын олонхийн хүсэлтээр Ерөнхий захирал ээлжит бус хуралдаан зарлан хуралдуулж болно.

5. Чуулган нь асуудал хэлэлцэх журам, дотоод дүрмээ боловсруулан батална.

Наймдугаар зүйл

1. а) Парисын холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн буюу

Бернийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн, эсвэл хоёулангийх нь гишүүн бөгөөд энэхүү Конвенцийн гишүүн улсуудаас бүрдсэн Зохицуулах хороо байна. Гэвч, эдгээр гүйцэтгэх хороо нь түүнийг томилсон Чуулганы гишүүн улсуудын дөрөвний нэгээс илүү тооноос бүрдэнэ. Энэ тохиолдолд дээрх гүйцэтгэх хороо нь өөрийн гишүүдээс бүрдсэн Зохицуулах хороог томилох ба ингэхдээ тоо нь дээр дурдсан дөрөвний нэгээс илүүгүй байна. Харин Байгууллагын төв байр нь байрладаг улсыг дээрх дөрөвний нэг гэсэн бүрэлдэхүүнд хамааруулахгүй.

b) зохицуулах хорооны гишүүн улс бүрийн Засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

c) Зохицуулах хороо Бага хурлын хөтөлбөр, төсөв ба түүний хэлэлцэх асуудалтай буюу эсвэл нэхүү конвенцийн гишүүн бөгөөд аль нэг холбооны гишүүн бус улсын эрх, үүргийг хөндөж болох конвенцид өөрчлөлт оруулах саналтай шууд холбоо бүхий асуудлыг хэлэлцэхэд тэрхүү хорооны гишүүдийн нэгэн адил эрхтэй дээрх улсуудын дөрөвний нэг нь оролцсон байна. Бага хурал өөрийн ээлжит хуралдаанаар дээрх улсуудыг томилно.

d) Засгийн газар өөрийн томилсон төлөөлөгчийн зардлыг хариуцна.

1. Хэрэв Байгууллага удирддаг холбоод нь Зохицуулах хороонд төлөөлөлтэй байхыг хүсвэл тэдгээрийн төлөөлөгчдийг Зохицуулах хорооны гишүүн улсуудаас томилно.

2. Зохицуулах хороо нь:

(i) Холбоодын удирдлагууд, Ерөнхий чуулган, Бага хурал, Ерөнхий захиралд захиргааны, санхүүгийн болон нэг буюу хоёр холбооны, эсвэл байгууллагын нийтлэг сонирхлын асуудлаар зөвлөгөө өгөх, ялангуяа холбооны төсвийн зардлагын талаар зөвлөх,

(ii) Ерөнхий чуулганы хэлэлцэх асуудлын төслийг бэлтгэх,

(iii) Бага хурлын хэлэлцэх асуудлын болон хөтөлбөр, төсвийн төслийг бэлтгэх,

(iv) Хүчингүйд тооцсон.

(v) Ерөнхий захиралын сонгуулийн хугацаа дуусах үед, эсвэл ерөнхий захиралын албан тушаал чөлөөтэй байх үед уг албан тушаалд Ерөнхий чуулганаас томилуулахаар нэр дэвшүүлэх ёстой ба хэрэв Ерөнхий чуулган нэр дэвшигчийг томилохгүй болЗохицуулах хороо өөр хүнийг нэр дэвшүүлнэ. Ерөнхий чуулганаар хүн томилтол дээрх арга хэмжээ үргэлжлэнэ.

(vi) Хэрэв Ерөнхий захиралын албан тушаал хоёр Ерөнхий чуулганы хооронд эзгүйрвэл шинэ Ерөнхий (vii) захирал өөрийн албаа бүрдүүлтэл үүрэг гүйцэтгэгчийг томилно.

(viii) Энэхүү конвенциор өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэнэ.

3. a) Зохицуулах хороо нь Ерөнхий захирал зарласнаар

жил бүр нэг удаа ээлжит хуралдаанаа хийнэ. Байгууллагын төв байранд хуралдана.

b) Зохицуулах хороо нь Ерөнхий захирал зарласнаар ээлжит бус хуралдаанаа өөрийн санаачлагаар, эсвэл хорооны даргын хүсэлтээр, эсвэл гишүүдийн дөрөвний нэгийн саналаар хийнэ.

4. a) Улс бүр 1 дэх хэсгийн а\-д заасан нэг буюу хоёр

гүйцэтгэх хорооны гишүүн гэдгээс үл хамаарч Зохицуулах хороонд саналын нэг эрхтэй.

b) Зохицуулах хорооны гишүүдийн тал хувь нь байвал санал хураана.

c) Нэг төлөөлөгч зөвхөн тухайн улсыг төлөөлж санал өгнө.

5. a) Зохицуулах хороо нь нийт саналын ердийн олонхиор

өөрийн бодлоо илэрхийлэх ба шийдвэр гаргана. Түдгэлзсэнийг саналд тооцохгүй.

b) Ердийн олонхи болсон ч, Зохицуулах хорооны аливаа гишүүн шууд санал хураалтын дараасаналыг дараах байдлаар нарийвчлан тоолохыг хүсч болно: хоёр тусгай цаас бэлтгэх ба нэг нь Парисын холбооны гүйцэтгэх хорооны гишүүн улсын нэрийг жагсаасан, нөгөөх нь Бернийн холбооны гүйцэтгэх хорооны гишүүн улсын нэрийг жагсаасан байх, санал өгсөн улс бүрийн нэрийн ард өгсөн саналыг бичнэ. Хэрэв энэ тооллогоор ердийн олонхи тогтоогдоогүй бол санал хүчинтэй болсонд тооцохгүй.

6. Байгууллагын гишүүн боловч Зохицуулах хорооны гишүүн бус аливаа улс Хорооны уулзалтуудад санал өгөх эрхгүй блоовч ярилцлагад оролцох эрхтэйгээр ажиглагчаар оролцож болно.

7. Зохицуулах хороо өөрийн үйл ажиллагааны дүрэм журмыг тогтооно.

Есдүгээр зүйл

1. Олон улсын товчоо ньБайгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газар байна.

2. Олон улсын товчоог Ерөнхий захирал тэргүүлэх ба тэрээр хоёр орлогчтой байна.

3. Ерөнхий захиралыг тогтоосон хугацаагаар томилох ба тэр нь зургаан жилээс багагүй байна. Ерөнхий захиралыг тогтоосон хугацаагаар улируулан томилж болно. Эхний хугацаа болон дараагийн хугацаа, бусад нөхцлийг Ерөнхий чуулганаар тогтооно.

4. a) Ерөнхий захирал Байгууллагын гол гүйцэтгэгч

байна.

b) Байгууллагыг Ерөнхий захирал төлөөлнө.

c) Ерөнхий захирал Байгууллагын дотоод, гадаад асуудлаар Ерөнхий чуулганд зохих зааврын дагуу илтгэнэ.

5. Ерөнхий захирал хөтөлбөр, төсвийн төслийг болон үйл ажиллагааны тайлан бэлтгэнэ. Түүнийг сонирхогч Улсын Засгийн газарт болон Холбооны ба Байгууллагын эрх бүхий газарт дамжуулна.

6. Ерөнхий захирал болон түүний томилсон аливаа ажилтан санал өгөх эрхгүйгээр Ерөнхий чуулган, Бага хурал, Зохицуулах хорооны болон ажлын хэсгийн бусад хороодын уулзалтуудад оролцоно. Ерөнхий захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан дээрх газруудын нарийн бичгийн дарга байна.

7. Ерөнхий захирал Олон улсын товчооны үүрэг даалгаварыг үр дүнтэй гүйцэтгэхэд шаардлагатай боловсон хүчнийг томилно. Тэр мөн өөрийн орлогчоо Зохицуулах хороогоор дэмжигдсэний дараа томилно. Хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг Ерөнхий захирал санал болгосноор Зохицуулах хороогоор батлах ажилтны журмаар тогтооно.Албан хаагчийн хөдөлмөр эрхлэх нөхцлийг үйл ажиллагааны өндөр үр дүн, нягтралыг үндэс болгон тогтооно. Ажилтан авахдаа оршин суугаа газар зүйн байрлалыг үндэс болгоход анхаарна.

1. 8. Ерөнхий захиралын болон ажилтны үүрэг, хариуцлагын түвшин нь олон улсын шинжтэй байна. Тэд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ аливаа Засгийн газар болон Байгууллагын гаднах удирдлагаас үүрэг, заавар авах ёсгүй. Тэд олон улсын ажилтны албан тушаалд хор учруулж болох аливаа үйлдлээс зайлсхийнэ. Аливаа гишүүн улс Ерөнхий захирлын олон улсын хариуцлагыг хүндэтгэн, түүний үйл ажиллагаанд нөлөөлөхөөс зайлсхийнэ.

Аравдугаар зүйл

1. Байгууллагын төв байр нь Женевт байрлана.

2. Түүнийг шилжүүлэх асуудлыг 6 дугаар зүйлийн 3-ын d) ба g)-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Арван нэгдүгээр зүйл

1. Байгууллага нь хоёр тусдаа төсөвтэй байна: Холбоодын ерөнхий зардлын төсөв, Бага хурлын төсөв.

2. a) Холбооны зарлагын төсөвт холбооны ерөнхий

зарлагыг тусгасан байна.

b) энэхүү төсвийг дараах эх сурвалжаас бүрдүүлнэ:

(i) холбоодын хандив, холбооны хандивын хэмжээг тухайн холбооны чуулганаар тогтоох ба ингэхдээ холбоо ерөнхий зардалд ямар сонирхол агуулж буйг харгалзана.

(ii) Аль нэг холбоотой холбогдолгүйгээр Олон улсын товчооноос гүйцэтгэсэн эрх зүй, техникийн тусламжаас бусад үйлчилгээний хөлс,

(iii) Аль нэг холбоотой холбогдолгүйгээр Олон улсын товчооноос гаргасан хэвлэлийн худалдсанаас олсон орлого,

(iv) 3 дахь хэсгийн b\-ийн 4-т зааснаас бусад Байгууллагад өгсөн бэлэг дурсгал, өв, хандив,

(v) түрээс, хүү, бусад орлого.

3. a) Бага хурлын төсөвт Бага хурлын хуралдаануудыг

зохион байгуулахад гаргасан зардал, эрх зүй, техникийн тусламжийн зардал орно.

b) энэ төсөв дараах орлогоос санхүүжнэ:

(i) энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус улсын хандив,

(ii) холбооноос энэ төсөвт оруулсан мөнгө, түүнийг тухайн холбооны чуулганаас тогтоох ба холбоо бүр дээрх төсөвт хандивлахаас татгалзаж болно.

(iii) Олон улсын товчооноос эрх зүй, техникийн тусламжийн салбарт үзүүлсэн үйлчилгээний хураамж,

(iv) a) дэд хэсэгт заасан зорилгоор Байгууллагад өгсөн бэлэг дурсгал, өв, хандив,

4. а) Бага хурлын төсөвт оруулах хандивыг тогтоох

зорилгоор энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус улс бүр ангилалд хуваагдах ба дараах нэгжийн дагуу жилийн хандивийг төлнө:

Анги А. . . . . . . . . . .10

Анги В. . . . . . . . . . . 3

Анги С. . . . . . . . . . . 1

 

b) Улс бүр 14 дүгээр зүйлийн 1-т зааснаар үйл ажиллагаа явуулахдаа аль ангилалд хамаарах хүсэлтээ илэрхийлж болно. Хэрэв бана ангилал сонговол бага хурлын аль нэг хуралдаан дээр зарлаж болно. Хуралдааны дараа жилийн эхнээс энэ нь хүчин төгөлдөр болно.

c) Улс бүрийн жилийн хандив нь тухайн улсаас бага хурлын төсөвт оруулах хэмжээтэй адил байна.

d) Хандивыг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1-д төлсөн байна.

d) Хэрэв төсвийг санхүүгийн шинэ жилээс өмнө батлаагүй бол, төсөв нь санхүүгийн журмын дагуу өмнөх жилийн төсөвтэй адил хэмжээтэй байна.

5. Энэ зүйлийн дагуу санхүүгийн хандивыг хожигдуулж буй, энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус аливаа улс, мөн санхүүгийн хандиваа хоёр жилээр хоцроож буй, энэхүү конвенцийн гишүүн бөгөөд аль нэг холбооны гишүүн аливаа улс

5. гишүүн нь болох Байгууллагынхаа аливаа санал асуудалд өгөх эрхгүй болно. Гэвч хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хандиваа хожимдуулж буй бол санал өгөх эрхийг хязгаарлахгүй.

6. Олон улсын товчооноос эрх зүй, техникийн тусламжийн салбарт үзүүлсэн үйлчилгээний дүнд авсан мөнгө, хураамжийн хэмжээг Ерөнхий захирал тогтоох ба Зохицуулах хороонд илтгэнэ.

7. Байгууллага нь Зохицуулах хорооны баталснаар Засгийн газраас, олон нийтийн болон хувийн байгууллага, хувь хүнээс бэлэг, өв, хандив авч болно.

8. a) Байгууллага нь эргэлтийн хөрөнгийн сантай байх

бөгөөд тэр нь Холбоодоос болон энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус улсаас оруулсан нэг удаагийн төлбөрөөс бүрдэнэ. Хэрэв сан хүрэлцэхгүй болох тохиолдолд түүнийг нэмэгдүүлнэ.

b) холбоо бүрийн оруулах нэг удаагийн төлбөр ба түүний хэмжээг Чуулганаар тогтооно.

d) Энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус улсын нэг удаагийн төлбөрийн (анхны болон нэмэгдүүлсэн хэмжээг ба түүний өсөлтийг) анх төлсөн буюу эсвэл түүнийг нэмэгдүүлсэн жилд төлж байсан хэмжээтэй адилтгана. Адилтгасан хэмжээ буюу нөхцлийг Ерөнхий захирлын санал болгосноор Зохицуулах хорооны зөвлөгөөг авсны дараа Бага хурлаас тогтооно.

9. a) Байгууллага өөрийн төв байр нутаг дэвсгэр дээр нь

байрладаг улстай хийсэн гэрээндээ хэрэв сан хүрэлцэхгүй болох тохиолдолд тухайн улс урьдчилгаа өгнө гэж заана. Дээрх урьдчилгааны хэмжээ болон өгөх нөхцлийг тусад нь гэрээгээр зохицуулах ба тухай бүр гэрээ байгуулна. Урьдчилгаа өгөх үүрэг хүлээсэн тохиолдолд тухайн улс Зохицуулах хороонд суудал эзэлнэ.

b) а) дэд хэсэгт заасан Улс ба Байгууллага урьдчилгаа өгөх үүргээ цуцлах эрхтэй ба ингэхдээ бичгээр мэдэгдэнэ. Ийм мэдэгдэл нь гаргаснаас хойш 3 жилийн дараа хүчинтэй болно.

10. Тооцоог хянах ажлыг нэг буюу хэд хэдэн гишүүн улс гүйцэтгэх буюу эсвэл гаднаас хяналтын ажилтнуудыг санхүүгийн журамд зааснаар авч ажиллуулна. Тэдгээрийг өөрсдийн нь зөвшөөрснөөр Ерөнхий чуулган томилно.

Арван хоёрдугаар зүйл

1. Байгууллага нь гишүүн улс бүрийн нутаг дэвсгэр дээр тухайн улсын хуулийн дагуу өөрийн зорилт, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн боломжоор хангагдсан байна.

2. Байгууллага ньтөв байрны тухай гэрээг Швейцарийн холбоотой байгуулах ба төв байр цаашид байрлах аль ч гишүүн оронтой байгуулж болно.

3. Байгууллага нь бусад гишүүн улстай өөрийн зорилго, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн боломж, давуу талыг эдлэх зорилгоор хоёр болоод олон талын гэрээг байгуулж болно.

4. Ерөнхий захирал Байгууллагын өмнөөс 2 ба 3 дах хэсэгт заасан гэрээг хэлэлцэх буюу байгуулж болно.

Арван гуравдугаар зүйл

1. Байгууллага нь шаардлагатай үед бусад засгийн газар хоорондын байгууллагатай ажлын харилцаа тогтоож хамтран ажиллаж болно. Дээрх асуудлаарх аливаа ерөнхий хэлэлцээрийг Зохицуулах хорооноос баталсны дараа Ерөнхий захирал байгуулна.

2. Байгууллага нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд засгийн газрын бус олон улсын байгууллагатай болон холбогдох засгийн газрын зөвшөөрснөөр үндэсний, засгийн газрын, засгийн газрын бус байгууллагатай зөвлөх, хамтран ажиллах арга хэмжээг авч болно. Дээрх арга хэмжээг Ерөнхий захирал, Зохицуулах хороо зөвшөөрсний дараа авна.

Арван дөрөвдүгээр зүйл

1. 1. 5 дугаар зүйлд заасан Улсууд дараах замаар энэхүү конвенцийн болон Байгууллагын гишүүн болж болно.

(i) аливаа тайлбаргүйгээр гарын үсэг зурж батламжлах,

(ii) батламж бичгээ хадгалуулах замаар гарын үсэг зурах,

(iii) нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулах.

2. Энэхүү Конвенцийн бусад заалтыг үл харгалзан, Парисын конвенцийн болон Бернийн Конвенцийн гишүүн улс:

Парисын конвенцийн Стокголмийн баримт бичгийг бүхэлд нь буюу эсвэл 20 дугаар зүйлийн 1-ийн b) (I)-д заасан хязгаарлалттайгаар батламжилсан эсвэл нэгдэн орсон, Эсвэл Бернийн конвенцийн Стокголмийн баримт бичгийг бүхэлд нь буюу 28 дугаар зүйлийн 1-ийн b) (I)-д заасан хязгаарлалттайгаар батламжилсан эсвэл нэгдэн орсон бол энэхүү конвенцийн гишүүн болж болно.

3. Батламжилсан буюу нэгдэн орсон баримт бичгийг Ерөнхий захиралд хадгалуулна.

Арван тавдугаар зүйл

1. Энэхүү конвенц нь Парисын холбооны арван гишүүн улс ба Бернийн холбооны долоон гишүүн улс 14 дүгээр зүйлийн 1-д заасан арга хэмжээ авснаас хойш 3 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Хэрэв тухайн улс хоёр холбооны гишүүн бол хоёуланд нь харъяалагдана гэж ойлгоно. Энэ хугацаанд, энэ конвенци хоёр холбооны гишүүн биш бөгөөд 14 дүгээр зүйлийн 1-д заасан арга хэмжээ авсан орны хувьд тэр хугацаанаас өмнө гурван сар буюу түүнээс илүү хугацаанаас өмнө хүчин төгөлдөр болно.

2. Бусад аль ч орны хувьд, энэхүү конвенц тухайн орон 14 дүгээр зүйлийн 1-д зааснаар арга хэмжээ авсан өдрөөс хойш 3 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

Арван зургаадугаар зүйл

Энэхүү конвенцид тайлбар хийхгүй.

Арван долоодугаар зүйл

1. Энэхүү конвенцид өөрчлөлт хийх саналыг аливаа гишүүн улс, Зохицуулах хороо, эсэвл Ерөнхий захирал санаачилж болно. Ерөнхий захирал тийм саналыг Бага хурлаар хэлэлцэхээс зургаан сарын өмнө гишүүн улсуудад хүргүүлнэ.

2. Өөрчлөлтийг Бага хуралаар батална. Хэрэв өөрчлөлт нь энэхүү конвенцийн гишүүн боловч аль нэг холбооны гишүүн бус улсын эрх ашигт (ашиг сонирхолд) нөлөөлөхөөр байвал уг улс санал өгөх эрхтэй. Санал болгосон бусад өөрчлөлтийн хувьд энэхүү конвенцийн гишүүн бөгөөд холбооны гишүүн санал өгөх эрхтэй. Өөрчлөлтийг нийт саналын ердийн олонхиор шийдэх бөгөөд Бага хурлаар зөвхөн Парисын холбоо, Бернийн холбооны чуулганаар холбогдох конвенцийн хувьд зохих журмын дагуу өмнө хэлэлцэж баталсан өөрчлөлтийн талаар санал өгнө.

3. Аливаа өөрчлөлт нь зохих журмын дагуу хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг Бага хурал өөрчлөлт баталж байгаа үед 2 дахь дэд хэсгийн дагуу санал өгөх эрх бүхий Байгууллагын гишүүдийн дөрөвний гурваас бичгээр авснаас хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болох үед Байгууллагын гишүүн байсан эсвэл тэр үед гишүүн болсон аливаа улс дээрх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба харин санхүүгийн үүрэгтэй холбоотой өөрчлөлтийг зөвхөн өөрчлөлт баталсан тухай мэдэгдсэн улсууд хэрэгжүүлнэ.

Арван наймдугаар зүйл

1. Аливаа орон Ерөнхий захиралд мэдэгдэл өгөх замаар энэхүү конвенцийг цуцалж болно.

2. Цуцлалт нь Ерөнхий захирал мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш зургаан сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

Арван есдүгээр зүйл

1. Ерөнхий захирал гишүүн бүх улсын Засгийн газарт:

a) энэхүү конвенцийн хүчин төгөлдөр болсон өдөр,

a) b) гарын үсэг ба батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, нэгдэн орсон тухай батламж бичгийн хадгалалтын тухай:

c) энэхүү конвенцид оруулсан өөрчлөлт, тухайн өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болсон өдөр

d) конвенцийг цуцалсан тухай тус тус мэдэгдэнэ.

Хорьдугаар зүйл

1. а) Энэхүү конвенцид тус бүр нь албан ёсны болох

англи, франц, орос, испани хэл дээр нэг хувь гарын үсэг зурах ба Шведийн засгийн газарт хадгална.

b) Энэхүү конвенц нь 1968 оны 1 дүгээр сарын 13 хүртэл Стокгольм хотноо гарын үсэг зурахад нээлттэй.

2. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Ерөнхий захирал сонирхогч засгийн газартай зөвлөлдсөний үндсэн дээр энэхүү конвенцийн албан ёсны эх бичвэрийг герман, итали, португаль хэл дээр болон Бага хурлаас тогтоосон бусад хэл дээр гаргана.

3. Ерөнхий захирал энэхүү конвенцийн баталгаа бүхий хоёр хувь болон Бага хурлаар баталсан өөрчлөлтийн тухай Парисын ба Бернийн холбооны гишүүн улсуудын Засгийн газар, нэгдэн орж байгаа бусад орны Засгийн газарт, бабусад орны засгийн газрын хүсэлтээр дамжуулна. Ийнхүү дамжуулсан конвенцийн эх бичвэрийн гарын үсэг бүхий хуулбарыг Шведийн Засгийн газар баталгаажуулна.

4. Ерөнхий захирал энэхүү конвенцийг Нэгдсэн үндэстний байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.

Хорин нэгдүгээр зүйл

1. Анхны Ерөнхий захирал албаа байгуулах хүртэл энэхүү конвенцид заасан Олон улсын товчоо, эсвэл Ерөнхий захирал гэдэгт Аж үйлдвэрийн болон утга зохиол урлагийн өмчийн хамгаалах олон улсын нэгдсэн товчоо, түүний Ерөнхий захиралыг ойлгоно.

2. a) Аль нэг холбооны гишүүн боловч энэхүү конвенцийн

гишүүн бус улсууд энэхүү конвенц хүчин төгөлдөр болсноос хойшхи 5 жилийн хугацаанд хэрэв өөрсдөө хүсвэл конвенцийн гишүүний нэг адил эрх эдэлж болно. Тийм эрх эдлэх хүсэлтэй аливаа улс энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэл түүнийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ. Тийм улс дээрх хугацаа дуустал Ерөнхий чуулган ба Бага хурлын гишүүн байна.

b) Дээрх таван жилийн хугацаа дуусахад тийм улс Ерөнхий чуулган ба Бага хуралд, Зохицуулах хороонд санал өгөх эрхгүй болно.

c) Энэхүү конвенцийн гишүүн болох үед тийм улс санал өгөх эрхээ сэргээнэ.

3. a) Парисын болон Бернийн холбооны гишүүн боловч

конвенцийн гишүүн улсын хувьд Олон улсын товчоо ба Ерөнхий захирал гэдэг нь Аж үйлдвэрийн болон утга зохиол урлагийн өмчийн хамгаалах олон улсын нэгдсэн товчоо, түүний Ерөнхий захиралыг ойлгоно.

b) конвенц хүчин төгөлдөр болох үед дээрх товчоонд ажиллаж

байсан ажилтан а) дэд хэсэгт заасан шилжилтийн хугацаанд Олон улсын товчоонд ажилладаг гэж тооцогдоно.

4. a) Парисын холбооны гишүүн улс Байгууллагын гишүүн

болоход тэрхүү холбооны товчооны эрх, үүрэг, өмч нь Байгууллагын олон улсын товчоонд шилжинэ.

b) Бернийн холбооны гишүүн улс Байгууллагын гишүүн болоход тэрхүү холбооны товчооны эрх, үүрэг, өмч нь Байгууллагын олон улсын товчоонд шилжинэ.

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай конвенци

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай конвенци

АЖ YЙЛДВЭРИЙН ӨМЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ПАРИСИЙН КОНВЕНЦИ

( 1883 оны 3 дугаар сарын 20-оос )
1900 оны 12 дугаар сарын 14-нд "Брюсселд, 1911 оны 6 дугаар сарын 2-нд Вашингтонд, 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-нд Гаагад, 1934 оны 6 дугаар сарын 2-нд Лондонд, 1958 оны 10 дугаар сарын 31-нд Лиссабонд, 1967 оны 6 дугаар сарын 14-нд Стокгольмд тус тус дахин хянаж, 1979 оны 10 дугаар сарын 2 нд мөн засварласан.

Зүйл 1
[Холбоо үүсгэж байгуулах: Аж үйлдвэрийн өмчийн тухай ойлголт]

(1) Энэхүү конвенцийг хэрэглэж байгаа орнууд аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай холбоог үүсгэн байгуулна.

(2) Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хамгаалалтын объектонд патент, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, гарлын заалт, газар зүйн гарлын нэр, тэрчлэн шударга бус өрсөлдөөнийг таслан зогсоох үйлдэл багтана.

(3) Аж үйлдвэрийн өмч гэж хамгийн өргөн утгаар хэрэглэгдэж, үгийнхээ утгаараа зөвхөн үйлдвэр болон худалдаанд хамаарахгүй, тэрчлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, уулын олборлох үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн болон дарс, буудай, тамхины навч, жимс, мал, ашигт малтмал, рашаан, шар айраг, цэцэг, гурил гэх мэт байгалийн аргаар гарган авдаг бүх төрлийн бүтээгдэхүүн зэрэгт адил хамаарна.

(4) Шинэ бүтээлийн патентад холбооны орнуудын хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэлийн бүх л төрлийн патентууд тухайлбал, гадны патент, сайжруулсан бүтээлийн патент, нэмэгдэл патент, нэмэгдэл гэрчилгээ зэрэг хамаарна.

Зүйл 2
[Холбооны гишүүн орны иргэнд хэрэглэх үндэсний горим]

(1) Холбооны гишүүн орон бүрийн иргэн аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хувьд Холбооны бусад оронд энэхүү конвенцоор онцгойлон авч үзсэн эрхийг хөсөрдүүлэлгүйгээр өөрийн иргэнд үйлчилдэг үр дагавар үүсгэх буюу тухайн цаг үед хэрэглэгдэж байгаа зохих хуулийн давуу байдлыг эдэлнэ. Yүнээс үүдэн, тэдгээрийн эрх яг энэ оронд хамгаалагдахын адил хамгаалагдах бөгөөд, хэрэв тухайн оронд өөрийн иргэнд тавигдах албан ёсны шаардлага, нөхцлийг мөрдөж байвал тэдгээрийн эрхийг аливаа халдлагаас хамгаалах хуулийн хэрэгслийг ашиглана.

(2) Гэхдээ эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа оронд оршин суудаг эсвэл тухайн оронд үйлдвэртэй байх нөхцлийг, холбооны гишүүн орны иргэнд аж үйлдвэрийн өмчийн аливаа эрхийг хэрэглэх урьдчилсан нөхцөл болгон шаардаж болохгүй.

(3) Мэдээжээр Холбооны гишүүн орон бүр, захиргааны болон шүүхийн байгууллагын эрх хэмжээнд болон захиргааны буюу шүүхийн үйл ажиллагаанд хамаарах, тэрчлэн оршин суух газрын сонголт, итгэмжлэхийг томилох зэргээр мөрдөж ажиллахад аж үйлдвэрийн өмчийн тухай хуулийн үндсэн шаардлагыг хангаж байвал тэдгээрийн хуулийн заалт хадгалагдана.

Зүйл 3
[Холбооны гишүүн орны иргэдэд зарим этгээдийн адил эрх эдлүүлэх]

Холбооны аль нэг оронд оршин суудаг эсвэл үйлдвэр, худалдааны газар эзэмшиж байгаа Холбоонд оролцдоггүй улсын иргэнд Холбооны улсын иргэний адил эрх эдлүүлнэ.

Зүйл 4
]А-1.Патент, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, зохиогчийн гэрчилгээ: давамгайлах эрх. G-. Патент: мэдүүлгийг салгах]

А-(1). Холбооны гишүүн аль нэг орны аливаа иргэн юмуу түүнээс өв залгамжилж авсан этгээд шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын патент хүссэн, эсвэл барааны тэмдгийн мэдүүлгийг зохих журмаар нь гаргасан бол бусад оронд мэдүүлэг гаргах тухай доор дурдсан хугацаанд давамгайлах эрх эдэлнэ.

(2) Давамгайлах эрх үүсэх үндэслэлээр, холбооны гишүүн орон бүрийн үндэсний хууль болон Холбооны гишүүн орны хооронд хоёр ба олон этгээдийн хэлэлцээрийн дагуу бүрэн зөв бүрдүүлсэн хүчин төгөлдөр үндэсний аливаа мэдүүлэг гаргахыг хүлээн зөвшөөрнө.

(3) Бүрэн зөв бүрдүүлсэн үндсэний мэдүүлэг гэдгийг түүний цаашдын хувь заяа ямар байх нь хамаагүй, харгалдах орондоо гаргасан өдрийг тогтооход хангалттай аливаа мэдүүлэг гаргасныг ойлгоно.

В - Yүний үр дагавараар заасан хугацаанд багтаж, Холбооны гишүүн бусад аль нэг оронд дараачийн мэдүүлэг гаргахад, энэ хуагцаанд гүйцэтгэсэн үйлдлийн үндсэнд буюу тэдгээр үйлдэл нь гуравдагч этгээдийн аливаа эрх үүсэх болон хувьдаа ашиглах аливаа эрх үүсэх үндэслэл болохгүй байвал тухайлбал, өөр газарт мэдүүлэг гаргасан, шинэ бүтээл хэвлэн нийтлэгдсэн, түүнийг ашигласан, бүтээгдэхүүний зарим хэсгийг худалдаанд гаргасан, тэмдгийг ашигласан гэсэн үндэслэлээр түүнийг хүчин төгөлдөр бус гэж хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Давамгайлах эрхийн үндэслэл болж чадах анхны мэдүүлэг гаргахаас өмнө гуравдагч этгээдийн олж авсан эрх нь Холбооны гишүүн орон бүрийн дотоодын хуулийн дагуу хадгалагдана.

С-(1). Давамгайлах эрхийн дээр дурдсан хугацаа нь шинэ бүтээл, ашигтай загварын патентад 12 сар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэгт 6 сар хадгалагдана.

(2) Эдгээр хугацааг анхны мэдүүлэг өгсөн өдрөөс эхлэн тооцно. Мэдүүлэг гаргасан өдрийг хугацаанд оруулахгүй.

(3) Хэрэв энэ хугацааны эцсийн өдөр хууль ёсны амралтын өдөр, эсвэл эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа орны байгууллага мэдүүлэг хүлээж авдаггүй амардаг өдөр байвал хугацааг дараагийн анхны ажлын өдрийг хүртэл сунгана.

(4) Хэрэв дараагийн мэдүүлэг гаргасан өдөр анхны мэдүүлгийг буцааж авсан, хөдөлгөөнгүй орхисон, хойшлуулсан, нийтэд танилцуулахад хангалтгүй байсан, тэрчлэн аливаа эрхийг хэрэгжүүлэхээр түүнийг үргэлжлүүлээгүй болон тэр нь давамгайлах эрхэд татгалзах үндэслэл гаргаагүй нөхцөлтэй тохиолдолд холбооны гишүүн тэр оронд гаргасан, хэсэг (2)-т дээр дурдсан агуулгаар гаргасан анхны урьдах мэдүүлэгт тодорхойлсон шинэ бүтээлд давамгайлах хугацаа дуусах өдөрт гаргасан дараагийн мэдүүлгийг анхны мэдүүлгээр тооцох ёстой. Урьдах анхны мэдүүлэг, давамгайлах эрхийг татгалзах, үндэслэл болохгүй.

D-(1).Анхны урьдах мэдүүлгийн үндсэн дээр давамгайлах давуу байдал ашиглахыг хүсч байгаа аливаа этгээд, түүнийг үйлдсэн орон, мэдүүлэг гаргасан өдрийг заасан өргөдлийг хамт өгөх үүрэгтэй.

(2) Эдгээр заалт нь эрх бүхий байгууллагын хэвлэн нийтлэлд тухайлбал шинэ бүтээлийн тодорхойлолтод хамаарах патентад дурдсан байх ёстой.

(3) Холбооны гишүүн орон, давамгайлах эрхийг тодорхойлох урьд нь гаргасан мэдүүлгийн хуулбарыг (тодорхойлолт, зураглал г.м) ирүүлэхийг мэдүүлэг гаргагч этгээдээс шаардаж болно. Энэ мэдүүлгийг хүлээн авсан байгуулалгаар баталгаажуулсан хуулбарт ямар нэгэн хууль ёсны шаардлага тавихгүй, гагцхүү ямар ч тохиолдолд түүнийг дараачийн мэдүүлэг гаргасан өдрөөс хойш 3 сарын дотор дуртай хугацаанд ямар нэгэн хураамж төлөхгүйгээр ирүүлж болно. Харин, энэ байгууллагаас өгсөн, мэдүүлэг анх гаргасан өдрийн тухай магадалгаа болон орчуулгыг хавсаргаж ирүүлэхийг шаардах эрхтэй байна.

(4) Мэдүүлэг гаргах үед нь давамгайллын тухай өргөдөлд зоруилсан өөр ямар нэгэн албан ёсны шаардлага гүйцэтгэх тухай шаардлага байж болохгүй. Холбооны гишүүн орон бүр давамгайлах эрхийг алдахаас илүү хүндрэл учруулах үр дагавар болохгүй, энэхүү зүйлд дурдсан албан ёсны шаардлагыг мөрдөхгүй байх үйлдэл үүсгэх үр дагаврыг тодорхойлно.

(5) Цаашдаа өөр нотолгоо шаардагдаж болно. Анхны урьдах мэдүүлгийн үндсэн дээр давамгайлал хүсч байгаа этгээд энэ мэдүүлгийн дугаарыг заах ёстой. Энэ заалт хэсэг(2)-ийн дээр дурдсан журмаар хэвлэн нийтлэгдэнэ.

Е- (1) Ашигтай загварт гаргасан мэдүүлэгт үндэслэсэн давамгайлах эрхийг хэрэглэж байгаа оронд бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргаж байвал давамгайлах хугацааг бүтээгдэхүүний загварт тогтоосон хугацаагаар авна.

(2).Yүнээс гадна, аливаа оронд патентад гаргасан мэдүүлэгт үндэслэсэн давамгайлах эрхийг хэрэглэж байгаа ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, эсвэл эсрэг байхыг зөвшөөрнө.

F - Холбооны гишүүн аль ч орон, мэдүүлэг гаргач хэд хэдэн оронд тогтоосон олон давамгайлал хүсч байгаа, нэг буюу хэд хэдэн давамгайлал хүсч байгаа мэдүүлэг нэг буюу хэд хэдэн хэсгээс бүрдэж, тэдгээр нь давамгайлал хүсч байгаа мэдүүлэгт ороогүй гэдэг үндэслэлээр хэрэв, зөвхөн энэ хоёр тохиолдолд тухайн орны хуулиар шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдал хангасан байвал дээрх патентийн мэдүүлгийг хойшлуулах, давамгайлах эрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх эрх эдлэхгүй.

Нэг буюу олон мэдүүлэгт орсон хэсгүүдийн хувьд давамгайлал хүсч байвал дараачийн мэдүүлгийг гаргах нь хэвийн нөхцөлд давамгайлах эрх үүсгэнэ.

G-(1).Хэрэв магадлан дүгнэлтийн явцад мэдүүлсэн шинэ бүтээл олон бүтээлд хамаарч байвал, мэдүүлэг гаргагч, давамгайлах эрхийн давуу байдлын зохих тохиолдолд анхны мэдүүлэг гаргасан өдрийн мэдүүлэг бүрд хэвээр хадгалахаар мэдүүлгийг хэд хэдэн мэдүүлэг болгон салгаж болно.

(2).Мэдүүлэг гаргач өөрийн санаачлагаар, давамгайлах эрхийн давуу байдлын зохих тохиолдолд анхны мэдүүлэг гаргасан өдрийг мэдүүлэг бүрд хэвээр хадгалахаар мэдүүлгийг хэд хэдэн мэдүүлэг болгон салгаж болно. Холбооны гишүүн орон бүр мэдүүлгийг салгахыг зөвшөөрөх нөхцлийг тодорхойлох эрх эдэлнэ.

H- Давамгайлал хүсч байгаа тохиолдолд шинэ бүтээлийн бүх хэсгүүд мэдүүлгийн бүх баримт бичигт бүрэн илэрсэн байвал шинэ бүтээлийн зарим хэсгүүд үүссэн оронд гаргасан мэдүүлэгт тодорхойлогдоогүй гэдэг шалтгаанаар давамгайлал хойшлогдож болохгүй.

I.-(1).Шинэ бүтээлийн эсвэл патент эсвэл зохиогчийн гэрчилгээ өөрийн сонголтоор хүсэх эрх эдэлж байгаа тэр орны зохиогч, патентийн өргөдлийн адил үр дагавартай, тийм нөхцөл үүсгэх энэхүү зүйлд заасан давамгайлах эрхийн үндсэн дээр шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ авах өргөдлийг гаргана.

(2).Шинэ бүтээлийн, эсвэл патент, эсвэл зохиогчийн гэрчилгээ өөрийн сонголтоор хүсч болох эрх эдэлж байгаа оронд амьдарч байгаа мэдүүлэг гаргагч, патент, ашигтай загвар буюу шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ хүссэн өргөдөлд үндэслэгдсэн давамгайлах эрх гаргах патентийн өргөдөлд хамаарах энэхүү зүйлийн дагуу шинэ бүтээлийн зохиогчийн гэрчилгээ авах эрх эдэлнэ.

Зүйл 4bis
[Патент: Янз бүрийн оронд адил шинэ бүтээлд олгогдсон патентийн үл хамаарал]

(1).Патентууд, Холбооны гишүүн орны иргэнээс, Холбооны гишүүн янз бүрийн оронд гаргасан мэдүүлгийн патент Холбооны гишүүн эсвэл гишүүн бус бусад аль ч оронд авсан адил шинэ бүтээлийн патентаас үл хамаарна.

(2).Энэхүү заалт ямар нэгэн хязгаарлалтгүй авч үзэх бөгөөд тухайлбал, мэдүүлгийг давамгайлах хугацаанд гаргасан патент, патентийг хүчингүй болгох эрхийн үйлчлэлийг зогсоох үүднээс ч гэсэн үл хамааралтай гэсэн утга юм.

(3).Энэхүү заалт патент хүчин төгөлдөр байх хугацаанд хэрэгжиж байгаа бүх патентад хамаарна.

(4).Энэхүү заалт шинээр орон нэгдэх орох тохиолдолд нэгдэн орох хуагцаанд аль ч талаасаа хэрэгжиж байгаа патентийн хувьд адил хэрэглэндэнэ.

(5).Давамгайллаас үүсэх давуу байдлаар асван патент, хэрэв патент нь давамгайллаас үүсэх давуу байдлаар бус мэдүүлэг гаргаж, патент олгогдсон байсан ч Холбооны гишүүн янз бүрийн оронд үйлчлэх хугацаа нь ямар байх хэмжээндээ хэрэгжинэ.

Зүйл 4ter
[Патент, патент дээр зохиогчийг заах]

Зохиогч патент дээрээ өөрийн нэрийг заалгах эрх эдэлнэ.

Зүйл 4quater
[Патент: Хуулийн дагуу худалдааг хязгаарлах тохиолдолд патентлаг чадвар хадгалагдах]

Патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэгдсэн болон патентлагдсан бүтээгдэхүүний худалдааг үндэсний хууль тогтоомжийн үндсэн дээр хязгаарласан буюу багасгасан гэдэг үндэслэлээр патент олгохыг татгалзах болон патентийг хүчингүйд тооцож болохгүй.

Зүйл 5
[А.Патент: бүтээлийг оруулах, ашиглахгүй байх болон хангалтгүй ашиглах, албадан лицензи

В.Бүтээгдэхүүний загвар: ашиглахгүй байх, барааг оруулах

С.Барааны тэмдэг: ашиглахгүй байх, хэлбэрийн ялгаа, хам эзэмшигчийн ашиглалт

D.Патент, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар: тэмдэг хэрэглэх]

А.(1).Холбооны гишүүн аль нэг оронд үйлдвэрлэсэн барааг, патент олгох оронд патент эзэмшигч оруулбал түүнд үндэслэсэн эзэмшигчийн эрхэд хохирол үүсэхгүй.

(2).Холбооны гишүүн орон бүр, ашиглагдаагүй шинэ бүтээлийн хувьд патентаар олгогдсон онцгой эрхийг хэрэгжүүлэх явцад гарч болох зүй бусын ашиглалтыг таслан тогтоох зорилгоор албадан лицензи өгөх тухай хууль ёсны арга хэмжээ авах эрх эдэлнэ.

(3).Албадан лицензи өгөх нь зүй бусын ашиглалтыг таслан зогсооход хангалтгүй байгаа тэр тохиолдолд патентийн эрхийг хасч болгож болно. Патентийг хүчингүй болгох, патентийн эрхийг хасах аль ч үйлдлийг анхны албадан лицензи өгснөөс хойш 2 жилийн хуагцаа дуусахаас өмнө хийж болохгүй.

(4).Патентийн мэдүүлэг гаргаснаас хойш 4 жилийн өнгөрөөгүй буюу патент олгосноос хойш 3 жил өнгөрөөгүй, болон аль хугацаа нь сүүлд дуусахаас өмнө ашиглаагүй буюу хангалтгүй ашигласан гэдэг шалтгаанаар албадан лицензи өгөхийг шаардаж болохгүй; хэрэв патент эзэмшигч түүний ашиглаагүй байсан тухай үйлдлээ нотолж байвал албадан лицензи өгөхөөс татгалзана. Тийм лицензи нь онцгой бус байх ба мөн энэ лицензийг хэрэглэж байгаа үйлдвэрийн газрын хэсэгт нь өгөх давхар (хараат лицензи өгөх зөвшөөрөлтэй байна.

(5).Дээр дурдсан заалтыг ашигтай загварт шаардлагатай засвар, найруулгатайгаар хэрэглэнэ.

В.Бүтээгдэхүүний загварын эрхийн хамгаалалтыг, түүнийг ашиглаагүй болон эрхийн хамгаалалттай бүтээгдэхүүнтэй адил төстэй, ижил гарлын бараа оруулсан гэдэг шалтгаанаар зогсоож болохгүй.

С-(1).Хэрэв бүртгэгдсэн тэмдгийг, бүртгэлд авсан тэр оронд заавал ашиглах ёстой байвал ашиглагдаагүй гэдгийг үнэмшилтэй шалтгааныг сонирхогч этгээдийн зүгээс нотолж байгаа тийм тохиолдолд юм уу, зохистой хугацаа дууссан тохиолдолд л түүний бүртгэлийг хүчингүй болгож болно.

(2).Холбооны гишүүн аль нэг оронд бүртгэгдсэн тэмдгийн ялгагдах шинж тэмдгийг өөрчлөөгүй зөвхөн зарим нэг бүрдлээр ялгагдах тэмдгийн эзэмшигчийн ашиглалт нь тэмдэгт олгосон эрхийн хамгаалалтыг хязгаарлахгүй юм уу, бүртгэлийн хүчингүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үйлдлийг үүсгэхгүй.

(3).Эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа тухайн орны хуулийн дагуу тэмдгийн хам эзэмшигчид үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагын адил төрлийн буюу ижил үүслийн бүтээгдэхүүнд нэг адил тэмдгийн зэрэг ашиглалт нь хэрэв тийм тэмдгийн ашиглалт нь нийтэд зөрчил үүсгэх, төөрөгдөл гаргахгүй байвал эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа Холбооны гишүүн аль нэг оронд тэмдгийн бүртгэлд саад болох ямар нэгэн байдлаар эрхийн хамгаалалтыг хязгаарлах үйлдэл хийж болохгүй.

D.-Эрхийг хүлээн зөвшөөрөхдөө бүтээгдэхүүн дээр тавьсан ямар нэгэн тэмдэглэл буюу патент, ашигтай загвар, барааны тэмдгийн бүртгэл, болон бүтээгдэхүүний загварын хадгалалтанд ямар нэгэн заалт хийсэн байхыг шаардахгүй.

Зүйл 5bis
[Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн бүх төрөл: эрхийг хадгалах хураамжийн төлбөрийн хөнгөлөлтийн хугацаа: Патент сэргээх]

(1).Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийг хадгалахад төлөх хураамжид олгох хөнгөлөлтийн хугацаа нь үндэсний хуулиар тогтоосон хураамж байвал, түүнд оногдох нэмэгдэл хураамжийн хамт 6 сараас багагүй байхаар тогтооно.

(2).Холбооны гишүүн орон, хураамж төлөгдөөгүйгээс болоод хүчингүй болсон, шинэ бүтээлийн патентийг сэргээх эрх эдэлнэ.

Зүйл 5ter
[Патент: тээврийн хэрэгслийн хэсэг болох патентлагдсан бүтээлийг чөлөөтэй ашиглах]

Холбооны гишүүн орон бүрд дараах үйлдлийг патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөнд тооцохгүй:

1.Холбооны гишүүн орны нутагт усан замаар тохиолдлоор буюу түр нэвтэрч орсон бусад орны хөлөг онгоцны гадар бие, хөдөлгүүр, татуургын сүлжил, механизм болон бусад тоног төхөөрөмжид патентлагдсан хэрэгслийг онцгой шаардлагаар ашигласан бол.

2.Холбооны гишүүн орны нутагт агаарын болон газрын замаар тохиолдлоор буюу бүр нэвтэрч орсон бусад орны агаарын болон газрын хөдлөх бүрэлдэхүүний бүтээц, ашиглалт болон бүтээцийн туслах тоногдолд патентлагдсан хэрэгслийг ашигласан бол.

Зүйл 5quater
[Патент: Патент олгосон оронд, патенттай аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг оруулах]

Патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн барааг эрхийн хамгаалалт хийсэн Холбооны гишүүн оронд оруулж байвал патент эзэмшигч тухайн оронд патентлагдсан аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хувьд оруулж байгаа орны үндэсний хуулиар түүнд олгогдсон бүх эрхийг эдлэнэ.

Зүйл 5 quinquies
[Бүтээгдэхүүний загвар]

Холбооны гишүүн бүх оронд бүтээгдэхүүний загвар хамгаалагдана.

Зүйл 6
[Тэмдэг: бүртгэх нөхцөл, янз бүрийн оронд эрх хамгаалагдсан тэмдгийн үл хамаарал]

(1).Барааны тэмдэг бүртгэх ба мэдүүлэг гаргах нөхцлийг Холбооны гишүүн орон бүр өөрийн үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлогдоно.

(2).Гэхдээ Холбооны гишүүн орны иргэнээс Холбооны гишүүн аливаа оронд мэдүүлсэн барааны тэмдгийг гарсан орондоо мэдүүлэг өгөөгүй, бүртгүүлээгүй, хугацаа сунаагүй гэдэг шалтгаанаар хойшлуулах буюу эсвэл хүчин төгөлдөр бус гэж хүлээн зөвшөөрч болохгүй.

(3).Холбооны гишүүн аль нэг оронд зохих журмаар бүртгүүлсэн барааны тэмдэг нь үүссэн орон болон Холбооны гишүүн бусад оронд бүртгүүлсэн тэмдгүүдээс үл хамааралтай гэж тооцогддог.

Зүйл 6bis
[Тэмдэг:нийтэд илэрхий болон барааны тэмдгүүд]

(1).Хоблооны гишүүн орон, тэмдгийг хэрэглэж байгаа буюу тэмдгийг бүртгэсэн орны эрх бүхий байгууллагын тодорхойлсноор конвенцийн давуу эрхийг эдлэгч этгээдийн өөрийн буюу адил төрлийн бүтээгдэхүүнд хэрэглэдэг тэмдэг тухайн оронд нийтэд илэрхий болсон тэмдэгтэй төөрөгдөл үүсгэж болохуйц ба тэмдгийг дуурайлган үйлдсэн хуулбарласан орчуулсан барааны тэмдгийг хэрэглэхийг бүртгэхийг хүчингүй гэж хүлээн зөвшөөрөх болон хойшлуулах тухай сонирхогч этгээдийн гаргасан мэдэгдлээр буюу эсвэл тухайн орны хууль тогтоомжинд зөвшөөрч байвал захиргааны байгууллагын санаачилгаар хүлээн зөвшөөрөх үүрэг хүлээнэ. Энэхүү заалт, тэмдгийн зонхилох бүрдэл хэсэг нь нийтэд илэрхий болсон тэмдгийн хуулбар буюу түүнийг дуурайлгасан, түүнтэй төөрөлдөл үүсгэж болохуйц байгаа тохиолдолд бүрэн хамаарна.

(2).Тийм тэмдгийг хүчингүй болгох тухай шаардлага гаргахын тулд тэмдгийн бүртгэлийн өдрөөс эхлэн таван жилээс багагүй хугацаанд мэдэгдэнэ. Холбооны гишүүн орон, тэмдгийн ашиглалтыг хориглох шаардлага гаргаж болох хугацааг ч тогтоох эрх эдэлнэ.

(3).Шудрага бусаар ашиглаж байгаа болон бүртгэгдсэн тэмдгийг ашиглахыг хориглох буюу хүчингүй болгох тухай шаардлага гаргах хугацаа тогтоохгүй.

Зүйл 6ter
[Тэмдэг: Улсын сүлд, хяналтын тусгай тэмдэглээ болон Засгийн газар хоорондын байгууллагын билгэ тэмдэгтэй холбоотой тэмдгийг хориглох]

(1)(а).Холбооны гишүүн бусад орны улсын билгэ тэмдэг, далбаа, сүлд, тэдгээр орны баталгаажуулалт, хяналтын тэмдэглээ, тусгай тэмдэг, тэрчлэн сүлдний үүсэл, дүрслэлийн талаас авч үзэхэд дууриалгасан тэмдгийг барааны тэмдгээр буюу түүний ямар нэгэн бүрдэл хэсэгт, эрх бүхий засаглалын зөвшөөрөлгүй ашиглаж байгааг, зохих арга хэмжээний замаар хориглох, бүртгэлийг хүчингүй болгох, хойшлуулах талаар Холбооны гишүүн орнууд харилцан тохиролцоно.

(в).Дэд хэсэг (а)-т дээр дурдсан заалт эрхийн хамгаалалтыг хангахад чиглэгдсэн хүчин төгөлдөр олон улсын хэлэлцээрийн зүйл болж яваа сүлд, далбаа, бусад билгэ тэмдэг, хураангуйлсан болон бүтэн нэрнээс бусад сүлд, далбаа, бусад билгэ тэмдэг, холбооны нэг буюу хэд хэдэн орон гишүүн нь байдаг Засгийн газар хоорондын байгууллагын хураангуйлсан болон бүтэн нэрэнд адил хэмжээгээр хамаарна.

(с).Холбооны гишүүн аль ч орон дэд хэсэг (в)-т дээд дурдсан заалтыг, энэхүү Конвенци тухайн оронд хүчин төгөлдөр болохоос өмнө шударгаар олж авсан эрх эзэмшигчид хохирол учруулах байдлаар хэрэглэх ёсгүй. Хэрэв дэд хэсэг (а)-т дээр дурдсан бүртгэл, ашиглалт нь тухайн байгууллага, сүлд, далбаа, билгэ тэмдэг, хураангуйлсан болон бүтэн нэрийн холбоос байна гэсэн сэтгэгдэл нийтэд үүсгэхгүй эсвэл мөн энэ бүртгэл, ашиглалт байгууллага, ашиглагчийн хоорондох холбоосонд будлиан үүсгэх нийтэд төөрөгдөл үүсгэхээр илэрхий чиглэгдсэн байвал Холбооны гишүүн орон дурдсан заалтыг хэрэглэх үүрэггүй.

(2).Баталгаажуулалт, хяналтын тэмдэглээ, тусгай тэмдгийг хэрэглэхийг хориглох үйлдэл нь тэмдэг, эсвэл түүнийг бүрдэлдээ багтаасан тэмдгийг тэр төрлийн буюу адил бараанд ашиглахаар зориулагдсан байх тэр тохиолдолд хүчинтэй байна.

(3)(а) Эдгээр заалтуудыг хэрэглэх зорилгоор Холбооны гишүүн орнууд, Олон улсын товчоогоор зуучлуулж улсын билгэ тэмдэг, баталгаажуулат, хяналтын тэмдэглээ, тусгай тэмдэг зэрэг цаашдаа энэхүү зүйлийн хамгаалалтын доор бүрэн хэмжээгээр, эсвэл зарим хязгаартай гаргахыг хүсч байгаа тэмдгийн тухай тодорхойлолтыг бие биедээ мэдээлэх, тэрчлэн эдгээр тодорхойлолтонд цаашид орсон мэдээллийг өгч байх талаар харилцан тохиролцоно.

Холбооны гишүүн орон бүр мэдээлсэн тэмдгийг нийтэд танил болгох зорилгоор цаг алдалгүй хэвлэн нийтэлнэ.

Гэхдээ тийм мэдэгдэл улсын сүлдний хувьд зайлшгүй биш.

(в).Энэхүү зүйлийн хэсэг (1)-ийн доод хэсэг (в)-т дурдсан заалт, зөвхөн Олон улсын товчоогоор зуучлуулж Холбооны гишүүн оронд мэдээлэгдсэн сүлд, далбаа, бусад билгэ тэмдэг, олон улсын Засгийн газар хоорондын байгуулалгын хураангуйлсан болон бүтэн нэрэнд хэрэглэгдэнэ.

(4).Холбооны гишүүн орон бүр өөрийн боломжийн хэрээр татгалзсан байдлаа, Олон улсын товчоогоор зуучлуулан сонирхогч орон болон олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллагад, мэдээллийг хүлээж авснаас хойш 12 сарын дотор мэдэгдэнэ.

(5).Улсын сүлдний хувьд хэсэг (1)-т дээр дурдсан арга хэмжээг 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-аас хойш бүртгэгдсэн тэмдэгт хэрэглэнэ.

(6).Далбаанаас бусад төрийн билгэ тэмдгийн хувьд болон тэрчлэн Холбооны гишүүн орны тэмдэглээ, тусгай тэмдэг, сүлд, далбаа, бусад билгэ тэмдэг, олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллагын хураангуйлсан болон бүтэн нэрийн хувьд энэ заалт, зөвхөн дээрх хэсэг (3)-т дурдсан мэдээллийг хүлээж авснаас хойш 2 сарын дотор бүртгэгдсэн тэмдэгт хэрэглэгдэнэ.

(7).Шудрага бус үйлдлийн тохиолдолд орнууд, 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-аас өмнө бүртгэгдсэн төрийн билгэ тэмдэг, тэмдэглээ, тусгай тэмдгийг агуулсан тэмдгийг хүчингүй болгох эрх эдэлнэ.

(8).Өөрийн орондоо төрийн билгэ тэмдэг, тэмдэглээ, тусгай тэмдэг хэрэглэх зөвшөөрөлтэй орон бүрийн иргэд бусад орны тийм тэмдэгтэй адил үүсэлтэй тэмдэг хэрэглэж болно.

(9).Хэрэв тухайн ашиглалт нь барааны гарлын хувьд төөрөгдөл үүсгэж болохоор байвал, Холбооны гишүүн бусад орны улсын сүлдийг зөвшөөрөлгүйгээр худалдаанд хэрэглэхийг хориглох үүрэгтэй.

(10).Дээр дурдсан заалтууд Зүйл 6 quinquies бүлэг В-гийн хэсэг (3)-т дурдсан эрхийг орнууд хэрэгжүүлэхэд саад учруулахгүй, Холбооны гишүүн оронд гаргасан тэмдэглээ, тусгай тэмдэг, сүлд, далбаа, төрийн бусад билгэ тэмдгийг болон тэрчлэн дээр дурдсан хэсэг (1)-т жагсаасан олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллагын ялгах тэмдгийг зөвшөөрөлгүй агуулсан тэмдгийг хүчингүй болгохыг хүлээн зөвшөөрөх, бүртгэлийг хойшлуулах эрхтэй.

Зүйл 6 quater
(Тэмдэг: тэмдгийг шилжүүлэх)

(1). Тухайн тэмдгийг ашиглаж байгаа үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагтай хамт шилжүүлж байвал ийм шилжүүлэлтийг хүчин төгөлдөр гэж хүлээн зөвшөөрөхөд, үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагын хагас нь тэр оронд байрлаж, шилжүүлсэн тэмдгийг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бүтээгдэхүүнийг борлуулах онцгой эрхийг хамтад нь шилжүүлж авсан тэр тохиолдолд л Холбооны гишүүн орны хуулийн дагуу тэмдгийн шилжүүлэлт хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

(2). Энэ заалт Холбооны гишүүн оронд, тухайн тэмдгийн шилжүүлэлт хүчин төгөлдөр байх, эрх шилжүүлж авсан этгээдийн ашиглалт уг тэмдгийг ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүний чанар, шинж байдал, гарал үүслийн хувьд нийтэд төөрөгдөл үүсгэж болох байдлыг авч үзэх үүрэг ноогдуулахгүй.

Зүйл 6 quinquies
Тэмдэг: Холбооны гишүүн оронд, Холбооны гишүүн бусад оронд бүртгэгдсэн тэмдгийн хамгаалалт. ("Ямар байгаагаар нь" гэдэг тайлбар)

А. -(1). Yүссэн орондоо зохих журмын дагуу бүртгэгдсэн барааны тэмдэг бүрийг Холбооны гишүүн бусад оронд бүртгүүлэхээр мэдүүлж болох ба энэ зүйлд заасан тайлбараар ямар байгаагаар нь хамгаална. Эдгээр орон бүртгэлийг бүрэн албан ёсны болтол үүссэн оронд нь эрх бүхий байгууллагад бүртгэсэн тухай гэрчилгээ ирүүлэхийг шаардаж болно. Тийм гэрчилгээнд ямар нэг зүйл шаардахгүй.

(2). Холбооны гишүүн орныг үүслийн орон гэж байвал, мэдүүлэг гаргагч тэнд жинхэнэ болон бодит үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагатай байх, харин түүнд Холбооны хэмжээнд тийм байгууллагагүй боловч холбооны гишүүн орон түүний амьдран суудаг орон байх, эсвэл холбооны хэмжээнд амьдран суудаг орон байхгүй боловч холбооны гишүүн орны иргэн байх болон тохиолдлын аль нэгийг хангаж байх ёстой.

В. -Энэхүү зүйлийн үйлдэлд хамаарах барааны тэмдэг зөвхөн дараахь тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус гэх буюу бүртгэхээс татгалзсан байж болно.

1. Хэрэв тэмдэг, эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа оронд гуравдагч этгээдийн олж авсан эрхийг хөндөж байвал;

2. Хэрэв тэмдэг, аль нэг ялгагдах шинж тэмдгийг халсан буюу тухайн тэмдэг болон бүтээгдэхүүний гарлын байршил, үнэ, зориулалт, тоо, чанар, төрлийн тэмдэглэл, үйлдвэрлэсэн хугацаа эсвэл эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа орны худалдааны шударга болон учирсан заншил, хэвшсэн хэлбэр нийтээр мэддэг зэрэг худалдаанд хэрэглэж болох заалтыг шууд ургуулсан бүрдэлтэй байвал;

3. Хэрэв тэмдэг, нийтэд төөрөгдөл үүсгэж болох нийгмийн хэв журам, ёс суртахуунд харшилж байвал, үүнийг нийгмийн хэв журамд шууд хамаарах заалтаас бусад тохиолдолд тэмдгийн тухай ямар нэгэн заалтад тохирохгүй гэсэн бодит шалтгаанаар нийгмийн хэв журамд харшилж байна гэж үзэхгүй. Гэхдээ зүйл 10bis-ийн ашиглалт хадгалагдана.

С. -(1). Тэмдгийг эрхийн хамгаалалтын зүйл батлахыг тодорхойлохын тулд бүхий л бодит нөхцөл болон онцгойлон тэмдгийг ашиглах хугацааг авч үзнэ.

(2). Холбооны гишүүн бусад оронд, тэмдгийн үүсэн тухайн оронд бүртгэгдсэн тэмдгийн адилтгах шинжийг хөндөөгүй болон тэмдгийн ялгагдах шинж тэмдгийг өөрчлөөгүй бүрдлээр тэмдэг үүссэн оронд хамгаалагдсан тэмдгээс ялгагдаж байна. гэдэг ганцхан үндэслэлээр барааны тэмдэг хойшлогдож болохгүй.

D. -Хэрэв үүссэн оронд бүртгэгдээгүй тэмдэг эрхийн хамгаалалт хүсч байвал энэхүү зүйлийн заалтыг хэн ч ашиглаж болохгүй.

E. -Гэхдээ тэмдэг үүссэн оронд хийсэн тэмдгийн бүртгэлийн шинэчлэл ямарч тохиолдолд, уг тэмдэг бүртгэгдсэн холбооны гишүүн өөр оронд бүртгэлийг шинэчлэх үүрэг үүсэхгүй.

F. -Тэмдэг үүссэн оронд хийгдсэн бүртгэл зүйл 4-д заасан хугацаанд хэрэгжиж байвал тэмдэг бүртгүүлэхээр өгсөн өргөдөлд давамгайлах эрхийн давуу тал хадгалагдсан байна.

Зүйл 6 sexies
Тэмдэг: Yйлчилгээний тэмдэг

Холбооны гишүүн орон үйлчилгээний тэмдгийг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. Гэхдээ тэд эдгээр тэмдгийг бүртгэх үүрэг хүлээхгүй.

Зүйл 6 septies
Тэмдэг: Эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй түүний төлөөлөгч, итгэмжлэгчээр бүртгэл хийлгэх

(1). Холбооны гишүүн аль нэг орны тэмдэг эзэмшигчийн төлөөлөгч, итгэмжлэгч, нэг буюу хэд хэдэн гишүүн оронд тэр тэмдгийг бүртгүүлэхээр өөрийн санаачилгаар мэдүүлэг өгвөл, хэрэв төлөөлөгч буюу итгэмжлэгч энэ үйлдлээ үнэмшүүлсэн нотолгоо гаргаагүй бол, эсвэл өөрийн ашигт зориулж бүртгэлийг дахин бүртгүүлэхийг тухайн орны хууль зөвшөөрч байвал эзэмшигч бүртгэлийг дахин бүрдүүлэх болон түүнийг хүчингүй болгохыг шаардах эрх эдэлнэ.

(2). Хэсэг (1)-т заасан нөхцлийн дагуу, хэрэв эзэмшигчийн төлөөлөгч буюу итгэмжлэгч тэмдэг ашиглах зөвшөөрөл өгөөгүй бол эзэмшигч тэмдгийн ашиглалтыг саатуулах эрх эдэлнэ.

(3). Yндэсний хуулиар энэ зүйлд заасан эрхийг эзэмшигч ашиглах ёстой зохистой хугацааг багтааж болно.

Зүйл 7
Тэмдэг: Тэмдэг хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүний шинж байдал

Барааны тэмдэг хэрэглэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний шинж байдал ямарч тохиолдолд тэмдгийн бүртгэлийг саатуулах зүйл болохгүй.

 

Зүйл 7 bis
Тэмдэг: Хамтын тэмдэг

(1). Холбооны гишүүн орон, тэмдэг үүссэн орны хуультай зөрчилдөхгүй байвал үйлдвэрлэл, худалдааны байгууллагын эзэд биш хамтлаг байлаа ч тэмдэг хамтран хэрэглэх эзэмшигчийн тэмдгийг хамгаалах, бүртгүүлэх, мэдүүлэг авах үүрэг хүлээнэ.

(2). Орон бүр хамтын тэмдгийг хамгаалах онцгой нөхцлийг өөрөө тодорхойлох болон хэрэв энэ тэмдэг нийтийн сонирхолд харшилж байвал түүний эрхийн хамгаалалтыг татгалзаж болно.

(3). Гэхдээ хамтын эзэмшлийн хэрэгжилт тухайн орны хуулинд харшлаагүй тохиолдолд энэ хамтлаг эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа тухайн оронд оршдоггүй болон энэ орны хуультай зохицоогүй байгуулагдсан гэдэг үндэслэлээр тэр хамтын тэмдгийн эрхийн хамгаалалтыг татгалзаж болохгүй.

Зүйл 8
Аж ахуйн нэгжийн нэр

Холбооны гишүүн бүх оронд аж ахуйн нэгжийн нэрийг барааны тэмдгийн бүрдэлд орсон эсэхээс үл хамааран түүнийг заавал мэдүүлэг гаргах, бүртгэлгүйгээр хамгаална.

 

Зүйл 9
Тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар ашигласан барааг оруулахад хураах

(1). Холбооны гишүүн оронд хууль ёсны хамгаалалтын эрхтэй тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг гаднаас оруулахад хураана.

(2). Мөн хууль бус тэмдэг хэрэглэж байгаа бараатай оронд болон тийм барааг өөр оронд оруулахад хураана.

(3). Прокурор болон бусад эрх бүхий байгууллага, сонирхогч этгээд, хувь хүн, хуулийн этгээдийн шаардлагаар орон бүрийн дотоодын хуулийн дагуу хураана.

(4). Засгийн байгууллагын бараа шууд нэвтэрч гарах тохиолдолд хураах үүрэг хүлээхгүй.

(5). Хэрэв тухайн орны хуулиар бараа оруулахад хураах тухай заагаагүй бол барааг хураах үйлдлийг оруулахыг хориглох буюу орсны дараа хураах үйлдлээр сольж болно.

(6). Хэрэв тухайн орны хуулиар бараа оруулахад хураах, оруулахыг хориглох, оруулсан хойно нь хураах тухай заагаагүй бол тухайн хуулинд тохирох өөрчлөлт оруулах болтол эдгээр арга хэмжээг тухайн орны иргэний эрхийн адил нөхцлөөр хангах тэр орны хуулийн үйлдэл, хэрэгслээр оруулна.

Зүйл 10.
Худал заалт: Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл болон үйлдвэрлэгчийн хувийн байдлын тухай худал заалттай барааг оруулахад хураах гэх мэт

(1). Урдах зүйлийн заалт, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн тухай болон үйлдвэрлэгч, худалдагч, бэлтгэгчийн хувийн байдлын талаархи худал заалтыг шууд ба шууд бус хэрэглэсэн тохиолдолд хэрэглэгдэнэ.

(2). Байршлын нэрэнд бүтээгдэхүүний үүслийн газрын нэрийг эсвэл дүүргийн нэрэнд тэр дотор оршдог газраар худал заасан эсвэл орны нэрийг буюу орны нэрэнд гарал үүслийн худал заалт хэрэглэсэн гэдэг үндэслэл үүсч байгаа иймэрхүү бүтээгдэхүүний борлуулалт, бэлтгэн нийлүүлэх, үйлдвэрлэх ажиллагаа явуулдаг худалдаа, үйлдвэрлэл, бэлтгэх ажил хийдэг аливаа этгээдийг хувь хүн, хуулийн этгээдийн алин болохоос үл хамааруулах сонирхогч бие гэж үзнэ.

Зүйл 10 bis
Шудрага бус өрсөлдөөн

(1). Холбооны гишүүн орон, энэ Холбоонд оролцогч орны иргэдийг шударга бус өрсөлдөөнөөс үр нөлөөтэй хамгаалалтаар хангана.

(2). Yйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагаанд үнэнч заншилд харш өрсөлдөөний аливаа үйлдлийг шударга бус өрсөлдөөнд тооцно.

(3). Хориглох зүйлс:
1. Байгууллага буюу өрсөлдөгчийн үйлдвэрлэл худалдааны үйл ажиллагаа, түүний бүтээгдэхүүний хувьд боломжтой эсэхээс үл хамааран будлиан үүсгэх арга агуулсан бүх үйлдлийг

2. Байгууллага, өрсөлдөгчийн үйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагаа болон түүний бүтээгдэхүүний нэрийг гутаах боломжтой арилжааны үйл ажиллагааны хэрэгжиж байгаа тухай худал нотолгоог

3. Эдгээр заалт, нотолгоог хэрэглэснээр барааны тоо, хэрэглээний тэнцэх байдал, чанар үйлдвэрлэх арга, шинж байдлын хувьд арилжааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нийтийн дунд төөрөгдөл үүсгэж болох үйлдлийг.

Зүйл 10 ter
Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, худал заалт, шудраг

Шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллын тухай Страсбургын хэлэлцээр

Шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллын тухай Страсбургын хэлэлцээр

ШИНЭ БYТЭЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫН ТУХАЙ СТРАСБУРГЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

Шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллын тухай Страсбургын хэлэлцээр /цаашид "Страсбургын хэлэлцээр" гэх/ нь анх 1971 оны 3 дугаар сарын 24-нд Страсбург хотноо гарын үсэг зурж, 1975 онд хүчин төгөлдөр болсон Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн хүрээнд байгуулсан олон улсын гэрээ юм. Уг хэлэлцээрийг 1979 оны 9 дүгээр сарын 28-нд хянан засамжилсан юм. Эдүүгээ Страсбургын хэлэлцээрт 32 улс /Австрали, Австри, АНУ, Бельги, Бразил, Дани, Египет, Израиль, Ирланд, Испани, Итали, Их Британи, Люксембург, Канад, Куба, Малави, Монако, Нидерланд, Норвеги, ОХУ, Португал, Словак, Суринам, Таджикистан, Турк, Финлянд, Франц, ХБНГУ, Чех, Швед, Швейцари, Япон/ нэгдээд байгаа бөгөөд эдгээр улс нь Страсбургын холбоог байгуулж нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүргийг нь Швейцарын Женев хотноо байрладаг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага /ДОӨБ/-ын Олон улсын товчоо гүйцэтгэж байна.
I. Шинэ бүтээлийн олон улсын ангилал

Хэн нэгэн хүн өөрийн зохиосон шинэ бүтээлийг патентаар хамгаалуулахаар төрийн эрх бүхий байгууллагад мэдүүлэг гаргадаг бөгөөд түүнийг эрхийн хамгаалалтанд оруулсны дараа хэвлэн нийтэлдэг. Ийм зарчмыг дэлхийн 100 гаруй орон хэрэглэж байна. Энэ хэвлэлийг патентийн баримт бичиг гэж нэрлэдэг. Патентийн баримт бичиг нь шинжлэх ухаан, технологийн бүх салбарын мэдээллийг хадгалж, гол лавлах, мэдлэгийн онолын суурь бүтээл болдог байна.
Шинжлэх ухаан, технологийн бүх салбарт шинэ бүтээл гардаг бөгөөд аливаа салбарт байгаа олон тооны патентийн баримт бичгийн дотроос хэрэгцээтэй шинэ бүтээлийн тухай мэдээллийг олж авахад маш их бэрхшээлтэй байсан тул патентийн баримт бичгийн төрөлжсөн тогтолцоо шаардлагатай болсон. Парисын конвенцид оролцогч орнуудын Аж үйлдвэрийн өмчийн газруудын олон улсын хамтын ажиллагаа, хүч чармайлтын үр дүнд Страсбургын хэлэлцээрээр шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллыг буй болгосон юм.
Шинэ бүтээлийн олон улсын ангилал нь дотроо 8 үндсэн бүлэг, 20 дэд бүлэг, 118 анги, 624 дэд анги болон 67 000 гаруй хэсэгт хуваагддаг. Энэ ангиллыг оролцогч орнуудын Аж үйлдвэрийн өмчийн газрын мэргэшсэн шинжээчид патентын хайлт, шүүлт хийхэд ашигладгаас гадна ДОӨБ, 3 бүсийн байгууллага болон бусад орны 80 гаруй аж үйлдвэрийн өмчийн газрууд ажилдаа хэрэглэдэг юм.
Шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллыг оролцогч орнуудаас бүрдсэн Шинжээчдийн хороо тогтмол хянан үзэж 5 жилд нэг удаа шинээр хэвлэн нийтэлдэг. Одоо хэрэглэж буй 6 дахь нийтлэл нь 1999 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байх юм.

II. Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Парисын конвенцийн аливаа улс батламж бичгээ ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд хадгалуулан Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орж болно. Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орсноор Страсбургын холбооны гишүүн болно. Холбоо нь гишүүн-орнуудаас бүрдсэн Чуулгантай.
Манай улс 1985 оноос Парисын конвенцид нэгдэн орж, жил бүр зохих хэмжээний татвар төлдөг тул Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орох эрхтэй бөгөөд үүнд ямар ч татвар төлөхгүй юм.
Манай улсын хувьд аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалж үр дүнтэй ашиглахын ач холбогдол эрс өсөж байгаа, мөн энэ талын олон улсын хамтын ажиллагаа улам бїр гїнзгийрч байгаа өнөөгийн нөхцөлд Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орох нь олон талын ач холбогдолтой байх юм.
Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн Страсбургын холбооны їйл ажиллагаанд оролцох болсноор ДОӨБ-тай явуулж буй хамтын ажиллагаа улам их өргөжиж, энэ салбарт тусламж авч, хүний нөөцийг хөгжүүлж, өөрийн орны патентийн үндэсний системийг бүх талаар боловсронгүй болгож хөгжүүлэх илүү их боломж нэгдэх юм. Тухайлбал, патентаар хамгаалагдах боломж бүхий шинэ техник, технологийн талаарх олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сүүлийн үеийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй авч болно.
Страсбургын хэлэлцээрт нэгдэн орсноор манай улс оролцогч орны хувьд Шинжээчдийн хорооны гишүүн болж шинэ бүтээлийн олон улсын ангиллыг тогтмол хянан үзэх, шинэчлэх үйл ажиллагаанд оролцох, ангилалд нэмэлт өөрчлөлт хийх талаар санал гаргах эрхтэй болох юм. Тухайлбал, олон улсын ангилалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хүрээнд өөрийн үндэсний өвөрмөц дэвшилтэд технологийг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх боломж нээгдэнэ.
Иймд дээр дурдсаныг харгалзан Страсбургын хэлэлцээрийг судалж үзэн манай улсын холбогдох хууль тогтоомжтой харшлах зүйл үгүйг үндэс болгон уг хэлэлцээрт нэгдэн орох саналыг дэвшүүлж байна.

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын Хэлэлцээрийн протокол

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын Хэлэлцээрийн протокол

БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ОЛОН УЛСЫН БYРТГЭЛИЙН ТУХАЙ МАДРИДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРТ ЗОРИУЛСАН ПРОТОКОЛ
Зүйл 1
Мадридын холбооны гишүүнчлэл
Энэхүү протоколын гишүүн улсууд /цаашид “Хэлэлцэгч Улс” гэх/ 1967 онд Стокгольм хотноо хянан үзсэн ба 1979 онд шинэчилсэн барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын Хэлэлцээр /цаашид "Мадридын хэлэлцээр Стокгольм" гэх /-ин гишүүн биш бөгөөд мөн 14 дүгээр зүйлийн 1(b) дэд хэсэгт заасан энэхүү Протоколын гишүүн байгууллагууд /цаашид хэлэлцэгч байгууллагууд гэх /, тэдгээр нь Мадридын хэлэлцээр (Стокгольм)-ийн гишүүн холбооны гишүүн байна.Энэхүү Протоколд “ хэлэлцэгч тал” гэдэг нь Хэлэлцэгч Улс болон мөн Хэлэлцэгч байгууллагыг хэлнэ.

Зүйл 2

Олон улсын бүртгэлээр хамгаалалтыг хангах

1/ Хэрэв хэлэлцэгч аль нэг талын Байгууллагад барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргасан, эсвэл нэг хэлэлцэгч аль нэг талын Байгууллагын бүртгэлд барааны тэмдэг бүртгүүлсэн бол энэхүү мэдүүлгийг /цаашид” үндсэн мэдүүлэг” гэх/ гаргагч буюу эсвэл тэрхүү бүртгэл /цаашид үндсэн бүртгэл гэнэ/ эзэмшигч нь энэхүү Протоколын заалтын дагуу энэхүү барааны тэмдгийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Олон улсын Товчооны бүртгэлд /цаашид тус тус “ олон улсын бүртгэл”, “ олон улсын бүртгэгч”, “ Олон улсын товчоо”, “ байгууллага” гэх/ бүртгүүлэх замаар хэлэлцэгч Талуудын нутаг дэвсгэрт өөрийн барааны тэмдгийн хамгаалалтыг доорх тохиолдолд хангана.

i) Хэрэв хэлэлцэгч аль нэг улсын байгууллагад үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсвэл уг байгууллага үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол мэдүүлэгч гаргагч нь эсвэл бүртгэл эзэмшигч нь Хэлэлцэгч энэ улсын иргэн, эсвэл байнга оршин суугч, эсвэл тухайн хэлэлцэгч улсад аж үйлдвэр, худалдааны үр ашигтай , чухал үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүн бол,

ii) Хэрэв Хэлэлцэгч аль нэг байгууллагын захиргаанд үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсвэл тэрхүү захиргаа үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол тэрхүү мэдүүлгийг гаргагч нь, эсвэл бүртгэл эзэмшигч нь энэхүү Хэлэлцэгч байгууллагын гишүүн улсын иргэн, эсвэл байнга оршин суугч, эсвэл тухайн Хэлэлцэгч байгууллагын оршин байгаа газар нутагт аж үйлдвэр, худалдааны үр ашигтай, чухал үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол,

2/ Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг, /цаашид “олон улсын мэдүүлэг” гэх/ үндсэн мэдүүлгийг хүлээн авсан, эсвэл үндсэн бүртгэл хийсэн тохиолдолд тухайн Байгууллагаар /цаашид “ анхны байгууллага” гэх/ дамжуулан Олон улсын Товчоонд өгөх ёстой.

3/ Энэхүү Протоколд “Байгууллага” эсвэл“ Хэлэлцэгч талын Байгууллага” гэдэгт барааны тэмдгийн бүртгэлийг хариуцсан Хэлэлцэгч аль нэг талын байгууллагыг, “барааны тэмдэг” гэдэгт бараа болон үйлчилгээний тэмдгийг ойлгоно.

4/ Энэхүү Протоколын доторхи “Хэлэлцэгч талын газар, нутаг” гэдэг нэр томъёонд хэрэв Хэлэлцэгч тал нь Улс байх тохиолдолд, тухайн улсын нутаг дэвсгэрийг, хэрэв хэлэлцэгч тал нь засгийн газар хоорондын байгууллага байх тохиолдолд, тэрхүү засгийн газар хоорондын байгууллагын хийсэн хэлэлцээр үйлчилж байгаа газар нутгийг тус тус ойлгоно.

Зүйл 3

Олон улсын мэдүүлэг

1/ Энэхүү Протоколын дагуу гаргасан олон улсын бүх мэдүүлгийг тогтоосон журмаар тусгай маягтаар гаргах ёстой. Анхны байгууллага нь олон улсын мэдүүлгийн бүрдэл болох үндсэн мэдүүлэг, эсвэл үндсэн бүртгэлийн аль ч тохиолдолд зохих өгөгдөхүүнтэй байгааг нотолно. Түүнээс гадна, уг байгууллага нь доорхи зүйлийг заасан байна.

үндсэн мэдүүлгийн хувьд энэ мэдүүлгийн огноо ба дугаар,

үндсэн бүртгэлийн хувьд энэ бүртгэлийн огноо, дугаар болон үндсэн бүртгэлээс гарсан мэдүүлгийн огноо ба дугаар

Тэрчлэн анхны Байгууллага олон улсын мэдүүлгийн огноог заана.

2/ Мэдүүлэг гаргагч нь хамгаалалт шаардлагатай байгаа тэмдгийг ашиглах бараа болон үйлчилгээг заах бөгөөд хэрэв боломжтой бол барааны тэмдэг бүртгэх бараа болон үйлчилгээний олон улсын ангиллын тухай Ниццийн хэлэлцээрээр тогтоосон ангилалын дагуу, түүнд хамаарах ангилалыг заах ёстой. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь ангиллыг заагаагүй бол Олон улсын товчоо нь дурдсан олон улсын ангиллын аль тохирох ангилалд бараа, үйлчилгээг ангилна. Мэдүүлэг гаргагчийн үйлдсэн бараа ангиллын заалтыг анхны Байгууллагатай хамтран Олон улсын товчоо хянана. Дурдсан Байгууллага болон Олон улсын товчооны хооронд санал зөрөлдөх тохиолдолд сүүлийнх нь саналаар авна.

3/ Хэрэв мэдүүлэг гаргагч өөрийн барааны тэмдгийн ялгагдах бүрдлийг өнгөөр гаргаж хамгаалалт хийлгэхийг хүсвэл дараахь шаардлагыг хангах ёстой.

i) Єөрийн олон улсын мэдүүлэгтээ хүссэн өнгө болон өнгөний хослолыг зааж хавсаргах ба тэр тухайгаа мэдүүлэх,

ii) Єөрийн олон улсын мэдүүлэгт барааны тэмдгийн өнгөт дардсыг хавсарган Олон улсын товчоонд өөрийн хүсэлтийн хамт илгээх, дардсын тоог журмаар тогтооно.

4/ Олон улсын товчоо нь 2 дугаар зүйлийн дагуу мэдүүлсэн барааны тэмдгийг шууд бүртгэнэ. Анхны байгууллага нь олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор Олон улсын товчоо олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан бол олон улсын бүртгэлд дээрх өдрөөр бүртгэнэ. Хэрэв олон улсын мэдүүлгийг дээрх хоёр сарын хугацаанд хүлээн аваагүй бол, олон улсын мэдүүлгийг Олон улсын товчоо хүлээн авсан өдрөөр бүртгэнэ. Олон улсын Товчоо нь цаг алдалгүй сонирхсон байгууллагад олон улсын бүртгэлийн тухай мэдэгдэнэ. Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг Олон улсын товчоо өөрийн эрхлэн гаргадаг тогтмол хэвлэлд олон улсын мэдүүлэгт багтсан мэдээллийн үндсэн дээр хэвлэн гаргана.

5/ Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг сурталчлах зорилгоор, 10 дугаар зүйлд тусгагдсан, Чуулганаас тогтоосон /цаашид “Чуулган” гэнэ / нөхцлийн дагуу Байгууллага бүр Олон улсын товчооноос дээрх хэвлэлийн тодорхой хувийг үнэгүй, илүү хувийг хөнгөлөлттэй үнээр авна. Энэхүү сурталчилгаа Хэлэлцэгч бүх талд хангалттай байх ёстой бөгөөд бүртгэл эзэмшигчид өөр ямарваа сурталчилгаа шаардлагагүй.

Зүйл 3 bis

Нутаг дэвсгэрийн үйлчлэл

Зөвхөн олон улсын бүртгэл эзэмшигч буюу олон улсын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн өргөдлөөр олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг аливаа хэлэлцэгч талд үзүүлнэ. Гэвч, тэр өргөдлийг анхны Байгууллага болох Байгууллага болон Хэлэлцэгч талд гаргахгүй.

Зүйл 3ter

“Нутаг дэвсгэрийн өргөтгөл” хийлгэх тухай өргөдөл

1/ Аливаа хэлэлцэгч талд хийх олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг өргөтгөх ямарваа хүсэлтийг олон улсын мэдүүлэгт тусгайлан хавсаргана.

2/ Нутаг дэвсгэрийн хүрээг өргөтгөх тухай өргөдлийг олон улсын бүртгэлийн дараа гаргаж болно. Уг өргөдлийг журмаар тогтоосон зааврын дагуу бичиж өгнө. Түүнийг Олон улсын товчоо шууд бүртгэн авах ба сонирхсон Байгууллагуудад цаг алдалгүй мэдэгдэнэ. Энэ бүртгэлийн тухай Олон улсын товчооны тогтмол хэвлэлд гаргана. Нутаг дэвсгэрийн өргөтгөл түүнийг олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхэлж түүний үйлчлэл олон улсын бүртгэлийн хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.

Зүйл 4

Олон улсын бүртгэлийн үйлчлэл

1.а/ 3 ба 3(ter) дугаар зүйлийн дагуу бүртгэсэн өдрөөс эхлэн, сонирхсон Хэлэлцэгч тал бүхэн дэх барааны тэмдгийн хамгаалалт нь тухайн Хэлэлцэгч талын Байгууллагад уг барааны тэмдгийг шууд мэдүүлсэнтэй адил байна. Хэрэв 5 дугаар зүйлийн 1 ба 2 дахь хэсгийн дагуу Олон улсын товчоонд татгалзсан тухай ямар ч мэдэгдэл хийгээгүй, эсвэл дээрх зүйлийн дагуу хийсэн татгалзсан тухай мэдэгдлээ татан авсан бол сонирхсон Хэлэлцэгч талд хэрэгжиж буй барааны тэмдгийн хамгаалалт нь дээрх өдрөөс эхлэн тухайн Хэлэлцэгч талын Байгууллагад бүртгүүлсэн барааны тэмдгийнхтэй нэгэн адил байна.

(b) барааны тэмдгийн хамгаалалтын хэмжээг тодорхойлж буй 3 дугаар зүйлд тусгагдсан бараа, үйлчилгээний ангиллын заалт нь Хэлэлцэгч талуудыг холбохгүй:

2/ Олон улсын аливаа бүртгэл нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн Конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан давуу эрхийг эдлэх ба энэ зүйлийн D хэсэгт заасан албан ёсны шаардлагыг заавал дагахгүй.

Зүйл 4(bis)

Yндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг олон улсын бүртгэлээр солих

1/ Хэрэв барааны тэмдэг нь Хэлэлцэгч талын Байгууллагад үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлд орохоор байвал олон улсын бүртгэлд бүртгүүлэх зүйл болох бөгөөд хоёр бүртгэл нь нэг хүний нэр дээр хийгдсэн бол олон улсын бүртгэл нь сүүлийн хүчин төгөлдөр болсон эрхийг хөндөлгүйгээр үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг дараахь нөхцөлд орлоно гэж тооцно.

i) Олон улсын бүртгэлээс үүсэн гарах хамгаалалт нь 3(ter) дүгээр зүйлийн 1 ба 2 дугаар хэсгийн дагуу дурдсан Хэлэлцэгч талд хамаарч байгаа,

ii) Yндэсний ба бүсийн бүртгэлд жагсаасан бүх бараа, үйлчилгээ нь тухайн Хэлэлцэгч талын хувьд олон улсын бүртгэлд мөн адил жагсаагдсан байх,

iii) Хамгаалалтын дээр дурдсан өргөтгөл нь үндэсний ба бүсийн бүртгэл хийсэн өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болсон.

2. Энэхүү зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Байгууллага нь бусдын хүсэлтээр олон улсын бүртгэлийн тухай өөрийн бүртгэлдээ тэмдэглэнэ.

Зүйл 5

Зарим хэлэлцэгч талуудын хувьд олон улсын бүртгэлийг хүчингүй гэж тооцох ба хамгаалалтыг татгалзах

1/ Одоо үйлчилгээ байгаа хууль тогтоомжоор зөвшөөрч байгаа бол, 3(ter) дугаар зүйлийн 1 ба 2 дахь хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлээс үүсэн гарах хамгаалалтын хүрээг өргөтгөх тухай Олон улсын товчооноос мэдэгдэл авсан Хэлэлцэгч талын Байгууллага нь тухайн Хэлэлцэгч талд тэр барааны тэмдгийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөхөд хамгаалалт нь хамаарахгүй гэж татгалзсан тухай мэдэгдэлдээ дурьдах эрхтэй. Ийнхүү татгалзахдаа, аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенцийн хүрээнд татгалзах тухайгаа мэдэгдсэн Байгууллагад шууд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн хувьд бий болсон шалтгаанд л зөвхөн үндэслэх ёстой. Гэвч хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжоор ангиллын болон эсвэл бараа, үйлчилгээний тоог хязгаарлагдмал хэмжээнд зөвшөөрч байгаа гэсэн ганц тохиолдолд л хагас хэлбэрээр ч гэсэн хамгаалахаар татгалзаж болохгүй.

2.а/ Дээрх эрхийг эдлэх сонирхолтой аливаа Байгууллага нь Олон улсын товчоонд бүх шалтгааныхаа хамтаар татгалзсан тухайгаа, өөрийн хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд, гэхдээ b ба с дэд хэсгийн заалтын дагуу, 1 дэд хэсэгт тусгагдсан хамгаалалт хийх тухай мэдэгдлийг Олон улсын товчооноос тухайн Байгууллагад илгээсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрөхөөс өмнө мэдэгдэх ёстой.

b) “а” дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан, Хэлэлцэгч аливаа тал, энэхүү Протоколын хүрээнд хэрэгжиж буй олон улсын бүртгэлийн зорилгоор, “а” дэд хэсэгт заасан 1 жилийн хугацааг 18 сараар солих тухайгаа мэдэгдэж болно.

c) тэрчлэн, уг мэдэгдэлд, хамгаалалт олгохоос татгалзсан тохиолдолд тэрхүү татгалзсан тухайгаа Хэлэлцэгч талын Байгууллага Олон улсын товчоонд 18 сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш мэдэгдэж болно. Тэрхүү байгууллага олон улсын тодорхой бүртгэлийн хувьд, хамгаалахаас татгалзсан тухайгаа 18 сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш зөвхөн дараахь тохиолдолд мэдэгдэж болно.

i) Байгууллага нь 18 сарын хугацаа дуусахаас өмнө, аливаа эсэргүүцэл тэрхүү хугацаа дууссанаас хойшгарч болзошгүй гэдгийг олон улсын товчоонд мэдэгдсэн,

ii) Эсэргүүцлийн үндсэнд татгалзсан тухай мэдэгдэл нь эсэргүүцлийг тооцох өдрөөс эхлэн дээд тал нь долоон сарын хугацаанд хийгдсэн, хэрэв эсэргүүцлийн хугацаа долоон сараас өмнө дуусвал, эсэргүүцлийн заасан хугацаа дууссанаас хойш нэг сарын дотор мэдэгдэл хийх ёстой.

d) Ємнөх “b” ба “с” дэд хэсэгт тусгагдсан аливаа мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан баримт бичгээр хийж болох ба мэдэгдэл хүчинтэй болох өдөр нь мэдэгдэл хийсэн Улс буюу эсвэл Засгийн газар хоорондын байгууллагуудын хувьд энэхүү Протокол хүчин төгөлдөр болсон өдөртэй адил байна. Мөн тийм мэдэгдлийг тухайн Байгууллагын Еррөнхий захирал /цаашид” Ерөнхий захирал” гэх/ уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 3 сарын дараа хүчин төгөлдөр болох ба эсвэл олон улсын бүртгэлийн хувьд түүний огноо нь тухайн мэдэгдлийн хүчин төгөлдөр болох өдөртэй ижил байх буюу түүнээс хожуу байх, эсвэл уг мэдэгдэлд тусгасан огноо нь хожуу байх тохиолдолд дээрх хугацаанаас хойш хийж болно.

e) Энэхүү Протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш арван жилийн хугацаа дууссаны дараа, Чуулганаас “а” ба “d” дэд хэсгээр тогтоосон тогтолцооны хэрэгжилтийг шалгана. Yүний дараа дээрх дэд хэсгүүдийн заалтыг Чуулганы санал нэгтэй шийдвэрээр шинэчилж болно.

3/ Олон улсын Товчоо нь олон улсын бүртгэл эзэмшигчид татгалзсан тухай мэдэгдлийн нэг хувийг цаг алдалгүй дамжуулах ёстой. Дээрх эзэмшигч түүнд татгалзсан тухай мэдэгдэл гаргах эрхтэй ба барааны тэмдгээ тухайн Байгууллагад шууд бүртгүүлэх өөрийн эсэргүүцлийн хамт мэдүүлнэ. Олон улсын товчоо 2 дахь хэсгийг “с” дэд хэсгийн 1-д заасны дагуу мэдээлэл авсан бол уг мэдээллийг олон улсын бүртгэл эзэмшигчид цаг алдалгүй дамжуулна.

5/ Олон улсын товчоонд 1 ба 2 дахь хэсгүүдийн дагуу олон улсын тодорхой бүртгэлийн талаар урьдчилсан болон эцсийн эсэргүүцлээ мэдэгдээгүй аливаа Байгууллага, тэрхүү олон улсын бүртгэлийн хувьд 1 дэх хэсэгт заасан эрх эзэмших боломжоо алдана.

6/ Хэлэлцэгч тал эрх бүхий байгууллагаас тухайн Хэлэлцэгч талын нутаг дэвсгэрт олон улсын бүртгэлийн үйлчлэлийн цуцлалт нь олон улсын бүртгэлийг эзэмшигчид өөрийн эрхээ хамгаалах боломжийг хугацааг олгоогүй бол хүчингүй. Олон улсын бүртгэлийг цуцалсныг хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрийг Олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

Зүйл 5 (bis)

Барааны тэмдгийн тусгай бүрдлийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримт

Сүлд, тэмдэгт бамбай, хөрөг, цол, ялгах тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн йнэр, мэдүүлэг гаргагчаас бусад хүний нэр, эсвэл адил төстэй тэмдэглэл зэрэг тэмдэгт агуулагдаж байгаа, зарим бүрдлийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримтыг хэлэлцэгч талын Байгууллага шаардаж болох ба анхны Байгууллагын хамгаалалт гэрчилгээнээс бусад ямар ч хууль ёсны тэр ч байтугай ямар ч гэрчилгээнээс чөлөөлөгдөнө.

Зүйл 5 (ter)

Олон улсын бүртгэлд хийсэн тэмдэглэлийн хуулбар,

шинэ байдлын хайлт, олон улсын бүртгэлийн хуулга

1/ Олон улсын товчоо нь аливаа хүсэлт гаргасан этгээдэд Журмаар тогтоосон хураамжийг төлсөн нөхцөлд олон улсын бүртгэлд орсон барааны тэмдгийн холбогдолтой тэмдэглэлийн хуулбарыг өгнө.

2/ Олон улсын товчоо нь хураамжийг олон улсын бүртгэлийн санд байгаа барааны тэмдгийн дунд шинэ байдлын хайлт хийж болно.

3/ Хэлэлцэгч аль нэг талд, олон улсын бүртгэлээс авсан хуулбарыг танилцуулах зорилгоор үйлдсэн бол аливаа хууль тогтоомжоор чөлөөлөгдөнө.

Зүйл 6

Олон улсын бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа, олон улсын бүртгэлийн хараат болон хараат бус байдал

1/ Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэлийг 10 жилийн хугацаатай хийх ба 7 дугаар зүйлд заасан нөхцлөөр хугацааг сунгах боломжтой.

2/ Олон улсын бүртгэлийн огнооноос эхлэн 5 жил өнгөрсний дараа бүртгэл нь үндсэн мэдүүлгээс, эсвэл түүний үндсэнд хийсэн бүртгэлээс, эсвэл дараахь нөхцлүүдийг тооцсон тохиолдлоос хамаарах үндсэн бүртгэлээс хараат бус байна.

3/ Олон улсын бүртгэлээс үүссэн хамгаалалт нь эрх шилжүүлэх зүйл болсон үгүйгээс үл хамгаалан хэрэв олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаа дуусах хүртэл үндсэн мэдүүлэг, эсвэл түүний үндсэнд хийсэн бүртгэл болон татаж авсан тохиолдлоос хамаарах, үндсэн бүртгэл, олон улсын бүртгэлд жагсаасан бүх болон зарим бараа, үйлчилгээний хувьд хугацаа нь дууссан, татгалзсан ба бүртгэлээс хасах, өөрчлөх, татгалзах тухай эцсийн шийд гарсан, бүртгэсэн, хассан, хүчингүй болгосныг хүлээн зөвшөөрсөн бол хамгаалалт хүсэхгүй. Хэрэв дараахь нөхцөл хангавал энэ нь хэрэглэх боломжгүй.

i) Yндсэн мэдүүлгийн хүчингүйд тооцсонд эсэргүүцэх шийдвэрт гомдол гаргах,

ii) Yндсэн мэдүүлгийг татан авах эсвэл үндсэн бүртгэл болон үндсэн мэдүүлгээс үүссэн бүртгэлийг өөрчлөх, хэрэгсэхгүй болгох, хүчингүй болгох шаардлагатай үйл ажиллагаа,

iii) Yндсэн мэдүүлгээс татгалзах нь таван жилийн хугацаа дууссаны дараа үндсэн мэдүүлгээс татгалзах, түүнийг өөрчлөх, бүртгэлээс хасах, хүчингүй болгох эцсийн шийдвэрт, эсвэл түүнийг татан авах, тэрчлэн түүнээс үүсэх бүртгэлд зэрэгт нөлөөлөх, эсвэл уг өргөдөл, үйл ажиллагаа татгалзах нөхцлийг бүрдүүлсэн, үндсэн бүртгэл дээрх хугацаа дуусахаас өмнө эхэлсэн бол,

(i), (ii) (iii) дэд хэсэгт тогтоосон дурдсан хугацаа дуусахаас өмнө татаж авах, татгалзах үед эхэлсэн аливаа үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн болох нөхцөлд 5 жил өнгөрсний дараа хэрэв үндсэн мэдүүлгийг буцааж авсан болон үндсэн мэдүүлгийг үндсэн дээр хийсэн бүртгэлээс, эсвэл үндсэн бүртгэлээс татгалзана.

4/ Анхны байгууллага Олон улсын товчоонд Журамд заасны дагуу 3 дахь хэсэгт заасан байдал, шийдвэрийн талаар мэдэгдэх бөгөөд Олон улсын товчоо нь Журмын дагуу сонирхогч талуудад мэдээлэх ба хэвлэх шаардлагатай бүх ажлыг гүйцэтгэнэ. Анхны байгууллага нь шаардлагатай нөхцөлд Олон улсын товчоонд хандаж зөвшөөрөгдсөн журмаар олон улсын бүртгэлийг хасахыг хүсэх ба Олон улсын товчоо нь хүсэлтийг биелүүлнэ.

Зүйл 7

Олон улсын бүртгэлийг шинэчлэх, сунгах

1/ Олон улсын аливаа бүртгэлийг 8 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан үндсэн хураамжийн энгийн төлбөрийг хийсний үндсэн дээр, эсвэл 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн нэмэгдэл буюу нэмэлт хураамжийн үндсэн дээр арван жилээр сунгаж болно.

2/ Сунгахдаа олон улсын барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн эцсийн байдалд өөрчлөлт хийхгүй.

3/ Хамгаалалтын хугацаа дуусахаас зургаан сарын өмнө олон улсын товчоо нь олон улсын бүртгэл эзэмшигчид, албан бус мэдээлэл илгээх замаар сануулах шаардлагатай тохиолдолд түүний эрх бүхий итгэмжлэгчид дурдсан хугацаа дуусах огноог сануулна.

4/ Журмаар тогтоосон нэмэгдэл хураамж төлөх нөхцөлд олон улсын бүртгэлийг сунгахад 6 сарын хөнгөлөлттэй хугацааг олгоно.

Зүйл 8

Олон улсын мэдүүлэг болон олон улсын бүртгэлийн хураамж

1/ Анхны Байгууллага нь олон улсын мэдүүлэг гаргах болон олон улсын бүртгэлийг шинэчлэхэд олон улсын бүртгэлийг эзэмшигчээс эсвэл мэдүүлэг гаргагчаас үйл ажиллагаанд авах үндэсний хураамжийг өөрийн үзэмжээр тогтоох эрх эдэлнэ.

2/ Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэлийг 7 дахь хэсгийн “а” дэд хэсгийн нөхцлийн дагуу дараах олон улсын хураамжийн урьдчилсан төлбөрийг хийсэн нөхцөлд гүйцэтгэнэ.

(i) үндсэн хураамж

(i) барааны тэмдэг ашиглаж байгаа бараа, үйлчилгээнд хамаарах гурваас дээш олон улсын ангилал бүрд төлөх нэмэлт хураамж

(iii) 3(ter) дугаар зүйлийн дагуу хамгаалалтыг өргөжүүлэх тухай мэдүүлэг бүрд төлөх нэмэлт хураамж

3/ Гэвч хэрэв бараа, үйлчилгээний ангиллын тоог Олон улсын товчоо тогтоож шалгасан бөгөөд тэр нь олон улсын бүртгэлийн өдөрт нөлөөлөхгүй бол 2 дахь хэсгийн ii) дэд хэсэгт заасан нэмэгдэл хураамжийг журмаар тогтоосон хугацаанд хийж болно. Хэрэв дээрх хугацаа дууссаны дараа нэмэлт төлбөрийг хийгээгүй, эсвэл бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг хадгалуулагч шаардлагатай арга хэмжээ авч хорогдуулаагүй бол олон улсын мэдүүлгийг хаягдсан гэж тооцно.

4/ Олон улсын бүртгэлийн төрөл бүрийн эх үүсвэрээс олж байгаа жилийн орлогыг 2 дахь хэсгийн

(ii ) ба (iii) дэд хэсэгт заасан хураамжийн эх үүсвэрийг оролцуулалгүйгээр энэхүү Протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан зардлыг суутган хасаад үлдэгдлийг нь Олон улсын товчоо нь Хэлэлцэгч Талуудад адил тэнцүү хуваарилна.

5/ 2 дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан нэмэгдэл хураамжаас үүссэн мөнгийг жил бүрийн сүүлээр сонирхогч хэлэлцэгч талуудад тухайн өнгөрсөн жилд Хэлэлцэгч тал бүрд хамгаалалт хүссэн барааны тэмдгийн тоонд тэнцүүлэн хуваарилах ба харин урьдчилсан шүүлт хийдэг Хэлэлцэгч талуудын хувьд энэ тоог журмаар тогтоосон итгэлцүүрээр тооцож гаргана.

6/ 2 дахь хэсэгт (iii) дахь дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжаас үүссэн мөнгийг 5 дахь хэсэгт заасан дүрмээр хуваарилна.

7. Аливаа хэлэлцэгч тал, 3 /ter/ дугаар зүйлийн дагуу заагдсан олон улсын бүртгэл бүрийн хувьд, мөн тийм олон улсын бүртгэлийг сунгалтын хувьд, нэмэгдэл ба нэмэлт хураамжаас шимтгэх хэсгийн оронд өөрөө хураамж авахыг хүсч мэдүүлж болох бөгөөд /цаашдаа “ганцаарчилсан хураамж” гэх /, мэдүүлэгт заасан болон цаашдын өргөдөлд өөрчлөгдсөн байж болох хэмжээ нь олон улсын үйл ажиллагаанаас гарах үр ашгийг хассаны дараахь хэмжээнээс илүү гарч болохгүй бөгөөд Хэлэлцэгч талын Байгууллага нь өөрийн бүртгэлд барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргагчаас арван жилийн хугацааг бүртгүүлсний төлөө болон бүртгэлийг эзэмшигчээс энэхүү бүртгэлийг арван жилээр сунгасны уг хураамж эдэлнэ. Хэрвээ ганцаарчилсан хураамж төлөгдөж байвал:

i) Хэрэв 3 (ter) дугаар зүйлд зөвхөн тэр Хэлэлцэгч Талуудаас 2 дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан ямар ч нэмэгдэл хураамжийг шаардагдахгүй.

ii) Энэхүү дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэл гаргасан Хэлэлцэгч аливаа талын хувьд 2 дахь хэсгийн (iii) дахь дэд хэсэгт заасан төлбөрийн ямар ч нэмэлт хураамж шаардагдахгүй.

b). а) дэд хэсгийн дагуу гаргасан аливаа мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан баримт бичгээр хийж болох ба мэдэгдэл хүчинтэй болох өдөр нь энэхүү Протокол мэдэгдэл хийсэн Улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд хүчинтэй болох тэр өдөртэй адил байна. Тийм мэдэгдлийг хожуу гаргаж болох ба тэр тохиолдолд мэдэгдэл нь Ерөнхий захирал хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дараа, эсвэл мэдэгдэлд заасан хожуу дурын хугацаанд хүчин төгөлдөр болох ба олон улсын бүртгэлийн хувьд мэдэгдэл хүчинтэй болох өдөр нь түүнээс хожуу гаргасан мэдэгдлийн өдөртэй адил байна.

Зүйл 9

Олон улсын бүртгэлийн эзэмшигч өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэл

Єөрийн нэр дээр олон улсын бүртгэл хийгдсэн хүний өргөдөл, эсвэл сонирхогч Байгууллага буюу сонирхогч хүний хүсэлтээр Олон улсын товчоо нь, Хэлэлцэгч бүх буюу зарим талын нутаг, дэвсгэр дээр хүчинтэй үйлчилж байгаа тухайн бүртгэлийн хувьд, эсвэл бүртгэлд жагсаасан бүх буюу хэсэгчилсэн бараа, үйлчилгээний хувьд шинэ эзэмшигч нь 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу олон улсын хүсэлт гаргах эрх бүхий хүн байх нөхцөлд олон улсын бүртгэлд тэрхүү бүртгэл эзэмшүигчийн талаарх бүх өөрчлөлтийг хийнэ.

Зүйл 9 (bis)

Олон улсын бүртгэл хамаарах зарим тэмдэглэл

ОЛон улсын товчоо нь олон улсын бүртгэлд дараахь тэмдэглэл хийнэ.

i)олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн нэр, хаягийн талаарх аливаа өөрчлөлтийн тухай,

ii)олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн бүрэн эрхт итгэмжлэгчийг томилсон болон тэрхүү итгэмжлэгтэй холбогдох аливаа бусад мэдээллийн тухай.

iii)Хэлэлцэгч бүх буюу зарим талын хувьд, олон улсын бүртгэлд жагсаасан бараа, үйлчилгээний аливаа хязгаарлалтын тухай,

iv)хэлэлцэгч бүх буюу зарим талын хувьд, олон улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцох, бүртгэлээс хасах, татгалзах тухай аливаа мэдээллийг,

v)журамд тодорхойлсон, олон улсын бүртгэлийн зүйл болон барааны тэмдгийн эрхэд хамаарах аливаа бусад мэдээллийн тухай

Зүйл 9 (ter)

Зарим тэмдэглэл хийхэд төлөх хураамж

Зүйл 9 ба Зүйл 9.(bis) -ийн дагуу хийсэн аливаа тэмдэглэл хийхэд хураамж төлнө.

Зүйл 9( quarter )

Хэлэлцэгч хэд хэдэн улсын нэгдсэн байгууллага

1/Хэрэв Хэлэлцэгч хэд хэдэн улс барааны тэмдгийн талаар өөрсдийн үндэсний хууль, тогтоомжоо нийцүүлэн итгэмжлэх тухай тохиролцоонд хүрвэл тэд Ерөнхий захиралд дараах зүйлийг мэдэгдэж болно.

i)нэгдсэн байгууллага эдгээр улс бүрийн үндэсний байгууллагыг орлох ба,

ii)энэхүү зүйлийн өмнөх заалтууд болон 9 (quinquies) ба 9( sexies) дугаар зүйлийн заалтуудыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн хэрэгжүүлэхэд тэдгээрийн бүх нутаг, дэвсгэрийн цогц байдал нэг Улс шиг тооцогдох ёстой.

2/Энэхүү мэдэгдэл нь Ерөнхий захирал Хэлэлцэгч бусад талуудад энэ тухай мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчинтэй болно.

Зүйл 9( quinquies)

Олон улсын бүртгэлийг үндэсний ба бүсийн мэдүүлэгт шилжүүлэх

Хэрэв олон улсын бүртгэл, анхны Байгууллагын хүсэлтээр бүртгэлд заасан бүх буюу зарим бараа үйлчилгээний хувьд 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн дагуу хасагдсан тохиолдолд, олон улсын бүртгэл эзэмшигч байсан хүн тэр барааны тэмдгийг, олон улсын бүртгэл нутаг, дэвсгэр дээр нь хүчинтэй Хэлэлцэгч талын Байгууллагад бүртгүүлэх хүсэлт гаргахад энэхүү мэдүүлэг 3 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлийн өдөр, эсвэл 3(ter) дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн дагуу газар, нутгийн өргөтгөл хийлгэх тэмдэглэл хийсэн өдөр өгөгдсөн гэж тооцогдох бөгөөд хэрэв олон улсын бүртгэл давуу тал эдэлж байвал энэ мэдүүлэг мөн доорх нөхцлөөр тэр давуу байдлаа хадгална.

i)дурдсан мэдүүлэг, бүртгэлээс олон улсын бүртгэл хасагдсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор өгөгдсөн,

ii) мэдүүлэгт жагсаасан бараа, үйлчилгээ сонирхогч Хэлэлцэгч талын хувьд олон улсын бүртгэлд байгаа бараа, үйлчилгээний жагсаалттай бүрэн тохирч байгаа,

iii) дурдсан мэдүүлэг хэрэглэж байгаа хууль, тогтоомж, түүний дотор хураамжид тавих шаардлагыг оролцуулсан бүх шаардлагад нийцэж байна.

Зүйл 9 ( sexies)

Мадридын /Стокгольм / хэлэлцээрийг сахих

1/ Хэрэв тодорхой өгөгдсөн олон улсын мэдүүлэг болон олон улсын бүртгэлийн хувьд анхны байгууллага нь энэхүү Протокол болон Мадридын хэлэлцээрийн гишүүн Улсын байгууллага байх тохиолдолд энэхүү Протоколын заалт энэхүү Протоколын болон Мадридын /Стокгольм/- хэлэлцээрийн аливаа бусад оролцогчийн нутаг, дэвсгэр дээр үйлчлэхгүй.

2/ Чуулган, дөрөвний гурвын олонхоор, энэхүү Протокол хүчинтэй болсон өдрөөс эхлэн арван жилийн хугацаа өнгөрснөөс хойш /1/ дэх хэсгийг өөрчлөх буюу хамаарах хүрээг хязгаарлаж болох ба гэхдээ Мадридын хэлэлцээрийн /Стокгольм/ гишүүн орнуудын олонхи нь энэхүү Протоколын гишүүн болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаа дуусахаас эрт биш. Зөвхөн дээр дурдсан хэлэлцээр ба Протоколын гишүүн улс чуулганд санал өгөх эрхтэй оролцоно.

Зүйл 10

Чуулган

1.а/ Хэлэлцэгч талууд Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн гишүүн орны адил Чуулганы гишүүн байна.

b)Хэлэлцэгч тал бүррийг Чуулганд нэг төлөөлөгч төлөөлөх ба тэр нь орлогч, зөвлөх ба шинжээчтэй байж болно.

c) холбооны сангаас төлөх Хэлэлцэгч тал тус бүрийн нэг төлөөлөгчийн замын зардал, байх хугацааны зардлаас бусад зардлыг тухайн төлөөлөгчийг томилсон Хэлэлцэгч тал хариуцна.

2/ Чуулган, Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн дагуу хүлээх үүргээс гадна,

i) энэхүү Протоколын хэрэгжилттэй холбоотой бүх асуудлыг хэлэлцэнэ.

ii) энэхүү Протоколыг дахин хянаж үзэх бага хурлын бэлтгэлтэй холбоотой зааварчилгыг, энэхүү Протоколын гишүүн биш боловч Холбооны гишүүн орны саналыг зохих ёсоор тусгаж Олон улсын товчоонд өгнө.

iii) энэхүү Протоколын хэрэгжилттэй холбоотой гүйцэтгэх журмын нөхцөлд өөрчлөлт оруулж батлана.

iv) энэхүү протоколоор өгөгдөж байгаа бусад бүх үүргийг гүйцэтгэнэ.

3.а/ Хэлэлцэгч тал бүр Чуулганд нэг санал өгнө. Зөвхөн Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн гишүүн оронтой холбоотой асуудлаар дээрх Хэлэлцээрийн гишүүн бус Хэлэлцэгч талууд санал өгөх эрхгүй, харин зөвхөн Хэлэлцэгч талуудтай холбоотой асуудлаар санал өгөх эрхтэй байна.

b) тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Чуулганы гишүүний хагас нь тухайн асуудлаар санал өгөх кворум байгуулна.

c) b дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан, хэрэв хуралд тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий, Чуулганд оролцож байгаа гишүүдийн тоо нь хагаст хүрэхгүй боловч тухайн асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Чуулганы гишүүдийн гуравны нэгтэй тэнцүү буюу түүнээс илүү байвал Чуулган өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад шийдвэр гаргаж болох боловч тэрхүү шийдвэрүүд нь зөвхөн дараахь нөхцлийг мөрдсөн тохиолдолд хүчинтэй болно. Олон улсын товчоо, дурдсан асуудлаар санал өгөх эрх бүхий, хуралд оролцоогүй чуулганы гишүүдэд тэр шийдвэрийн талаар мэдэгдэх ба ингэхдээ тэдгээрийг мэдэгдэл хийсэн өдрөөс эхлэн гурван сарын дотор энэ шийдвэрт саналаа өгөх, түдгэлзэх, эсвэл эсрэг байгаагаа бичгээр ирүүлэхийг санал болгоно. Хэрэв энэхүү хугацаа дуусахад саналаа өгсөн болон түдгэлзсэн гишүүдийн тоо хуралд оролцох ёстой кворумд /тухайн хуралд оролцвол зохих гишүүдийн хамгийн бага бүрэлдэхүүн/ дутагдаж байсан гишүүдийн тоонд хүрч байвал тэр шийдвэрийг шаардлагатай олонхи нэгэнт бий болох нөхцөлд хүчин төгөлдөр болгоно.

d) 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “е” дэд хэсэг, 9 (sexies) дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 12 ба 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн нөхцлөөр Чуулганы шийдвэрийг гуравны хоёрын саналаар батална.

e) түдгэлзсэнийг санал өгсөнд тооцохгүй

f) төлөөлөгч Чуулганы зөвхөн нэг гишүүнийг төлөөлөх ба зөвхөн түүний нэрийн өмнөөс санал өгнө.

4/ Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн дагуу, ээлжит болон ээлжит бус хурлаас гадна Чуулганы хөтөлбөрт оруулж хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх эрх бүхий гишүүний дөрөвний нэгний шаардлагаар, ерөнхий захирлын санаачилгаар ээлжит бус хурал хийнэ. Тийм ээлжит бус хурлын хэлэлцэх хэргийн хөтөлбөрийг Ерөнхий захирал бэлтгэнэ.

Зүйл 11

Олон улсын товчоо

1/Энэхүү Протоколын дагуу олон улсын бүртгэлийн холбогдолтой үйл ажиллагаа болон энэхүү Протоколд хамаарах захиргааны бусад үүргийг Олон улсын товчоо гүйцэтгэнэ.

2.а/ Олон улсын товчоо нь Чуулганы заалтын дагуу Протоколыг дахин хянах асуудлаар бага хурлын бэлтгэлийг хийнэ.

b) олон улсын товчоо нь энэхүү Протоколыг дахин хянах асуудлаарх бага хурлын бэлтгэл ажлын тухай Засгийн газар хоорондын болон засгийн газрын бус олон улсын байгууллагуудтай зөвлөлдөнө.ө

c) ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтнууд санал өгөх эрхгүйгээр дахин хянах асуудлаар бага хуралд асуудал хэлэлцүүлэхээр оролцоно.

3/ Олон улсын товчоо нь энэхүү Протоколд хамаарах түүний үйл ажиллагааны бусад бүх зорилтыг гүйцэтгэнэ.

Зүйл 12

Санхүүжилт

Хэлэлцэгч талуудын хувьд, Холбооны санхүүжилт нь Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн 12 дугаар зүйлд туссан нөхцлөөр зохицуулагдах ба гэхдээ дурдсан хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлийн заалтыг энэхүү Протоколын 8 дугаар зүйлтэй адилтгана. Түүнээс гадна дурдсан хэлэлцээрийн 12 дугаарын 6 дахь хэсгийн “b” дэд хэсгийн дагууд, хэрэв Чуулган өөр шийдвэрийг нэгэн зэрэг хүлээж аваагүй бол Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенци ёсоор Хэлэлцэгч байгууллагыг татварын 1/нэг/ дүгээр ангилалд хамааруулахаар тооцно.

Зүйл 13

Протоколын зарим зүйлд нэмэлт оруулах

1/ Энэхүү зүйл болон 10, 11, 12 дугаар зүйлд нэмэлт оруулах өөрчлөх саналыг Хэлэлцэгч аливаа талууд болон Ерөнхий захирал гаргаж болно. Тэдгээр саналыг Ерөнхий захирал чуулганд хэлэлцүүлэхээс наад зах нь зургаан сарын өмнө Хэлэлцэгч талуудад илгээнэ.

2/ Дээрх 1 дэх хэсэгт дурдсан зүйлд оруулах аливаа нэмэлтийг Чуулганаар батлах ба үүний тулд дөрөвний гурвын санал шаардагдана, гэхдээ 10 дугаар зүйлд болон энэхүү дэд хэсэгт оруулах нэмэлтийг тавны дөрвийн олонхийн саналаар батлана.

3/ Дээрх 1 дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа өөрчлөлт нь Ерөнхий захирал өөрчлөлтийг батлах үед Чуулганы гишүүн байсан, өөрчлөлттэй холбогдуулж санал өгөх эрх бүхий Улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын дөрөвний гурвын үндсэн хуультай уялдсан үйл ажиллагаанд зохицсон мэдэгдлийг бичгээр хүлээн авснаас хойш нэг сарын дараа хүчинтэй болно. Дээрх журмаар хүлээн авсан тэрхүү зүйлүүдийн аливаа өөрчлөлтийг нь түүнийг хүчин төгөлдөр болох үед эсвэл түүнээс хойш Хэлэлцэгч тал байсан Улс болон засгийн газар хоорондын байгууллагууд хүлээн зөвшөөрнө.

Зүйл 14

Протоколын гишүүн болон зарчим, хүчин төгөлдөр болох

1.а/аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенцийн гишүүн аливаа Улс энэхүү Протоколын гишүүн байж болно.

b)түүнээс гадна аливаа засгийн газар хоорондын байгууллагууд дараахь нөхцлийг хангасан тохиолдолд мөн энэхүү Протоколын гишүүн байж болно.

i) энэхүү байгуулагын гишүүн улсуудын наад зах нь нэг гишүүн улс нь аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн гишүүн байна.

ii) дурдсан байгууллага нь тухайн байгууллагын нутаг, дэвсгэр дээр хүчинтэй барааны тэмдгийг бүртгэх бүсийн Байгууллагатай байх ба тэр байгууллага нь 9/3/ дугаар зүйлийн дагуу мэдэгдэлд үл хамаарна.

2/ Дээрх 1 дэх хэсэгт заасан аливаа Улс, эсвэл байгууллага нь энэхүү Протоколд гарын үсэг зурж болно. 1 дэх хэсэгт заасан аливаа Улс, эсвэл байгууллага нь хэрэв энэхүү Протоколд гарын үсэг зурсан бол, энэхүү Протоколыг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн тухай баримт бичгээ хадгалуулж болох ба хэрэв энэхүү Протоколд гарын үсэг зураагүй бол энэхүү Протоколд нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулж болно.

3/ 2 дахь хэсэгт заасан дээрх баримт бичгийг Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өргөн барина.

4.а/Энэхүү Протокол нь түүнийг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн буюу нэгдэн орсон тухай дөрвөн баримт бичгийг хадгалуулснаас хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болох ба гэхдээ наад зах нь эдгээр баримт бичгүүдийн нэгийг Мадридын хэлэлцээр /Стокгольм/-ийн нэг гишүүн Улс, мөн нэгийг нь дээрх хэлэлцээрийн гишүүн биш Улс эсвэл 1 дэх хэсгийн “b”-д заасан нэг байгууллага хадгалуулсан байвал зохино.

b)1 дэх хэсэгт заасан аливаа бусад улс буюу байгууллагын хувьд энэхүү Протокол нь түүнийг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн буюу нэгдэн орсон тухай Ерөнхий захирал мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

5.Дээрх 1 дэх хэсэгт заасан аливаа улс буюу байгууллага нь энэхүү Протоколыг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн тухай болон нэгдэн орсон тухай хадгалуулсан баримт бичгээ энэхүү Протоколыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө дээрх Протоколын хүрээнд хэрэгжсэн олон улсын бүртгэлээс гарах хамгаалалтын хүрээ нь тухайн улс, байгууллагын хувьд тэдэнд хамаарахгүй болохыг мэдэгдэж болно.

Зүйл 15

Цуцлах

1/ Энэхүү Протокол хугацаагүй үйлчилнэ.

2/ Аливаа хэлэлцэгч тал Ерөнхий захиралд мэдэгдэл гаргах замаар энэхүү Протоколыг цуцалж болно.

3/ Энэхүү Протокол нь Ерөнхий захирал мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа цуцлагдана.

4/ Энэхүү зүйлд тусгагдсан цуцлах эрхи<

Барааны тэмдгийн олон Улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр

Барааны тэмдгийн олон Улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр

Зүйл 1
Тусгай холбоо байгуулах, Олон улсын товчоонд бүртгүүлэх тэмдгийн мэдүүлэг гаргах. Гарлын орныг тодорхойлох
Зүйл 2
Парижийн конвенцийн Зүйл 3-ийг хэрэглэх (Холбооны гишүүн орны иргэнд зарим шалгуурыг адилтгаж үзэх).
Зүйл 3
Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийн бүрдэл.
Зүйл 3 bis
Нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт

Агуулга

Зүйл 1
Тусгай холбоо байгуулах, Олон улсын товчоонд бүртгүүлэх тэмдгийн мэдүүлэг гаргах. Гарлын орныг тодорхойлох

Зүйл 2
Парижийн конвенцийн Зүйл 3-ийг хэрэглэх (Холбооны гишүүн орны иргэнд зарим шалгуурыг адилтгаж үзэх).

Зүйл 3
Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийн бүрдэл.

Зүйл 3 bis
Нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт.

Зүйл 3 ter
Нутаг дэвсгэрийг өргөсгөх тухай өргөдөл.

Зүйл 4
Yндэсний бүртгэлийн үйлчлэл.

Зүйл 4 bis
Yндэсний бүртгэлийг олон улсын

бүртгэл болгох.

Зүйл 5 Yндэсний байгууллагад хийсэн

эрхийн хамгаалалтыг үл зөвшөөрөх.

Зүйл 5 bis Тэмдгийн бүрдэл хэсгийн хууль

ёсны ашиглалтыг нотлох баримт

бичиг.

Зүйл 5 ter Олон улсын бүртгэлд хуулбар хийх.

Шинэ байдалд хайлт хийх.

Зүйл 6 Олон улсын бүртгэлийн хүчинтэй

үйлчлэх хугацаа. Олон улсын

бүртгэлийн үл хамаарах

байдал.Гарлын оронд эрхийн

хамгаалалтийг зогсоох.

Зүйл 7 Олон улсын бүртгэлийн хугацааг

сунгах

Зүйл 8. Yндэсний төлбөр, Олон улсын хураамж, Нэмэгдэл болон хураамжийн илүүдэл үлдэгдлийг хувиарлах

Зүйл 8 bis.

Нэг буюу зарим оронд эрхийн хамгаалалтаас татгалзах

Зүйл 9.

Yндэсний бүртгэлд олон улсын

бүртгэлийг хөндсөн өөрчлөлт хийх. Олон улсын бүртгэлд орсон бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг багасгах. Энэ жагсаалтанд нэмэлт хийх, Энэ жагсаалыг солих

Зүйл 9bis.

Олон улсын тэмдгийн эрхийн шилжүүлэлтээс тэмдэг Эзэмшигчийн орны өөрчлөлт үүсэх

Зүйл 9ter.

Бүртгэгдсэн бараа, үйлчилгээний зөвхөн заримд нь болон Харилцан тохиролцогч хэд хэдэн орны хувьд олон улсын тэмдгийг шилжүүлэх. Парижийн конвенцийн Зүйл 6 quater-fl заах (тэмдэг шилжүүлэх)

Зүйл 9 quarter.

Харилцан тохиролцогч хэд хэдэн улсын нэгдсэн байгууллага. Харилцан тохиролцогч хэд хэдэн улсыг нэг улс мэтээр авч үзэхийг хүсэх

Зүйл 10 Тусгай Холбооны Чуулган

Зүйл 11 Олон Улсын товчоо

Зүйл 12 Санхүү

Зүйл 13. Зүйл 10-аас Зүйл 13-д засвар хийх

Зүйл 14. Өргөмжлөх жуух бичиг болон нэгдэн орох.Хүчин төгөлдөр болох. Урьдах баримт бичгүүдэд нэгдэн орох. Парижийн конвенцийн Зүйл 24-д заах (нутаг дэвсгэр)

Зүйл 15. Хэлэлцээрийг цуцлах

Зүйл 16. Урьдах баримт бичгийг мөрдөх

Зүйл 17. Yсэглэх, Хэл, Хадгалах үйл Ажиллагаа

Зүйл 18. Шилжилтийн заалтууд

Зүйл 1

[Тусгай холбоо байгуулах. Олон улсын

товчоонд бүртгүүлэх тэмдгийн мэдүүлэг гаргах.

Гарлын орныг тодорхойлох]

(1) Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч орнууд тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн талаар Тусгай холбоо байгуулна.

(2) Харилцан тохиролцогч улс бүрийн иргэнд, гарлын орондоо бүртгүүлсэн бараа, үйлчилгээнд ашиглаж байгаа өөрийн тэмдгийн эрхийн хамгаалалтыг, гарлын улсын байгууллагад зуучлах, Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг зохион байгуулах (цаашид "Байгууллага" гэж нэрлэх) Конвенцид дурьдсан оюуны өмчийн Олон улсын товчоонд (цаашид "Олон улсын товчоо" гэж
нэрлэх) уг тэмдгийн мэдүүлгээ гаргах замаар энэхүү Хэлэлцээрийн гишүүн бусад бүх оронд хийлгэх нөхцөл олгоно.

(3) Гарлын орноор, мэдүүлэг гаргагчийн бодит, жинхэнэ үйлдвэр, худалдааны байгууллага эрхэлдэг Тусгай холбооны гишүүн орныг; хэрэв тэр нь Тусгай Холбооны гишүүн оронд тийм байгууллага эрхэлдэггүй бол - түүний амьдран суудаг Тусгай холбооны гишүүн орныг; хэрэв тэр нь Тусгай холбооны гишүүн оронд амьдран суудаггүй бол - түүний үндсэн иргэн нь болох Тусгай
холбооны гишүүн орныг ойлгоно.

 

Зүйл2

[Парижийн конвенцийн Зүйл 3-ийг хэрэглэх. (Холбооны

гишүүн орны иргэнд зарим шалгуурыг адилтган үзэх)]

 

Энэхүү Хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй, энэ Хэлэлцээрээр байгуулсан Тусгай холбооны нутаг дэвсгэр дээрх иргэдэд аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн конвенцийн Зүйл 3-д заасан нөхцлийг Харилцан тохиролцогч орнуудын иргэдэд адилаар авч үзнэ.

ЗүйлЗ

[Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийн бүрдэл]

 

(1) Олон улсын бүртгэлийн аливаа мэдүүлгийг заавраар тогтоосон маягтаар гаргасан байна; гарлын орны байгууллага, тухайн мэдүүлэгт дурьдсан өгөгдлүүд үндэсний бүртгэлийн шаардлага хангаж байгааг гэрчлэх ба гарлын оронд тэмдгийг бүртгэсэн огноо, мэдүүлгийн болон бүртгэлийн дугаар, мөн тэрчлэн олон улсын бүртгэлд мэдүүлэг өгөх огноог заана.

(2) Мэдүүлэг гаргагч тэмдгийн эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа бараа ба үйлчилгээний жагсаалт гаргах ба тэрчлэн хэрэв боломжтой бол бараа, үйлчилгээний ангиллыг, тэмдгийг бүртгэх бараа ба үйлчилгээний Олон улсын ангиллын тухай Ниццийн хэлэлцээрээр тогтоосон ангиллаар заана. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч ангиллыг заагаагүй бол Олон улсын товчоо ангилалд дурьдсан тохирох ангилалаар бараа ба үйлчилгээг ангилна. Мэдүүлэг гаргагчийн заасан ангиллыг Олон улсын товчоо шалгаж, үндэсний байгууллагатай хамтран тохирно. Yндэсний байгууллага, Олон улсын товчооны хооронд санал зөрөлдах тохиолдолд сүүлчийн нь шийдвэрээр авна.

(3) Хэрэв мэдүүлэг гаргагч өөрийн тэмдгийн ялгарах шинжийг өнгөөр хамгаалуулахаар хүсч байвал доорх үүрэггэй.

1. Мэдүүлэг гаргагч эрхийн хамгаалалт хүсч байгаа тэмдгийн өнгө, өнгөний зохицол, хослолыг өөрийн мэдүүлэгтээ дурьдах;

2. Олон улсын товчоонд явуулах мэдэгдэлд хавсрагдах дурьдсан тэмдгийн өнгөтэй дүрсийг
мэдүүлэгтэй хамт ирүүлэх. Тийм дүрсийн тоог Заавраар тусгайлан тогтооно.

(4) Олон улсын товчоо Зүйл 1-ийн дагуу өгсөн мэдүүлэгт хавсрагдсан тэмдгийг хойшлуулахгүй бүртгэнэ. Олон улсын товчоо, мэдүүлэг анх өгсөн огнооноос хойш 2 сарын дотор гарлын орноос хүлээж авбал олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийн огноог тэр бүртэлийн огноогоор авна. Хэрэв мэдүүлэг заасан хугацаанд ирээгүй бол Олон улсын товчоо хүлээн авсан огноогоор бүртгэнэ.

Олон улсын товчоо энэ бүртгэлийн тухай сонирхогч байгууллагуудад шуурхай мэдээлнэ. Бүртгэсэн тэмдгийг, бүртгэлд өгсөн мэдүүлэгт дурьдсан өгөгдлийн үндсэн дээр Олон улсын товчооноос гаргадаг тогтмол сэтгүүлд хэвлэн нийтэлнэ. Хэрэв тэмдэг дүрсийн бүрдэл, онцгой дүрслэлийн шинж агуулж байвал мэдүүлэг гаргагч түүнд хэвлэлийн бар хавсаргах эсэхийг заавраар тоггооно.

(5) Бүртгэгдсэн тэмдгийн мэдээлэлд зориулж Харилцан тохиролцогч орнуудын байгууллага бүр дээр дурьдсан сэтгүүлийг тодорхой тоогоор Олон улсын товчооноос үнэгүй авах ба тодорхой тоогоор хямдруулсан үнээр аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн Конвенцийн Зүйл 16(4)(а)-д дурьдсан
заавраар тогтоосон нөхцлийн дагууд тооны нэгжийн харьцаагаар авч болно.

Ийм мэдээлэл Харилцан тохиролцогч бүх оронд хангалттай гэж үзэх ба мэдүүлэг гаргагчаас үүнээс өөр ямар нэгэн зүйлийг шаардахгүй.

 

 

Зүйл 3bis

[Нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт]

(1) Харилцан тохиролцогч орон бүр, олон улсын бүртгэлийн үр дүнд бий болох эрхийн хамгаалалт нь тухайн оронд зөвхөн тэмдэг эзэмшигчийн тусгай мэдэгдлээр хамаарах тухай бичгээр гаргасан мэдэгдлийг Байгууллагын Ерөнхий захиралд (цаашид "Ерөнхий Захирал" гэх) хэдийд ч гаргаж болно. (2) Энэ мэдэгдэл түүнийг Ерөнхий захиралаас бусад Харилцан тохиролцогч орнуудад илгээснээс хойш 6 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

Зүйл 3ter [Нутаг дэвсгэрийг өргөсгөх тухай өргөдөл]

(1) Зүйл 3bis-fl заасан боломжийг ашиглаад, олон улсын бүртгэлээр олж авсан хамгаалалтыг бусад оронд хамааруулах тухай өргөдлийг Зүйл 3-ийн хэсэг (1)-д заасан мэдүүлгээр тусгайлан үйлдэнэ.

(2) Олон улсын бүртгэлийн дараа гаргасан нутаг дэвсгэрийг өргөсгөх тухай өргөдөл, заавраар тогтоосон маягт дээр гарлын орны байгууллагаар дамжиж гарч
болно. Олон улсын товчоо тийм өргөдлийг шуурхай бүртгэж, сонирхогч байгууллагуудад энэ тухай мэдэгдэнэ. Өргөдлийг Олон улсын товчооноос гаргадаг тогтмол сэтгүүлд хэвлэн нийтэлнэ. Нутаг дэвсгэрийн өргөсгөл нь энэ тухай Олон улсын бүртгэлд бичлэг хийсэн огнооноос эхлэн хүчинтэй болно; Тэр нь, уг тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн үйлчлэх хугацаа дуусахад хамт хүчингүй болно.

Зүйл 3

[Олон улсын бүртгэлийн үйлчлэл]

(1) Зүйл 3 ба 3ter-ийн заалтын дагуу Олон улсын товчоонд зохих ёсоор бүртгэгдсэн огнооноос Харилцан тохиролцогч сонирхогч орон бүрт уг тэмдэг тэр оронд шууд мэдүүлсэнтэй адил үйлчлэлтэй болно. Зүйл 3- д заасан бараа ба үйлчилгээний ангилал нь тэмдгийн
эрхийн хамгаалалтын хүрээг тодорхойлох хэмжээнд Харилцан тохиролцогч орныг холбож өгөхгүй.

(2) Олон улсын бүртгэлд орсон аливаа тэмдэг нь аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн Конвенцийн Зүйл 4-ийн дагуу энэ зүйлийн D хэсэгт заасан албан ёсны шаардлагыг заавал харгалзахгүйгээр давамгайлах эрхийг хэрэглэнэ.

 

 

Зүйл 4bis

[Yндэсний бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлээр солих]

(1) Харилцан тохиролцогч нэг буюу хэд хэдэн оронд мэдүүлсэн тэмдгийг, тэр нөхцлөөр нь Олон улсын товчоо тэр эзэмшигчийн буюу түүний өв залгамжлагчийн нэр дээр бүртгэвэл, олон улсын бүртгэлээр, урьдах бүртгэлийн үндсэн дээр олж авсан эрхийг хөндөхгүйгээр үндэсний бүртгэлийг сольсон гэж үзнэ.

(2) Yндэсний байгууллага өргөдлийн үндсэн дээр олон улсын бүртгэлийн тухай тэмдэглэгээг өөрийн бүртгэлд хийх ёстой.

Зүйл5

[Yндэсний байгууллагад хийсэн эрхийн

хамгаалалтыг татгалзах]

(1) Тэмдэг бүртгүүлэх болон Зүйл ster-ийн дагуу эрхийн хамгаалалтыг өргөсгөх тухай өргөдөл Олон улсын товчоонд гаргасан орны хуулиар зөвшөөрч байвал тэр орны байгууллагаас энэ тэмдгийн эрхийн хамгаалалт, түүний нутаг дэвсгэр дээр үйлчлэхгүй тухай мэдэгдэх эрх эдэлнэ. Ийм татгалзал зөвхөн аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн Конвенцийн үндэсний бүртгэлд мэдүүлсэн тэмдэгт хэрэглэгдэх, заалтын дагуу нөхцөлд гаргаж болно. Гэхдээ үндэсний хуулиар зөвхөн бараа, үйлчилгээний хязгаарлагдмал тоотой болон ангиллын хязгаарлагдмал тоотой тэмдгийн бүртгэлийг зөвшөөрдөг үндэслэлээр ч гэсэн эрхийн хамгаалалт бүрэн болон хагасаар хүчингүй болохгүй.

(2) Энэ эрхийг эдлэхийг хүсч байгаа Байгууллага татгалзлын тухай бүх шалтгыг заасан мэдэгдлийг үндэсний хуулиар зөвшеөрсөн хугацааны дотор Олон улсын товчоонд ирүүлэх ёстой бөгөөд тэр хугацаа нь тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн болон Зүйл 3 ter-ийн дагуу эрхийн хамгаалалтыг өргөсгөх тухай өргөдлийн огнооноос хойш 1 жилээс хэтэрч болохгүй.

(3) Хэрэв энэ тухай нэр заасан байгууллага Товчоонд мэдээлсэн бол Олон улсын товчоо татгалзсан тухай мэдэгдлийн нэг хувийг гарлын орны байгууллага, тэмдэг эзэмшигч буюу түүний өв залгамжлагчид яаралтай илгээнэ. Эрхийн хамгаалалтыг татгалзсан оронд шууд мэдүүлсэн тэмдэг байвал сонирхогч этгээд татгалзал гаргах боломжоор хангагдана.

(4) Тэмдгийн эрхийн хамгаалалтыг татгалзах шалтгааныг энэ тухай тайлбарлах ёстой сонирхогч этгээд Олон улсын товчоонд мэдээлэх ёстой.

(5) Дээр дурьдсан цаад захын хугацаа Ч жилийн дотор Байгууллагууд, тэмдгийн бүртгэл болон эрхийн хамгаалалтыг өргөсгөх тухай өргөдлийн хувьд урьдчилсан болон эцсийн татгалзааны тухай ямар нэгэн шийдвэр Олон улсын товчоонд ирүүлээгүй бол энэхүү Зүйлийн хэсэг (1)-т зөвшөөрсөн эрх тухайн тэмдгийн хувьд хүчингүй байна.

(6) Тэмдгийн эзэмшигчид зохих хугацаанд өөрийнхөө эрхийг хамгаалах боломж олгохгүйгээр эрх бүхий байгууллага Олон улсын тэмдгийг хүчингүйд тооцох шийдвэрийг гаргаж болохгүй. Олон улсын тэмдгийг хүчингүйд тооцох шийдвэрийг Олон улсын товчоонд мэдээлнэ.

Зүйл 5 bis

[Тэмдгийн бүрдэл хэсгийн хууль ёсны

ашиглалтыг нотлох баримт бичиг]

Сүлд, сүлдний дэвсгэр, хөрөг зураг, ялгах тэмдэг, цол, байгууллагын нэр, мэдүүлэг гаргагчаас бусад хүний нэр болон бусад адил төстэй бичвэр зэрэг бүрдэл хэсгийг хууль ёсоор ашиглахыг нотолсон баримт бичгийг Харилцан тохиролцогч орны байгууллага шаардаж болох бөгөөд тэр нь янз бүрээр ил болгох болон гарлын орны байгууллагын гэрчлэлтээс бусад янз бүрийн гэрчлэлтээс чөлөөлөгдөнө.

Зүйл 5ter

[Олон улсын бүртгэлд хуулбар хийх.

Шинэ байдалд хайлт хийх.

Олон улсын бүртгэлээс хуулбар хийх]

(1) Олон улсын товчоо, тодорхой тэмдгийн холбогдолтой бичвэрийг Бүртгэлд, Заавраар тогтоосон төлбөртэйгээр сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр хуулбар хийж өгнө.

(2) Олон улсын товчоо тэрчлэн хүсэлтийн дагууд олон улсын тэмдгийн санд, шинэ байдалд төлбөртэй хайлт хийж өгнө.

(3) Харилцан тохиролцогч аль нэг орны хүсэлтээр Олон улсын бүртгэлээс хуулбар хийх нь янз бүрээр ил болгох байдлаас чөлөөлөгдөнө.

Зүйл 6

[Олон улсын бүртгэлийн хүчинтэй үйлчлэх хугацаа.

Олон улсын бүртгэлийн үл хамаарах байдал,

Гарлын оронд эрхийн хамгаалалтыг зогсоох]

(1) Олон улсын товчоо тэмдгийн Бүртгэлийг, Зүйл 7-ээр тогтоосон нөхцлөөр сунгах боломжтойгоор 20

жилээр хийнэ.

(2) Олон улсын бүртгэлийн огнооноос хойш 5 жил өнгөрөхөд энэ бүртгэл нь гарлын оронд урьдчилан бүртгэгдсэн тэмдэг дараахь нөхцлүүдийг харгалзан үндэсний тэмдгээс үл хамаарах байдалтай болно.

(3) Тэмдгийн олон улсын бүртгэлээс олж авсан эрхийн хамгаалалт нь эрх шилжүүлэх зүйл болсон, үгүйг үл харгалзан хэрэв урьд нь Зүйл 1 -ийн дагуу гарлын оронд бүртгэгдсэн үндэсний тэмдэг нь олон улсын бүртгэлийн огнооноос хойш 5 жилийн хугацаанд тухайн орондоо эрхийн хамгаалалтаа бүрэн буюу хагасаар ашиглаагүй бол түүний хамгаалалт бүрэн буюу
хагасаар цаашид үргэлжлэхгүй. Энэ заалтыг 5 жилийн хугацаа дуусахад үүссэн шүүхийн шийдвэрээр түүний эрхийн хамгаалалтыг зогсоосон үйлдэлд мөн адил хэрэглэнэ.

(4) Мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр буюу буцааж хэрэглэхгүй болсноос үндэсний бүртгэлээс тэмдэг хасагдсан тохиолдолд гарлын орны байгууллага Олон улсын бүртгэлээс уг тэмдгийг хасах тухай Олон улсын товчооноос шаардана; Товчоо уг үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
Шүүхийн шийдвэр гарсан тохиолдолд, нэрлэсэн байгууллага уг шийдвэрийг буцааж хэрэглэхгүйгээр Олон улсын товчоонд илгээх буюу товчооны шаардсанаас заргын өргөдлийн болон энэ заргыг нотлох бусад холбогдох баримт бичиг шүүхийн эцсийн
шийдвэрийн хуулбар зэргийг илгээнэ; Товчоо, Олон улсын бүртгэлд энэ тухай тэмдэглээ хийнэ.

Зүйл7

[Олон улсын бүртгэлийн хугацааг сунгах]

(1) Бүртгэлийг үндсэн хураамжийн төлбөртэй болон шаардлагатай тохиолдолд Зүйл 8, хэсэг (2)-т заасан нэмэгдэл буюу туслах хураамж авч, урьдах хугацаа дуусах мөчөөс эхлэн байнга 20 жилийн хугацаагаар хэдийд ч сунгаж болно.

(2) Сунгалт хийхдээ урьдах бүртгэлд байгаа зүйлд ямар нэг өөрчлөлт, засвар оруулахыг хориглоно.

(3) Анхны сунгалт нь 1957 оны 6 дугаар сарын 15-ны Ниццийн баримт бичиг буюу энэхүү Баримт бичгийн заалтын дагуу хийгдэж байгаа бол бүртгэлд хамаарч байгаа Олон улсын ангиллын жагсаалтыг бүрэн оруулсан байна.

(4) Олон улсын товчоо эрхийн хамгаалалтын хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө заасан хугацааны дуусах нарийвч товыг тэмдэг эзэмшигч юмуу түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэл илгээх байдлаар сануулна.

(5) Заавраар тргтоосон нэмэгдэл хураамж төлөх нөхцөлд олон улсын бүртгэлийг сунгах үйлдэлд 6 сарын хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Зүйл 8

[Yндэсний төлбөр. Олон улсын хураамж.

Нэмэгдэл болон туслах хураамжийн

илүүдэл үлдэгдлийг хувиарилах]

(1) Гарлын орны байгууллага, олон улсын бүртгэл хийх, сунгахад зориулж тэмдэг эзэмшигчээс авах үндэсний төлбөрийн хэмжээг өөрийн сонирхолд тохируулж үзэмжээрээ тогтоох, хурааж авах эрх эдэлнэ.

(2) Олон улсын товчоонд тэмдэг бүртгүүлэхэд зориулж урьдчилан төлөх олон улсын хураамжид дараахь зүйлс багтана.

(a) Yндсэн хураамж;

(b) Тэмдэг ашиглах бараа ба үйлчилгээний олон улсын ангиллын 3-аас олон ангилал бүрт нэмж төлөх хураамж;

(c) Зүйл 3ter-ийн дагуу эрхийн хамгаалалтыг өргөсгөх тухай өргөдөл бүрт төлөх туслах хураамж.

(3) Хэрэв бараа ба үйлчилгээний ангиллыг Олон улсын товчоонд тоггоож, тохирсон бол хэсэг (2) дэд хэсэг (Ь)-т заасан Заавраар тогтоосон хугацаанд. бүртгэлийн огнооноос үл хамааруулан төлсөн байна. Хэрэа тогтсон хугацаанд нэмэгдэл хураамж төлөвлөөгүй болон мэдуүлэг гаргагч бараа ба үйлчилгэаний жагсаалтыг шаардлагатай хэмжээнд багасгаагүй бол олон улсын бүртгэл хийлгэхээр гаргасан мэдүүлэгтэй холбогдох үйл ажиллагааг зогсоосонд тооцоно.

(4) Хэсэг (2) дэд хэсэг (Ь) ба (с)-т дурьдсан хураамжийн орлогоос бусад олон улсын бүртгэлийн янз бүрийн хураамжийн жилийн орлогоос Олон улсын товчоо, энэхүү Баримт бичгийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдож гарсан бүх зардал, зарлагыг хассан үлдэгдлийг энэхүү Баримт бичгийн гишүун орнуудад адил хэмжээгээр хувиарлана. Хэрэв энэхүү Баримт бичиг хүчинтэй болох мөчид аль нэгэн орон энэхүү Баримт бичигт өргөмжлөх жуухаа бариагүй байвал, өөрийн өргөмжлөх жуух хүчинтэй болж, нэгдэн орох хүртлээ түрүүчийн баримт бичгийн дагуу үлдэгдэл хувиарилах журмыг хэрэглэх эрх энэ орны хувьд хэвээр хэрэглэгдэнэ.

(5) Хэсэг (2) дэд хэсэг (Ь)-т заасан нэмэгдэл хураамжаас бүрдэх орлогыг энэхүү Баримт бичгийн бопон 1957 оны 6 дугаар сарын 15-ны Ниццийн Баримт бичгийн гишүүн орнуудад жил бүрийн эцэст, тухайн жилд орон бүрээс бүртгүүлсэн тэмдгийн тооны харьцаагаар хувиарилах ба харин урьдчилсан магадлан шүүлт хийдэг орны хувьд энэ хэмжээг заавраар тогтоосон итгэлцүүрийг ашиглан тодорхойлоно. Хэрэв энэхүү Баримт бичиг хүчинтэй болох мөчид, өргөмжлөх жуух бариагүй ба энэхүү Баримт бичигт нэгдэн ороогүй орон байвал тэр орон өөрийнхөө өргөмжлөх жуухаа хүчинтэй болж нэгдэн орох хүртлээ орлогоос Ниццийн баримт бичгийн дагууд хувиарилалт авах эрх эдэлнэ.

(6) Хэсэг (2) дэд хэсэг (с)-т заасан туслах хураамжаас бүрдэх орлогыг Зүйл 3 bis-д заасан эрхийг ашиглан хэсэг(5)-ийн дагуу орнуудад хувиарлана. Хэрэв энэхүү Баримт бичиг хүчинтэй болох мөчид өргөмжлөх жуухаа бариагүй буюу түүнд нэгдэн ороогүй орон, өөрийн өргөмжлөх жуухаа хүчинтэй болж, нэгдэн орох хүртлээ Ниццийн баримт бичгийн үндсэн дээр орлогоос хувиарилалт авах эрх эдэлнэ.

Зүйл 8bis

[Нэг буюу зарим оронд эрхийн хамгаалалтаас татгалзах]

Олон улсын бүртгэл эзэмшигч дуртай цагтаа, Олон улсын товчоогоор дамжуулж энэ татгалзалд хамаарах орнуудад мэдэгдэх зорилгоор өөрийн орны байгууллагад өргөдөл гаргаж нэг буюу хэд хэдэн Харилцан тохиролцогч оронд эрхийн хамгаалалтаас татгалзаж болно.

Зүйл 9

[Yндэсний бүртгэлд, олон улсын бүртгэлийг хөндсөн

өөрчлөлт хийх. Олон улсын буртгэлд орсон бараа,

үйлчилгээний жагсаалтыг багасгах. Энэ жагсаалтанд

нэмэлт хийх. Энэ жагсаалтыг солих]

(1) Эзэмшигчийн орны байгууллага бүртгэлийг хүчингүй болгох, бүртгэлээс хасах, эрхийн хамгаалалтаас татгалзах, эрх шилжүүлэх болон бусад өөрчлөлт, үндэсний бүртгэлд тэмдгийн бүртгэлийн тухай бичвэр хийсэн тухай өөрчлөлтүүд нь олон улсын бүртгэлийг бас хөндөж байвал Олон улсын товчоонд энэ тухай мэдэгдэнэ.

(2) Гэвч эдгээр өөрчлөлтийг Олон улсын бүртгэлд оруулж, мөн харилцан тохиролцогч орнуудын байгууллагад энэ тухай мэдэгдэж, тэрчлэн түүнийг өөрийн сэтгүүлд хэвлэн нийтэлнэ.

(3) Олон улсын бүртгэл эзэмшигч энэ бүртгэлд хамаарах бараа ба үйлчилгээний жагсаалтыг багасгахаар өргөдөл гаргавал үүнтэй адил үйл ажиллагаа мөн байж болно.

(4) Эдгээр бүх үйлдэл нь заавраар тогтоосон төлбөртэй хийгдэж болно.

(5) Бараа болон үйлчилгээний жагсаалтанд шинэ нэмэлт оруулах тохиолдолд Зүйл 3-ийн дагуу шинэ мэдүүлэг гаргаж бүртгэлд оруулна.

(6) Нэг бараа ба үйлчилгээг нөгөөгөөр солиход нэмэгдлээр зохицуулна.

Зүйл 9bis

[Олон улсын тэмдгийн эрхийн шилжүүлэлтээс

тэмдэг эзэмшигчийн орны өөрчлөлт үүсэх]

(1) Олон улсын бүртгэлд орсон тэмдгийн эрх олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн орноос Харилцан тохиролцогч орны этгээдэд шилжих тохиолдолд энэ орны байгууллага Олон улсын товчоонд энэ тухай мэдэгдэх ёстой. Олон улсын товчоо эрхийн шилжилтийг бүртгэж, энэ тухай бусад байгууллагад мэдэгдэж, тэрчлэн түүнийг өөрийн сэтгүүлд хэвлэн нийтэлнэ. Хэрэв эрхийн шилжүүлэлт олон улсын бүртгэлийн огнооноос 5 жил дуусахаас өмнө хийгдэж байвал Олон улсын товчоо шинэ зэмшигчийн орны байгууллагаас зөвшөөрөл хүсч, хэрэв боломжтой бол шинэ эзэмшигчийн оронд тэмдэг бүртгэсэн огноо, дугаарыг хэвлэн нийтэлнэ.

(2) Олон улсын бүртгэлд орсон тэмдгийн эрхийн аливаа шилжүүлэлт, олон улсын бүртгэлд мэдүүлэг гаргах эрх эдлэхгүй этгээдийн сонирхолд автсан бол тийм шилжүүлэлт бүртгэгдэхгүй.

(3) Шинэ эзэмшигчийн орны зөвшөөрөөгүйгээс, эсвэл олон улсын мэдүүлэг гаргах эрхгүй этгээдэд эрх шилжснээс Олон улсын бүртгэлд эрх шилжүүлсэн тухай бичвэр хийгдэхгүй байгаа тохиолдолд тэмдгийн урьдах эзэмшигчийн орны байгууллага Бүргэлээс түүнийг хасах тухай Олон улсын товчооноос шаардах эрх эдэлнэ.

Зүйл 9ter

[Бүртгэгдсэн бараа, үйлчилгээний зөвхөн заримд нь

Болон Харилцан тохиролцогч хэд хэдэн орны хувьд

Олон улсын тэмдгийг шилжүүлэх, Парижийн конвенцийн

Зүйл 6 quarter-д заах (тэмдэг шилжүүлэх)]

(1) Хэрэв Олон улсын товчоо бүртгэгдсэн бараа ба үйлчилгээний зөвхөн заримд нь олон улсын тэмдэг шилжүүлэх тухай мэдэгдэл авсан бол энэ тухай өөрийн Бүртгэлд бичвэр хийнэ.Харилцан тохиролцогч орон бүр, хэрэв эрх шилжүүлсэн бараа ба үйлчилгээний хувьд тэмдэг, энэ шилжүүлэлт хийж байгаа этгээдэд бүртгэлтэй хэвээр үйлдсэн байвал энэ шилжүүлэлтийг хүчинтэйд тооцохгүй байх эрх эдэлнэ.

(2) Олон улсын товчоо. Харилцан тохиролцогч нэг буюу хэд хэдэн оронд олон улсын тэмдгийг шилжүүлсэн тухай бичвэр хийнэ.

(3) Хэрэв өмнөх тохиолдолд эзэмшигчийн орны өөрчлөлт гарвал, мөн түүний олон улсын бүртгэлийн өдрөөс хойш 5 жилийн хугацаа дуусахаас өмнө тэмдэг шилжиж байвал шинэ эзэмшигчийн орны байгууллага зүйл 9 bis –ийн дагуу өөрийн зохих зөвшөөрлийг өгөх ёстой.

(4) Урьдах хэсгийн заалт зөвхөн аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн Конвенцийн Зүйл 6quater-ийн заалттай хамт хэрэглэгдэнэ.

Зүйл 9 quater

[Харилцан тохиролцогч хэд хэдэн орны нэгдсэн

байгууллага. Харилцан тохиролцогч хэд хздэн

улсыг нэг улс мэтээр авч үзэхийг хүсэх]

(1) Хэрэв Тусгай холбооны хэд хэдэн орон тэмдгийн тухай өөрсдийн үндэсний хуулиудыг адилган хэрэгжүүлэхээр Харилцан тохиролцож, тэд нар Ерөнхий захиралд дараахь зүйлийг мэдэгдэж болно.

(a) Эдгээр орон бүрийн үндэсний байгууллагыг нэгдсэн байгууллага орлон гүйцэтгэх

(b) тэдгээрт хамаарах нутаг дэвсгэрийн цогцыг энэхүү зүйлийн өмнөх заалтыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хэрэглэхэд нэг орон мэтээр авч үзэх ёстой.

(2) Энэ мэдэгдэл, мэдэгдснээс хойш 6 cap дуусахад хүчинтэй болж, үүнийг Ерөнхий захирал Харилцан тохиролцогч бусад оронд мэдэгдэнэ.

Зүйл 10

[Тусгай холбооны Чуулган]

(1) (а) Тусгай холбоо нь энэхүү Баримт бичигт өргөмжлөх жуухаа өргөн барьсан буюу түүнд нэгдэн орсон орноос бүрдсэн Чуулгантай байна.

(b) Орон бүрийн засгийн газар орлогч, зөвлөх, шинжээчийн эрх бүхий нэг төлөөлөгчтэй байна.

(c) Гишүүн орон бүрийн нэг төлөөлөгчийн унааны болон томилолтын зардлыг Тусгай холбоо хариуцаж бусад холбогдох зардлыг томилсон Засгийн газар хариуцна.

(2) (а) Чуулган:

(i) Тусгай холбоог хадгалах, хөгжүүлэх болон энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэглэхтэй холбоотой бүх асуудлыг авч хэлэлцэх,

(ii) Энэхүү Баримт бичигт өргөмжлөх жуух бариагүй буюу түүнд нэгдэн ороогүй, Тусгай холбооны орны саналыг зохих ёсоор авч үзсэн дахин хянах баг хурлын бэлтгэлтэй холбоотой заалтыг Олон улсын товчоонд өгөх,

(iii) Зааврыг өөрчлөх, Зүйл 8(2)-д заасан хураамжийн хэмжээг тогтоох, тэрчлэн олон улсын бүртгэлтэй холбоотой бусад төлбөрийн хэмжээг тогтоох

(iv)Тусгай холбоонд хамаарах Ерөнхий захиралын үйл ажиллагаа болон тайланг хэлэлцэх, сайшаах болон Тусгай холбооны эрх хэмжээний хүрээнд гарч байгаа асуудлаар түүнд шаардлагатай заалт гаргах,

(v)Тусгай холбооны хөтөлбөрийг тогтоож, 2 жилийн төсвийг хүлээн авах, түүний санхүүгийн тайланг сайшаах,

(vi)Тусгай холбооны санхүүгийн үр дүнг хүлээж авах

(vii) Тусгай холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байвал шинжээчийн хороо, ажлын хэсэг бий болгох,

(viii)Тусгай холбооны гишүүн бус ямар нэг орон, засгийн газар хоорондын болон олон улсын засгийн газрын бус ямар байгууллагууд түүний худалдаанд ажиглагчаар оролцож болохыг тодорхойлох.

(ix)Зүйл 10-13-д оруулах зааврыг хүлээж авах,

(x) Тусгай холбооны зорилгод хүрэхэд зориулагдсан холбогдох аливаа өөр үйлдлийг хүлээж авах,

(xi)Энэхүү Хэлэлцээрийн түүнд оногдуулсан бусад бүх үүргийг гүйцэтгэнэ.

(b) Бусад холбоонд хамаарах болон Байгууллагын гүйцэтгэдэг захиргааны үүрэгтэй холбоотой асуудлаар Байгууллагын Зохицуулах хорооны саналтай танилцасны дараа Чуулган шийдвэр гаргана.

(3)(а) Чуулганы гишүүн орон бүр нэг санал өгнө.

(b) Чуулганы гишүүн орны тэн хагас нь хүчинтэй болгох нэгдэл үүсгэнэ.

(с)Дэд хэсэг (Ь)-ийг үл харгалзан, хэрэв аль хуралдаан дээр Чуулганы гишүүн орны тоо тэн хагасаас цөөн, гэхдээ тэдгээрийн гуравны нэгээс олон буюу тэнцүү байвал, Чуулган шийдвэр гаргаж болно; гэхдээ Чуулганы шийдвэр, өөрийнх нь үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрээс бусад тохиолдолд зөвхөн дараахь нөхцлүүдийг мөрдөж байхыг шаардана. Олон улсын товчоо, чуулганд оролцохгүй Чуулганы гишүүн орнуудад энэ шийдвэрийг илгээж, шийдвэр илгээсэн хугацаанаас хойш 3 сарын дотор бичгийн хэлбэрээр энэ шийдвэрийг дэмжиж санал өгөх, түүний эсрэг байгаа болон санал өгөхөөс түдгэлзэж байгаа эсэхийн талаар мэдэгдэхийг хүснэ. Хэрэв энэ хугацаа дуусахад, санал өгсөн болон түдгэлзсэн орны тоо наад зах нь тэр хуралдаанд хүчинтэй болгох нэгдэл үүсгэх тоонд хүрээгүй байх тохиолдолд тэр шийдвэр нь шаардлагатай олонхийн хэмжээ хүрч байвал хүчинтэй

болно.

(d) Зүйл 13(2)-ийн заалтыг барьж Чуулган, санал өгсөн орны гуравны хоёрын олонхоор шийдвэрээ гаргана.

(e) Түдгэлзсэн саналыг тооллогод оруулахгүй.

(f) Төлөөлөгч зөвхөн нэг орны нэрийн өмнөөс нэг санал өгнө.

(9) Чуулганы гишүүн биш, Тусгай холбооны гишүүн орнууд түүний хуралдаанд ажиглагчаар оролцохыг зөвшөөрнө.

(4)(а) Онцгой тохиолдлоос бусад үед Ерөнхий захирлын зарлан дуудлагаар Байгууллагын Ерөнхий чуулганы цагт, тэр байранд Чуулганыг жилд нэг удаа хуралдуулна.

(Ь) Чуулганы гишүүн орны дөрөвний нэгийн шаардлагаар Ерөнхий захирлын зарлан дуудлагаар Чуулганы онцгой хуралдааныг зарлан хуралдуулна.

(с) Ерөнхий захирал хуралдаан бүрийн хэлэлцэх асуулдыг бэлтгэнэ.

(5) Чуулган өөрийн үйл ажиллагааны дүрмийг батална.

Зүйл 11 [Олон улсын товчоо]

(1) (а) тусгай холбооны Олон улсын бүртгэлтэй холбоотой болон тэрчлэн тус холбооны удирдлагын үүргийг холбоотой бүх үүргийг Олон улсын товчоо гүйцэтгэнэ.

(b) Олон улсын товчоо нь хуралдаан бэлтгэж зохион байгуулах, Чуулганы нарийн бичгийн даргын газрын үүрэг гүйцэтгэх, мөн тэрчлэн шинжээчийн хороо, ажлын хэсэг үүсгэх ажлыг хийнэ.

(c) Ерөнхий захирал бол Тусгай холбооны үндсэн албан тушаалын этгээд бөгөөд Тусгай холбоог тэргүүлнэ

(2) Ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтнууд Чуулганы бүх хуралдаанд болон түүний үүсгэн байгуулж чадах аливаа шинжээчийн хороо, ажлын хэсгийн хуралдаанд санал өгөх эрхгүй оролцоно. Ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтнууд өөрийн албан тушаалын хуваарийн дагууд эдгээр байгууллагын нарийн бичгийн дарга байна.

(3) (а) Олон улсын товчоо Чуулганы заалтын дагуу, Хэлэлцээрийн Зүйл 10-13-аас бусад, заалтыг дахин хянах бага хурал бэлтгэн хуралдуулна.

(Ь) Олон улсын товчоо дахин хянах бага хурлын бэлтгэлийн асуудлаар Засгийн газар хоорондын болон Олон улсын засгийн газрын бус байгууллагатай зөвшилцөж болно.

(с) Ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтан эдгээр бага хурал дээр асуудлыг хэлэлцэхэд санал өгөх эрхгүй оролцоно.(4) Олон улсын товчоо түүнд оногдуулсан аливаа бусад бүх үүргийг гүйцэтгэнэ.

Зүйл 12

[Санхүү]

(1) (а) Тусгай холбоо өөрийн төсөвтэй байна.

(b) Тусгай холбооны төсөвт Тусгай холбооны өөрийн зардал, орлого, төсөвт орох татвар, холбооны нийт зардал, тэрчлэн Байгууллагын бага хурлын төсөвт хуваарилах холбогдох зардлууд багтана.

(c) Холбооны нийт зардал гэдэгт зөвхөн Тусгай холбоонд хамаарах зардлыг тооцохгүй, харин тэрчлэн удирдлагын үүргийг Байгууллага гүйцэтгэдэг нэг буюу хэд хэдэн өөр Холбооны зардал орно. Эдгээр нийт зардлаас Тусгай холбоонд оногдох зардал нь түүний сонирхсон хэмжээгээр хуваарилагдах зардал байна.

(2) Тусгай холбооны төсөвийг Байгууллага тэдгээрийн удирдлагын үүргийг гүйцэтгэдэг бусад Холбооны төсөвтэй зохицуулалтын шаардлагыг тооцож бүрдүүлнэ.

(3) Тусгай холбооны төсөв дараахь эх үүсвэрээс санхүүжигдэнэ.

(i) олон улсын бүртгэлд хамаарах хураамж, бусад төлбөр, тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооноос үзүүлж байгаа бусад үйлчилгээний төлбөр, хураамж;

(ii) Тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооны хэвлэлийн борлуулалтын орлого, тийм хэвлэлийн бусад орлого;

(iii) бэлэг, гэрээслэлийн хөрөнгө, болон тэтгэмж хандив;

(iv) түрээс, хувь оролцоо болон бусад янз бүрийн орлого;

(4) (а) Зүйл 8(2)-д заасан хураамжийн хэмжээ болон олон улсын бүртгэлд хамаарах бусад төлбөрийн хэмжээг Ерөнхий захирлын саналаар Чуулган тогтооно.

(b) Хураамжийн хэмжээг Зүйл 8(2) (Ь) болон (с)-д заасан нэмэгдэл ба туслах хураамжийг оролцуулахгүй хураамжаас Тусгай холбооны орлогыг тооцож тэрчлэн төлбөр, орлогын бусад эх үүсвэрийн орлого нь наад зах нь Тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооны зардлыг нөхөж байхаар тооцно.

(c) Санхүүгийн шинэ он эхлэхээс өмнө төсөв батлагдаагүй тохиолдолд санхүүгийн дотоод дүрэмд тогтсон журмын дагууд төсөв урьдах жилийн төвшинд байна.

(5) Дэд хэсэг (4)(а)-ийн заалтыг тооцож, Тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооны үйлчилгээнд холбогдох бусад төлбөрийн хэмжээний тухай Чуулганд илтгэнэ.

(6)(а) Тусгай холбооны орон бүрээс оруулах жижиглэн төлбөрөөс бүрдэх эргэлтийн хөрөнгийн сан хүрэлцэхгүй бол түүнийг ихэсгэх асуудлыг Чуулган шийдэнэ.

(b) Яригдаж байгаа сангийн орон бүрийн анхны төлбөрийн хэмжээ болон энэ санг ихэсгэх түүний хувь оролцооны хэмжээг энэ санг үүсгэсэн болон түүнийг ихэсгэхээр шийдвэрлэсэн тухайн жилд энэ Холбоонд, аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парижийн конвенцийн гишүүн тухайн орны татварт харьцуулан тоггооно.

(c) Энэ харьцаа болон төлбөрийн нөхцлийг Байгууллагын зохицуулах хорооны саналыг тооцож Ерөнхий захирлын саналаар Чуулган тогтооно.

(d) Чуулган шийдвэр гаргах болтол Тусгай холбооны нөөц санг эргэлтийн хөрөнгийн сангийн хэлбэрээр ашиглаж, дэд хэсэг (a), (b) болон (с)-ийн заалтыг хэрэглэхийг Чуулган зогсоож болно.

(7) (а) Байгууллага байрладаг орны нутаг дэвсгэрт төв байрны тухай хэлэлцээрт, эргэлтийн хөрөнгийн сан хүрэлцэхгүй тохиолдолд байрлуулж байгаа орон урьдчилгаа өгнө. Эдгээр урьдчилгааны хэмжээ болон нөхцөл нь тэр орон, Байгууллагын хоорондын онцгой гэрээний бүх нөхцөлд түүнийг тусгасан гол зүйл болно.

(Ь) Дэд хэсэг (а)-т дурьдсан орон ч, мөн Байгууллага ч бичгийн хэлбэрээр гаргасан мэдэгдлээр урьдчилгаа олгох тухай үүргийг цуцлах эрх эдэлнэ. Өргөдөл гаргасан жил дуусснаас хойш 3 жилийн дараа цуцлалт хүчинтэй болно.

(8) Санхүүгийн шалгалтыг санхүүгийн дотоод журмын дүрмийн дагуу Тусгай холбооны нэг буюу хэд хэдэн орны шинжээч хийх ба эсвэл Чуулганы зөвшөөрснөөс томилогдсон хажуугийн шинжээчид гүйцэтгэнэ.

Зүйл 13

[Зүйл 10-аас 13-д засвар хийх]

(1) Зүйл 10, 11, 12 болон энэхүү зүйлд оруулах засварын тухай саналыг Чуулганы гишүүн аливаа орон болон Ерөн

Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ

ПАТЕНТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

1970 оны зургадугаар сарын 19-нд Вашингтонд үсэг зурж, 1979 оны аравдугаар сарын 2, 1984 оны хоёрдугаар сарын 3-нд тус тус хянан засварлав.
АГУУЛГА
Удиртгал
Оршил

Зүйл 1. Холбоо байгуулах

Зүйл 2. Тодорхойлолт

"БYЛЭГ I. Олон улсын мэдүүлэг ба олон улсын хайлт

Зүйл 3. Олон улсын мэдүүлэг

Зүйл 4. Өргөдөл

Зүйл 5. Шинэ бүтээлийн тодорхойлолт

Зүйл 6. Шинэ бүтээлийн томъёолол

Зүйл 7. Зураг

Зүйл 8. Давамгайлах эрх олох хүсэлт

Зүйл 9. Мэдүүлэг гаргагч

Зүйл 10. Хүлээн авагч байгууллага

Зүйл 11. Олон улсын мэдүүлэг гаргах өдөр, үр дагавар

Зүйл 12. Олон улсын товчоо ба олон улсын хайлтын байгууллагад

улсын мэдүүлгийг илгээх

Зүйл 13. Нэр заасан байгууллагад олон улсын мэдүүлгийн хувийг авах боломж

Зүйл 14. Олон улсын мэдүүлгийн зарим хангалтгүй байдал

Зүйл 15. Олон улсын хайлт

Зүйл 16. Олон улсын хайлтын байгууллага

Зүйл 17. Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх

журам

Зүйл 18. Олон улсын хайлтын тайлан

Зүйл 19. Олон улсын товчоонд шинэ бүтээлийн томъёолллыг өөрчлөх

Зүйл 20. Олон улсын мэдүүлгийн материалыг нэр заасан байгууллагад илгээх

Зүйл 21. Олон улсын хэвлэн нийтлэл

Зүйл 22. Нэр заасан байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

Зүйл 23. Yндэсний журмыг хойшлуулах

Зүйл 24. Олон улсын мэдүүлгийн үйлчлэлийг нэр заасан улсуудад зогсоох боломж

Зүйл 25. Нэр заасан байгууллагад шийдвэрийг хянан үзэх

Зүйл 26. Нэр заасан байгууллагад олон улсын мэдүүлэгт засвар оруулах боломж

Зүйл 27. Yндэсний хууль тогтоомжоор тавих шаардлага

Зүйл 28. Нэр заасан байгууллагад шинэ бүтээлийн томъёолол, тодорхойлолт, зургийг өөрчлөх

Зүйл 29. Олон улсын хэвлэн нийтлэлийн үр дагавар

Зүйл 30. Олон улсын мэдүүлгийн нууц байдал

"БYЛЭГ II. Олон улсын урьдчилсан шүүлт

Зүйл 31. Олон улсын урьдчилсан шүүлт хийлгэх хүсэлт

Зүйл 32. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллага

Зүйл 33. Олон улсын урьдчилсан шүүлт

Зүйл 34. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллагад мөрдөх журам

Зүйл 35. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн дүгнэлт

Зүйл 36. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн дүгнэлтийг илгээх, орчуулах, тараах

Зүйл 37. Олон улсын урьдчилсан шүүлт хийх шаардлага, улсын сонголтыг цуцлах

Зүйл 38. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн нууц байдал

Зүйл 39. Сонгосон байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

Зүйл 40. Yндэсний магадлан дүгнэлт болон бусад үйл ажиллагааг хойшлуулах

Зүйл 41. Сонгосон байгууллагад шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, томъёолол, зургийг өөрчлөх

Зүйл 42. Сонгосон байгууллагын үндэсний шүүлтийн үр дүн

"БYЛЭГ III. Нийтлэг заалт

Зүйл 43. Хамгаалалтын тодорхой төрлийг хүсэх

Зүйл 44. Хамгаалалтын хоёр төрлийг хүсэх

Зүйл 45. "Бүс нутгийн патентын тухай гэрээ

Зүйл 46. Олон улсын мэдүүлгийн буруу орчуулга

Зүйл 47. Хугацаа

Зүйл 48. Зарим тохиолдолд хугацааг гажуудуулах

Зүйл 49. Олон улсын байгууллагад хэрэг хөтлөх эрх

"БYЛЭГ IV. Техникийн үйлчилгээ

Зүйл 50. Патентын мэдээллийн салбарын үйлчилгээ

Зүйл 51. Техникийн тусламж

Зүйл 52. Гэрээний бусад заалттай холбогдох

"БYЛЭГ V. Удирдлагын заалт

Зүйл 53. Чуулган

Зүйл 54. Гүйцэтгэх хороо

Зүйл 55. Олон улсын товчоо

Зүйл 56. Техникийн хамтын ажиллагааны хороо

Зүйл 57. Санхүү

Зүйл 58. Заавар

"БYЛЭГ VI. Маргааныг шийдвэрлэх

Зүйл 59. Маргааныг шийдвэрлэх

"БYЛЭГ VII. Хянах ба засварлах

Зүйл 60. Гэрээг хянан үзэх

Зүйл 61. Гэрээний зарим заалтад засвар оруулах

"БYЛЭГ VIII. Төгсгөлийн заалт

Зүйл 62. Гэрээнд оролцох

Зүйл 63. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

Зүйл 64. Тайлбар, хэллэг

Зүйл 65. Гэрээ, зааврыг аажмаар хэрэглэх

Зүйл 66. Цуцлах

Зүйл 67. Yсэг зурах, хэл

Зүйл 68. Хадгалах үүрэг

Зүйл 69. Мэдэгдэл

Харилцан тохиролцогч улсууд,

Шинжлэх ухаан, техникийн дэвшилд хувь нэмэр оруулахыг хүсч, шинэ бүтээлийн эрх зүйн хамгаалалтыг боловсронгуй болгохыг эрмэлзэн,

Хэд хэдэн оронд ингэж хамгаалуулахыг хүсвэл шинэ бүтээийн эрх хамгаалах явдлыг хялбарчлах болон илүү хэмнэлттэй болгохыг эрмэлзэн,

Шинэ бүтээлийг тайлбарласан баримт бичгүүдэд өгүүлсэн техникийн мэдээллийг нийтэд хүргэх боломжийг хөнгөвчлөх болон түргэтгэхийг эрмэлзэн,

Yндэсний юмуу бүс нутгийн алиных нь ч байлаа гэсэн шинэ бүтээлийн хамгаалалтын эрхзүйн тогтолцооны үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах замаар болон тэдний өвөрмөц хэрэгцээнд нийцсэн техникийн шийдлийн тухай мэдээллийг илүү түргэн олж авах боломжоор хангах, орчин үеийн техникийн байнга өсөн нэмэгдэж байгаа ололттой танилцах явдлыг хөнгөвчилсний ачаар хөгжиж буй орны эдийн засгийн дэвшилд түлхэц өгч, хурдасгахыг хүсэн,

Улс орнуудын хоорондын хамтын ажиллагаа энэ зорилгод хүрэхэд үлэмж хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэн,

энэхүү Гэрээг байгуулав.

ОРШИЛ

Зүйл 1.

Холбоо байгуулах

(1). Энэхүү Гэрээнд оролцогч талууд (цаашид "харилцан тохиролцогч улсууд" гэх) нь шинэ бүтээлийг хамгаалах мэдүүлэг гаргах, энэ талаар түүнд хайлт, шүүлт хийх, түүнчлэн техникийн тусгай үйлчилгээ үзүүлэх салбарт хамтран ажиллахын тулд Холбоо байгуулж байна. Энэ Холбоог Олон улсын патентын хамтын ажиллагааны холбоо гэж нэрлэнэ.

(2). Энэхүү гэрээний ямарваа заалтыг Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч орны аливаа иргэн юмуу энэ оронд оршин суугаа хүний уг конвенцээр зөвшөөрсөн эрхийг хязгаарласан хэрэг гэж ойлгох ёсгүй.

Зүйл 2.

Тодорхойлолт

Зориуд өөрөө тайлбарлаагүй бол энэхүү Гэрээ, Зааврын агуулгад:

(i) "мэдүүлэг" гэж шинэ бүтээлийг хамгаалах талаар гаргасан мэдүүлгийг хэлэх бөгөөд "мэдүүлгийг" заах гэж патент, зохиогчийн гэрчилгээ, ашигтай болох тухай гэрчилгээ, ашигтай загвар юмуу нэмэлт гэрчилгээ, зохиогчийн нэмэлт гэрчилгээ, ашигтай болох тухай нэмэлт гэрчилгээний мэдүүлгийг заах гэж ойлгоно;

(ii) "патент" заах гэж патент, зохиогчийн гэрчилгээ, ашигтай болох тухай гэрчилгээ, ашигтай загвар, нэмэлт патент юмуу нэмэлт гэрчилгээ, зохиогчийн нэмэлт гэрчилгээ болон ашигтай болох тухай нэмэлт гэрчилгээг заасан гэж ойлгоно;

(iii) "үндэсний патент" гэж үндэсний байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ;

(iv) "бүс нутгийн патент" гэж нэгээс олон улсад үйлчлэх онцгой эрхтэй үндэсний юмуу засгийн газар хоорондын байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ;

(v) "бүс нутгийн мэдүүлэг" гэж бүс нутгийн патент авах мэдүүлгийг хэлнэ;

(vi) "үндэсний мэдүүлгийг" заах гэж энэхүү Гэрээний дагуу өгсөн мэдүүлгээс бусад үндэсний патент, бүс нутгийн патентын мэдүүлгийг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(vii) "олон улсын мэдүүлэг" гэж энэхүү Гэрээний дагуу өгсөн мэдүүлгийг хэлнэ;

(viii) "мэдүүлгийг" гэж олон улсын болон үндэсний мэдүүлгийг заасан гэж ойлгоно;

(ix) "патентыг" заах гэж үндэсний патент, бүс нутгийн патентыг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(x) "үндэсний хууль тогтоомжийг" заах гэж харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомж юмуу, бүс нутгийн мэдүүлэг, эсвэл бүс нутгийн патентын тухай яригдаж байгаа бол нутгийн мэдүүлэг гаргах юмуу бүс нутгийн патент олгохоор заасан гэрээг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(xi) "давамгайлах огноо" гэж хугацаа тооцох зорилгоор тодорхойлох:

(а). Хэрэв олон улсын мэдүүлэгт Зүйл 8-ын дагуу давамгайлах огноо хүссэн байвал мэдүүлэг гаргасан огноогоор;

(b). хэрэв олон улсын мэдүүлэгт зүйл 8-ын дагуу хэд хэдэн давамгайлах огноо хүссэн байвал ийм маягаар давамгайлал хүссэн хамгийн түрүүчийн мэдүүлэг гаргасан огноогоор;

(с). хэрэв олон улсын мэдүүлэгт зүйл 8-ын дагуу давамгайлах огноо хүсээгүй байвал энэ мэдүүлгийг олон улсын хэмжээнд гаргасан огноогоор;

(xii) "үндэсний байгууллага" гэж харилцан тохиролцогч улсын засгийн газрын патент олгох онц эрх бүхий байгууллагыг хэлнэ. "үндэсний байгууллагыг" заах гэж наанадаж нэг нь харилцан тохиролцогч улс байх нөхцөлд энэ заахыг хэд хэдэн улсад патент олгох онцгой эрхтэй засгийн газар хоорондын байгууллагыг мөн адил ойлгож эдгээр улс нь энэхүү Гэрээ, зааврын дагууд үндэсний байгууллага гэж үзэж байгаа эрхийг хэрэгжүүлж, үүрэг хүлээх онц эрх олгосон засгийн газар хоорондын байгууллагыг ойлгоно.

(xiii) "нэр заасан байгууллага" гэж энэхүү Гэрээний бүлэг 1-ийн дагуу мэдүүлэг гаргагчийн заасан тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж буй үндэсний байгууллага юмуу үндэсний байгууллагыг хэлнэ;

(xiv) "сонгосон байгууллага" гэж энэхүү Гэрээний бүлэг II-ийн дагуу мэдүүлэг гаргагчийн сонгосон тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллага юмуу үндэсний байгууллагыг хэлнэ;

(xv)"хүлээн авагч байгууллага" гэж олон улсын мэдүүлэг хүлээн авч байгаа үндэсний байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын байгууллагыг хэлнэ;

(xvi) "холбоо" гэж олон улсын патентын хамтын ажиллагааны холбоог хэлнэ;

(xvii) "чуулган" гэж холбооны чуулганыг хэлнэ;

(xviii) "байгууллага" гэж Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг хэлнэ;

(xix) "олон улсын товчоо" гэж байгууллагын олон улсын товчоо хийгээд Оюуны өмчийг хамгаалах асуудал эрхлэх олон улсын нэгдсэн товчоонууд ("ИРПИ) байгаа үед "ИРПИ-ийг хэлнэ;

(xx) "Ерөнхий захирал" гэж "Байгууллагын ерөнхий захирал хийгээд "ИРПИ байгаа үед "ИРПИ-ин захиралыг хэлнэ.

"БYЛЭГ I

Олон улсын мэдүүлэг ба олон улсын хайлт

Зүйл 3

Олон улсын мэдүүлэг

(1). Харилцан тохиролцогч улсуудын алинд ч шинэ бүтээлдийг хамгаалах мэдүүлгийг энэхүү Гэрээний дагуу олоно улсын мэдүүлэг болгон гаргаж болно.

(2). Энэхүү Гэрээ, зааварт тодорхойлсноор олон улсын мэдүүлэг нь өргөдөл, шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, шинэ бүтээлийн нэг юмуу хэд хэдэн томъёолол, нэг юмуу хэд хэдэн зураглал (хэрэв шаардлагатай бол), товч тайлбарыг багтаасан байвал зохино.

(3). Товч тайлбар нь гагцхүү техникийн мэдээллийн зорилгод үйлчлэх бөгөөд бусад зорилгоор тухайлбал, хүсч байгаа хамгаалалтын хүрээг тайлбарлахад хэрэглэх ёсгүй.

(4). Олон улсын мэдүүлэг нь:

(i) тогтоосон хэлээр бичигдсэн байх ёстой.

(ii) олон улсын мэдүүлэг үйлдэх тогтоосон шаардлагад нийцсэн байх ёстой.

(iii) шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдлын тогтоосон шаардлагад нийсэн байх ёстой.

(iv) тогтоосон хураамж төлсөн баримтыг хавсаргасан байх ёстой.

Зүйл 4

Өргөдөл

1. Өргөдлийн бүрдэл нь:

(i) олон улсын мэдүүлгийг энэхүү Гэрээний дагуу авч үзэх тухай мэдэгдэл;

(ii) олон улсын мэдүүлгийн үндсэн дээр шинэ бүтээлийн эрхийн хамгаалалт хийлгэхийг хүсч байгаа улс юмуу эсвэл харилцан тохиролцогч улсыг ("нэр заасан улсууд") заана; хэрэв нэр заасан ямар нэг улсын тухайд бүс нутгийн патент авахыг хүсвэл өргөдөлд үүнийгээ тайлбарласан байвал зохино; хэрэв мэдүүлэг гаргагч өөрийн бүс нутгийн патентын тухай гэрээний дагуу мэдүүлгээ энэхүү гэрээнд оролцогч зарим улсаар хязгаарлах боломжгүй бол эдгээр улсаас аль нэгийг нь зааж, бүс нутгийн патент авах тухай хүсэлтийг энэ гэрээнд оролцогч бүх улсыг нэр үаасан гэж авч үзвэл; хэрэв нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу энэ улсыг нэр заах нь бүс нутгийн патентын мэдүүлэг болохоор байвал ингэж заасныг бүс нутгийн патент авах гэсэн хүсэлт гэж авч үзвэл зохино;

(iii) мэдүүлэг гаргагч болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн (хэрэв байгаа бол) нэр болон бусад тогтоосон мэдээ;

(iv) шинэ бүтээлийн нэр;

(v) хэрвээ нэр заасан улсуудын наанадаж нэгнийх нь үндэсний хууль тогтоомж нь үндэсний мэдүүлэг гарахдаа батлагдсан мэдээ танилцуулахыг шаардвал зохион бүтээгчийн болон бусад тогтоосон мэдээ. Шаардаагүй тохиолдолд үндэсний хууль тогтоомжид нь дурьдсан мэдээ танилцуулахыг шаарддаг боловч түүнийг үндэсний мэдүүлэг өгсний дараа танилцуулахыг зөвшөөрдөг улсын нэр заасан байгууллага бүрд илгээсэн мэдэгдэлд юмуу тусгай захидлуудад дурьдсан мэдээг танилцуулж болно.

(2). Харилцан тохиролцогч аль нэг орны нэр заасны хураамжийг авч тогтоосон хугацаанд төлнө.

(3). Хэрвээ мэдүүлэг гаргагч зүйл 43-д дурьдсан хахгаалалтын аль нэг хэлбэрийг хүсээгүй бол улсын нэр заах нь хүссэн хамгаалалт нь нэр заасан улсаас юмуу энэ улсын тухайд патент олгоход оршиж байгаа юм. Энэхүү зүйлийг мөрдөх зорилгоор зүйл 2/ii/-ийн заалтыг хэрэглэхгүй.

(4). Өргөдөлд зохион бүтээгчийн нэр болон бусад тогтоосон мэдээ байхгүй байвал үндэсний хууль тогтоомж нь ийм мэдээ танилцуулахыг шаарддаг боловч түүнийг үндэсний мэдүүлэг өгсний дараа танилцуулахыг зөвшөөрдөг аливаа нэр заасан улсад ямар ч үр дагавар үүсгэхгүй. Дурьдсан мэдээг тусгай захидлаар танилцуулахгүй байх нь үндэсний хууль тогтоомжоор ингэж танилцуулахыг шаарддаггүй байвал аливаа улсад ямар ч үр дагавар үүсгэхгүй.

Зүйл 5

Шинэ бүтээлийн тодорхойлолт

Тодорхойлолт нь шинэ бүтээлийг тухайн салбарын мэргэжилтэн хэрэгжүүлж чадахуйцаар тодорхой хангалттай бүрэн нээн харуулсан байвал зохино.

Зүйл 6

Шинэ бүтээлийн томъёолол

Шинэ бүтээлийн нэг буюу олон томъёоллын заалтууд нь эрхийн хамгаалалт хийлгэх обьектыг тодорхойлох ёстой. Шинэ бүтээлийн томъёоллын заалтууд нь тодорхой, яв цав байвал зохино. Эдгээр нь шинэ бүтээлийн тодорхойлолтоор бүрэн бататгасан байвал зохино.

Зүйл 7

Зураглал

(1). Хэсэг /2//ii/-ийн заалтыг харгалзан шинэ бүтээлийг ойлгож мэдэхэд шаардлагатай бол зургийг хавсаргана.

(2). Шинэ бүтээлийг ойлгож мэдэхэд зураг шаардагдахгүй боловч харин шинэ бүтээлийн мөн чанарыг зураглалын хэлбэрээр хавсаргахыг зөвшөөрнө.

(i) мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын мэдүүлэг гаргахдаа түүнд тийм зураг хавсаргаж болно.

(ii) нэр заасан аливаа байгууллага нь тогтоосон хугацаанд зураг ирүүлэхийг мэдүүлэг гаргагчаас шаардаж болно.

Зүйл 8

Давамгайлах огноо

(1). Олон улсын мэдүүлэг заавраар тогтоосон журмын дагуу аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Парисын конвенцид оролцогч аливаа оронд юмуу тийм улсын тухайд өгсөн нэг буюу хэд хэдэн түрүүчийн мэдүүлгийн давамгайлах огнооны хүсэлтийг мэдүүлэгт тодорхойлсон байж болно.

(2). (а). Зүйл (1)-ийн дагуу мэдүүлсэн давамгайлах огнооны хүсэх аливаа болзол, үр дагавар нь хэсэг (в)-ийн заалтыг харгалзан Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн Стокгольмын баримт бичгийн зүйл (4)-д заасантай адил байвал зохино.

(в) Харилцан тохиролцогч улсад юмуу тийм улсын тухайд гаргасан нэг буюу хэд хэдэн түрүүчийн мэдүүлгийн давамгайлах огноо авахыг хүссэн олон улсын мэдүүлэгт тухайн улсын нэр заасан байж болно. Хэрвээ олон улсын мэдүүлэгт ямар нэг нэр заасан улсад юмуу тийм улсын тухайд гаргасан үндэсний нэг буюу хэд хэдэн мэдүүлэг давамгайлах огноо авахыг хүсч хэрвээ зөвхөн нэг улсыг нэр заасан олон улсын өөр мэдүүлэгт давамгайлах огноо авахыг заасан байвал энэ улсад давамгайлах огноо авах болзол, үр дагаварыг тэр улсын үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулна.

Зүйл 9.

Мэдүүлэг гаргагч

(1). Харилцан тохиролцогч улсын хэн нэгэн иргэн юмуу энэ улсад оршин суугаа хүн олон улсын мэдүүлэг гаргаж болно.

(2). Чуулган нь энэхүү Гэрээнд оролцдоггүй. Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч аливаа орны иргэнд болон түүнчлэн энэ оронд оршин суугаа хүмүүст олон улсын мэдүүлэг гаргах боломж хангасан шийдвэр гаргаж болно.

(3). Харъяалал, оршин суугаа газар гэсэн ойлголт, түүнчлэн хэд хэдэн мэдүүлэг гаргагч байх юмуу мэдүүлэг гаргагчид нь нэр заасан бүх улсын хувьд нэг улсынх буюу олон улсынх биш байх тохиолдолд эдгээр ойлголтыг хэрэглэхийг тэрчлэн заавраар тодорхойлно.

Зүйл 10.

Хүлээн авагч байгууллага

Олон улсын мэдүүлгийг тогтоосон хүлээн авагч байгууллагад гаргах бөгөөд тэр байгууллага нь энэхүү Гэрээ, зааварт заасан журмаар уг мэдүүлгийг хянан хэлэлцэнэ.

Зүйл 11.

Олон улсын мэдүүлэг өгөх огноо, үр дагавар

(1). Хүлээн авагч байгууллага нь олон улсын мэдүүлэг гаргасан өдрийг олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөр тогтоож, энэ мэдүүлгийг хүлээн авахдаа байгууллага дараахь дүгнэлтийг хийнэ. Yүнд:

(i) мэдүүлэг гаргагч харъяалал юмуу оршин суугаа газрын шалтгаанаар тухайн хүлээн авагч байгууллагад олон улсын мэдүүлэг гаргах эрхээ хасуулаагүй нь бүрэн тодорхой байх;

(ii) олон улсын мэдүүлгийг тогтоосон хэл дээр бүрэлдүүлсэн байх;

(iii) олон улсын мэдүүлэгт наанадаж дараахь бүрдлийг багтаасан байна. Yүнд:

(а) уг мэдүүлгийг яг олон улсын мэдүүлэг болгож гаргасныг дурьдах;

(b) наандаж харилцан тохиролцогч нэг улсын нэр заах;

(с) тогтсон ёсоор мэдүүлэг гаргагчийн нэрийг дурьдах;

(d) гадна байдлаараа ил гаргах шинэ бүтээлийн тодорхойлолтын хэсэг;

(е) гадна байдлаараа илтгэх шинэ бүтээлийн нэг буюу хэд хэдэн томъёолллын хэсэг.

(2). (а) хэрвээ олон улсын мэдүүлгийг хүлээж авсан өдрийг тогтохдоо зүйл (1)-д дурьдсан шаардлагыг хангаагүй гэж хүлээн авагч байгууллага тогтоовол зааварт заасан шаардлагатай засвар хийхийг мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

(b) хэрвээ мэдүүлэг гаргагч Зааврын дагуу энэ шаардлагыг биелүүлвэл хүлээн авагч байгууллага нь шаардсан засварыг хүлээн авсан өдрийг олон улсын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр тогтооно.

(3). Зүйл 64 (4)-д заасан үндэслэлийг харгалзан зүйл (1)-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-д заасан шаардлага хангасан аливаа олон улсын мэдүүлгийн хувьд олон улсын мэдүүлгийн өдрийг тогтоож нэр заасан улс бүрт жинхэнэ өгсөн өдрөөр тооцох олон улсын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс нэр заасан улс бүрт гаргасан үнэн зөв бүрдүүлсэн үндэсний мэдүүлэг хүчинтэй байна.

(4). Зүйл (1)-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-д заасан шаардлага хангасан олон улсын аливаа мэдүүлэг гаргах нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Парисын конвенцын агуулгад нийцсэн үнэн зөв үйлдсэн үндэсний мэдүүлэг гаргахтай адилаар үзнэ.

Зүйл 12.

Олон улсын мэдүүлгийг олон улсын товчоо ба олон улсын хайлүтын байгууллагад илгээх

(1). Зааварт заасан журмын дагуу олон улсын мэдүүлгийн нэг хувийг ("хүлээн авагч байгууллагын хувь") хүлээн авагч байгууллагад хадгалж, нэг хувийг олон улсын товчоонд ("бүртгэлийн хувь") илгээж, нэг хувийг ("хайлтын хувь") зүйл 16-д дурьдсан Олон улсын хайлтын байгууллагад илгээнэ.

(2). "Бүртгэлийн хувийг олон улсын мэдүүлгийн жинхэнэ эх гэж үзнэ.

(3). Олон улсын товчоо тогтоосон хугацаанд бүртгэлийн хувийг хүлээн аваагүй бол олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсээгүйд тооцно.

Зүйл 13

Олон улсын мэдүүлгийнхувийг нэр заасан байгууллагад авах боломж

(1). Дурьдсан аливаа нэр заасан байгууллагад зүйл 20-д зааснаар олон улсын мэдүүлгийн хувийг тараахаас өмнө уг мэдүүлгийн хувийг ирүүлэхийг Олон улсын товчооноос хүсч болох ба давамгайлах огнооноос хойш нэг жилийн дотор Олон улсын товчоо ийм хувийг нэр заасан байгууллагад нэн даруй илгээнэ.

(2). (а) мэдүүлэг гаргагч нь дуртай хугацаандаа олон улсын мэдүүлгийнхээ хувийг аль нэг нэр заасан байгууллагад илгээж болно.

(b) мэдүүлэг гаргагч нь дуртай хугацаанд олон улсын мэдүүлгийнхээ хувийг дурьдсан нэр заасан байгууллагад илгээхийг Олон улсын товчооноос хүсч болох бөгөөд Олон улсын товчоо уг хувийг тэр байгууллагад нэн даруй явуулна.

(с) үндэсний аливаа байгууллага дэд хэсэг (b)-д зааснаар мэдүүлгийн хувийг авах хүсэлгүй байгаагаа Олон улсын товчоонд мэдээлж болох бөгөөд ингэсэн тохиолдолд дурьдсан хэсгийг энэ байгууллагын тухайд хэрэглэхгүй.

Зүйл 14

Олон улсын мэдүүлгийн зарим хангалтгүй байдал

(1). (а) хүлээн авагч байгууллага олон улсын мэдүүлэгт дараахь ямар нэгэн хангалтгүй байдал гараагүй эсэхийг шалгана. Yүнд:

(i) зааварт заасан ёсоор гарын үсэг зураагүй эсэх;

(ii) мэдүүлэг гаргагчийн тухай тогтоосон мэдээ байхгүй эсэх;

(iii) нэр бичээгүй эсэх;

(iv) товч тайлбар бичээгүй эсэх;

(v) зааварт заасан олон улсын мэдүүлэг үйлдэх шаардлагын төвшинг хангаагүй байгаа эсэх.

(b) хэрвээ хүлээн авагч байгууллага дурьдсан хангалтгүй байдлын аль нэгийг илрүүлбэл тогтоосон хугацаанд олон улсын мэдүүлгийг засахыг мэдүүлэг гаргагчид санал болгож уг шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд мэдүүлгийг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага ийнхүү хэрэгсэхгүй болсон тухай мэдэгдэнэ.

(2). Хэрвээ олон улсын мэдүүлэг чухамдаа ороогүй зургийг иш татан заасан байвал хүлээн авагч байгууллага энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэж улмаар тогтоосон хугацаанд зөв зургийг ирүүлж болно. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч ийнхүү ирүүлбэл хүлээн авагч байгууллага зургийг авсан өдрөөр олон улсын мэдүүлэг хүлээн авсан огноог тооцно. Эс тэгвэл заасан зурагт иш татсан аливаа заалтыг хүчингүйд тооцно.

(3). (а) хэрвээ хүлээн авагч байгууллага зүйл 3/4/ /iv/-д заасан хураамжийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй буюу эсвэл зүйл 4/2/-д заасан хураамжийг нэр заасан нэгч улсад төлөөгүйг тогтоовөл олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага хэрэгсэхгүй тухайгаа мэдэгдэнэ.

(b) хэрэв хүлээн авагч байгууллага зүйл 4(2)-д заасан хураамжийг заасан бүх улсад биш ч нэг юмуу хэд хэдэн улсад тогтоосон хугацаанд төлснийг тогтоовол тогтоосон хугацаанд хураамж төлөөгүй тэр нэр заасан улсуудыг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага ингэж хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдэгдэнэ.

(4). Хэрвээ хүлээн авагч байгууллага олон улсын мэдүүлгийг олон улсын хэмжээнд гаргасан өдрийг тогтоосны дараа зүйл 2-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-т заасан аль нэг шаардлагыг энэ огноонд хангаагүй болохыг илрүүлбэл дурьдсан мэдүүлгийг хэрэгсээгүйд тооцож, хүлээн авагч байгууллага хэрэгсэхгүй болсон тухай мэдэгдэнэ.

Зүйл 15

Олон улсын хайлт

(1). Олон улсын мэдүүлэг бүрд олон улсын хайлт хийнэ.

(2). Олон улсын хайлтын зорилго нь техникийн зохих төвшинг илрүүлэхэд оршино.

(3). Олон улсын хайлтыг бүтээлийн томъёоллын үндсэн дээр шинэ бүтээл тодорхойлолт болон зургийн (хэрэв байвал) зохих бүрдлийг харгалзан хийнэ.

(4). Зүйл 16-д дурьдсан олон улсын хайлтын байгууллага хэр зэргийн боломжийг илрүүлэх чадварт техникийн зохих төвшинг тодруулахыг эрмэлзэж аль ч тохиолдолд зааварт тодорхойлсон баримт бичгүүдийг ашиглана.

(5). (а) Мэдүүлэг гаргагч харилцан тохиролцогч улсын үндэсний байгууллагад юмуу тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллагад үндэсний мэдүүлэг гаргаж байгаа бол хэрвээ харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу зөвшөөрч байвал мэдүүлэг гаргагч өөрийн мэдүүлэгт улсын хайлттай адилхан ("олон улсын маягийн хайлт") хайлт хийхийг хүсч болно.

(b) Харилцан тохиролцогч улсын үндэсний байгууллага юмуу ийм улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллага хэрвээ харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомжид зөвшөөрч байвал, тийм байгууллагад гаргасан үндэсний аливаа мэдүүлгийг олон улсын маягийн хайлтанд оруулж болно.

(с) Хэрвээ үндэсний энэ мэдүүлэг нь олон улсын мэдүүлэг болохын хамт дэд хэсэг (а) болон (b)-д дурьдсан байгууллагад гаргасан байсан бол зүйл 16-д дурьдсан олон улсын хайлт хийх эрх мэдэл бүхий олон улсын хайлтын байгууллагаас олон улсын маягийн хайлт хийнэ. Хэрвээ үндэсний мэдүүлгийг олон улсын хайлтын байгууллага хянах боломжгүй хэлээр үйлдсэн байвал тухайн олон улсын хайлтын байгууллагын олон улсын мэдүүлэг хүлээн авахаар тохиролцсон хэлээр олон улсын мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагчийН үйлдсэн орчуулгын дагуу олон улсын маягийн хайлт хийнэ. Yндэсний мэдүүлэг, шаардлагатай бол орчуулгыг олон улсын мэдүүлэг гаргахад тогтоосон бүрдлээр ирүүлнэ.

Зүйл 16

Олон улсын хайлтын байгууллага

(1). Олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын хайлт хийнэ. Тэр нь үндэсний байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын байгууллага, жишээлэхэд үндсэн үүрэгт мэдүүлэг гаргасан шинэ бүтээлийн талаархи техникийн төвшингийн талаар баримт бичгийн хайлт хийсэн тухай тайлан бэлтгэх асуудал багтдаг Олон улсын патентын институт байна.

(2). Хэрвээ олон улсын хайлтын нэгдмэл байгууллага байгуулах хүртэлх хугацаанд олон улсын хайлтын хэд хэдэн байгууллага байвал, хүлээн авагч байгууллага бүр нь хэсэг (3)(b)-т дурьдсан хэлэлцээрийн болзлын дагуу Олон улсын хайлтын байгууллага юмуу, гаргасан олон улсын мэдүүлэгт хайлт хийх эрх мэдэл бүхий байгууллагуудыг нэр заана.

(3). (а) Чуулган олон улсын хайлтын байгууллагуудыг томилно. Дэд хэсэг (с)-т заасан шаардлага хангасан үндэсний аливаа байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын аливаа байгууллагыг олон улсын хайлтын байгууллагаар томилж болно.

(b) Ингэж томилохдоо Yндэсний байгууллага юмуу тийм байгууллагаар томилох боломжтой засгийн газар хоорондын байгууллагын зөвшөөрлөөр тухайн байгууллага, газар олон улсын товчооны хооронд чуулганаас батлах ёстой хэлэлцээр байгуулсан нөхцөлийг барьж гүйцэтгэнэ. Хэлэлцээрт талуудын эрх, үүрэг, тухайлбал тэр байгууллага юмуу газраас олон улсын хайлтын нийтлэг бүх дүрмийг хэрэглэж, мөрдөх албан ёсны үүргийг тодорхойлсон байвал зохино.

(с) Зааварт наад захын шаардлагыг тогтоох ба тухайлбал томилогдож болохоос өмнө буюу буюу томилогдсон бүх хугацааны туршид аливаа газар юмуу байгууллага хариуцах ажилтан болон баримт бичгийн талаархи шаардлагыг хангаж байх ёстой.

(d) Хайлтын байгууллагыг тодорхой хугацаагаар томилох ба энэ хугацааг сунгаж болно.

(е) Чуулган үндэсний аль нэг байгууллага, засгийн газар хоорондын байгууллагыг томилох, түүнчлэн томилсон хугацааг сунгах юмуу цуцлах тухай шийдвэр гаргахаасаа өмнө сонирхогч байгууллага газрын саналыг сонсох юмуу зйүл 56-д дурдан ёсоор техникийн хамтын ажиллагааны Хороо байгуулагдсаны дараа уг Хорооны саналыг асууна.

Зүйл 17

Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх журам

(1). Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх журмыг энэхүү Гэрээ, заавар хийгээд энэхүү Гэрээ болон зааврын дагуу олон улсын товчооноос энэ байгууллагатай байгуулах хэлэлцээрийн заалтаар тодорхойлно.

(2). (а) Хэрвээ олон улсын хайлт байгууллага:

(i). Олон улсын мэдүүлэг нь Зааврын дагуу олон улсын хайлтын байгууллагаас олон улсын хайлт хийх үүрэг хүлээгээгүй обьектэд хамаарч байвал энэ тохиодолд тус байгууллага тийм хайлт хийхгүй байх шийдвэр гаргах юмуу

(ii). шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, шинэ бүтээлийн томъёолол юмуу зураглал тогтосон шаардлага хангаагүй учраас бүрэн хэмжээний хайлт хийх боломжгүй гэж үзвэл, дурьдсан байгууллага үүнийг тайланд тэмдэглэж, олон улсын хайлтын тайлан бэлтгэхгүй болохыг мэдүүлэг гаргагчид болон олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

(2). Хэрвээ дэд хэсэг (а)-д дурьдсан аливаа нөхцөл байдлыг зөвхөн зарим томъёололд холбогдуулан ирүүлбэл олон улсын хайлтын тайланд уг томъёоллын талаархи зохих тэмдэглэлийг хийх бөгөөд үүний сацуу томъёоллын бусад заалтын талаарх тайланг зүйл 18-ын дагуу бэлтгэнэ.

(3). (а) Хэрвээ олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын мэдүүлэг нь зааварт тодорхойлсны дагуу шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдлын шаардлагыг хангаагүй гэж тогтоовол, нэмэгдэл хураамж төлөхийг мэдүүлэг гаргагчид санал болгоно. Олон улсын хайлтын байгууллага эхний томъёололд ("үндсэн шинэ бүтээл") дурьдсан шинэ бүтээлд хамаарах олон улсын мэдүүлгийн тэр хэсэгт шаардсан олон улсын хайлтын тайлан бэлтгэх ба тэрчлэн нэмэлт хураамжийг тогтоосон хугацаанд нь төлсөн нөхцөлд хураамж төлсөн шинэ бүтээлүүдэд хамаарах олон улсын мэдүүлгийн тэр хэсгүүдийн талаар олон улсын хайлтын тайланг бэлтгэнэ.

(b). Аливаа нэр заасан тухайн улсын үндэсний байгууллага дэ хэсэг (а)-д дурьдсан олон улсын хайлтын байгууллагын саналыг үндэслэлтэй гэсэн тохиолдолд нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу дахин хянаж болох бөгөөд мэдүүлэг гаргагч бүх нэмэгдэл хураамжийг төлөөгүй нь тогтоогдсон болон хэрвээ мэдүүлэг гаргагч энэ улсын үндэсний байгууллагад тусгай хураамжийг төлөөгүй бол олон улсын мэдүүлгийн хайлт хийгээгүй тэр хэсгийг энэ улсад үйлчлэхгүй гэж тооцно.

Зүйл 18

Олон улсын хайлтын тайлан

(1). Олон улсын хайлтын тайланг тогтоосон хугацаанд тогтоосон маягтаар бэлдэнэ.

(2). Олон улсын хайлтын тайлан бэлэн болмогц түүнийг олон улсын хайлтын байгууллагаас мэдүүлэг гаргагчид болон Олон улсын товчоонд илгээнэ.

(3). Олон улсын хайлтын тухай тайлан юмуу зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийг Зааварт заасан хэлээр орчуулна. Орчуулгыг эсвэл Олон улсын товчоо өөрөө, эсвэл тус товчоо хариуцан түүний захиалгаар гүйцэтгэнэ.

Зүйл 19

Олон улсын товчоонд шинэ бүтээлийн томъёоллыг өөрчлөх

(1). Мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын хайлтын тайланг хүлээн авсныхаа дараа тогтоосон хугацаанд Олон улсын товчоонд оруулсан өөрчлөлтөө танилцуулснаар олон улсын мэдүүлгийн томъёоллыг нэг удаа өөрчлөх эрхтэй. Yүний хамт мэдүүлэг гаргагч энэ өөрчлөлт нь шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, зурагт хэрхэн орж болохыг зааж Зааврын дагуу өөрчлөлтийн товч тайлбарыг ирүүлнэ.

(2). Өөрчлөлт нь анх өгсөн олон улсын мэдүүлэгт илрүүлсэн тэр хүрээнээс халихгүй байвал зохино.

(3). Хэрвээ аливаа нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжинд өөрчлөлт нь анх өгсөн олон улсын мэдүүлэгт илрүүлсэн тэр хүрээнээс халихыг хэсэг (2)-ийг мөрдөхгүй байх нь энэ улсад үр дагавар учруулахгүй.

Зүйл 20

Олон улсын мэдүүлгийн материалыг нэр заасан байгууллагад илгээх

(1). (а) Хэрвээ нар заасан байгууллага уг журмаас бүрэн юмуу зарим талаар татгалзахгүй бол олон улсын мэдүүлгийг олон улсын хайлтын тайлан зүйл (17)(2)(b)-д дурьдсан аливаа тэмдэглэлийг оролцуулан болон зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийн хамтаар зааварт заасны дагуу нэр заасан байгууллага бүрт илгээнэ.

(b) Илгээж байгаа мэтериал дурьдсан тайлан юмуу мэдэгдлийн орчуулгыг (тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн) агуулна.

(2). Хэрвээ шинэ бүтээлийн томъёоллыг зүйл 19(1)-ийн дагуу өөрчилсөн бол материалд эсвэл анхны хэлбэрээр шинэ бүтээлийн томъёоллын бүрэн эх юмуу тэрчлэн оруулсан өөрчлөлт болон анхны хэлбэрээр шинэ бүтээлийн томъёоллын бүрэн эхийг хэрвээ байгаа бол зүйл 19(1)-д дурьдсан тайлбарын хамт байвал зохино.

(3). Олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын хайлтын тайланд ишлэн татсан баримт бичгүүдийн хувийг нэр заасан байгууллага юмуу мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр Зааварт заасны дагуу нэр заасан байгууллага, мэдүүлэг гаргагч тус бүрд илгээнэ.

Зүйл 21

Олон улсын хэвлэн нийтлэл

(1). Олон улсын товчоо олон улсын мэдүүлгийн нийтлэлийг гаргана.

(2). (а) Дэд хэсэг (b) болон зүйл 64(3)-д зааснаас бусад тохиолдолд олон улсын мэдүүлгийг хэвлэн нийтлэхийг энэ мэдүүлгийн давамгайлах огнооноос хойш 18 сарын дараа нэн даруй гаргана.

(b) Мэдүүлэг гаргагч дэд хэсэг (а)-д дурьдсан хугацаа дуусах хүртэл ямар ч үед өөрийнхөө олон улсын мэдүүлгээ нийтлэхийг Олон улсын товчооноос хүсч болно. олон улсын товчоо энэ хүсэлтийг Зааврын дагуу биелүүлнэ.

(3). Олон улсын хайлтын тайлан буюу зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийг Зааварт тогтоосны дагуу хэвлэн нийтэлнэ.

(4). Олон улсын хэвлэн нийтлэлийн хэл, хэлбэр түүнчлэн бусад нарийн ширийн зүйлийг Заавраар тодорхойлно.

(5). Олон улсын хэвлэн нийтлэл хэрвээ олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсээгүй буюу түүнийг хэвлэн нийтлэх техникийн бэлтгэл ажил дуусахаас өмнө хэрэгсээгүйд тооцвол олон улсын хэмжээнд гаргахгүй.

(6). Хэрвээ олон улсын мэдүүлэгт олон улсын товчооны үзсэнээр ёс суртахуунд юмуу нийгмийн ёс зүйлд харшилсан уг хэллэг юмуу зураглал байгаа гэвэл эсвэл хэрвээ Олон улсын товчооны үзсэнээр олон улсын мэдүүлэгт Зааварт тодорхойлсончлон бүдүүлэг үг хэллэг байгаа гэвэл олон улсын товчоо хэвлэн нийтлэхдээ эдгээр үг хэллэг, зураглал, бүдүүлэг үг хэллэгийг орхиж, орхисон газар, орхисон үг, зургийн тоог заах эрхтэй. Тавьсан хүсэлтээр олон улсын товчоо бичвэр буюу зургийн орхигдсон хэсгийн зарим хувийг илгээнэ.

Зүйл 22

Нэр заасан байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

(1). Өргөдөл гаргагч нь олон улсын мэдүүлгийн хувь (20 зүйлийн дагуу нэгэнт тарааснаас бусад тохиолдолд), түүний орчуулгыг танилцуулж, түүнчлэн давамгайлах огнооноос хойш 20 сараас хэтрүүлэлгүйгээр дурьдсан байгууллага бүрт үндэсний хураамжийг (хэрвээ тэгж заасан бол) төлнө. Хэрвээ нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомж нь шинэ бүтээлийн зохиогчийн нэр, бусад тогтоосон мэдээг дурьдахыг шаардвал, гэхдээ үндэсний мэдүүлэг гаргасны дараа энэ шаардлагыг биелүүлэхийг зөвшөөрвөл мэдүүлэг гаргагч нь давамгайлах огнооноос 20 сараас хэтрүүлэлгүйгээр тухайн улсын үндэсний байгууллагад юмуу энэ улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллагад өргөдөлд ороогүй нь тогтоогдсон мэдээг танилцуулна.

(2). Олон улсын хайлтын тайланг бэлтгэхгүй гэдгийг Олон улсын хайлтын байгууллага зүйл 17(2)(а)-ийн дагуу мэдэгдэлд тэмдэглэсэн тохиолдолд энэхүү хэсэг (1)-д дурьдсан үйлдлийг гүйцэтгэх хугацаа нь хэсэг (1)-д заасантай адил байна.

(3). Yндэсний аливаа үндэсний хууль тогтоомж хэсэг (1) юмуу (2)-т дурьдсан үйлдлийг хэрэгжүүлэхийн тулд эдгээр зүйлд зааснаас хожим дуусах ху

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарногийн хэлэлцээр

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарногийн хэлэлцээр

БYТЭЭГДЭХYYНИЙ ЗАГВАРЫН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ТУХАЙ ЛОКАРНОГИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

1968 оны 10 дугаар сарын 8-д гарын үсэг зурсан,
1979 оны 9 дүгээр сарын 28-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан

Нэгдүгээр зүйл
Тусгай холбоо байгуулах: Олон улсын ангиллыг хүлээн зөвшөөрөх
1. Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж буй орнууд Тусгай холбоо байгуулна.
2. Орнууд бүтээгдэхүүний загварын нийтлэг ангиллыг хүлээн зөвшөөрнө. /цаашид "олон улсын ангилал" гэнэ/
3. Олон улсын ангилалд дараах зүйлийг багтаана.Yүнд:

(i.) Анги болон дэд ангийн жагсаалт
(ii.) Бүтээгдэхүүний загварыг агуулсан барааны цагаан толгойн дараалал бүхий жагсаалт, ингэхдээ тэдгээр нь хамаарагдах анги болон дэд ангийг заасан байна.
(iii) Тайлбар бичиг

4. Анги болон дэд ангийн жагсаалтыг энэхүү хэлэлцээрт хавсаргасан бөгөөд 3 дугаар зүйлийн дагуу байгуулагдсан Шинжээчдийн хороо /цаашид "Шинжээчдийн хороо" гэнэ/ түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

 

5. Барааны цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт ба тайлбар бичгийг 3 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааны журмын дагуу Шинжээчдийн хороо батална.

 

6. Олон улсын ангилалд 3 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Шинжээчдийн хороо нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

 

 

1. a) олон улсын ангиллыг англи ба франц хэлээр үйлдэнэ.

b) Олон улсын ангиллын 5 дугаар зүйлд заасан Чуулганаас тогтоож болох бусад хэл дээрх албан ёсны бичвэрийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг /цаашид "Байгууллага" гэнэ/ байгуулах Конвенцид дурдсан Оюуны өмчийн олон улсын Товчоо /цаашид "Олон улсын Товчоо" гэнэ/ сонирхогч Засгийн газартай зөвлөлдсний улмаар тогтооно.

 

Хоёрдугаар зүйл

Ангиллыг хэрэглэх ба Олон улсын ангиллын эрх зүйн хүрээ

 

1. Энэхүү хэлэлцээрт тусгагдсан шаардлагын дагуу олон улсын ангилал нь зөвхөн захиргааны шинжтэй байна. Тэгэхдээ тухайн орон бүр түүнийг зохистой гэж үзсэн эрх зүйн хүрээнд хамааруулж болно. Тухайлбал, олон улсын ангилал нь Тусгай холбооны гишүүн оронд бүтээгдэхүүний загварт олгож буй хамгаалалтын мөн чанар, хүрээний хувьд үүрэг хүлээлгэхгүй.

 

2. Тусгай холбооны гишүүн орон бүр бүтээгдэхүүний загварыг ерөнхий буюу туслах тогтолцоо болгон хэрэглэх эрхтэй.

 

3. Тусгай холбооны гишүүн орны Газар нь загвар хадгалуулах буюу бүртгүүлэх албан бичиг болон хэрэв албан ёсоор хэвлэгдсэн бол, тус хэвлэлд загвар бүхий бараанд хамаарах олон улсын ангилалын анги бюу дэд ангийн дугаарыг тусгана.

 

4. Шинжээчдийн хороо нь барааны цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалтад оруулах нэр томъёог сонгохдоо онцгой эрх агуулж болох нэр томъёог хэрэглэхээс зайлсхийх талаар тодорхой хэмжээнд анхаарна. Цагаан толгойн үсгийн заалтад аливаа үг оруулах нь тэрээр онцгой эрхэд хамаарах эсэх талаарх Шинжээчдийн хорооны саналын илэрхийлэл бус юм.

 

Гуравдугаар зүйл

Шинжээчдийн хороо

 

1. Шинжээчдийн хороо нь 1 дүгээр зүйлийн 4, 5 ба 6 дахь хэсэгт заасан үүрэг даалгавар авна. Тусгай холбооны гишүүн орон бүр оролцогч орнуудын ердийн олонхиор баталсан үйл ажиллагааны журмын дагуу зохион байгуулах Шинжээчдийн хороонд төлөөлөлтэй байна.

 

2. Шинжээчдийн хороо нь Тусгай холбооны гишүүн орнуудын ердийн олонхийн саналаар цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт ба тайлбар бичгийг батална.

 

3. Тусгай холбооны аливаа гишүүн орны Газар, эсвэл Олон улсын товчоо нь олон улсын ангиалалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал өгч болно. Газар нь гарч буй аливаа саналын талаар олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ. Олон улсын товчоо нь газрын болон өөрийн саналын талаар түүнийг хэлэлцэх Хорооны хуралдаан эхлэхээс хоёр сарын өмнө Шинжээчдийн хорооны гишүүдэд тараана.

 

4. Олон улсын ангилалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Шинжээчдийн хорооны шийдвэрийг Тусгай холбооны гишүүн орнуудын ердийн олонхиор батална. Хэрэв дээрх шийдвэрээр шинэ анги бий болгох буюу эсвэл барааг нэг ангиас нөгөөд шилжүүлэх бол нэгдсэн санал шаардлагатай.

 

5. Шинжээч бүр шуудангаар санал өгөх эрхтэй.

 

6. Хэрэв аливаа орон Шинжээчдийн хорооны тухайн хуралдаанд төлөөлөгч томилоогүй, эсвэл томилогдсон шинжээч нь хуралдааны үеэр буюу Шинжээчдийн хорооны үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон хугацаанд өөрийн саналаа өгөөгүй бол, тухайн орныг Хорооны шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

 

Дөрөвдүгээр зүйл

Мэдэгдэл, ангилал болон түүний нэмэлт өөрчлөлтийг хэвлэн нийтлэх

 

1. Олон улсын товчоо нь Шинжээчдийн хороогоор баталсан барааны цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт ба тайлбар бичиг болон Хороогоор шийдвэрлэсэн олон улсын ангилалд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Тусгай холбооны орнуудын Газруудад хүргүүлнэ. Шинжээчдийн хорооны шийдвэр нь мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно. Хэрэв дээрх шийдвэрээр шинэ анги бий болгох буюу барааг нэг ангиас нөгөөд шилжүүлэх бол, тэр нь дээрх мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс зургаан сарын хугацаанд хүчин төгөлдөр болно.

 

2. Олон улсын товчоо нь олон улсын ангиллын хадгалагчийн хувьд, хүчин төгөлдөр болсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тус ангилалд оруулна. Нэмэлт, өөрчлөлтийг зарлахдаа Чуулганаар тогтоосон хэвлэлд нийтэлнэ.

 

Тавдугаар зүйл

Тусгай холбооны чуулган

 

1. а) Тусгай холбоо нь Тусгай холбоонд нэгдсэн

орнуудаас бүрдсэн Чуулгантай байна.

b) Тусгай холбооны гишүүн орон бүрийн Засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

c) Төлөөлөгчдийн зардлыг түүнийг томилсон засгийн газар хариуцна.

 

2. a) 3 дугаар зүйлийн заалтын дагуу Чуулган нь:

(i) Тусгай холбоог удирдах, хөгжүүлэх болон энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх бүх асуудлыг эрхлэх;

(ii) дахин хянан үзэх бага хуралд бэлтгэхтэй холбоотой асуудлаар Олон улсын товчоонд чиглэл өгөх;

(iii) Тусгай холбооны талаарх байгууллагын Ерөнхий захирлын /цаашид "Ерөнхий захирал" гэнэ/ илтгэл, үйл ажиллагааг дахин хянах, батлах, Тусгай холбооны эрх хэмжээнд багтах аливаа асуудлаар түүнд зааварчлах;

(iv) тусгай холбооны хөтөлбөр тодорхойлох ба төсвийг батлах, санхүүгийн тайланг хэлэлцэн сайшаах,

(v) тусгай холбооны санхүүгийн журмыг батлах;

(vi) англи ба франц хэлнээс бусад хэл дээрх олон улсын ангиллын албан ёсны бичвэрийг тогтоох асуудлыг шийдвэрлэх;

(vii) Тусгай холбооны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал гэж үзвэл 3 дугаар зүйлийн дагуу байгуулсан Шинжээчдийн хорооноос гадна шинжээчдийн бусад хороо, ажлын хэсгүүдийг байгуулах;

(viii) Тусгай холбооны гишүүн бус ямар орон, засгийн газар хоорондын байгууллага, засгийн газрын бус байгууллага уулзалтуудад ажиглагчаар оролцохыг тодорхойлох;

(ix) 5­8 дугаар зүйлүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

(x) Тусгай холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох аливаа бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,

(xi) энэхүү хэлэлцээрээр түүнд хүлээлгэсэн бусад бүх үүргийг хэрэгжүүлэх.

b) Чуулган нь байгууллагаас удирдаж байдаг бусад холбоодын сонирхох асуудлаар Байгууллагын Зохицуулах хорооны саналтай танилцсаны дараа шийдвэр гаргана.

 

3. а) Чуулганы гишүүн орон нэг санал өгнө.

b) Чуулганы гишүүн орнуудын тэн хагас байвал санал

хураана.

c) b) -гийн заалтыг үл харгалзан хэрэв ямар нэг хуралдаан дээр төлөөлөх орнуудын тоо тэн хагасаас бага байх боловч Чуулганы гишүүн орнуудын гуравны нэгтэй тэнцүү буюу илүү байвал Чуулган шийдвэр гаргана. Тэгэхдээ чуулганы өөрийн нь үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад шийдвэр нь дараах нөхцөл бүрдсэн үед биелүүлэх шийдвэр болно. Олон улсын товчоо нь Чуулганы хуралдаанд оролцоогүй орнуудад шийдвэрийг явуулж, уг шийдвэрийн талаар саналаа буюу түдгэлзэж байгаагаа шийдвэрийг тийнхүү явуулснаас хойш 3 сарын хугацаанд бичгээр ирүүлэхийг мэдэгдэнэ. Хэрэв энэ хугацаа дуусах үед шийдвэрийг баталсан буюу түтгэлзсэн орны тоо Чуулганд санал хураахад дутаж байсан орны тоонд хүрсэн тохиолдолд уг шийдвэр шаардагдах олонхиор хүчин төгөлдөр болно.

d) Чуулган нь 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу гарсан гуравны хоёрын олонхийн саналаар шийдвэр гаргана.

e) Түтгэлзснийг санал өгсөнд тооцохгүй

f) Нэг төлөөлөгч нэг орныг төлөөлж зөвхөн түүний өмнөөс саналаа өгнө.

 

4. а) Чуулганы ээлжит хуралдан онцгой тохиолдол

гараагүй бол Ерөнхий захирлын зарласнаар хоёр жилд нэг удаа Байгууллагын Ерөнхий Чуулган хуралддаг тэр үед мөн тэр байранд чуулна.

b) Чуулганы гишүүн орнуудын дөрөвний нэгийн хүсэлтээр Ерөнхий захирал Чуулганы ээлжит бус хуралдаан зарлан хуралдуулж болно.

с) Ерөнхий захирал хуралдаан бүрийн хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэнэ.

 

5. Чуулган нь асуудал хэлэлцэх журам, дотоод дүрмээ боловсруулан батална.

 

Зургаадугаар зүйл

Олон улсын товчоо

 

1. а) Тусгай холбооны захиргааны асуудлыг Олон улсын

товчоо эрхэлнэ.

b) Олон улсын товчоо нь уулзалт, хуралдаанд бэлтгэх ба тухайлбал Чуулганы болон Шинжээчдийн хороо, ажлын хэсгүүдийн нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг гүйцэтгэнэ.

c) Ерөнхий захирал нь Тусгай холбооны дээд удирдлага бөгөөд Тусгай холбоог төлөөлнө.

 

2. Ерөнхий захирал ба түүний томилсон ажилтан Чуулган, Шинжээчдийн хорооны болоод ажлын хэсгүүдийн хуралданд таслах эрхгүй оролцох ба Ерөнхий захирал, түүний томилсон ажилтан нь албан үүргийнхээ дагуу эдгээр хуралдааны нарийн бичгийн дарга байна.

 

3. а) Олон улсын товчоо нь Чуулганы журмын дагуу

хэлэлцээрийн 5­8 дугаар зүйлээс бусад заалтуудыг дахин хянах бага хуралд бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна.

b) Олон улсын товчоо нь дахин хянах бага хуралд бэлтгэх асуудлаар засгийн газар хоорондын ба олон улсын засгийн газрын бус байгууллагуудтай зөвлөлдөж болно.

с) Ерөнхий захирал, түүний томилсон хүмүүс эдгээр бага хурлуудаар асуудал хэлэлцэхэд таслах эрхгүй оролцоно.

 

4. Олон улсын товчоо нь түүнд даалгасан бусад үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Долоодугаар зүйл

Санхүү

 

1. a) Тусгай холбоо нь төсөвтэй байна.

b) Тусгай холбооны төсөвт Тусгай холбооны өөрийн нь орлого, зарлага, түүний төсвийн нийт Холбоодод хамаарагдах татвар, мөн зохих тохиолдолд Байгууллагын Бага хурлын төсөвт орох шимтгэл багтана.

c) Нийт Холбоодод хамаарах зарлага гэдэгт зөвхөн Тусгай холбоонд хамаатай бус, мөн захиргааны үүргийг нь Байгууллага гүйцэтгэдэг тийм бусад нэг буюу хэд хэдэн холбоод хамаарах зарлагыг ойлгоно. Эдгээр нийтлэг зарлагад Тусгай холбооны хувь нь тус зарлага дахь түүний сонирхолын хэмжээний дагуу байна.

 

2. Тусгай холбооны төсвийг захиргааны үүргийг нь Байгууллага гүйцэтгэдэг бусад Холбоодын төсөвтэй зохицуулах шаардлагыг харгалзан хийнэ.

 

3. Тусгай холбооны төсөв нь дор дурдсан эх үүсвэрээс санхүүжинэ.

(i) Тусгай холбооны гишүүдийн хандив,

(ii) Тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооноос үзүүлж буй ажил үйлчилгээний хөлс, хураамж,

(iii) Тусгай холбоонд хамаарах Олон улсын товчооны хэвлэлийг худалдсанаас олсон болон холбогдох бусад орлого,

(iv) бэлэг, гэрээсэлж үлдээсэн өв, хөрөнгө, тэтгэмж хандив,

(v) түрээс, зээлийн хүү, бусад орлого,

 

4. а) 3 дах хэсгийн 1-т заасан татварыг тогтоох зорилгоор Тусгай холбооны гишүүн бүр Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийнхтэй адил нэг ангид хамаарах ба тэр Холбоонд тухайн ангид тогтоосон хэмжээгээр жилийн татвараа төлнө.

b) Тусгай холбооны гишүүн бүрийн жилийн татварын хэмжээг тогтоохдоо гишүүн орнуудаас Тусгай холбоонд өөрийн ангийн дагуу төлөх нийт төсөвт харьцуулснаар тогтооно.

c) Татварыг жил бүрийн нэгдүгээр сарын 1-д төлсөн байна.

d) Хэрэв гишүүн өмнөх хоёр жилийн татвартай тэнцэх хэмжээний өртэй бол Тусгай холбооны аливаа газарт санал өгөх эрхгүй болно. Тэгэхдээ тухайн орон тодорхой хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар татвараа төлж чадахгүй байгаа бол Тусгай холбооны аливаа газар уг орныг санал өгөх эрхээ эдлэхийг зөвшөөрч болно.

е) Хэрэв санхүүгийн шинэ жилийн өмнө төсвөө баталж амжаагүй бол тус төсвийг санхүүгийн журмын дагуу өмнөх жилийн төсөвтэй адилаар тооцно.

 

5. Тухайн Тусгай холбооны хувьд Олон улсын товчооноос үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээний хөлсийг Ерөнхий захирал тогтоож Чуулганд илтгэнэ.

6. a) Тусгай холбоо нь өөрийн гишүүн орноос өгөх нэг удаагийн төлбөрөөс бүрдэх эргэлтийн хөрөнгөтэй байна. Хэрэв сангийн хэмжээ хүрэлцэхгүй болбол Чуулган түүнийг нэмэгдүүлэх шийд гаргана.

 

b) Дээрх санд гишүүн бүрийн төлөх анхны төлбөрийн хэмжээ болон түүнийг нэмэгдүүлэхэд оруулсан хувь нь тус сан байгуулагдсан жилд болон түүнийг нэмэгдүүлэх шийд гарсан жилд тухайн гишүүнээс оруулсан хувь нэмэртэй хир тэнцүү байна.

c) Төлбөрийн харьцаа болон хугацааг Ерөнхий захирлын санал болон байгууллагын Зохицуулах хорооны зөвлөгөөг сонссоны дараа Чуулганаас тогтооно.

7. а) Байгууллага өөрийн төвийг газар нутаг дээр нь

байршуулсан тэр оронтой байгуулсан тухай хэлэлцээрт хэрэв эргэлтийн хөрөнгийн сан хүрэлцэхгүй болсон нөхцөлд уг орон урьдчилгаа өгнө гэж тусгана. Энэ урьдчилгааны хэмжээ болон олгох нөхцлийн талаар тэр орон, Байгууллага хоёр тухай бүр хоорондоо тусгай хэлэлцээр байгуулна.

b) a) -д заасан орон болон Байгууллага нь урьдчилгаа олгох, авах тухай үүргээ цуцлах талаар бичгээр мэдэгдэх эрхтэй. Цуцлалт нь мэдэгдэл хийсэн жил дууссанаас хойш 3 жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.

 

8. Санхүүгийн шалгалтыг санхүүгийн журманд зааснаар Тусгай холбооны нэг буюу түүнээс дээш орон, эсвэл хөндлөнгийн байцаагч нар хийж гүйцэтгэнэ. Тэднийг өөрсдийн нь зөвшөөрснөөр Чуулганаас томилно.

 

Наймдугаар зүйл
5-8 дугаар зүйлүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

 

1. 5, 6, 7 дугаар зүйл болон энэхүү зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг Чуулганы аль ч гишүүн орон буюу Ерөнхий захирал гаргаж болно. Ийм саналыг гишүүн Тусгай холбооны гишүүн орнуудад Ерөнхий захирал наанадаж Чуулганаар хэлэлцэхээс наад зах нь 6 сарын өмнө мэдэгдсэн байна.

 

2. 1 дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Чуулган батална. Ийнхүү батлахад дөрөвний гурвын олонхийн саналаар шаардагдах бөгөөд 5 дугаар зүйл ба энэхүү хэсэгт оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг тавны дөрвийн олонхийн саналаар батална.

 

3. 1 дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь орон бүрийн үндсэн хуулийн журмын дагуу баталсан тухай бичгээр өгсөн мэдэгдлийг нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах үед Тусгай холбооны гишүүн байсан орнуудын дөрөвний гурваас нь Ерөнхий захирал хүлээн авснаас хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Ийнхүү батлагдсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг түүнийг батлах үед гишүүн байсан буюу түүнээс хойш гишүүн болсон орнууд хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба харин санхүүгийн үүргийг нэмэгдүүлж буй аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн орнууд хэрэгжүүлнэ.

 

Есдүгээр зүйл

Хэлэлцээрт нэгдэн орох, батламжлах, хүчин төгөлдөр болох

 

1. Энэхүү хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан, Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн Конвенцийн гишүүн аливаа орон түүнийг батламжилж болох бөгөөд гарын үсэг зураагүй орны хувьд түүнд нэгдэн орж болно.

2. Батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгнө.

3. а) Батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг

хадгалуулахаар өгсөн эхний таван орны хувьд, тав дахь орны бичгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 сарын дараа энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болно.

Аливаа бусад орны хувьд энэхүү хэлэлцээр нь хэрэв батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичигт өөр хугацаа заагаагүй бол батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай Ерөнхий захирал мэдэгдэл хийсэн өдрөөс хойш 3 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Хугацаа заасан тохиолдолд энэхүү хэлэлцээр нь тухайн орны хувьд уг заасан хугацаанд хүчин төгөлдөр болно.

 

4). Батламжилсан буюу нэгдэн орсноор энэхүү хэлэлцээрийн бүх заалтыг шууд хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх бөгөөд мөн давуутай талыг эдлэх болно.

 

Аравдугаар зүйл

Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр байх хугацаа

 

Энэхүү хэлэлцээр нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн Конвенцийн нэгэн адил хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ.

 

Арваннэгдүгээр зүйл

1-4, 9-15 дугаар зүйлүүдийг дахин хянах, боловсронгуй болгох

1. Энэхүү хэлэлцээрийн 1-4 ба 9-15 дугаар зүйлүүдийг боловсронгуй

болгох зорилгоор дахин хянаж болно.

2. Ийнхүү дахин хянах бүрт Тусгай холбооны гишүүн орнуудын төлөөлөгчдийн бага хурлаар авч үзнэ.

Арванхоёрдугаар зүйл

Хэлэлцээрийг цуцлах

1. Аливаа орон Ерөнхий захиралд мэдэгдэл өгөх замаар энэхүү хэлэлцээрийг цуцалж болно. Энэхүү хэлэлцээрийг цуцалсан нь зөвхөн тухайн оронд хамаарах бөгөөд Тусгай холбооны бусад орны хувьд хэлэлцээр нь хүчинтэй хэвээр үлдэнэ.

2. Цуцлалт нь Ерөнхий захирал мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.

3. Энэ зүйлийн дагуу олгосон цуцлах эрхийг Тусгай холбооны гишүүн болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд ямар ч орон эдлэхгүй.

Арвангуравдугаар зүйл
Нутаг дэвсгэр

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн конвенцийн 24 дүгээр зүйлийн заалт энэхүү хэлэлцээрт хамаарах болно.

Арвандөрөвдүгээр зүйл

Гарын үсэг зурах, хэл, мэдэгдэл

1. а) Энэхүү хэлэлцээрийн англи, франц хэл дээрх нэг хувь дээр

гарын үсэг зурж хоёр бичвэр адил хүчин төгөлдөр эх болох бөгөөд түүнийг Швейцарийн Засгийн газарт хадгалуулахаар өгнө.

b) Энэхүү хэлэлцээр нь 1969 оны 6 дугаар сарын 30 хүртэл Бернд гарын үсэг зурахад нээлттэй байна.

2. Албан ёсны эх бичвэрийг Ерөнхий захирал сонирхогч Засгийн газартай зөвлөлдсний улмаас Чуулганаар тогтоож өгсөн бусад хэл дээр гаргана.

3. Ерөнхий захирал энэхүү хэлэлцээрийн гарын үсэг зурсан эх бичвэрийн 2 хувийг Швейцарййн Засгийн газраар баталгаажуулан түүнд гарын үсэг зурсан бүх орны засгийн газарт, хэрэв хүсвэл бусад аль ч орны засгийн газарт явуулна.

4. Ерөнхий захирал нь энэхүү хэлэлцээрийн Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.

5. Ерөнхий захирал нь Тусгай холбооны бүх орны засгийн газарт гарын үсэг зурсан тухай болон батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг хадгалуулахаар өгсөн тухай, хэлэлцээрийн хүчин төгөлдөр болсон тухай, хэлэлцээртнэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг хүлээн зөвшөөрсөн тухай, нэмэлт өөрчлөлт орсон он, сар, өдрийн тухай, цуцалсан тухай мэдэгдлийн талаар тус тус мэдэгдэнэ.

Арван тавдугаар зүйл

Шилжилтийн заалт хүлээн авах тухай

1. Анхны Ерөнхий захирлыг албан тушаал хүлээн авах хүртэл энэхүү хэлэлцээрт Байгууллагын Олон улсын товчоо буюу Ерөнхий захирлыг иш татаж заасан нь Оюуны өмчийг хамгаалах олон улсын нэгдсэн товчоо буюу түүний Захиралд хамаарагдах гэдгээр ойлгоно.

Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор Бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох Ниццийн хэлэлцээр

Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор Бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох Ниццийн хэлэлцээр

Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор Бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох Ниццийн хэлэлцээр
1957 оны 6 дугаар сарын 15-д гарын үсэг зурсан,
1979 оны 9 дүгээр сарын 28-д өөрчилсөн
Нэгдүгээр зүйл

Тусгай холбоо байгуулах, олон улсын ангиллыг
хүлээн зөвшөөрөх, ангиллын хэл
1. Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж буй орнууд Тусгай холбоо байгуулж барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний нэгдмэл нэг ангиллыг хүлээн зөвшөөрнө. (цаашид “ангилал” гэнэ)
2. Ангилал дараах зүйлээс бүрдэнэ.Yүнд:

(i.) Ангийн жагсаалт болон зохих тохиолдолд тайлбар тэмдэглэл
(ii.) бараа, үйлчилгээний цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт, ( цаашид “цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт” гэнэ) ингэхдээ тэдний багтаж байгаа анги болон дэд ангийг заана.

3. Ангилал нь дараах зүйлийг багтаана. Yүнд:

(i) Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг байгуулах тухай Конвенцид тусгагдсан Оюуны өмчийг хамгаалах олон улсын товчооноос ( цаашид “олон улсын товчоо” гэнэ) 1971 онд хэвлэн нийтэлсэн ангилал, ингэхдээ 3 дугаар зүйлд тусгагдсан Шинжээчдийн хорооноос ангийн жагсаалтад тайлбар тэмдэглэл хийж гаргах хүртэл тэрхүү нийтлэлд оруулсан ангийн жагсаалтын тайлбар тэмдэглэлийг түр зуурын буюу зөвлөмж тайлбар гэж ойлгох ёстой.

(ii) Энэхүү Акт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө, 1957 оны 6 дугаар сарын 15-ны Ниццийн хэлэлцээрийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн болон энэхүү хэлэлцээрийн 1967 оны 7 дугаар сарын 14-ны Стокгольмийн Актийн дагуу хүчин төгөлдөр болсон засвар, нэмэлтүүд.

(iii) Энэхүү Актын 3 дугаар зүйлийн дагуу хийгдэх болон энэхүү Актын 4 (1) дүгээр зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр болох аливаа өөрчлөлт.

4. Ангилалыг англи ба франц хэлээр боловсруулах ба хоёул адил хүчинтэй.

5. а) Дэлхийн энэхүү оюуны өмчийн байгууллагын ерөнхий захиралд

хадгалуулахаар өгөх (цаашид “ерөнхий захирал”, “байгууллага” гэнэ) 3 дугаар хэсгийн (i) –д заасан ангилал нь, энэхүү акт гарын сүэг зураг хүртэл нээлттэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр болсон 3 дугаар хэсгийн (ii) –д заасан засвар, нэмэлтүүдийн хамт франц хэлээр албан ёсны 1 хувь хийгдсэн байна. Энэхүү акт гарын үсэг зурах хүртэл нээлттэй байх хугацаанаас хойш хүчин төгөлдөр болсон 3 дугаар хэсгийн (ii) –д заасан засвар, өөрчлөлтүүд мөн адил ерөнхий захиралд хадгалуулахаар франц хэлээр 1 хувь өгнө.

b) Энэхүү акт хүчин төгөлдөр болмогц 3 дугаар зүйлд заагдсан Шинжээчдийн хороо нь (а) дэд хэсэгт заагдсан эх бичвэрийг англи хэлээр үйлдэнэ. Түүний албан ёсны хувийг Ерөнхий захиралд хадгалуулна.

с) 3 дугаар зүйлийн (iii) дэд хэсэгт заасан өөрчлөлтүүдийг англи, франц хэлээр үйлдэгдсэн албан ёсны хувийг Ерөнхий захиралд хадгалуулна.

6. Ангилалын араб, герман, итали, португали, орос, испани болон 5 дугаар зүйлд заасан Чуулганаас тогтоож болох бусад хэлээр үйлдэгдэх албан ёсны эх бичвэрийг сонирхогч Засгийн газруудтай зөвлөлдсөний дараа тухайн засгийн газраас гаргасан орчуулгын болон Тусгай холбооны, эсвэл Байгууллагын төсвийг хөндөхгүй бусад арга замын үндсэн дээр Ерөнхий захирал тогтооно.

7. Цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт нь бараа, үйлчилгээний заалт бүрийн эсрэг талд тухайн жагсаалтыг бичсэн хэлтэй уялдуулсан серийн дугаарыг заах бөгөөд:

(i) Цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалт нь англи хэлээр гарсан бол франц хэл дээрх буюу эсвэл эсрэгээр цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалтад заасан серийн дугаар,

(ii) 6 хэсгийн дагуу тогтоосон аливаа цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалтын хувьд англи хэл дээрх эсвэл, франц хэл дээрх цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий жагсаалтад заасан серийн дугаартай хамт бичнэ.

Хоёрдугаар зүйл

Ангиллын эрх зүйн
нөлөөлөл ба хэрэглэх

1. Энэхүү хэлэлцээрт тусгагдсан шаардлагын дагуу ангилалын нөлөөлөл нь Тусгай холбооны гишүүн орон бүрээс түүнд хамааруулсан нөлөөлөлтэй байна. Тухайлбал, ангилал нь Тусгай холбооны гишүүн орнуудад тухайн оронд барааны тэмдэгт олгож буй хамгаалалтын хүрээг тодорхойлох эсвэл үйлчилгээний тэмдгийг хүлээн зөвшөөрөхийн хувьд үүрэг хүлээлгэхгүй.

2. Тусгай холбооны гишүүн орон бүр ангиллыг ерөнхий болон туслах тогтолцоо болгон хэрэглэх эрхтэй.

3. Тусгай холбооны гишүүн орны эрх бүхий Газар барааны тэмдгийг бүртгэсэн тухай албан ёсны баримт бичиг буюу хэвлэлд тухйн бүртгэгдсэн тэмдгийн хамаарах бараа, үйлчилгээний ангиллын ангиудын дугаарыг оруулна.

4. Цагаан толгойн үсгийн дараалал бүхий барааны жагсаалтад оруулсан нөхцөл нь тухайн нэрд хамаарах аливаа эрхийг аль ч утгаар хөндөхгүй.

Гуравдугаар зүйл

Шинжээчдийн хороо

1. Тусгай холбооны гишүүн орон бүрээс бүрдсэн Шинжээчдийн хороог байгуулна.

2. а) Шинжээчдийн хорооноос хүсэлт гаргасан тохиолдолд, Ерөнхий захирал

нь Тусгай холбооны гишүүн бус боловч Байгууллагын, эсвэл Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын Конвенцийн гишүүн улсыг Шинжээчдийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар оролцуулахаар урина.

b) Ерөнхий захирал нь барааны тэмдгийн салбарт мэргэшсэн, наанадаж нэг гишүүн улс нь Тусгай холбооны гишүүн Засгийн газар хоорондын байгууллагуудыг Шинжээчдийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар оролцуулахаар урина.

c) Ерөнхий захирал Шинжээчдийн хорооноос хүсэлт гаргасан тохиолдолд, Засгийн газар хоорондын байгууллагуудын болон олон улсын төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчдийг тэдгээрийн сонирхсон ярилцлагад оролцуулахаар урьж болно.

3. Шинжээчдийн хороо нь:

(i) Ангилалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна,

(ii) Тусгай холбооны гишүүн орнуудад зориулан ангиллыг нэдсэн болон хялбар аргаар хэрэглэх талаар зөвлөмж өгнө.

(iii) Тусгай холбооны төсөв буюу Байгууллагад санхүүгийн хүндрэл учруулахгүйгээр хөгжиж буй орнуудад ангиллыг хэрэлэхэд дөхөм болох бусад бүх арга хэмжээ авна.

(iv) Дэд хороо ажлын хэсэг байгуулах эрхтэй байна.

4. Шинжээчдийн хороо нь өөрийн үйл ажиллагааны дүрэмтэй байна. Уг дүрмээр Заавраар ангилалыг боловсронгуй болгох талаар чухал үүрэг гүйцэтгэж чадах 2 дугаар хэсгийн (a)-д дурьдсан засгийн газар хоорондын байгууллагыг дэд хороо болон ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцуулах боломжыг бүрдүүлнэ.

5. Тусгай холбооны аливаа гишүүн улсын эрх бүхий байгууллага, Олон улсын товчоо, 2 дугаар хэсгийн b) –д заасны дагуу Шинжээчдийн хороонд төлөөлөлтэй засгийн газар хоорондын байгууллага болон Шинжээчдийн хорооноос тусгайлан санал авах зорилгоор урьсан бусад байгууллага Ангилалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналаа өгч болно. Саналыг Олон улсын товчоо түүнийг хэлэлцэх Хорооны хуралдаан эхлэхээс хоёр сарын өмнө Шинжээчдийн хорооны гишүүдэд тараана.

6. Тусгай холбооны гишүүн орон бүр нэг санал өгнө.
7.

a) b) дэд хэсэгт заасны дагуу Шинжээчдийн хорооны шийдвэрийг оролцогч

ба санал өгч буй орнуудын олонхиор батална.

b) ангилалд оруулах өөрчлөлтийг батлах шийдвэрийг хуралдаанд оролцогч

болон санал хураалтанд оролцож буй Тусгай холбооны гишүүн орнуудын тавны дөрөвийн саналаар батална.

c) 4 дэд хэсэгт заасан үйл ажиллагааны дүрмэнд зарим онцгой

тохиолдлоос бусад үед ангилалд оруулах өөрчлөлтийг тодорхой хугацааны эцэст батална гэж заасан байх ба хугацаа бүрийн үргэлжлэх хугацааг Шинжээчдийн хорооноос тогтооно.

8. Түдгэлзсэнийг санал өгсөнд тооцохгүй.

Дөрөвдүгээр зүйл

Мэдэгдэл, хүчин төгөлдөр болох ба нэмэлт өөрчлөлт болон

бусад шийдвэрийг хэвлэн нийтлэх

1. Олон улсын товчоо нь Шинжээчдийн хороогоор шийдвэрлэсэн Ангилалд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт ба зөвлөмжийг Тусгай холбооны гишүүн орнуудын эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ. Нэмэлт, өөрчлөлт нь мэдэгдэл илгээсэн өдрөөс хойш 6 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

2. Олон улсын товчоо нь хүчин төгөлдөр болсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Ангилалд оруулна. Нэмэлт, өөрчлөлтийг зарлахдаа 5 дугаар зүйлд дурьдсан Чуулганаар нийтэлнэ.

Тавдугаар зүйл

Тусгай холбооны чуулган

1. а) Тусгай холбоо нь энэхүү Актыг баталсан буюу түүнд нэгдэн

орсон орнуудаас бүрдсэн Чуулгантай байна.

b) тусгай холбооны гишүүн орон бүрийн Засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

c) төлөөлөгчдийн зардлыг түүнийг томилсон засгийн газар хариуцна.

2.

a) 3 ба 4 дүгээр зүйлийн заалтын дагуу Чуулган нь;

(i) тусгай холбоог удирдах, хөгжүүлэх болон энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх бүх асуудлыг эрхлэнэ.

(ii) дахин хянан үзэх бага хуралд бэлтгэхтэй холбоотой асуудлаар Олон улсын товчоонд чиглэл өгнө. Ингэхдээ, актад нэгдэн ороогүй, батламжлаагүй улсуудаас ирүүлсэн санал, зөвлөмжийг анхаарч үзнэ.

(iii) тусгай холбооны талаарх Ерөнхий захиралын илтгэл, үйл ажиллагааг дахин хянах, батлах. Тусгай холбооны эрх хэмжээнд багтах аливаа асуудлаар түүнд зааварчлана.

(iv) тусгай холбооны хөтөлбөр тодорхойлох, төсвийг батлах, санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлана.

(v) тусгай холбооны санхүүгийн журмыг батлана.

(vi) тусгай холбооны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал гэж үзвэл 3 дугаар зүйлийн дагуу байгуулсан Шинжээчдийн хорооноос гадна бусад экспертийн хороо, ажлын хэсгүүдийг байгуулна.

(vii) тусгай холбооны гишүүн бус ямар орон, засгийн газар хоорондын байгууллага, засгийн газрын бус байгууллага хуралдаанд ажиглагчаар оролцохыг тодорхойлно.

(viii) 5­8 дугаар зүйлүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.

(ix) Тусгай холбооны зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох аливаа бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

(x) энэхүү хэлэлцээрээр түүнд хүлээлгэсэн бусад бүх үүргийг хэрэгжүүлэх.

b) Байгууллагаас удирдаж байдаг бусад холбоодын сонирхох асуудлаар Чуулган нь Байгууллагын зохицуулах хорооны саналтай танилцсаны дараа шийдвэр гаргана.

3. а) Чуулганы гишүүн орон нэг санал өгнө.

b) Чуулганы гишүүн орнуудын тэн хагас байвал санал хураана.

c) b) дэд хэсэгт заасан дүрмийг үл харгалзан хэрэв ямар нэг чуулган дээр төлөөлөх орнуудын тоо тэн хагасаас бага байх боловч чуулганы гишүүн орнуудын гуравны нэгтэй тэнцүү буюу илүү байвал Чуулган шийдвэр гаргана. Гэвч чуулганы өөрийн нь үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад шийдвэр нь дараах нөхцөл бүрдсэн үед биелүүлэх шийдвэр болно. Олон улсын товчоо нь чуулганы хуралдаанд оролцоогүй орнуудад шийдвэрийг явуулж, уг шийдвэрийг батлах, батлахгүй, эсвэл түдгэлзэж байгаа алин болохыг шийдвэрийг тийнхүү явуулснаас хойш 3 сарын хугацаанд бичгээр ирүүлэхийг мэдэгдэнэ. Хэрэв энэ хугацаа дуусах үед шийдвэрийг баталсан буюу түтгэлзсэн орны тоо чуулганд санал хураахад дутаж байсан орны тоонд хүрсэн тохиолдолд уг шийдвэр олонхиор хүчин төгөлдөр болно.

d) Чуулган нь 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу гарсан гуравны хоёрын олонхийн саналаар шийдвэр гаргана.

e) түтгэлзсэн тохиолдолд саналд тооцохгүй

f) нэг төлөөлөгч нэг орныг төлөөлж зөвхөн түүний өмнөөс саналаа өгнө.

g) Чуулганы гишүүн бус, Тусгай хорооны гишүүн улс орон Чуулганы үйл ажиллагаанд ажиглагчаар орно.

4. а) Чуулганы ээлжит хуралдаан Ерөнхий захиралын зарласнаар

хоёр жилд нэг удаа хэрэв онцгой тохиолдол гараагүй бол Байгууллагын Ерөнхий Чуулган хуралддаг тэр үед мөн тэр байранд чуулна.

b) Чуулганы гишүүн орнуудын дөрөвний нэгийн хүсэлтээр Ерөнхий захирал Чуулганы ээлжит бус хуралдаан зарлан хуралдуулж болно.

c) Ерөнхий захирал чуулган бүрийн хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэнэ.

5. Чуулган нь асуудал хэлэлцэх журам, дотоод дүрмээ боловсруулан батална.

Зургаадугаар зүйл

Олон улсын товчоо

1. а) тусгай холбооны захиргааны асуудлыг олон улсын товчоо

эрхэлнэ.

b) Тухайлбал Олон улсын товчоо нь уулзалт, хуралдаанд бэлтгэх ба Чуулганы болон шинжээчдийн хороо, тэдгээрээс байгуулсан бусад хороо, ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг гүйцэтгэнэ.

c) Ерөнхий захирал нь тусгай холбооны дээд удирдлага бөгөөд тусгай холбоог төлөөлнө.

2. Ерөнхий захирал ба түүний томилсон ажилтан Чуулган, шинжээчдийн хорооны болоод ажлын хэсгүүдийн хуралдаанд санал өгөх эрхгүйгээр оролцох ба Ерөнхий захирал, түүний томилсон ажилтан нь эдгээр хуралдааны нарийн бичгийн дарга байна.

3. а) олон улсын товчоо нь Чуулганы журмын дагуу хэлэлцээрийн 5­8 дугаар

зүйлээс бусад заалтуудыг дахин хянах бага хуралд бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна.

b) Олон улсын товчоо нь дахин хянах бага хуралд бэлтгэх асуудлаар засгийн газар хоорондын ба олон улсын засгийн газрын бус байгууллагуудтай зөвлөлдөж болно.

с) Ерөнхий захирал, түүний томилсон хүмүүс эдгээр бага хурлуудаар асуудал хэлэлцэхэд санал өгөх эрхгүй оролцоно.

4. Олон улсын товчоо нь түүнд даалгасан бусад үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Долоодугаар зүйл

Санхүү

1. a) Тусгай холбоо нь төсөвтэй байна.

b) Тусгай холбооны төсөвт тусгай холбооны өөрийн нь орлого, зарлага, түүний төсвийн нийт холбоодод хамаарагдах татвар, мөн зохих тохиолдолд байгууллагын бага хурлын төсөвт орох шимтгэл багтана.

c) нийт холбоодод хамаарах зарлага гэдэгт зөвхөн тусгай холбоонд хамаатай бус, мөн захиргааны үүргийг нь байгууллага гүйцэтгэдэг тийм бусад нэг буюу хэд хэдэн холбоод хамаарах зардлыг ойлгоно. Эдгээр нийт зардалд тусгай холбооны хувь нь эдгээр зардлуудад түүний сонирхолын хэмжээний дагуу байна.

2. Тусгай холбооны төсвийг захиргааны үүргийг нь Байгууллага гүйцэтгэдэг бусад холбоодын төсөвтэй зохицуулах шаардлагыг харгалзан хийнэ.

3. Тусгай холбооны төсөв нь дор дурдсан эх үүсвэрээс санхүүжинэ.

(i) тусгай холбооны гишүүн улсуудын хандив,

(ii) тусгай холбоонд хамаарах олон улсын товчооноос үзүүлж буй ажил үйлчилгээний хөлс, хураамж,

(iii) Тусгай холбоонд хамаарах олон улсын товчооны хэвлэлийг худалдсанаас олсон болон бусад холбогдох орлого,

(iv) Бэлэг, гэрээсэлж үлдээсэн өв, хөрөнгө, тэтгэмж хандив,

(v) түрээс, зээлийн хүү, бусад орлого,

4. а) 3 дахь хэсгийн 1 дэд хэсэгт заасан татварыг тогтоох зорилгоор

Тусгай холбооны гишүүн бүр Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийнхтэй адил нэг ангид хамаарах ба тэр холбоонд тухайн ангид тогтоосон хэмжээгээр жилийн татвараа төлнө.

b) тусгай холбооны гишүүн бүрийн жилийн татварын хэмжээг тогтоохдоо гишүүн орнуудаас Тусгай холбоонд өөрийн ангийн дагуу төлөх нийт төсөвт харьцуулснаар тогтооно.

c) татварыг жил бүрийн нэгдүгээр сарын 1-д төлсөн байна.

d) Хэрэв гишүүн өмнөх хоёр жилийн татвартай тэнцэх хэмжээний өртэй бол санал өгөх эрхгүй болно. Гэвч тухайн орон тодорхой хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар татвараа төлж чадахгүй байгаа бол уг орныг санал өгөх эрхээ эдлэхийг зөвшөөрч болно.

е) хэрэв санхүүгийн шинэ жилийн өмнө төсвөө баталж амжаагүй бол санхүүгийн журмын дагуу өмнөх жилийн төсөвтэй адилаар тооцно.

5. тухайн тусгай холбооны хувьд олон улсын товчооноос үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээний хөлсийгЕрөнхий захирал тогтоож Чуулганд илтгэнэ.

6. a). Тусгай холбоо нь өөрийн гишүүн орноос өгөх нэг удаагийн

төлбөрөөс бүрдэх эргэлтийн хөрөнгөтэй байна. Хэрэв сан хангалтгүй болж ирвэл Чуулган түүнийг ихэсгэх шийд гаргана.

b) Дээрх санд төлөх гишүүн бүрийн анхны төлбөрийн хэмжээ болон түүнийг өсгөхөд оролцох оролцоо нь тус сан байгуулагдсан жилд болон түүнийг өсгөх шийд гарсан жилд тухайн гишүүнээс оруулсан хандивтай пропорциональ байна.

c) Төлбөрийн харьцаа болон хугацааг Ерөнхий захиралын санал болон байгууллагын Зохицуулах хорооны зөвлөгөөг сонссоны дараа Чуулганаас тогтооно.

7. а) Байгууллага өөрийн төвийг газар нутаг дээр нь байршуулсан

тэр оронтой байгуулсан тухай хэлэлцээрт хэрэв эргэлтийн хөрөнгийн сан хүрэлцэхгүй болсон нөхцөлд уг орон урьдчилгаа өгнө гэж тусгана. Энэ урьдчилгааны хэмжээ болон олгох нөхцлийн талаар тэр орон, байгууллага хоёр тухай бүр хоорондоо тусгай хэлэлцээр байгуулна.

b) a) дэд хэсэгт заасан орон, байгууллага аль аль нь урьдчилгаа олгох, авах тухай үүргээ цуцлах талаар бичгээр мэдэгдэх эрхтэй. Цуцлалт нь мэдэгдэл хийсэн жил дууссанаас хойш 3 жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.

8. Санхүүгийн шалгалтыг санхүүгийн журманд зааснаар тусгай холбооны нэг буюу хэд хэдэн орон, мөн гадны байцаагч нар хийж гүйцэтгэнэ. Тэднийг өөрсдийн нь зөвшөөрснөөр Чуулганаас томилно.

Наймдугаар зүйл

5-8 дугаар зүйлүүдэд засвар хийх

1. Өмнөх 5, 6, 7 дугаар зүйл болон мөн энэхүү зүйлд засвар оруулах саналыг Чуулганы аль ч гишүүн орон, мөн Ерөнхий захирал гаргаж болно. Ийм саналыг Чуулганы гишүүн орнуудад Ерөнхий захирал Чуулганаар хэлэлцэхээс наанадаж 6 сарын өмнө мэдэгдсэн байна.

2. Нэг дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Чуулган дөрөвний гурвын олонхийн саналаар батална. Харин тавдугаар зүйл ба энэхүү хэсэгт оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг тавны дөрвийн олонхийн саналаар батална.

3. Нэг дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь орон бүрийн үндсэн хуулийн дагуу, баталсан тухай бичгээр өгсөн мэдэгдлийг нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах үед Чуулганы гишүүн байсан орнуудын дөрөвний гурваас нь Ерөнхий захирал хүлээн авснаас хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Ийнхүү батлагдсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг түүнийг батлах үед гишүүн байсан буюу түүнээс хойш гишүүн болсон орнууд хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба харин санхүүгийн үүргийг нэмэгдүүлж буй аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн түүнийг хүлээн авсан орнууд хэрэгжүүлнэ.

Есдүгээр зүйл

Батламжлах, хэлэлцээрт нэгдэн орох,

хүчин төгөлдөр болох

1. Энэхүү актад гарын үсэг зурсан тусгай холбооны орон түүнийг батламжилж болох бөгөөд гарын үсэг зураагүй орны хувьд түүнд нэгдэн орж болно.

2. Тусгай холбооны гишүүн бус Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн Конвенцийн гишүүн орон боловч энэхүү Актад нэгдэж болох ба ингэснээр Тусгай холбооны гишүүн болно.

3. Батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгнө.

4. а) энэхүү Акт дараах нөхцөлүүд хангагдсан тохиолдолд 3 сарын дараа хүчин

төгөлдөр болно:

(i) Батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг

хадгалуулахаар зургаан буюу түүнээс дээш орон өгсөн.

(ii) дээрх орнуудын наанадаж гурав нь энэхүү Актад гарын үсэг

зурах хүртэл нээлттэй байх хугацаанд Тусгай холбооны гишүүн орон байсан.

b) өмнөх а дэд хэсгийн дагуу хүчин төгөлдөр болох нь тийнхүү хүчин төгөлдөр болохоос өмнө наанадаж гурван сарын өмнө батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай бичгийг хадгалуулахаар өгсөн орнуудад хамаарна.

c) Аливаа бусад орны хувьд энэхүү акт нь хэрэв батламж бичиг буюу нэгдэн орсон тухай актад өөр хугацаа заагаагүй бол баталсан буюу нэгдэн орсон тухай Ерөнхий захирал мэдэгдэл хийсэн өдрөөс хойш 3 сарын дараа хүчин төгөлдөр болно. Хугацаа заасан тохиолдолд энэхүү акт нь тухайн орны хувьд уг заасан хугацаанд хүчин төгөлдөр болно.

5. Баталсан буюу нэгдэн орсноор энэхүү Актийн бүх заалтыг шууд хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх бөгөөд мөн давуутай талыг эдлэх болно.

6. Энэхүү Актыг хүчин төгөлдөр болсны дараа энэхүү хэлэлцээрийн өмнөх актуудад нэгдэн орохгүй буюу батламжлахгүй.

Аравдугаар зүйл

Хугацаа

Энэхүү хэлэлцээр нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисийн Конвенцийн нэгэн адил хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ.

Арваннэгдүгээр зүйл

Дахин хянах

1. Тусгай холбооны гишүүн орнуудын төлөөлөгчдийн бага хурлаар энэхүү хэлэлцээрийг дахин хянан авч үзнэ.

2. Дахин хянан хэлэлцэх бага хурлыг Чуулганаас шийдвэрлэнэ.

3. Хэлэлцээрийн 5-8 дугаар зүйлүүдийг дахин хянан хэлэлцэх бага хурлаар эсвэл 8 дугаар зүйлийн дагуу өөрчилж болно.

Арванхоёрдугаар зүйл

Цуцлах

1. Аливаа орон Ерөнхий захиралд мэдэгдэл өгөх замаар энэхүү актыг цуцалж болно. Энэхүү актыг цуцалснаар өмнөх бүх актыг мөн адил цуцлах ба энэ нь зөвхөн мэдэгдэл гаргасан оронд хамаарах болно. Харин тусгай холбооны бусад орны хувьд хэлэлцээр хүчинтэй хэвээр үлдэнэ.

2. Цуцлалт нь Ерөнхий захирал мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.

3. Энэ зүйлийн дагуу олгосон цуцлах эрхийг тусгай холбооны гишүүн болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаанд ямар ч орон эдлэхгүй.

Арвангуравдугаар зүйл

Парисын конвенцийн 24-р зүйлийн 6-д хамаарах

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн 1967 оны Стокгольмын Актын 24 дүгээр зүйлийн заалт нь энэхүү хэлэлцээрт хамаарна. Харин, цаашид тус заалтад нэмэлт өөрчлөлт орох тохиолдолд тэрхүү нэмэлт өөрчлөлт нь зөвхөн түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай холбооны гишүүн орнуудын хувьд энэ хэлэлцээрт хамаарна.

Арвандөрөвдүгээр зүйл

Гарын үсэг зурах, хэл, мэдэгдэл, хадгалах үүрэг

1. а) Энэхүү актын англи, франц хэл дээрх нэг хувь дээр гарын үсэг

зурж хоёр бичвэр адил хүчин төгөлдөр эх болох ба түнийг Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгнө.

b) Албан ёсны эх бичвэрийг Ерөнхий захирал сонирхогч Засгийн газартай зөвлөлдсөний дараа энэхүү Актад гарын үсэг зурснаас хойш хоёр сарын хугацаанд а) дэд хэсэгт дурьдсан бусад хэлний хамт орос, испани хоёр хэл дээр гаргах ба Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг байгуулах тухай конвенцийн албан ёсны эх бичвэрт гарын үсэг зурсан байна.

c) Албан ёсны эх бичвэрийг Ерөнхий захирал сонирхогч Засгийн газартай зөвлөлдсөний дараа Чуулганаар тогтоож өгсөн бусад хэл болон араб, герман, итали, португали хэл дээр гаргана.

2. Энэхүү акт нь 1977 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл гарын үсэг зурахад нээлттэй байна.

3 a) Ерөнхий захирал өөрийн баталгаажуулсан энэхүү актын гарын үсэг

зурсан 2 хувийг Тусгай холбооны бүх орны засгийн газарт, хэрэв хүсвэл бусад аль ч орны засгийн газарт явуулна.

b) Ерөнхий захирал өөрийн баталгаажуулсан энэхүү актын гарын үсэг

зурсан аливаа нэмэлт өөрчлөлтийн 2 хувийг Тусгай холбооны бүх орны засгийн газарт, хэрэв хүсвэл бусад аль ч орны засгийн газарт явуулна.

4. Ерөнхий захирал нь энэхүү актыг Нэгдсэн үндэстний байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.

5. Ерөнхий захирал нь тусгай холбооны бүх орны засгийн газарт:

(i) 1) дэд хэсгийн дагуу гарын үсэг зурсан

(ii) 9 дүгээр зүйлийн 3 хэсгийн дагуу батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай актыг хадгалуулахаар өгсөн

(iii) 9 дүгээр зүйлийн 4 хэсгийн а дэд хэсгийн дагуу хүчин төгөлдөр болсон

(iv) 8 дугаар зүйлийн 3 хэсгийн дагуу энэхүү Актад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан

(v) тэдгээр нэмэл, өөрчлөлт нь хүчин төгөлдөр болсон он, сар, өдөр

(vi) 12 дугаар зүйлийн дагуу хүлээн авсан цуцалсан тухай мэдэгдлийн талаар тус тус мэдээлнэ.

Олимпийн билэг тэмдгийг хамгаалах тухай айробийн гэрээ

ОЛИМПИЙН БИЛЭГ ТЭМДГИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ НАЙРОБИЙН ГЭРЭЭ

Нэгдүгээр бүлэг

Нэгдүгээр зүйл: Улсуудын хүлээх үүрэг
Энэхүү гэрээнд оролцогч аливаа улс хоёр, гуравдугаар зүйлийг харгалзан ОУОХ зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд ОУОХ-ны дүрмэнд тодорхойлсон хэлбэрээр олимпийн билэг тэмдгээс бүрдсэн, эсвэл билэг тэмдгийг агуулсан аливаа илэрхийллийг тэмдгийн хувьд бүртгэхээс татгалзах, эсвэл бүртгэлийг хүчингүй болгох ба ашиг олох зорилгоор ашиглахыг зохих арга хэмжээ авах замаар хориглох үүрэгтэй.

Дээр дурьдсан билэг тэмдгийн тодорхойлолт болон зураг дүрслэлийг хавсралтаар харуулав.

Хоёрдугаар зүйл: Үүргээс чөлөөлөх

1. Нэгдүгээр зүйлд заасан үүрэг нь дараах тохиолдолд энэхүү гэрээнд оролцогч орнуудад хамаарахгүй:

(i)Олимпийн билэг тэмдгээс бүрдсэн болон уг билэг тэмдгийг агуулсан аливаа дүрсэн илэрхийлэл нь тухайн улсад энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө бүртгэгдсэн, эсвэл нэгдүгээр зүйлд заасан үүргийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг гуравдугаар зүйлд заасны дагуу түр зогсоосон хугацаанд;

(ii)Тухайн улсын хувьд уг Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө аливаа хувь хүн болон аж ахуйн нэгж олимпийн билэг тэмдгээс бүрдсэн болон уг билэг тэмдгийг агуулсан аливаа тэмдэг, эсвэл аливаа дүрсэн илэрхийллийг тухайн улсад ашиг олох зорилгоор хууль ёсоор үргэлжлүүлэн ашиглах буй эсвэл тухайн улсын хувьд нэгдүгээр зүйлд заасан үүргийг гуравдугаар зүйлд заасны дагуу түр зогсоосон хугацаанд

(2)(1)(i)Заалт нь тухайн улс оролцогч нь болсoн гэрээний дагуу бүртгэгдсэнээр тухайн улсад хүчинтэй байгаа тэмдгэнд мөн адил хэрэглэгдэнэ.

(3)(1)(ii)-т дурдагдсан хувь хүн буюу аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлөөр ашиглахыг нь уг заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хувьд тухайн хувь хүн, аж ахуйн нэгж ашиглаж буйтай адилтган үзнэ.

(4) Хэрэв олимпийн хөдөлгөөний болон энэхүү хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх зорилгоор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр олимпийн билэг тэмдгийг хэрэглэж байвал энэхүү гэрээнд оролцогч нэг ч орон түүнийг хориглох үүрэггүй.

Гуравдугаар зүйл: Үүргээ биелүүлэхийг түдгэлзүүлэх

ОУОХ тухайн улсын ҮОХ-ны хооронд олимпийн билэг тэмдгийг хэрэглэх зөвшөөрөл олгох болон энэхүү зөвшөөрлийг олгосноороо YОХ-нд орох аливаа орлогоос ОУОХ авах хувийн талаар хүчин төгөлдөр үйлчилж буй гэрээ байгуулаагүй бүх үеийн туршид нэгдүгээр зүйлд дурдсан үүргийн хэрэгжилтийг түдгэлзсэнд тооцно.

Хоёрдугаар бүлэг

Улсуудын холбоо

Дөрөвдүгээр зүйл: Нэгдүгээр бүлэгт үл хамааруулах нь

Нэгдүгээр бүлгийн заалтууд нь Гэрээнд оролцогч бөгөөд Гаалийн холбоо, Худалдааны чөлөөт бүс, Эдийн засгийн бусад холбоо, бүс нутгийн болон дэд бүсийн аливаа гишүүн орнуудын хувьд энэхүү холбоо, бүс, бүлгийг бий болгох тухай хэлэлцээрээс үүдэлтэй, тухайлбал бараа, үйлчилгээг чөлөөтэй солилцох асуудлыг зохицуулсан хэлэлцээрүүдийн заалтад агуулагдсан үүрэгт хохирол учруулахгүй.

Гуравдугаар бүлэг

Тєгсгєлийн нєхцєлүүд

Тавдугаар зүйл:Гэрээнд оролцох

(1) Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын (цаашид ”Байгууллага”), эсвэл Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Олон улсын (Парисын) холбоо, (цаашид “Парисын холбоо” гэх)-ны гишүүн аливаа улс дараах замаар энэхүү гэрээнд оролцогч болж болно.Үүнд:

(i) Элсэх болон зөвшөөрсөн тухай батламж жуух, баримт бичигт гарын үсэг зуран хадгалуулахаар өгөх, эсвэл

(ii) Нэгдэн орох тухай актыг хадгалуулахаар өгөх

(2) Энэ зүйлийн нэгдүгээрт дурдагдаагүй НҮБ болон түүнтэй холбоотой аль нэг төрөлжсөн байгууллагын гишүүн аливаа улс нэгдэн орох тухай актыг хадгалуулахаар өгөх замаар энэхүү Гэрээний оролцогч болж болно.

(3) Батламж ба элсэх болон зөвшөөрсөн тухай баримтбичиг нэгдэн орсон тухай актыг Байгууллагын ерөнхий захирал (цаашид ”Ерєнхий захирал”) хадгалуулахаар өгнө.

Зургаадугаар зүйл: Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

(1) Батламж жуух, элсэх болон зөвшөөрсөн тухай баримт бичиг, нэгдэн орсон тухай актаа хадгалуулахаар өгсөн эхний гурван орны хувьд энэхүү Гэрээ гурав дахь батламж, баримт бичиг, актыг хадгалуулахаар өгсөнөөс хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

(2) Батламж хийгээд баримт бичиг, актаа хадгалуулахаар єгсєн бусад орны хувьд энэхүү Гэрээ тэдгээрийг хадгалуулахаар єгсєнєєс хойш нэг сарын дараа хүчин тєгєлдєр болно.

Долдугаар зүйл: Гэрээг цуцлах

(1) Аливаа улс Ерөнхий захиралд мэдэгдэл илгээх замаар энэхүү гэрээг цуцалж болно.

(2) Уг мэдэгдлийг Ерөнхий захирал хүлээж авсанаас хойш нэг жилийн дараагаар цуцлалтыг хүчинтэй гэж үзнэ.

Наймдугаар зүйл: Гэрээнд гарын үсэг зурах, Гэрээг үйлдэх хэл

(1) Энэхүү Гэрээг Англи, Испани, Орос, Франц хэл дээр тус бүр нэг хувь үйлдэж гарын үсэг зурна. Хувь тус бүр адил хүчинтэй.

(2) Гэрээний албан ёсны эхийг Ерөнхий захирал сонирхогч Засгийн газруудтай зөвлөлдсөний дараа араб, итали, герман, португаль түүнчлэн Байгууллагын Бага хурал, эсвэл Парисын холбооны Ассамблейн санал болгосон бусад хэл дээр боловсруулна.

(3) Энэхүү гэрээ нь Найробид 1982.12.31-с, Женевт 1983.06.30-с өмнө гарын үсэг зурахад нээлттэй.

Есдүгээр зүйл: Гэрээг хадгалах, хуулбарыг илгээх, Гэрээг бүртгүүлэх

(1) Энэхүү гэрээний эх хувийг Найробид гарын үсэг зурахад хаалттай болсоны дараа ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгнө.

(2) Ерөнхий захирал энэхүү Гэрээний өөрийн итгэмжилсэн хоёр хувийг тавдугаар зүйлийн (1)(2) –рт дурдсан болон хүсэлт гаргасан аль ч улсад илгээнэ.

(3) Энэхүү Гэрээг Ерөнхий захирал НҮБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.

Аравдугаар зүйл: Мэдээлэх нь

Ерөнхий захирал тавдугаар зүйлийн (1), (2)-рт дурдагдсан улсуудад дараах зүйлүүдийг мэдээлнэ.

(i) Наймдугаар зүйлд заасны дагуу гарын үсэг зурсан тухай;

(ii) Тавдугаар зүйлийн 3-т заасны дагуу батламж, хүлээн зөвшөөрсөн болонсайшаасан тухай баримт бичиг, нэгдэн орох тухай актыг хүлээн авсан тухай;

(iii) Зургаадугаар зүйлийн (1)-т заасны дагуу Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон оны тухай;

(iv) Долдугаар зүйлд заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тухай;

Хавсралт

Олимпийн билэг тэмдэг нь зүүнээс баруун тийш цэнхэр, шар, хар, ногоон, улаан гэсэн дарааллаар хэлхэлдсэн таван цагаригаас бүрдэнэ.

Тоглолт ба дуу авианы бичлэгийн тухай ДОӨБ-ЫН гэрээ

ТОГЛОЛТ БА ДУУ АВИАНЫ БИЧЛЭГИЙН ТУХАЙ ДОӨБ-ЫН ГЭРЭЭ

Оршил
Хэлэлцэгч талууд,
Дуу авиа бүтээгчид болон тоглогчдын эрхийг аль болох үр ашигтай, нэгдмэл хэлбэрээр хамгаалах явдлыг хөгжүүлэн, хэвшүүлэхийг эрмэлзэн,
Эдийн засаг, нийгэм, соёл, технологийн хөгжилд гарч буй асуудлуудыг зохицуулан шийдвэрлэх нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор олон улсын шинэ журам тогтоох шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч,
Мэдээлэл, холбооны салбарын технологийн хөгжил, дэвшил нь дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэх ба тоглох, ашиглахад үлэмж нөлөө үзүүлж байгааг хүлээн зөвшөөрч, тоглогчид болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдийн эрх ба өргөн олон нийтийн ашиг сонирхлын хоорондын тэнцвэрт байдлыг хадгалах шаардлагатайг, ялангуяа боловсрол, судалгаа ба мэдээлэл авах хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, дараахь зүйлийг тохиров.

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ЗYЙЛ

1 дүгээр зүйл

Бусад конвенцитэй уялдах нь

1. Энэхүү Гэрээний аливаа заалт Хэлэлцэгч талууд, 1961 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Ромд үйлдсэн Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид болон тоглогчдын эрхийг хамгаалах ба Нэвтрүүлэгч байгууллагуудын тухай Олон улсын Конвенци /цаашид “Ромын конвенци” гэнэ/-ийн дагуу харилцан хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй.

2. Энэхүү Гэрээгээр олгосон хамгаалалт нь утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхийг хөндөхгүй. Yүний дагуу, энэхүү Гэрээний аль ч заалт тийм хамгаалалтыг хязгаарлахгүй.

3. Энэхүү Гэрээ бусад гэрээнүүдтэй ямар ч холбоогүй бөгөөд тэдгээрт тусгагдсан үүрэг, хариуцлагыг хөндөхгүй.

2 дугаар зүйл

Тодорхойлолт

Энэхүү Гэрээний хувьд:

(a) “тоглогчид” гэдэгт жүжигчин, дуучин, хөгжимчин, бүжигчин болон дүр бүтээдэг, дуулдаг, уран уншдаг, хөгжимддөг, утга зохиол, уран сайхны болон ардын урлагийн бүтээлийг гүйцэтгэн тоглодог бусад этгээдийг;

(b) “дуу авианы бичлэг” гэдэгт кино урлагийн бүтээл, эсвэл бусад дуу дүрс бичлэгийн бүтээлд оруулсан бичлэг хэлбэрээс бусад аливаа тоглолтын буюу бусад дуу авианы, эсвэл дуу авианы илэрхийллийн бичлэгийг;

(c) “бичлэг” гэдэгт холбогдох төхөөрөмжөөр хүлээн авч дахин үйлдвэрлэж дамжуулж болох дуу авианы буюу түүний илэрхийллийн биеллийг;

(d) “дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч” гэдэгт тоглолтын буюу бусад дуу авианы, эсвэл тэдгээрийн илэрхийллийн бичлэгийг анх сэдэж хийсэн буюу хариуцлага хүлээх хувь хүн эсвэл хуулийн этгээдийг;

(e) бичигдсэн тоглолтыг буюу дуу авианы бичлэгийг “нийтлэх” гэдэгт бичигдсэн тоглолтын эсвэл дуу авианы бичлэгийн хуулбарыг эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр, зохих хувиар нийтэд гаргахыг;

(f) ”нэвтрүүлэх” гэдэгт шугаман бус холбоогоор дуу авиа, эсвэл дүрс ба дуу авиа, тэдгээрийн илэрхийллийг нийтийн хүртээл болгохыг; Тэднийг сансарын хиймэл дагуулаар дамжуулах нь “нэвтрүүлэг”-т тооцогдоно; сансрын хиймэл дагуулаар дамжуулагч байгууллага эсвэл түүний зөвшөөрөлтэйгээр тайлж уншдаг сигнал, дохио дамжуулах нь хэрвээ тайлж унших түлхүүрийг нийтэд өгсөн тохиолдолд мөн “нэвтрүүлэг” болно;

(g) тоглолтыг эсвэл дуу авианы бичлэгийг “нийтийн хүртээл болгох” гэдэгт дуу авианы бичлэгт бичигдсэн дуу авианы болон тоглолтын дуу авианы бичлэгийг нэвтрүүлэхээс бусад аливаа хэрэгслэлээр нийтэд дамжуулахыг ойлгоно. 15 дугаар зүйлд “нийтийн хүртээл болгох” гэдэгт дуу авиаг нийтэд сонсогдох дуу авианы бичлэгт бичигдсэн дуу авиа болон түүний илэрхийллийг гаргахыг тус тус ойлгоно.

3 дугаар зүйл

Энэхүү Гэрээгээр хамгаалагдах хүмүүс

(1) Хэлэлцэгч талууд бусад Хэлэлцэгч талын иргэн болох тоглогчид ба дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдийг энэхүү Гэрээгээр олгосон хамгаалалтад хамааруулна.

(2) Бусад Хэлэлцэгч талын иргэн гэдэгт хэрэв энэхүү Гэрээний Бүх хэлэлцэгч талууд Ромын Конвенцийн хэлэлцэгч тал болж байвал Ромын Конвенцид тусгасан хамгаалалт эдлэх шалгуурыг хангаж байгаа дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид, тоглогчдыг ойлгоно. Дээрх шалгуур хангахын тулд Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээний 2 дугаар зүйлийн холбогдох нэр томъёог авч хэрэглэнэ.

(3) Ромын Конвенцийн 5 дугаар зүйлийн (3) дэд хэсэгт эсвэл Конвенцийн 5 дугаар зүйлд тусгагдсан боломжийг ашиглаж байгаа аливаа Хэлэлцэгч тал дээрх заалтуудад өгүүлсэнчлэн Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Ерөнхий Захиралд мэдэгдэл өгнө.

4 дүгээр зүйл

Yндэсний журам

(1) Хэлэлцэгч тал бүр 3 дугаар зүйлийн (2) дэд хэсгийн дагуу энэхүү Гэрээгээр тусгайлан олгосон онцгой эрхийн хувьд болон энэхүү Гэрээний 15 дугаар зүйлд тусгасан зохих төлбөр авах эрхийн хувьд өөрийн иргэддээ олгож байгаа хамгаалалтыг бусад Хэлэлцэгч талын иргэдэд мөн адил олгоно.

(2) Өмнөх дэд хэсэгт тусгагдсан үүрэг нь энэхүү Гэрээний 15 дугаар зүйлийн 3 дэд хэсэгт зөвшөөрсний дагуу тайлбар хийхэд хамаарахгүй.

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

ТОГЛОГЧДЫН ЭРХ

 

5 дугаар зүйл

Тоглогчийн эд хөрөнгийн бус эрх

(1) Тоглогчийн эдийн засгийн эрхээс үл хамаарч, түүнчлэн тэдгээр эрхийг бусдад шилжүүлснээс ч хойш тоглогч нь өөрийн шууд тоглолтын буюу дуу авианы бичлэгт бичигдсэн тоглолтын хувьд, тоглолтыг хэрэглэх арга барилаас болж орхигдсоноос бусад тохиолдолд өөрийн тоглолтыг гүйцэтгэгч гэж нэрлүүлэхийг шаардах эрхтэй ба мөн түүний нэр хүндэд хохирол учруулж болохуйцаар түүний тоглолтыг өөрчлөх, гажуудуулахыг эсэргүүцэх эрхтэй.

(2) Өмнөх дэд хэсэгтэй уялдуулж тоглогчдод олгосон эрх нь түүнийг нас барсны дараа дор хаяж эдийн засгийн эрх нь дуустал хадгалагдах ба хамгаалалт бүхий Хэлэлцэгч талын хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хувь хүн, эсвэл байгууллага уг эрхийг эзэмшиж болно. Гэвч энэхүү Гэрээнд нэгдэн орж байгаа болон батламжилж байгаа үед Хэлэлцэгч талын хууль тогтоомж нь өмнөх дэд хэсэгт тусгагдсан тоглогчийн бүх эрхийг түүний нас барснаас хойш хамгаалахгүй байвал Хэлэлцэгч талууд тоглогчийг нас барсны дараа зарим эрхийг нь хасч болно.

(3) Энэхүү зүйлээр олгосон эрхийг хангах хамгаалалтыг зохицуулах нь хамгаалалт бүхий Хэлэлцэгч талын хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.

6 дугаар зүйл

Тоглогчид бичлэгт ороогүй өөрийн тоглолтын хувьд

эдлэх эдийн засгийн эрх

Тоглогчид өөрийн тоглолтын хувьд:

(1) Тоглолт нь өмнө нэвтрүүлснээс бусад үед өөрийн бичлэгт ороогүй тоглолтыг нийтийн хүртээл болгохоор нэвтрүүлэх буюу дамжуулах;

(2) Өөрийн бичлэгт ороогүй тоглолтын бичлэг хийхийг зөвшөөрөх онцгой эрхийг эдэлнэ.

7 дугаар зүйл

Хуулбарлах эрх

Тоглогчид дуу авианы бичлэгт бичигдсэн өөрсдийн тоглолтыг шууд буюу шууд бусаар аль ч хэлбэрээр хуулбарлахыг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

8 дугаар зүйл

Тараах эрх

(1) Тоглогчид дуу авианы бичлэгт орсон өөрсдийн тоглолтын эх хувь буюу хуулбарыг худалдах буюу бусдад өмчлүүлэхээр шилжүүлэх, өмчлөгчийн эрхээ шилжүүлэх, бусад замаар нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

(2) Энэхүү Гэрээний аль ч заалт (1) дэх хэсэгт заасан эрх тоглогчийн зөвшөөрлөөр бичлэг бүхий тоглолтын эх хувь болон хуулбарыг худалдах буюу бусдад өмчлүүлэхээр шилжүүлсэний дараа дуусгавар болох нөхцлийг тодорхойлох Хэлэлцэгч талын эрх чөлөөг үл хязгаарлана.

9 дүгээр зүйл

 

Төлбөртэй хэрэглүүлэх эрх

(1) Хэлэлцэгч талын хууль тогтоомжоор тогтоосны дагуу тоглогчид дуу авианы бичлэгт орсон өөрсдийн тоглолтын эх хувь буюу хуулбарыг өөрийн зөвшөөрлөөр тараасны дараа ч гэсэн нийтэд худалдааны зорилгоор төлбөртэй хэрэглүүлэхийг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

(2) 1 дэх хэсгийн заалтыг үл харгалзан, 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-нд дуу авианы бичлэг бүхий өөрсдийн тоглолтын хуулбарыг төлбөртэй хэрэглүүлсэний төлөө тоглогчдод зохих төлбөр олгох тогтолцоогоо хадгалж болох ба харин ингэхдээ дээрх худалдааны зорилгоор төлбөртэй хэрэглүүлэх нь тоглогчийн дахин үйлдвэрлэх онцгой эрхэд эд хөрөнгийн хохирол учруулахааргүй байвал зохино.

10 дугаар зүйл

Бичигдсэн тоглолтыг нийтэд толилуулах эрх

Тоглогчид дуу авианы бичлэгт бичигдсэн өөрсдийн тоглолтыг утасан ба утасан бус холбоогоор нийтэд, тэдний хүссэн цагт, хүссэн газарт толилуулах зөвшөөрөл өгөх онцгой эрх эдэлнэ.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

ДУУ АВИАНЫ БИЧЛЭГ YЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ЭРХ

11 дүгээр зүйл

Хуулбарлах эрх

Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид өөрсдийн дуу авианы бичлэгийг ямар ч арга хэлбэрээр шууд ба шууд бусаар хуулбарлах зөвшөөрөл өгөх онцгой эрх эдэлнэ.

12 дугаар зүйл

Түгээх эрх

(1) Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид өөрсдийн дуу авианы бичлэгийн эх хувь ба хуулбарыг эзэмших эрхээ худалдах буюу бусад аргаар шилжүүлэх замаар нийтэд толилуулах зөвшөөрөл өгөх онцгой эрхийг эдэлнэ.

(2) Энэхүү Гэрээний аль ч заалт (1) дэх хэсэгт заасан эрх дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлөөр дуу авианы бичлэгийн эх хувь ба хуулбарыг худалдах буюу бусдад өмчлүүлэхээр шилжүүлсний дараа дуусгавар болох нөхцлийг тодорхойлох Хэлэлцэгч талын эрх чөлөөг үл хязгаарлана.

13 дугаар зүйл

Төлбөртэй хэрэглүүлэх эрх

(1) Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид өөрсдийн дуу авианы бичлэгийн эх хувь болон хуулбарыг худалдааны зорилгоор төлбөртэй хэрэглүүлэхээр нийтэд гаргахыг зөвшөөрөх онцгой эрхийг өөрийн зөвшөөрлийн дагуу тэднийг тараасны дараа ч гэсэн эдэлнэ.

(2) Өмнөх дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны байдлаар өөрсдийн дуу авианы бичлэгийг төлбөртэй хэрэглүүлсний төлөө дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдэд зохих төлбөр олгох тогтолцоогоо хадгалж болох ба харин ингэхдээ дээрх худалдааны зорилгоор төлбөртэй хэрэглүүлэх нь дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчийн хуулбарлах онцгой эрхэд эд хөрөнгийн хохирол учруулахааргүй байвал зохино.

14 дүгээр зүйл

Дуу авианы бичлэгийг нийтэд танилцуулах эрх

Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид өөрсдийн дуу авианы бичлэгийг утасан ба утасан бус холбоогоор нийтэд, тэдний хүссэн цагт, хүссэн газарт нь байлгах зөвшөөрөл өгөх онцгой эрх эдэлнэ.

ДӨРӨВДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ЗААЛТ

15 дугаар зүйл

Нэвтрүүлсэн ба нийтийн хүртээл болгосны төлөө

төлбөр авах эрх

(1) Тоглогчид ба дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид худалдааны зорилгоор нэвтрүүлэгт болон нийтэд толилуулахаар гаргасан дуу авианы бичлэгийг нь шууд буюу шууд бусаар хэрэглэсний төлөө нэг удаагийн зохих төлбөр авах эрх эдэлнэ.

(2) Хэлэлцэгч талууд үндэсний хууль тогтоомжид тоглогч болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч, эсвэл хоёул нэг удаагийн зохих төлбөрийг хэрэглэгчээс шаардаж болохыг зааж болно. Хэлэлцэгч талууд, хэрэв тоглогч болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд нэг удаагийн зохих төлбөрийг тэд хэрхэн хуваах нөхцлийг үндэсний хууль тогтоомжоор тогтоож болно.

(3) Аливаа Хэлэлцэгч тал, ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд хадгалуулсан мэдэгдэлдээ, өмнөх (1) дэх хэсгийн заалтыг зарим тохиолдолд хэрэгжүүлэх болон эсвэл тэрхүү заалтын хэрэгжилтийг зарим тохиолдолд хязгаарлах тухайгаа, эсвэл огт хэрэгжүүлэхгүй тухай тайлбар хийж болно.

(4) Энэхүү зүйлд, утасан ба утасан бус холбоогоор нийтэд, тэдний хүссэн цагт, хүссэн газарт толилуулсан дуу авианы бичлэгийг худалдааны зорилгоор гаргасан гэж ойлгоно.

16 дугаар зүйл

Хязгаарлалт, онцгойлох зүйл

(1) Хэлэлцэгч талууд өөрсдийн үндэсний хууль тогтоомжоор олгосон утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн хамгаалалттай уялдуулж тоглогчид ба дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдийг хамгаалахын тулд адил хязгаарлалт, онцгойлох зүйлийг өөрсдийн үндэсний хууль тогтоомжид тусгаж болно.

(2) Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээгээр тогтоосон эрхийн хязгаарлалт болон онцгойлох зүйлийг, тоглолт болон дуу авианы бичлэгийг хэвийн ашиглахад харшлахгүй бөгөөд тоглогчдын болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд шалтгаангүйгээр үл нөлөөлөх зарим онцгой тохиолдолд хэрэглэнэ.

17 дугаар зүйл

Хамгаалалт үргэлжлэх хугацаа

(1) Энэхүү Гэрээгээр тоглогчдод олгох хамгаалалтын үргэлжлэх хугацаа анх тоглолтыг бичлэгт буулгасан жилийн эцсээс эхлэн 50 жил дуустал үргэлжилнэ.

(2) Энэхүү Гэрээгээр дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчдэд олгох хамгаалалтын үргэлжлэх хугацаа уг дуу авианы бичлэг нийтэлсэн жилийн эцсээс эхлэн наад зах нь 50 жилийн хугацаа дуустал үргэлжлэх ба эсвэл дуу авианы бичлэг хийгдсэнээс хойш 50 жилийн хугацаанд нийтэлж чадаагүй бол бичлэг анх хийгдсэн жилийн эцсээс хойш 50 жил байна.

18 дугаар зүйл

Техник үйл ажиллагаатай холбогдох үүрэг

Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээний дагуу эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор тоглогчоос болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчээс авч байгаа арга хэмжээг болон тэдний тоглолт ба дуу авианы бичлэгийн хувьд, тоглогчийн болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөлгүй буюу хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй үйл ажиллагааг хязгаарлаж байгаа техник үйл ажиллагааг төөрөлдүүлэхийн эсрэг хуулийн зохих хамгаалалт болон хуулийн үр ашигтай арга хэмжээг авна.

19 дүгээр зүйл

Эрхийн удирдлагын мэдээлэлтэй холбогдох үүрэг

 

(1) Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээгээр хамгаалагдсан эрхийг зөрчих үндсийг тавьсан, зөрчихөд тусалсан буюу түүнийг нуусан дараахи үйлдлийг мэдсээр байж, эсвэл иргэний арга хэмжээний хувьд мэдэх бодит үндэслэлтэйгээр хийсэн аливаа хүний эсрэг авах зүй зохистой үр ашигтай хуулийн арга хэмжээгээр хангана. Yүнд:

I. Мэдээллийг зохицуулж удирдах эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр цахилгаан мэдээллийг устгах, эсвэл өөрчлөх;

II. Эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр устгасан, эсвэл өөрчилсөн гэдгийг мэдсэн хэрнээ тоглолтыг, эсвэл бичлэгт буулгасан тоглолтын буюу дуу авианы бичлэгийн хуулбарыг нь тараасан, эсвэл тараахаар оруулж ирсэн, нийтэд нэвтрүүлсэн буюу дамжуулсан.

(2) Энэхүү зүйлд хэрэглэсэнчлэн, “эрхийн удирдлагын мэдээлэл” гэдэгт тоглогч, тоглолтыг гүйцэтгэгч, дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч, дуу авианы бичлэг, тоглолтын болон дуу авианы бичлэгийн аливаа эрхийг эзэмшигч эсвэл тоглолтын буюу дуу авианы бичлэгийн хэрэглэх хугацаа, нөхцлийг тодорхойлж байгаа, мөн тийм мэдээллийг илэрхийлж байгаа аливаа тоон болон кодон мэдээнүүд нь бичлэгт буулгасан тоглолтын буюу дуу авианы бичлэгийн хуулбарт тавигдсан, эсвэл бичлэгт буулгасан тоглолтыг буюу дуу авианы бичлэгийг нийтийн хүртээл болгоход гарч байгаа мэдээллүүдийг ойлгоно.

20 дугаар зүйл

Хэлбэрийн хувьд тавигдах шаардлага

Энэхүү Гэрээгээр олгосон эрхийг эдлэх ба хэрэгжүүлэхэд хэлбэрийн хувьд ямарваа нэгэн шаардлага тавихгүй.

21 дүгээр зүйл

Тайлбар хийх

15 дугаар зүйлийн (3) дэд хэсгийн заалтын хувьд, энэхүү Гэрээнд тайлбар хийхгүй.

22 дугаар зүйл

Хэрэглэх хугацаа

(1) Хэлэлцэгч талууд Бернийн конвенцийн 18 дугаар зүйлийн заалтыг зохих өөрчлөлттэйгээр энэхүү Гэрээгээр олгосон тоглогчийн болон дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчийн эрхэд хамааруулж хэрэгжүүлнэ.

(2) Өмнөх дэд хэсгийг үл харгалзан Хэлэлцэгч тал энэхүү Гэрээний 5 дугаар зүйлийг тухайн талын хувьд энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсны дараа гарсан тоглолтод хязгаарлаж болно.

23 дугаар зүйл

Эрхийг хэрэгжүүлэх тухай заалт

(1) Хэлэлцэгч талууд өөрсдийн хуулийн тогтолцоотой уялдуулж энэхүү Гэрээний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг авна.

(2) Хэлэлцэгч талууд энэхүү Гэрээгээр олгосон эрхийг зөрчиж байгаа аливаа үйлдлийн эсрэг үр ашигтай арга хэмжээ авах, зөрчлөөс сэргийлэх болон цаашид зөрчихөөс сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилгоор эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг өөрсдийн хууль тогтоомжид тусгаж өгнө.

ТАВДУГААР БYЛЭГ

ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ

24 дүгээр зүйл

Чуулган

(1) (a) Хэлэлцэгч талууд Чуулгантай байна.

(b) Хэлэлцэгч тал бүрийг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэрээр орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байна.

(c) Төлөөлөгч бүрийн зардлыг томилсон хэлэлцэгч тал хариуцна. Чуулган НYБ-ын Ерөнхий Чуулганаас тогтоосон журмын дагуу хөгжиж байгаа орон гэж тооцогддог, эсвэл зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байгаа орон болох Хэлэлцэгч талын төлөөлөгчдийн оролцоог хялбаршуулах зорилгоор санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага /цаашид ДОӨБ гэнэ/ -аас хүсч болно.

(2) (a) Чуулган энэхүү Гэрээг хадгалах, хөгжүүлэх болон энэхүү Гэрээний

хэрэгжилт, үйл явцтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэнэ.

(b) Чуулган, зарим нэгэн Засгийн газар хоорондын байгууллага энэхүү гэрээнд нэгдэн орох асуудлын хувьд 26 дугаар зүйлийн (2) дэд хэсгээр түүнд даалгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

(с) Чуулган энэхүү Гэрээг дахин хянаж үзэх Дипломат бага хурал хуралдуулах

шийдвэр гаргах ба Дипломат бага хуралд бэлтгэх шаардлагатай

зааварчлагыг ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд өгнө.

(3) (a) Хэлэлцэгч тал бүр өөрөөр хэлбэл Улс санал өгөх нэг эрх эдлэх ба зөвхөн

өөрийнхөө өмнөөс санал өгнө.

(b) Засгийн газар хоорондын байгууллага болох Хэлэлцэгч тал өөрийн Гишүүн

Улсынхаа өмнөөс санал өгөхөд оролцож болно. Хэрэв тийм Гишүүн Улс

санал өгөх эрхээ өөрөө эдлэх тохиолдолд аль ч Засгийн газар хоорондын

байгууллага санал өгөх ёсгүй бөгөөд мөн эсрэгээр адилхан байна.

(4) Чуулган ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал зарлан хуралдуулснаар хоёр жилд нэг удаа ээлжит хуралдаан хийнэ.

(5) Чуулган өөрийн үйл ажиллагааны журмыг тогтоох ба үүнд ээлжит бус чуулган зарлан хуралдуулах санал өгөх кворум, энэхүү Гэрээний заалтанд тусгагдах асуудлууд, олон асуудлаар шийдвэр гаргахад шаардагдах олонхийн санал зэрэг багтана.

25 дугаар зүйл

Олон улсын товчоо

ДОӨБ-ын Олон улсын товчоо нь энэхүү Гэрээтэй холбоотой захиргааны зорилтуудыг гүйцэтгэнэ.

26 дугаар зүйл

Гэрээнд нэгдэн орох шалгуур

(1) ДОӨБ-ын аливаа гишүүн Улс энэхүү Гэрээнд нэгдэн орж болно.

(2) Чуулган, энэхүү Гэрээгээр хамарсан асуудлуудын талаар бүрэн ойлгоцтой бөгөөд гишүүн Улсуудаа өөрийн хууль тогтоомжоороо зохицуулдаг, дотоод дүрэм журмынхаа дагуу Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий Засгийн газар хоорондын байгууллагыг гишүүнээр авах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

(3) Энэхүү Гэрээгээр баталсан Дипломат бага хурлаар өмнөх хэсэгтэй холбогдуулж тайлбар хийсэн Европын нийгэмлэг уг Гэрээнд нэгдэн орж болно.

27 дугаар зүйл

Гэрээний дагуу эдлэх эрх ба хүлээх үүрэг

Энэхүү Гэрээнд тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол Хэлэлцэгч тал бүр энэхүү Гэрээгээр олгосон эрхийг эдлэх ба үүргийг хүлээнэ.

28 дугаар зүйл

Гэрээнд гарын үсэг зурах

Энэхүү Гэрээ ДОӨБ-ын аливаа гишүүн Улс болон Европын холбоо 1997 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл гарын үсэг зурахад нээлттэй.

29 дүгээр зүйл

Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

Энэхүү Гэрээг батламжилсан буюу нэгдэн орсон тухай 30 баримт бичгийг ДОӨБ-ын Ерөнхий захирал хүлээн авч хадгалснаас хойш гурван сарын дараа Гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

30 дугаар зүйл

Гэрээнд нэгдэн орох хүчинтэй хугацаа

Энэхүү Гэрээгээр:

I. 29 дүгээр зүйлд дурдсан 30 улс энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхэлж;

II. бусад аливаа улс ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд баримт бичгээ хадгалуулахаар өгснөөс хойш гурван сарын хугацаа дуусмагц;

III. Европын холбоо энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсны дараа батламжилсан буюу нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш гурван сарын хугацаа өнгөрсөн, эсвэл баримт бичгээ энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хадгалуулсан бол Гэрээг хүчин төгөлдөр болсноос хойш гурван сарын дараа;

IV. Энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий өөр бусад олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллага нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш гурван сарын хугацаа дууссаны дараа тус тус үүрэг хүлээнэ.

31 дүгээр зүйл

Гэрээг цуцлах

Аливаа Хэлэлцэгч тал энэхүү Гэрээг цуцлах тухай мэдэгдлээ ДОӨБ-ын Ерөнхий захиралд өгснөөр цуцална. ДОЄБ-ын Ерөнхий захирал дээрх мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа Гэрээг цуцалсанд тооцно.

32 дугаар зүйл

Гэрээний хэл

(1) Энэхүү Гэрээг англи, араб, хятад, франц, орос ба испани хэлээр тус бүр нэг хувь эх бичвэр үйлдэж гарын үсэг зурна. Эдгээр хэл дээрх бичвэрүүд бүгд адил хүчинтэй байна.

(2) Өмнєх хэсэгт дурдсанаас бусад хэлээр нийтлэгдсэн албан ёсны эх бичвэрийг сонирхогч байгууллагатай зєвлєлдсєний дараа сонирхогч талын хүсэлтээр ДОӨБ-ын Ерєнхий захирал тогтооно. Энэхүү хэсэгт зорилгод “сонирхогч тал” гэдэгт албан ёсны хэл нь, эсвэл албан ёсны хэлнүүдийн нэг нь хэрэглэгдэж байгаа ДОӨБ-ын гишүүн улс, мєн энэхүү Гэрээнд нэгдэн орох эрх бүхий, аль нэг албан ёсны хэл нь хэрэглэгдэж байгаа Европын холбоо болон бусад олон улсын Засгийн газар хоорондын байгууллагыг ойлгоно.

33 дугаар зүйл

Хадгалагч

ДОӨБ-ын Ерєнхий захирал энэхүү Гэрээний хадгалагч байна.

Утга зохиол , уран сайхны бүтээлийг хамгаалах тухай бернийн конвенц

УТГА ЗОХИОЛ, УРАН САЙХНЫ БYТЭЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ БЕРНИЙН КОНВЕНЦ

1979 оны 9 дүгээр сарын 28-нд өөрчлөлт оруулсан

1971 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн Парисын акт
Тус холбоонд нэгдсэн улсууд:
-Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхийг бололцооны хирээр үр ашигтай, нэгдмэл хэлбэрээр хамгаалах талаар санал нэгтэй байгаад урамшин:
-Стокгольм хотноо 1967 онд хуралдаж Конвенцийг дахин хэлэлцсэн Бага хурлын ажлын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч:
-Стокгольмын Бага хурлаас баталсан Актын 1-ээс 20 болон 22- 26 дугаар зүйлийг өөрчлөлгүйгээр тус Актыг хянан хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

Yүнтэй холбогдуулан өөрсдийн онцгой эрхийг зохих журмаар, бүрэн хэмжээгээр мэдүүлэн илэрхийлж дор гарын үсэг зурсан Бүрэн эрхт төлөөлөгч нар дараах зүйлийг хүлээн зөвшөөрөлцөв.

1-р зүйл

/Холбоо байгуулах/*

Энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэх улс орнууд утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхийг хамгаалахын тулд холбоо байгуулна.

2 -р зүйл

1."Утга зохиол, уран сайхны бүтээл"; 2.Хамгаалалтад авахгүй байхаар тогтоож болох нөхцөл; 3.Yүсмэл бүтээлүүд; 4.Албан ёсны эх; 5.Эмхэтгэлүүд; 6.Хамгаалах үүрэг, хамгаалагдах хүмүүс; 7.Хавсарга урлагийн бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар; 8.Шинэ мэдээ.

/1/. "Утга зохиол, уран сайхны бүтээл" хэмээх нэр томъёонд бүтээсэн арга, хэлбэрийг үл харгалзан утга зохиол, шинжлэх ухаан, уран сайхны бүх бүтээл: тухайлбал, ном товхимол болон бусад бичмэл зохиол; лекц, хэлсэн үг, номлол болон ийм төрлийн бусад бүтээл; жүжгийн ба хөгжимт-жүжгийн зохиол; жүжгийн бүтээл болон үггүй жүжиг; хөгжмийн үгтэй ба үггүй бүтээл; кино зураг болон түүнтэй ижил аргаар бүтээсэн бүтээл; зураг, уран зургийн, уран барилгын, уран баримлын зураасан зургийн ба чулуун /модон/ барын бүтээлүүд; гэрэл зургийн ба түүнтэй ижил аргаар үйлдсэн бүтээлүүд; хавсарга урлагийн бүтээл; номын зураг, газрын зураг, төлөвлөгөө; үлгэрчилсэн зураг; газар зүй, байр зүй, уран барилгын болон шинжлэх ухааны бусад салбарт холбогдох гурван хэмжээст бүтээл хамаарна.

/2/. Гэхдээ бодит хэлбэрээр илэрхийлээгүй аливаа нэгэн утга зохиол, уран сайхны бүтээл буюу түүний ямар нэгэн тодорхой хэсгийг хамгаалалтад авахгүй байхаар Холбоонд орсон улс хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхээ хадгална.

3/. Утга зохиолын буюу уран сайхны бүтээлийн орчуулга, хялбарчилсан найруулга, мөн хөгжмийн зохиолын тохируулсан найруулга /аранжировка/ болон бусад өөрчлөлт нь зохиогчид хохиролгүйгээр жинхэнэ эх бүтээлийн нэгэн адил хамгаалагдана.

/4/. Хууль тогтоох, захиргааны болон шүүхийн хууль зүйн шинжтэй албан ёсны бичиг баримт, мөн тэдгээрийн албан ёсны орчуулгыг хамгаалах асуудлыг Холбоонд орсон улс нь хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

/5/. Материалыг сонгосон, байрлуулснаараа оюуны бүтээлийн үр дүн болохуйц нэвтэрхий толь, цоморлиг зэрэг утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн эмхэтгэлийг жинхэнэ эх бүтээсэн зохиогчийн эрхийг зөрчилгүйгээр хамгаална.

/6/. Тус зүйлд дурдсан бүтээлүүд нь Холбоонд орсон бүх улсад зохиогч болон түүний эрх залгамжлагчдад ашигтайгаар хамгаалагдана.

/7/. Холбоонд орсон улс гүрэн нь тус конвенцийн 7-р зүйлийн /4/-д заасныг харгалзан хавсарга урлагийн бүтээл, үйлдвэрлэлийн загвар ба зургийг хамгаалах хэмжээ хүрээ, нөхцөлийг хууль тогтоомждоо заах эрхтэй. Язгуур орондоо гагцхүү загвар, зургийн хувиар хамгаалагддаг бүтээлүүдийн талаар Холбоонд орсон бусад улсад загвар, зурагт олгох тусгай хамгаалалтыг шаардаж болох бөгөөд тухайн оронд ийм тусгай хамгаалалт олгодоггүй бол дээрх бүтээлийг уран сайхны бүтээлд хамааруулан хамгаална.

/8/. Өдрийн шинэ мэдээ буюу сонин хэвлэлийн энгийн сонордуулгын чанартай үйл явдлын тухай мэдээлэл нь тус Конвенциор хамгаалагдахгүй.

2а-р зүйл

/Тодорхой бүтээлийн хамгаалалтыг хязгаарлаж болох тухай:

1.Хэлсэн үг; 2.Лекц, уриалгыг тодорхой байдлаар ашиглах; 3.Ийм бүтээлийн эмхэтгэл бэлтгэх эрх/

/1/. Холбоонд орсон улс нь улс төрийн асуудлаар хэлсэн үг, шүүх хурал дээр хэлсэн үгийг 1-р зүйлд дурдсан хамгаалалтад бүрэн буюу хэсэгчлэн хууль тогтоомжоороо хамааруулахгүй байх эрхийг хадгалана.

/2/. Түүнчлэн Холбоонд орсон улс нь лекц, уриалга болон олны өмнө хэлсэн иймэрхүү төрлийн бүтээлийг сонин хэвлэлд нийтлэх, телевиз, радиогоор нэвтрүүлэх, утсан холбоогоор дамжуулан мэдээллийн зориулалтаар тус Конвенцийн 11а-р зүйлийн /1/-д зааснаар нийтэд сонордуулах нөхцөлийг хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

/3/. Харин зохиогч нь өмнөх хэсгүүдэд дурдсан өөрийн бүтээлийн эмхэтгэлийг бэлтгэж гаргах онцгой эрх эдэлнэ.

3-р зүйл

/Хамгаалалт олгох хэмжүүр: 1.Зохиогчийн иргэний харъяалал; бүтээлийг туурвисан газар; 2.Зохиогчийн оршин суугаа газар; 3."Хэвлэмэл" бүтээл; 4."Нийтийн хүртээл нэгэн зэрэг болгосон бүтээлүүд/

/1/. Тус конвенцид заасан хамгаалалт нь:

а.Зохиогч нь Холбоонд орсон аль нэг улсын харъяат бол түүний туурвисан бүтээл нийтийн хүртээл болсон эсэхээс үл хамаарч, мөн

б.Зохиогч нь Холбоонд орсон улсын иргэн биш боловч түүний бүтээлийг Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсад анх удаа буюу Холбоонд нэгдсэн болон Холбоонд нэгдээгүй /хэд хэдэн/ улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бол тус тус хамаарагдана.

/2/. Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсын харъяат бус боловч дээрх улс гүрний аль нэгэнд байнга оршин суудаг бол тус Конвенцийн зорилгын дагуу тухайн орны иргэний нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/3/. "Хэвлэмэл бүтээл" гэдэгт зохиогчийн зөвшөөрлөөр, бүтээлийн шинж байдлыг харгалзан нийтийн боломжийн хэрэгцээг хангаж чадахуйц хувиар хувилагдсан бүтээлүүд аль ч аргаар хувилснаас хамаарахгүй хамаарна. Жүжгийн, хөгжмийн, хөгжимт-жүжгийн буюу киноны бүтээлийг тоглож үзүүлэх, утга зохиолын бүтээлийг нийтийн өмнө унших, утга зохиол болон уран сайхны бүтээлийг утсан холбоогоор дамжуулах буюу телевиз, радиогоор нэвтрүүлэх, урлагийн бүтээлийг үзүүлэх, уран барилгыг барьж байгуулах зэргийг хэвлэмэл бүтээлд туурвисанд үл тооцно.

/4/. Бүтээлийг анх туурвиж гаргаснаас хойш гуч хоногийн дотор хоёр буюу түүнээс илүү оронд нийтийн хүртээл болгосон бол уг бүтээлийг хэд хэдэн улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосонд тооцно.

4-р зүйл

/Кино бүтээл, уран барилгын бүтээл ба уран сайхны зарим бүтээлийг хамгаалалтад авах хэмжүүр/

Дор дурдсан тохиолдолд тус Конвенцийн 3-р зүйлд заасан нөхцөлд бүрдсэн эсэхийг үл харгалзан тус Конвенцид тусгасан хамгаалалтыг хэрэгжүүлнэ.

Yүнд:

а/Кино бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу байнга оршин суух газар нь Холбоонд орсон улсуудын аль нэгэнд байдаг бол;

б/Зохиогчийн уран барилгын бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэг улсад барьж байгуулсан буюу байшин, бусад барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь болсон уран сайхны өөр бүтээл нь Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсад байгаа бол;

5-р зүйл

/ Баталгаажсан эрх: 1 ба 2. Язгуур орны хилийн гадна; 3.Язгуур орондоо; 4.Язгуур орон"/

/1/. Тус Конвенцийн дагуу бүтээл нь хамгаалагдаж буй зохиогч нар бүтээлийн язгуур орноос Холбоонд орсон бусад улсад хууль тогтоомжийн дагуу өөрсдийн иргэдэд эдүгээ буюу ирээдүйд эдлүүлэх эрх, түүнчлэн тус Конвенцэд заасан онцгой эрхийг эдэлнэ.

/2/. Ийм эрх эдлэх, хэрэгжүүлэхэд ямар нэгэн албан ёсны үйлдэл хийхийг шаардах ёсгүйгээс гадна бүтээлийн язгуур оронд хамгаалалт байдаг эсэхийг үл харгалзана. Ийм учраас зохиогчийн эрхээ хамгаалах арга хэрэгсэл, хэмжээ хүрээг тус Конвенцэд тусгасан заалтаас гадна гагцхүү хамгаалалт тогтоосон орны хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/3/. Уг хамгаалалтыг язгуур оронд тухайн улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна. Тус конвенцийн заалтын дагуу бүтээл нь хамгаалагдаж буй зохиогч уг бүтээлийн язгуур орны иргэн биш байвч тэр улсын харъяат зохиогч нарын нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/4/. Бүтээлийн язгуур орон гэдэг нь:

а/Холбоонд орсон аль нэг улсад анх нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - тухайн улс; хамгаалалтын хугацааг янз бүрээр тогтоосон Холбооны хэд хэдэн улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - хууль тогтоомжид хамгаалалтын нь хамгийн богино хугацаа тогтоосон тэр улс;

б/Холбоонд нэгдээгүй хэд хэдэн улс болон Холбоонд орсон аль нэг улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - Холбоонд орсон энэ улс; в/Нийтийн хүртээл болгоогүй бүтээл, түүнчлэн Холбоонд нэгдээгүй улсад анх удаа нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэгэн улсад нэгэн зэрэг гаргаагүй бол -зохиогчийг харъяалах тэр улс; гэхдээ:

1.Кино бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу гол төлөв оршин суух газар нь Холбоонд орсон улсуудын аль нэгэнд байдаг бол уг бүтээлийн язгуур орон нь тухайн улс байна;

2.Зохиогчийн уран барилгын бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэг оронд барьж байгуулсан буюу байшин, бусад барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон уран сайхны өөр бүтээл нь Холбоонд орсон аль нэгэн улсад байгаа бол уг бүтээлийн язгуур орон нь тухайн улс байна.

6-р зүйл

/Холбоонд нэгдээгүй зарим улсын иргэдийн тодорхой бүтээлийн хувьд хамгаалалтыг хязгаарлаж болох тухай: Тухайлбал,

1.Анх удаа нийтийн хүртээл болгосон улсад болон бусад улсад;

2. Буцаан хэрэглэж үл болох; 3.Мэдээлэн сонордуулах;/

/1/. Хэрэв Холбоонд нэгдээгүй ямар нэгэн улсад Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсын харъяат зохиогчийн бүтээлийн хамгаалалт хангалтгүй бол Холбоонд нэгдсэн тухайн улс нь бүтээлээ анх нийтийн хүртээл болгох үедээ Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсад, байнга оршин суудаггүй өөр улсын харъяат зохиогчийн бүтээлд хийх хамгаалалтыг хязгаарлаж болно. Хэрэв бүтээлийг анх нийтийн хүртээл болгосон улс энэ эрхээ хэрэгжүүлсэн бол Холбоонд нэгдсэн бусад улсууд ийм онцгой дэглэм тогтоогдсон бүтээлийн хувьд дээрх улсынхаас илүү хамгаалалт хийх үүрэггүй.

/2/. Дээрх хэсэгт дурдсан аль ч хязгаарлалт нь ийм хязгаарлалт тавихаас өмнө Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсад нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үл хөндөнө.

/3/. Энэ зүйлд дурдсаны дагуу зохиогчийн эрхийг хязгаарлаж буй Холбоонд нэгдсэн улс Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Ерөнхий захиралд /цаашид "Ерөнхий захирал" гэгдэх/ энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэж, хязгаарлалтад хамаарагдах улс, түүнчлэн тухайн улсын харъяат зохиогчийн бүтээлд тавих хязгаарлалтыг тодорхойлон дурдана. Ерөнхий захирал энэ мэдэгдлийг Холбоонд орсон бүх улсад нэн даруй дамжуулан мэдэгдэнэ.

6а -р зүйл

/Эд хөрөнгийн бус эрх: 1.Зохиогч мөн болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардах; Бүтээлийг өөрчилсөн буюу эрх зөрчсөн бусад үйлдлийг эсэргүүцлэх; 2.Зохиогч нас барсны дараа,

3.Хамгаалах арга хэрэгсэл

/1/. Зохиогч нь зохиогчийн эд хөрөнгийн эрхээс үл шалтгаалан, тэр ч атугай энэхүү эрхээ шилжүүлсэн тохиолдолд ч гэсэн тэрээр бүтээлийнхээ зохиогч мөн болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардах эрхтэйгээс гадна уг бүтээлийг гуйвуулах, гажуудуулах буюу өөрчлөх, түүнчлэн зохиогчийн нэр төр, нэр хүндэд хохирол учруулахуйц бусад аливаа халдлагыг эсэргүүцэх эрхтэй.

/2/. Зохиогчийг нас барсны дараа наад зах нь түүний эд хөрөнгийн эрх дуусгавар болох хүртэл дээрх хэсэгт заасан эрх хүчин төгөлдөр байх бөгөөд хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор эрх мэдэл олгогдсон этгээд буюу албан байгууллага уг эрхийг хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ тус Конвенцийг соёрхон батлах буюу зөвшөөрөн нэгдэх үед аль нэг улсын хууль тогтоомжид зохиогчийг нас барсны дараа дээрх хэсэгт заасан бүх эрхийг хамгаалахаар заагаагүй бол тэдгээр эрхийн аль нэг нь хамгаалагдахгүй байхаар тогтоож болно.

/3/. Энэ зүйлд дурдсан эрхийг хамгаалах арга хэрэгслийг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

7-р зүйл

/Хамгаалах хугацаа: 1.Нийтлэг зүйл; 2.Кино бүтээлийн хувьд; 3.Нэргүйгээр буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийн хувьд; 4.Гэрэл зургийн ба хавсарга урлагийн бүтээлийн хувьд; 5.Хугацаа тооцож эхлэх он, сар, өдөр; 6.Урт хугацаа; 7. Богино хугацаа; 8.Зохицуулах хууль тогтоомж, хугацааг "харьцуулан жиших"/

/1/. Зохиогч нь тус Конвенциор олгох хамгаалалтыг насан турш эдлэхээс гадна түүний нас барснаас хойш тавин жилд уг хамгаалалт хүчин төгөлдөр байна.

/2/. Харин зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр кино бүтээлийг нийтийн хүртээл болгосноос хойш тавин жилийн дараа, хэрэв нийтийн хүртээл болгоогүй бол уг бүтээлийн туурвиснаас хойш тавин жилийн дараа түүнийг хамгаалах хугацаа дуусахаар Холбоонд орсон улсууд тогтоох эрхтэй.

/3/. Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг тус Конвенцэд зааснаар хамгаалах хугацаа уг бүтээлийг эрх зүйн дагуу нийтийн хүртээл болгосноос хойш тавин жилийн дараа дуусгавар болно. Гэвч зохиомол нэр нь тухайн зохиогчийнх болох нь эргэлзээгүй бол /1/-д заасан хугацаагаар хамгаална. Хэрэв нэргүйгээр буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг зохиогч дээр дурдсан хугацаанд жинхэнэ нэрээ тайлбал мөн /1/-д заасан хугацааг хэрэглэнэ. Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг зохиогч нас барснаас хойш тавин жил өнгөрсөн гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй бол Холбоонд орсон улсууд уг бүтээлийг хамгаалах үүрэггүй.

/4/. Уран сайхны бүтээлд тооцогдох гэрэл зургийн болон хавсарга урлагийн бүтээл хамгаалах хугацааг Холбоонд орсон улсууд хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхтэй; гэхдээ энэ хугацаа ийм бүтээл туурвиснаас хойш хорин таван жилээс богино байж үл болно.

/5/. Зохиогчийг нас барсны дараа бүтээлийг нь хамгаалах хугацаа, түүнчлэн /2/, /3/, /4/-д заасан хугацааг зохиогчийн нас барсан буюу дээрх хэсэгт заасан үйл явдал болсны дараах жилийн 1-р сарын 1-ээс эхлэн тооцно.

/6/. Холбоонд орсон улсууд хамгаалалтын хугацааг дээрх хэсгүүдэд дурдсанаас илүүгээр тогтоох эрхтэй.

/7/. Тус Конвенцийн Ромын актыг хүлээн зөвшөөрсөн Холбоонд орсон улсын үндэсний хууль тогтоомжид дээрх дэд зүйлүүдэд дурдсанаас богино хугацаа заасан бол энэхүү Конвенцийг гарын үсэг зурах буюу түүнийг соёрхон батлахдаа дээрх хугацааг хэвээр үлдээх эрхтэй.

/8/. Аль ч тохиолдолд дээрх хугацааг хамгаалалт тогтоосон улсын хуулиар тодорхойлно. Гэхдээ тухайн улсын хууль тогтоомжинд өөрөөр заагаагүй бол энэ хугацаа нь уг бүтээлийн язгуур улсад тогтоосноос илүү байж үл болно.

7а -р зүйл

/Хамтын бүтээлийг хамгаалах журам/

Зохиогчийн нас барснаас хойш тоолох хугацааг хамтран зохиогчдоос амьд үлдсэн сүүлчийн хүн нас барснаас эхлэн тооцсон тохиолдолд өмнөх зүйлийн заалтыг уг хамтын бүтээлийн хувьд хэрэглэнэ.

8-р зүйл

/Орчуулга хийх эрх/

Тус конвенциор хамгаалагдсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь жинхэнэ эх бүтээлийн хувьд өөрийн эрх эдлэх бүх хугацааны туршид түүнийг өөрөө орчуулах, орчуулахыг зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

9-р зүйл

/Хувилан ашиглах эрх; 1.Нийтлэг зүйл; 2.Онцгой тохиолдол; 3.Дууны болон дүрс бичлэг/

/1/. Тус конвенциор хамгаалагдах утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь уг бүтээлийг аливаа хэлбэрээр хувилахыг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

/2/. Ийм бүтээлийг хэвийн ашиглахад хохиролгүйгээр, мөн зохиогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр хохироохгүйгээр зарим онцгой тохиолдолд хувилахыг зөвшөөрсөн заалт хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхтэй.

/3/. Тус Конвенцийн агуулгын үүднээс аливаа дууны ба дүрс бичлэг нь бүтээлийг хувилсанд тооцогдоно.

10-р зүйл

/ Бүтээлийг чөлөөтэй ашиглах тодорхой тохиолдол;

1.Ишлэл; 2.Сургалтын зориулалтаар ашиглах, эх сурвалж, тулгуур бичиг, зохиогчийн нэрийг заах/

/1/. Хэвлэлийн тоймд сонин, сэтгүүлийн нийтлэлэээс хэсэгчлэн ашиглах зэргээр зорилгодоо тохирсон хэмжээгээр уламжлалт заншлыг баримтлан хууль ёсоор нийтийн хүртээл болгосон бүтээлээс ишлэл хийж болно.

/2/. Шударга ёсыг баримтлан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг зорилгодоо тохирсон хэмжээгээр ном хэвлэл, радио- телевизийн нэвтрүүлэг, дууны бичлэг буюу сургалтын чанартай үзүүлэнд ашиглахыг Холбоонд нэгдсэн улсуудын хууль тогтоомж болон тэдний хооронд байгуулсан буюу байгуулах тусгай хэлэлцээрээр зөвшөөрч болно.

/3/. Өмнөх хэсэгт дурдсанаар бүтээл ашиглахдаа эх сурвалж болон зохиогчийн нэрийг заана.

10а -р зүйл

/ Бүтээлийг чөлөөтэй ашиглаж болох бусад тохиолдол. 1.Тодорхой нийтлэл, эфирт дамжуулсан бүтээл; 2.Цаг үеийн үйл явдлын явцад үзүүлсэн буюу сонордуулсан бүтээл/

/1/. Эдийн засаг, улс төр болон шашны тулгамдсан асуудлаар сонин, сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүлэл, түүнчлэн эфирт дамжуулсан ийм төрлийн бүтээлийн зохиогчийн эрхийг онцлон заагаагүй бол түүнийг сонин хэвлэлд дахин хэвлэх, эфирт буюу утсан холбоогоор дамжуулах зэргээр хувилан ашиглаж нийтийн хүртээл болгохыг Холбоонд орсон улсууд хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална. Гэхдээ эх сурвалжийг тодорхой заавал дурдах ёстой бөгөөд энэ үүргийг зөрчсөний эрх зүйн үр дагаврыг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

/2/. Түүнчлэн цаг үеийн үйл явдлын явцад үзүүлсэн буюу сонордуулсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг мэдээллийн зорилгод тохирох хэмжээгээр гэрэл зураг, дүрс бичлэг үзүүлэх эфирт буюу утсан холбоогоор дамжуулах зэргээр дахин ашиглаж нийтэд мэдээлэх нөхцөлийг Холбооны улсууд хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

11-р зүйл

/Жүжгийн болон хөгжмийн бүтээлийг ашиглах тодорхой эрх: 1.Нийтийн өмнө тоглох, тоглуулахаар өгөх эрх; 2.Орчуулгын талаар/

/1/. Жүжгийн, хөгжимт-жүжгийн ба хөгжмийн бүтээлийн зохиогч нь

I.аливаа арга хэрэгслээр өөрийн бүтээлийг нийтийн өмнө тоглох;

II.өөрийн бүтээлийг аливаа арга хэрэгслээр дамжуулан нэвтрүүлж нийтийн хүртээл болгох зөвшөөрөл олгох онцгой эрхийг эдэлнэ.

/2/. Жүжгийн буюу хөгжимт-жүжгийн бүтээлийн зохиогч нь түүнийг өөр хэлнээ орчуулах талаар жинхэнэ эх зохиолын хувьд эдлэх эрхийн хугацаа дуустал мөн ийм эрх эдэлнэ.

11а -р зүйл

/Эфирт дамжуулах ба үүнтэй холбогдсон эрх;

1.Эфирт дамжуулах болон утасгүй холбооны бусад арга хэрэгслээр дамжуулах, эфирт дамжуулсан бүтээлийг утсан холбоогоор дамжуулах буюу эфирт дахин дамжуулах замаар нийтийн хүртээл болгох эфирт дамжуулсан бүтээлийг чанга яригч болон ийм төрлийн бусад хэрэгслээр нийтийн хүртээл болгох 2.Албадан олгох лиценз; 3. Бичлэг: богино хугацаанд ашиглах бичлэг/

/1/.Өөрийн бүтээлийг эфирт дамжуулахыг буюу тэмдэг, авиа, дүрсийг утасгүй холбоогоор дамжуулах аливаа бусад арга хэрэгслээр нийтийн хүртээл болгох;

II.Анхныхаас өөр байгууллага урьд эфирт цацсан бүтээлийг утсан буюу утасгүй холбооны аливаа хэрэгслээр давтан дамжуулж олонд хүртээх;

III.Эфирт дамжуулсан бүтээлийг чанга яригч болон тэмдэг, авиа буюу дүрс дамжуулах аливаа бусад хэрэгслэлийн тусламжтайгаар нийтэд хүртээхийг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

/2/. Дээрх дэд зүйлд дурдсан эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг Холбоонд орсон улсуудын хууль тогтоомжоор тодорхойлж болох бөгөөд энэхүү нөхцөл, шаардлага нь гагцхүү тухайн орны хувьд үйлчилнэ. Аль ч тохиолдолд энэхүү нөхцөл нь зохиогчийн эд хөрөнгийн бус эрх, түүнчлэн хэлэлцээр байгуулаагүй тохиолдолд бол зохих эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шударга шагнал авах эрхийг хохироож үл болно.

/3/. /1/-д заасан зөвшөөрөл нь хэрэв өөрөөр тогтоогоогүй бол эфирт дамжуулсан бүтээлийг дууны болон дүрс бичлэгийн хэрэгсэлд буулгаж авах зөвшөөрөл болохгүй. Гэхдээ радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага өөрийн хэрэгслээр өөрийн нэвтрүүлэгт зориулан богино хугацаанд ашиглах бичлэг хийх журмыг Холбоонд орсон улсуудын хууль тогтоомжоор ийм бичлэгийг гагцхүү баримтат шинжтэйнх нь хувьд албан ёсны архивт хадгалахыг зөвшөөрч болно.

11б-р зүйл

/Утга зохиолын бүтээлийн хувьд эдлэх тодорхой эрх: 1.Нийтийн өмнө унших ба холбооны хэрэгслээр дамжуулан нийтэд хүртээх; 2.Орчуулах/

/1/. Утга зохиолын бүтээлийг зохиогчид нь:

I.аливаа арга хэрэгслээр өөрсдийн бүтээлийг нийтийн өмнө унших;

II.өөрийн бүтээлийг уншсан нэвтрүүлгийг аливаа арга хэрэгслээр дамжуулж нийтийн хүртээл болгохыг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

/2/. Утга зохиолын бүтээлийг зохиогч нь түүнийг орчуулах талаар жинхэнэ эх зохиолын хувьд эдлэх эрхийн үйлчлэх хугацаа дуустал мөн ийм эрх эдэлнэ.

12-р зүйл

/Засвар оруулах, тохируулан найруулах болон бусад өөрчлөлт хийх эрх/

Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь өөрийн бүтээлд засвар оруулах, тохируулан найруулах болон бусад өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

13-р зүйл.

/Хөгжмийн бүтээл, түүнд хамаарах эх бичвэрийн бичлэг хийх эрхийг хязгаарлах боломжийн тухай: 1.Албадан олгох лиценз, 2.Завсрын арга хэмжээ; 3.Зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр гадаадаас оруулсан хувийг хураах/

/1/. Холбоонд орсон улс бүр хөгжмийн бүтээлийн зохиогч, түүнтэй хамт бичлэг хийхийг зөвшөөрсөн аливаа эх бичвэрийн зохиогч нарт олгох онцгой эрхийн талаар зохих болзол, нөхцөл өөрөө тогтоох, хэрэв байгаа бол ийм эх бичвэртэйгээр хөгжмийн зохиолын бичлэг хийхийг зөвшөөрч болно, гэхдээ ийм болзол, нөхцөлийг гагцхүү түүнийг тогтоосон улсаа сахин баримтлах бөгөөд хэлэлцээр байгуулаагүй үед зохих эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шагнал авах дээрх зохиогч нарын эрхийг зөрчиж хэрхэвч үл болно.

/2/. Ром хотноо 1928 оны 6 дугаар сарын 2-нд, мөн Брюссельд 1948 оны 6 дугаар сарын 26-нд гарын үсэг зурсан конвенцийн 13 /3/-р зүйлийн дагуу Холбоонд орсон аль нэг улсад бүтээсэн хөгжмийн бүтээлийн бичлэгийг энэхүү конвенци хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш хоёр жилийн хугацаа өнгөрсний дараа тухайн оронд хөгжмийн зохиолчийн зөвшөөрөлгүйгээр хувилж болно.

/3/. Энэхүү зүйлийн /1/, /2/-д заасны дагуу хийсэн бөгөөд түүнийг хууль бус гэж үздэг улсад сонирхогч талуудын зөвшөөрөлгүйгээр оруулсан бичлэгийг хураан авбал зохино.

14-р зүйл

/Кино найруулга ба түүнд хамаарах эрх: 1.Кино зохиол болгон найруулах ба сэргээн найруулах; тараах; ийнхүү найруулсан буюу хувилсан бүтээлийг олны өмнө үзүүлэх ба утсан холбоогоор нийтэд хүртээх; 2.Кино зохиолын найруулгад засвар оруулах; 3.Албадан олгосон лицензийг үл хэрэглэх/

/1/. Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг зохиогч нь:

I.өөрсдийн бүтээлийг кино болгон найруулах, хувилах, ийнхүү өөрчлөн найруулсан буюу хувилсан бүтээлээ тараах;

II.ийнхүү өөрчлөн найруулсан буюу хувилсан бүтээлээ олны өмнө тоглож үзүүлэх болон утсан холбоогоор дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

/2/. Кино болгон найруулсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг уран сайхны бусад аливаа хэлбэрээр өөрчлөн найруулахад кино найруулагчаас гадна жинхэнэ эх бүтээлийг зохиогчийн зөвшөөрөл шаардагдана.

/3/. Энэ тохиолдолд 13-р зүйлийн /1/-ийн заалтыг үл хэрэглэнэ.

14а-р зүйл

/Кино зургийн бүтээлийн талаарх тусгай заалт: 1.Жинхэнэ эх бүтээлтэй адилтгах; 2.Эрх эзэмшигчид: бүтээл туурвихад хувь нэмэр оруулсан тодорхой хүмүүсийн зарим эрхийг хязгаарлах; 3. Бусад хувь нэмэр оруулагчид/

/1/. Өөрчлөн найруулах буюу хувилж болох аливаа бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үл хөндөн кино зургийн бүтээлийг жинхэнэ эх бүтээлийн нэгэн адил хамгаалбал зохино. Кино зургийн бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигч нь өмнөх зүйлд заасан эрхийг оролцуулан жинхэнэ эх бүтээлийг зохиогчийн нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/2/ а/Кино зургийн бүтээл зохиогчийн эрх эзэмшигч этгээдийг хамгаалалт тогтоосон тэр улсын хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

б/Харин кино зургийн бүтээлийг туурвихад оролцсон зохиогч нарыг уг бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн тоонд оролцуулахаар хууль тогтоомжиндоо заасан Холбоонд орсон улсуудад уг бүтээлийг хувилах, тараах, нийтийн өмнө тоглож үзүүлэх, утсан холбоогоор дамжуулж нийтэд хүртээх, эфирт цацах буюу бусад аргаар нийтэд таниулах, түүнчлэн түүний эх бичвэрийг дэлгэцнээ буюу хөрвүүлэх аргаар эсрэг буюу онцгой нөхцөл тогтоосноос бусад тохиолдолд татгалзах эрхгүй.

в/Дээрх зүйлсийг хэрэглэхдээ түүнд дурдсан үүргийг хэлэлцээр буюу түүнтэй адил бичмэл акт байгуулах эсэх тухай асуудлыг кино зургийн бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу байнга /гол төлөв/ оршин суух газар байгаа улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна. Гэхдээ хамгаалалт тогтоосон Холбоонд орсон улс энэхүү үүргийг хэлэлцээр буюу эн тэнцүү бичмэл актаар тодорхойлон хууль тогтоомжоор заах эрхээ хадгална. Энэ эрхийг хэрэгжүүлсэн улсууд энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, тэрээр үүнийг Холбооны бусад бүх улс оронд нэн даруй мэдэгдэнэ.

г/. "Эсрэг буюу онцгой нөхцөл" гэдэг ойлголтод дээр дурсан үүрэгт хамаарах хязгаарлалтын бүх нөхцөлүүд багтана.

/3/. Хэрэв үндэсний хууль тогтоомжид өөрөөр тусгаагүй бол кино зохиолч, киноны хөгжмийн зохиолч, эх бичвэрийг зохиогч, найруулагч нарын хувьд дээрх /2/-ын б-ын заалтыг үл хэрэглэнэ. Дээр дурдсан /2/-ын б-г киноны найруулагчид хэрэглэхээр хууль тогтоомжиндоо тусгаагүй Холбоонд орсон улсууд энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, тэрээр үүнийг Холбоонд орсон бусад улсуудад нэн даруй мэдэгдэнэ.

14б-р зүйл

/Урлагийн бүтээл, жинхэнэ эх бүтээлийг борлуулахад "хувьчлан оролцох эрх": 1.Худалдаж борлуулсны орлогоос хувь хүртэх эрх; 2.Холбогдох хууль тогтоомж хэрэглэх. 3.Журам/

/1/. Урлагийн жинхэнэ эх бүтээл болон зохиогч, хөгжмийн зохиолчдын гар бичмэлийн жинхэнэ эхийн хувьд зохиогч өөрөө, түүний нас барсны дараа үндэсний хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллага уг бүтээлийг зохиогч өөрөө шилжүүлэн өгснөөс хойш худалдан борлуулах бүрт хувь хүртэх салшгүй эрх эдэлнэ.

/2/. Хэрэв зохиогчийн харъяалах улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бол дээрх хэсэгт заасан хамгаалалтыг Холбоонд орсон аливаа улсад хэрэглэж болох бөгөөд түүний хүрээ хязгаарыг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/3/. Хураамж авах журам болон мөнгөний хэмжээг үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

15-р зүйл

/Эрхээ хамгаалах эрх: 1.Зохиогчийн нэрийг бичих буюу зохиомол нэр нь эргэлзээ үл төрүүлэх тохиолдол; 2.Кино бүтээлийн хувьд; 3.Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийн хувьд; 4.Зохиогч нь үл мэдэгдэх хэвлэгдээгүй бүтээлийн хувьд/

/1/. Тухайн этгээд энэхүү конвенциор хамгаалагдсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч мөн эсэхийг тогтоож, үүний үндсэн дээр зохиогчийн эрхийн аливаа зөрчлийг Холбоонд орсон улсуудад шүүхээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийн тулд уг зохиогчийн нэрийг тухайн бүтээл дээр ердийн журмаар бичиж хэвлэсэн байвал хангалттай. Зохиогчийн сонгосон зохиомол нэр нь түүний талаар ямар ч эргэлзээ төрүүлэхгүй тохиолдолд энэхүү хэсгийн заалтыг хэрэглэж болно.

/2/. Yүний эсрэг нотолгоо байхгүй бол кино зохиол дээр ердийн байдлаар нэр нь бичиж тэмдэглэгдсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийг уг бүтээл туурвигчид тооцно.

/3/. Дээрх /1/-д зааснаас бусад нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээл дээр заасан хэвлэн нийтлэгч нь, хэрэв өөр эсрэг нотолгоо байхгүй бол, зохиогчийн эрхийг хамгаалж, түүний хэрэгжилтийг хангах бүрэн эрхтэй. Зохиогч жинхэнэ нэрээ илчилж уг бүтээлийн зохиогчийн эрхээ мэдэгдсэн үед тухайн хэсэгийн заалт дуусгавар болно.

/4/. а/Хэвлэгдэж гараагүй бүтээлийн зохиогч нь үл мэдэгдэх боловч тэрээр Холбоонд орсон аль нэг улсын харъяат гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй бол тус улсын хууль тогтоомжоор уг зохиогчийг төлөөлөн түүний эрхийг хамгаалж, Холбоонд орсон улсуудад эрхийн нь хэрэгжилтийг хангах эрх мэдэл бүхий байгуулалгыг тохоон томилж болно.

б/Энэ заалтын дагуу ийм байгууллага тохоон томилсон Холбоонд орсон улс нь энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, уг байгууллагын тухай бүрэн тодорхой танилцуулна.

Ерөнхий захирал үүнийг Холбоонд орсон бусад бүх улсад нэн даруй мэдэгдэнэ.

16-р зүйл

/Хууль бусаар хувилж тараасан бүтээл: 1.Хураах; 2.Хилээр оруулахад хураах; 3.Хэрэглэх хууль тогтоомж/

/1/. Хууль бусаар хуулбарлан тараасан аливаа бүтээлийн хувийг уг бүтээлийг эрх зүйн хамгаалалтад авсан Холбоонд орсон аль ч улсад хураан авбал зохино.

/2/. Түүнчлэн өмнөх хэсгийн заалт нь аливаа бүтээлийг хамгаалалтад аваагүй буюу хамгаалалтын хугацаа дууссан улсад хуулбарласан хувиудад нэгэн адил хамаарна.

/3/. Хураах ажиллагааг улс тус бүрийн хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

17-р зүйл

/ Бүтээлийг тараан түгээх, тоглож үзүүлэхэд хяналт тавих/

Энэхүү конвенцийн заалт нь Холбоонд орсон улс нэг бүрийн Засгийн газраас аливаа бүтээлийг тараан түгээх, тоглож үзүүлэхэд хууль тогтоомжийн буюу захиргааны журмаар хяналт тавих эсвэл хориглох эрхийг /хэрэв эрх мэдэл бүхий байгууллага нь уг эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн бол/ ямар нэгэн байлаар хөндөх ёсгүй.

18-р зүйл

/Конвенцийг хүчин төгөлдөр болох үед түүнд хамаарах бүтээлүүд: 1.Язгуур оронд нь хамгаалах хугацаа дуусаагүй бүтээлийг хамгаалах; 2.Хамгаалалт тогтоосон улсын хамгаалах хугацаа дууссан бүтээлийг эс хамгаалах; 3.Эдгээр зарчмыг сахин баримтлах; 4.Тусгай тохиолдол/

/1/. Тус Конвенцийг хүчин төгөлдөр болох үед язгуур оронд нь хамгаалалтын хугацаа дуусаагүйн улмаас нийтийн хүртээл болоогүй байсан бүх бүтээлийн талаар энэхүү Конвенцийн заалтыг хэрэглэнэ.

/2/. Хэрэв ямар нэгэн бүтээлийн түрүүчийн хамгаалалтын хугацаа дуусч хамгаалалт тогтоосон улсад нийтийн хүртээл болсон бол түүнийг тухайн улсад дахин хамгаалалтад авахгүй.

/3/. Дээр дурдсан зарчмыг Холбоонд орсон улсуудын хооронд энэ зорилгоор байгуулсан буюу байгуулах тусгай хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Ийм хэлэлцээр байгуулаагүй тохиолдолд зохих улс бүр уг зарчмыг хэрэглэх нөхцөлийг тус тусдаа тогтооно.

/4/. Холбоонд аль нэг улс шинээр нэгдсэн, түүнчлэн 7-р зүйлд заасны дагуу буюу тайлбараасаа татгалзсаны улмаас хамгаалалтын хүрээ өргөжсөн тохиолдолд дээрх заалтуудыг нэгэн адил хэрэглэнэ.

19-р зүйл

/Конвенцид зааснаас илүү өргөн хамгаалалт/

Холбоонд орсон аль нэг улс илүү өргөн хүрээтэй хамгаалалтыг хууль тогтоомжоороо тогтооход тус Конвенцийн заалт саад болохгүй.

20-р зүйл

/Холбоонд орсон улсуудын хооронд байгуулах тусгай хэлэлцээр/

Холбоонд орсон улсуудын Засгийн газар тус Конвенцид тусгаснаас илүү өргөн хүрээтэй эрх зохиогч нарт олгох буюу энэхүү конвенцэд үл харшлах бусад заалт агуулсан тусгай хэлэлцээр өөр хоорондоо байгуулах эрхээ хадгалан үлдэнэ. Эдгээр шаардлагыг ханган байгуулсан хүчин төгөлдөр хэлэлцээрийн заалтыг биелүүлбэл зохино.

21-р зүйл

/Хөгжиж буй орнуудад хамаарах тусгай заалт: 1.Хавсралт хэсгийн заалтыг хэрэглэх; 21.Хавсралт хэсэг бол энэхүү Конвенцийн салшгүй хэсэг/

/1/. Хөгжиж буй орнуудад хамаарах тусгай заалтыг хавсралтад тусгасан болно.

/2/. Тус Конвенцийн 28-р зүйлийн /1/-б хэсэгт зааснаар нэмэлт хэсэг нь энэхүү Конвенцийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

22-р зүйл

/Ассамблей: 1. Байгуулах, түүний бүрэлдэхүүн; 2.Зорилт; 3.Хүчин төгөлдөр болох, санал хураалт, ажиглагчид; 4.Хуралдаан, 5.Дотоод журам/

/1/ а/Холбоо нь тус Конвенцийн 22-26-р зүйлийг мөрдөж байгаа Холбоонд нэгдсэн улсуудаас бүрдсэн Ассамблейтэй байна.

в/Улс бүрийн засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэрбээр орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байж болно.

с/Төлөөлөгчийг томилсон засгийн газар түүний зардлыг хариуцна.

/2/. а/Ассамблей нь:

I.Холбоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх, энэхүү конвенцийг хэрэглэхтэй холбогдсон бүх асуудлыг авч хэлэлцэнэ;

II.Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг /цаашид "байгууллага гэж нэрлэгдэх/ байгуулахаар тогтоосон тус Конвенцэд дурдсан Олон улсын оюуны өмчийн товчоонд /цаашид "Олон улсын товчоо" гэж нэрлэгдэх/ аливаа асуудлыг дахин хянан хэлэлцэх заалт өгөх бөгөөд тэгэхдээ 22-26-р зүйлийн заалтад холбогдолгүй Холбоонд орсон улсуудын санал хүсэлтийг зохих ёсоор анхаарч үзнэ;

III. Байгууллагын Ерөнхий захирлаас Холбооны талаар явуулсан үйл ажиллагааг хэлэлцэж, тайланг батлахаас гадна Холбооны эрх мэдэлд багтах асуудлаар шаардлагатай бүх заавар өгнө;

IY.Ассамблейн Гүйцэтгэх хорооны гишүүдийг сонгоно;

Y.Гүйцэтгэх хорооны үйл ажиллагааг хэлэлцэн сайшааж, тайланг батлахаас гадна зохих заавар заалт өгнө;

YI.Холбооны хөтөлбөрийг тодорхойлж гурван жилийн төсөв болон санхүүгийн тайланг батлана;

YП.Холбооны санхүүгийн дотоод журмыг батална;

YШ.Холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай гэж үзсэн шинжээчдийн хороо, ажлын хэсгийг байгуулна;

IX.Холбооны гишүүн бус ямар улс, түүнчлэн Засгийн газар хоорондын болон олон улсын засгийн газрын бус байгууллагыг хуралдаандаа ажиглагчаар оролцуулж болохыг тодорхойлно;

Х.22-26-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулна;

XI.Холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн аливаа бусад шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулна.

ХП.Энэхүү Конвенциос урган гарах бусад үүргийг биелүүлнэ;

ХШ.Ассамблей зөвшөөрсөн бол байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай Конвенциор түүнд олгосон эрхийг эдэлнэ.

б/Түүнчлэн Ассамблей нь Байгууллагын зохицуулах хорооны саналыг сонсоод байгууллага захиргааных нь үүргийг гүйцэтгэдэг бусад Холбоодын сонирхсон асуудлаар шийдвэр гаргана;

/3/. а/Ассамблейн гишүүн улс бүр таслан шийдвэрлэх нэг саналтай байна.

б/Ассамблейн гишүүн улсын тэн хагасаас түүний хуралдаан хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

в/Энэ зүйлийн б-д заасныг үл харгалзан, аль нэг чуулган дээр нийт гишүүн улсуудын тэн хагасаас бага гэхдээ гуравны нэг буюу түүнээс илүү гишүүн орон төлөөлөгчдөө ирүүлсэн бол уг чуулганаас шийдвэр гаргаж болох бөгөөд Ассамблейн өөрийнх нь дотоод журамд хамаарахаас бусад бүх шийдвэр нь гагцхүү дор дурсан нөхцөл бүрэлдсэн тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно. Yүнд: Олон улсын товчоо чуулганд төлөөлөгчөө ирүүлээгүй Ассамблейн гишүүн орнуудад дээрх шийдвэрийг илгээж, уг шийдвэрийг зөвшөөрөх, татгалзах буюу түдгэлзсэн шийдвэрээ илгээснээс хойш гурван сарын дотор бичгээр мэдэгдэхийг урин хүснэ. Хэрэв энэ хугацааны дараа ийм журмаар саналаа өгсөн буюу түдгэлзсэнээ мэдэгдсэн улсын тоо чуулган хүчинтэй болоход дутуу байсан тоонд хүрч олонхийн санал авсан бол тийм шийдвэрийг хүчин төг

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

БYТЭЭГДЭХYYНИЙ ЗАГВАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАДГАЛАЛТЫН ТУХАЙ ГААГИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

/1960 оны 11 дүгээр сарын 28-ний Гаагийн акт/
1 дүгээр зүйл
(1) Хэлэлцэн тохирогч Улсууд Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын талаар Тусгай Холбоо байгуулна.
(2) Зөвхөн Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах олон улсын холбооны гишүүн Улсууд энэ Хэлэлцээрт Оролцогч тал болж болно.

2 дугаар зүйл
Энэ Хэлэлцээрийн хүрээнд:

“1925 оны хэлэлцээр” гэдэгт 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-ны бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээрийг;

“1934 оны хэлэлцээр” гэдэгт 1934 оны 6 дугаар сарын 2-нд Лондонд хянан засамжилсан 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-ны Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээрийг;

“энэ Хэлэлцээр” буюу “энэхүү Хэлэлцээр” гэдэгт энэхүү баримт бичгээр байгуулсан Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээрийг;

“Заавар” гэдэгт энэ Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зааврыг;

“Олон улсын товчоо” гэдэгт Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах олон улсын холбооны Товчоог;

“олон улсын хадгалалт” гэдэгт Олон улсын товчоонд хийсэн хадгалалтыг;

“үндэсний хадгалалт” гэдэгт хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний байгууллагад хадгалалт хийхийг;

“нэгдмэл хадгалалт” гэдэгт хэд хэдэн загвар хамруулсан хадгалалтыг;

“олон улсын хадгалалтын гарлын Улс” гэдэгт мэдүүлэг гаргагчийн бодит ба үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллага байгаа Улсыг эсвэл хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хэлэлцэн тохирогч хэд хэдэн Улсад тийм байгууллагатай бол мэдүүлэгтээ заасан хэлэлцэн тохирогч Улсыг; хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хэлэлцэн тохирогч аль ч Улсад тийм байгууллагагүй бол түүний оршин суудаг хэлэлцэн тохирогч Улсыг, хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улсад оршин суудаггүй бол түүний иргэний харъяалалын хэлэлцэн тохирогч Улсыг;

“шинэлэгийг тогтоох шүүлт хийдэг Улс” гэдэгт үндэсний Байгууллага нь хадгалуулж буй загвар бүрт урьдчилсан хайлт ба шүүлт хийдэг систем тогтоосон үндэсний хууль бүхий хэлэлцэн тохирогч Улсыг тус тус ойлгоно.

3 дугаар зүйл

Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын иргэд ба хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улсын иргэн бус боловч хэлэлцэн тохирогч Улсын нутаг дэвсгэрт бодит ба үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай буюу оршин суудаг этгээд Олон улсын товчоонд загвар хадгалуулж болно.

4 дүгээр зүйл

(1) Олон улсын хадгалалтыг Олон улсын товчоонд:

1. шууд,

2. хэрэв хэлэлцэн тохирогч Улсын хуулиар зөвшөрөгдсөн бол тухайн Улсын үндэсний Байгууллагаар уламжлан хийж болно.

(2) Хэлэлцэн тохирогч аль ч Улсын үндэсний хуулинд тус улс нь олон улсын хадгалалтын гарлын Улс байх тохиолдолд хадгалалтыг үндэсний Байгууллагаар уламжлан хийхийг шаардаж болно. Энэ шаардлагыг мөрдөөгүй байх нь хэлэлцэн тохирогч бусад Улсад хийгдсэн олон улсын хадгалалтад нөлөөлөхгүй.

 

5 дугаар зүйл

 

(1) Олон улсын хадгалалт нь мэдүүлэг, загварын нэг буюу түүнээс дээш гэрэл зураг эсвэл график дүрсээс бүрдэх бөгөөд Заавраар тогтоосон хураамжийн төлбөр хийсэн байна.

(2) Мэдүүлэг нь:

1. мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр олон улсын хадгалалт үйлчлэх хэлэлцэн тохирогч Улсуудын нэрсийг жагсаалтыг;

2. загварыг эрэгжүүлэхээр товлож буй бүтээгдэхүүн буюу бүтээгдэхүүнүүдийг заалтыг;

3. хэрэв мэдүүлэг гаргагч 9 дүгээр зүйлд зааснаар давамгайлах огноо мэдүүлэхээр хүсвэл давамгайлах эрх үүсгэх хадгалалтын огноо, Улс, дугаарын заалтыг;

4. Заавраар тогтоосон бусад мэдээллийг тус тус агуулна.

(3) (a) Түүнчлэн мэдүүлэг нь:

1. загварын онцлог шинж чанарын товч тодорхойлолтыг;

2. загварын зохион бүтээгч хэн болох тухай мэдэгдлийг;

3. 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар нийтлэлийг хойшлуулах тухай хүсэлтийг тус тус агуулсан байж болно.

(б) Загварыг хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүн буюу бүтээгдэхүүнүүдийг эсвэл тэдгээрийн загварыг мэдүүлэгт хавсаргаж болно.

(4) Нэгдмэл хадгалалт нь 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалтад дурдсан Загварын олон улсын ангилалын нэг ангилалд хамаарах бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэгжүүлж болох хэд хэдэн загварыг агуулж болно.

 

6 дугаар зүйл

 

(1) Олон улсын товчоо нь загварын олон улсын бүртгэл хөтөлж түүнд олон улсын хадгалалтыг бүртгэнэ.

(2) Олон улсын хадгалалтыг Олон улсын товчоо нь зохих ёсоор үйлдсэн мэдүүлэг, мэдүүлгийн хамт төлөх хураамж, загварын гэрэл зураг буюу гэрэл зургууд эсвэл график дүрсийг хүлээн авсан өдөр буюу хэрэв Олон улсын товчоо нь эдгээрийг өөр өдрүүдэд хүлээн авсан бол сүүлчийн хүлээн авсан өдөр хийсэнд тооцно. Бүртгэлийг мөн энэ өдрөөр хийнэ.

(3) (a) Олон улсын товчоо нь олон улсын хадгалалт бүрийн талаар:

1. хадгалуулсан гэрэл зураг буюу график дүрсийн хар цагаан буюу хэрэв мэдүүлэг гаргагч хүсвэл өнгөт хуулбар;

2. олон улсын хадгалалтын огноо;

3. Заавраар тогтоосон бусад мэдээллийг тогтмол хэвлэлд тус тус нийтлэнэ.

(б) Олон улсын товчоо нь уг тогтмол хэвлэлийг аль болох богино хугацаанд үндэсний Байгууллагуудад илгээнэ.

(4) (a) Мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр (3) дахь хэсгийн (a)-д дурдсан нийтлэлийг түүний хүссэн хугацаагаар хойшлуулна. Энэ хугацаа нь олон улсын хадгалалтын огнооноос эхлэн 12 сараас хэтэрч үл болно. Харин давамгайлах эрх хүссэн тохиолдолд энэ хугацааг давамгайлах огнооноос эхлэн тооцно.

(б) Мэдүүлэг гаргагч нь (a)-д заасан хугацаанд хэдийд ч нийтлэл даруй хийхийг хүсэлт болгох буюу хадгалалтыг буцаан авч болно. Хадгалалтыг хэлэлцэн тохирогч нэг буюу зөвхөн зарим Улсын хувьд, нэгдмэл хадгалалт хийсэн тохиолдолд зөвхөн зарим загварын хувьд буцаан авч болно.

(в) Хэрэв мэдүүлэг гаргагч (a)-д заасан хугацаанд төлвөл зохих хураамжийг төлөөгүй бол Олон улсын товчоо хадгалалтыг хүчингүй болгож 3 дахь хэсгийн (a)-д заасан нийтлэлийг хэрэгсэхгүй болгоно.

(г) Олон улсын товчоо нь нийтлэлийг нь хойшлуулах нөхцлөөр хийгдсэн хадгалалтын бүртгэлийг (a)-д заасан хугацаа дуустал нууц байлгах бөгөөд ийнхүү хадгалалтад холбогдох аливаа баримт буюу бүтээгдэхүүнийг нийтийн хүртээл болгохгүй. Заасан хугацаа дуусахаас өмнө мэдүүлэг гаргагч хадгалалтаа хүчингүй болгосон тохиолдолд ч эдгээр заалтыг хугацааны хязгаарлалгүйгээр хэрэглэнэ.

(5) Дөрөв дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд Бүртгэл болон Олон улсын товчоонд мэдүүлсэн баримт бичиг болон бүтээгдэхүүн нь олон нийт танилцахад нээлттэй байна.

 

7 дугаар зүйл

 

(1) (a) Олон улсын товчоонд бүртгүүлсэн хадгалалт нь мэдүүлэг гаргагчийн мэдүүлэгтээ заасан хэлэлцэн тохирогч Улс бүрт тухайн улсын үндэсний хуулиар эрхийн хамгаалалт олгох бүх шаардлагыг мэдүүлэг гаргагч хангасан, үндэсний Байгууллага нь энэ талаар захиргааны бүхий л шаардагдах үйлдлийг гүйцэтгэсэнтэй нэгэн адил үйлчлэх болно.

(б) Олон улсын товчоонд бүртгүүлсэн хадглалтад хамрагдах загварыг хамгаалах асуудлыг 11 дүгээр зүйлд заасныг харгалзан хэлэлцэн тохирогч Улс бүрт үндэсний хадгалалтад үндэслэн хамгаалалт хийлгэх хүсэлт гарч холбогдох бүхий л шаардлага болон захиргааны үйлдлийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэсэн загварын хувьд хэрэглэгдэх тухайн Улсын үндэсний хуулийн заалтуудаар зохицуулна.

(2) Гарлын Улсын хуулиар ийнхүү тогтоосон бол олон улсын хадгалалт нь тухайн Улсад үйлчлэхгүй.

 

8 дугаар зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний хуулинд үндэсний Байгууллага нь захиргааны шүүлт буюу гуравдагч этгээдийн эсэргүүцлийн үндсэн дээр эрхийн хамгаалалт олгохоос татгалзаж болохоор заасан бол ийнхүү татгалзсан тохиолдолд үндэсний Байгууллага нь 7 дугаар зүйлд заасныг үл харгалзан тухайн загвар нь 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан захиргааны болон бусад шаардлагаас өөр тухайн Улсын үндэсний хуулийн шаардлагыг хангахгүй байгааг зургаан сарын дотор Олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ. Хэрэв зургаан сарын дотр татгалзсан тухай мэдэгдээгүй бол олон улсын хадгалалт нь тухайн Улсад уг хадгалалтын огнооноос эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Харин шинэлэгийн талаар шүүлт хийдэг хэлэлцэн тохирогч Улсад үндэсний хуувиар нь үндэсний Байгууллагад хийгдсэн хадгалалтад түрүү огноо олгохоор заагаагүй бол олон улсын хадгалалт нь 6 сарын дотор татгалзсан тухай мэдэгдээгүй тохиолдолд давамгайлах эрхээ хадгалан уг хугацаа дууссанаас эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

(2) Нэг дэх хэсэгт заасан 6 сарын хугацааг үндэсний Байгууллага олон улсын хадгалалтын бүртгэлийн тухай нийтэлсэн тогтмол хэвлэлийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн тооцно. Yндэсний байгууллага нь хүсэлт гаргасан аливаа этгээдэд энэ огноог мэдэгдэнэ.

(3) Мэдүүлэг гаргагч нь нэг дэх хэсэгт дурдсан үндэсний Байгулулагын татгалзсан шийдвэрийн талаар загвараа тэрхүү Байгууллагад хадгалуулсантай адил нөхцөлөөр гомдол гаргах эрхтэй. Ямар ч тохиолдолд татгалзсан шийдвэрийн талаар дахин шүүлт хийлгэхийг хүсэх буюу гомдол гаргаж болно. Татгалзсан шийдвэрийн тухай мэдэгдэлд:

1. загвар нь үндэсний хуулийн шаардлагыг хангахгүй байна гэж шийдвэр гаргасан үндэслэл;

2. хоёр дахь хэсэгт заасан огноог;

3. дахин шүүлт хийлгэхийг хүсэх буюу гомдол гаргаж болох хугацааг;

4. ийнхүү хүсэлт буюу гомдол гаргах байгууллагыг тус тус заана.

(4) (a) Нэг дэх хэсэгт дурдсантай ижил, загварын зохион бүтээгч нь хэн болох тухай мэдэгдэл буюу загварын тодорхойлолт байхыг шаардсан заалт бүхий үндэсний хуультай хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний Байгууллага нь мэдүүлэг гаргагчид хүсэлт тавьж ийнхүү хүсэлт илгээсэн өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн дотор:

1. загварын зохион бүтээгч хэн болох тухай мэдэгдэл;

2. загварын гэрэл зураг буюу график дүрсэд харуулсан үндсэн онцлог шинжийг тайлбарласан товч тодорхойлолтыг Олон улсын товчоонд гаргасан мэдүүлгийн хэл дээр тус тус ирүүлэхийг шаардаж болно.

(б) Yндэсний Байгууллага нь ийм мэдэгдэл буюу тодорхойлолт гаргах эсвэл тэдгээрийг нийтлэхэд хураамж авахгүй.

(5) (а) Нэг дэх хэсэгт дурдсантай ижил заалт бүхий үндэсний хуультай хэлэлцэн тохрогч аливаа Улс нь энэ тухайгаа Олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

(б) Хэрэв хэлэлцэн тохирогч Улс нь хууль тогтоомжийнхоо дагуу загварыг хамгаалах хэд хэдэн системтэйгийн нэгийнх нь дагуу шинэлэгийг тогтоох шүүлт бол шинэлэгийн талаар шүүлт хийдэг Улсуудад хамаарах энэ Хэлэлцээрийн заалтуудыг зөвхөн тэр нэг системийн хувьд хэрэглэнэ.

 

9 дүгээр зүйл

 

Загварын олон улсын хадгалалтыг, мөн загварыг Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах олон улсын холбооны гишүүн Улсад анх хадгалуулснаас хойш 6 сарын дотор хийж, олон улсын хадгалалтад давамгайлах эрхийг хүссэн тохиолдолд давамгайлах огноог тэрхүү анхны хадгалалтын огноогоор тогтооно.

 

10 дугаар зүйл

 

(1) Заавраар тогтоосон хугацаа сунгуулах хураамжийг ээлжит таван жилийн хугацааны сүүлчийн жилд багтаан төлж олон улсын хадгалалтын хугацааг тав таван жилээр сунгуулж болно.

(2) Заавраар тогтоосон нэмэгдэл хураамжийг төлсөн нөхцөлд олон улсын хадгалалтыг сунгуулахад 6 сарын хөрнгөлөлтийн хугацаа олгоно.

(3) Хугацаа сунгуулах хураамжийг төлөх үед олон улсын хадгалалтын дугаарыг, мөн хадгалалтын хугацаа дуусах гэж буй бүх хэлэлцэн тохирогч Улсын хувьд хугацааг сунгуулахгүй байх тохиолдолд хугацааг сунгуулах хэлэлцэн тохирогч Улсуудыг тус тус заана.

(4) Нэгдмэл хадгалалтад хамаарах зөвхөн зарим загварын хувьд хугацаа сунгуулж болно.

(5) Олон улсын товчоо нь хугацаа сунгуулсныг бүртгэж энэ тухай нийтлэнэ.

 

11 дүгээр зүйл

 

(1) (a) Олон улсын хадгалалт бүхий загварын хувьд хэлэлцэн тохирогч улсад олгосон хамгаалалтын хугацаа нь:

1. хэрэв хадгалалтын хугацааг сунгуулсан бол олон улсын хадгалалтын огнооноос эхлэн арван жилээс;

2. хадгалалтын хугацааг сунгуулаагүй бол олон улсын хадгалалтын огнооноос эхлэн таван жилээс доошгүй байна.

(б) Харин шинэлэгийн талаар шүүлт хийдэг хэлэлцэн тохирогч улсын үндэсний хуулийн дагуу хамгаалалт нь олон улсын хадгалалтынхаас хойших огнооноос эхэлдэг бол (a)-д заасан доод хугацааг тухайн Улсад хамгаалалт эхлэх огнооноос тооцно. Олон улсын хадгалалтыг сунгуулаагүй буюу зөвхөн нэг удаа сунгуулах явдал нь ийнхүү тогтоосон хамгаалалтын доод хугацаанд нөлөөлөхгүй.

(2) Хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний хуулиар үндэсний хадгалалт бүхий загварыг хамгаалах хугацаа нь сунгуулсан буюу сунгуулаагүй ч 10 жилээс илүү байх тохиолдолд тухайн улсад олон улсын хадгалалт бүхий загварыг олон улсын хадгалалтын болон түүний хугацааг сунгасны үндсэн дээр мөн тэр хугацаанд хамгаална.

(3) Хэлэлцэн тохирогч Улс нь үндэсний хуулиараа олон улсын хадгалалт бүхий загварыг хамгаалах хугацааг (1) дэх хэсэгт заасан хугацаагаар хязгаарлаж болно.

(4) Хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний хуулинд олон улсын хадгалалтын хугацаа дууссанаас хойш хамгаалалт үргэлжилнэ гэж заагаагүй бол тухайн Улсад хамгаалалт нь (1) дэх хэсгийн (б)-д заасныг харгалзан олон улсын хадгалалтын хугацаа дууссан өдрөөс үйлчлэхээ болино.

 

12 дугаар зүйл

 

(1) Олон улсын товчоо нь хүчин төгөлдөр олон улсын хадгалалт бүхий загварын эзэмшигч өөрчлөгдсөнийг бүртгэж энэ тухай нийтлэнэ. Хэлэлцэн тохирогч зөвхөн нэг буюу зарим Улсын хувьд болон нэгдмэл хадгалалтын тохиолдолд түүнд хамрагдах зөвхөн зарим загварын хувьд олон улсын хадгалалтаас үүсэх эрхийн эзэмшигч нь өөрчлөгдөж болно гэж ойлгоно.

(2) Нэг дэх хэсэгт дурдсан бүртгэл нь хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний байгууллагад хийгдсэн бүртгэлтэй нэгэн адил үйлчилнэ.

 

13 дугаар зүйл

 

(1) Олон улсын хадгалалтын эзэмшигч нь Олон улсын товчооны нэр дээр мэдэгдэл ирүүлснээр хэлэлцэн тохирогч бүх буюу зөвхөн зарим Улсын хувьд болон нэгдмэл хадгалалтын тохиолдолд түүнд хамрагдах зөвхөн зарим загварын хувьд өөрийн эрхээсээ татгалзаж болно.

(2) Олон улсын товчоо нь энэхүү мэдэгдлийг бүртгэж энэ тухай нийтлэнэ.

 

14 дүгээр зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль ч Улс хамгаалалт олгох нөхцөл болгож загварыг хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүн дээр загварын хадгалалт хийгдсэн тухай тэмдэг буюу тэмдэглэл тавихыг шаардаж болохгүй.

(2) Хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний хуувиар бүтээгдэхүүн дээр ямар нэг өөр зорилгоор тэмдэг тавьж байхаар заасан тохиодолд тэр Улс нь загварын эзэмшигчийн зөвшөөрөлтэйгээрнийтэд гаргасан бүх бүтээгдэхүүн буюу тэдгээрийн шошго дээр олон улсын загварын тэмдэглэл тавьсныг уг шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.

(3) Олон улсын загварын тэмдэглэл нь D /дугуй доторх том D үсэг/ гэсэн тэмдгээс бүрдэхийн зэрэгцээ:

1. олон улсын хадгалалтын он ба хадгалуулагчийн нэр буюу товчилсон нэрийг эсвэл

2. олон улсын хадгалалтын дугаарыг тэмдэглэн дагалдуулсан байна.

(4) Бүтээгдэхүүн буюу шошго дээр олон улсын загварын тэмдэглэл тавьсан байх нь л аливаа байдлаар зохиогчийн эрхийн буюу аливаа бусад хамгаалалтаас тагалзсан гэдэгт, харин тэмдэглэл тавиагүй тохиодолд ийнхүү хамгаалалтыг хүсэлт болгож болно гэдэгт үзэхгүй.

 

15 дугаар зүйл

 

(1) Заавраар тогтоосон хураамж нь:

1. Олон улсын товчоонд төлөх хураамж;

2. Мэдүүлэг гаргагчийн заасан хэлэлцэн тохирогч Улсад төлөх хураамж:

(a) хэлэлцэн тохирогч Улс бүрт төлөх хураамж;

(б) шинэлэгийн талаар шүүлт хийсний хураамж авдаг хэлэлцэн тохирогч Улс бүрт төлөх хураамжаас тус тус бүрдэнэ.

(2) Нэг ижил загварын хувьд хэлэлцэн тохирогч Улсад (1) дэх хэсгийн 2 дахь заалтын (a)-д заасны дагуу төлсөн аливаа хураамжийн дүнг хэрэв (1) дэх хэсгийн 2 дахь заалтын (б)-д дурдсан хураамжийг мөн Улсад төлөх бол уг хураамжийн дүнгээс хасна.

 

16 дугаар зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч Улсуудад төлөх 15 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 2 дахь заалтад дурдсан хураамжийг Олон улсын товчоо хуримтлуулж жил бүр мэдүүлэг гаргагчийн заасан хэлэлцэн тохирогч Улсуудад хувиарлан төлнө.

(2) (a) хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс олон улсын хадгалалтын хувьд гарлын Улс болох хэлэлцэн тохирогч бусад Улсыг 15 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 2 дахь заалтын (а)-д дурдсан нэмэгдэл хураамж авах эрхээсээ татгалзахад мөн ийнхүү татгалзаж буй тухайгаа Олон улсын товчоонд мэдэгдэж болно.

(б) Энэхүү Улс нь олон улсын хадгалалтын хувьд өөрөө гарлын Улс болох тохиолдолд мөн ийнхүү татгалзаж болно.

 

17 дугаар зүйл

 

Заавар нь энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох зүйл, заатуудыг тогтооно. Тухайлбал:

1. хадгалалтын мэдүүлгийг үйлдэх хэл, хувь, мэдүүлэгт тусгах өгөгдөхүүн;

2. Олон улсын товчоо, улсуудад төлөх хураамжийн төлбөрийн дүн, огноо, хэлбэр, мөн шинэлэгийн талаар шүүлт хийдэг хэлэлцэн тохирогч Улсад ноогдох хураамжийн хязгаар;

3. Хадгалуулсан загвар бүрийн гэрэл зураг буюу бусад график дүрсийн тоо, хэмжээ ба бусад шалгуур;

4. Загварын онцлог шинжийн тодорхойлолтын хэмжээ;

5. Загварыг хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүний үлгэр буюу загварыг мэдүүлэгт хавсаргаж болох нөхцөл, хязгаарлалт;

6. Нэгдмэл хадгалалтад хамруулж болох загварын тоо болон нэгдмэл хадгалалтад холбогдох бусад нөхцөл;

7. 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн (a)-д дурдсан тогтмол хэвлэлийг нийтлэх, тараахтай холбогдох бүх асуудал, түүнчлэн уг хэвлэлийг үндэсний Байгууллагуудад үнэ төлбөргүй тараах болон үнэ хямдруулан худалдаж болох хувийн тоо хэмжээ;

8. хэлэлцэн тохирогч Улсууд 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу татгалзсан тухайгаа мэдэгдэх журам, энэ тухай мэдэгдлийг олон улсын товчоо хүлээн авах ба нийтлэх журам;

9. Олон улсын товчоо 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу загварын эзэмшигч өөрчлөгдсөнийг, 13 дугаар зүйлд заасны дагуу эрхээсээ татгалзсаныг бүртгэх ба нийтлэх журам;

10. Хугацаа сунгах боломжгүй болсон хадгалалтад хамаарах баримт бичиг болон бүтээгдэхүүнийг буцааж тараах зэрэг болно.

18 дугаар зүйл

 

Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь хэлэлцэн тохирогч Улсын үндэсний хуувиар олгож болох аливаа давуу хамгаалалт хүсэхийг үгүйсгэхгүй бөгөөд зохиогчийн эрхийн талаарх олон улсын гэрээ, конвенцийн дагуу урлагийн ба хавсарга урлагийн бүтээлд бүртээсэн хамгаалалтыг аливаа байдлаар хөндөхгүй.

 

19 дүгээр зүйл

 

Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу Олон улсын товчоо үйлчилгээ үзүүлсний хураамжийг:

(a) Олон улсын загварын бүх зардал болон Олон улсын загварын хорооны хурал буюу энэхүү Хэлэлцээрийг хянан засамжлах Бага хурлыг бэлтгэж явуулахад шаардагдах бүх зардлыг нөхөж болох;

(б) 20 дугаар зүйлд дурдсан нөөцийн санг хадгаламжилж болох хэмжээгээр тогтооно.

 

20 дугаар зүйл

 

(1) Нөөцийн санд 250.000 щв.франк байна. Нөөцийн сангийн хэмжээг 21 дүгээр зүйлд зааснаар Олон улсын загварын хороо өөрчилж болно.

(2) Нөөцийн санг Олон улсын загварын албаны орлогын илүүгээс нөхөн бүрдүүлнэ.

(3) (a) Харин энэхүү Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох үед нөөцийн санг хэлэлцэн тохирогч Улс бүр Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн 13 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт тодорхойлсон тухайн улс хамаарагдах ангилалд тохирох нэгжийн тоонд харьцуулан тогтоосон хэмжээгээр төлөх нэг удаагийн төлбөрөөс бүрдүүлнэ.

(б) Энэхүү Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсны дараа түүнд оролцогч тал болсон Улс нь мөн нэг удаагийн төлбөр төлнө. Энэ төлбөрийн хэмжээг өмнөх хэсэгт тодорхойлсон зарчмын дагуу тогтоох бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрт хэдийд оролцогч тал болсныг үл харгалзан бүх Улсууд нэг нэгжид тохирох ижил хэмжээний төлбөр төлнө.

(4) Нөөцийн сангийн хэмжээ нь тогтоосон хэмжээнээсээ илүү гарвал илүүдлийг хэлэлцэн тохирогч Улсуудад тэдгээрийн төлсөн нэг удаагийн төлбөрийн харьцаагаар уг төлбөрийн хэмжээнд хүртэл тухай бүр хуваарьлан тараана.

(5) Олон улсын загварын хороо нь нэг удаагийн төлбөрүүдийг бүрэн нөхөн олгож дууссан тохиодолд цаашид энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч тал болох Улсуудаас нэг удаагийн төлбөр төлөхийг шаардахгүй байхаар шийдвэрлэж болно.

 

21 дүгээр зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч Улсуудын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Олон улсын загварын хороо байгуулна.

(2) Хороо нь дараах эрх, үүрэгтэй:

1. өөрийн дотоод журмыг боловсруулах;

2. Зааварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

3. 20 дугаар зүйлд дурдсан нөөцийн сангийн хэмжээг шинэчлэх;

4. Олон улсын загварын ангилал бий болгох;

5. энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, хянан өөрчилж болох асуудлыг судлах;

6. загварын олон улсын хамгаалалтын талаарх бусад асуудлыг судлах;

7. Олон улсын товчооны жилийн тайланг хэлэлцэн баталж, энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу Олон улсын товчооны гүйцэтгэх үүргийн талаар ерөнхий заавар, зөвлөмж өгөх;

8. Олон улсын товчооны дараах 3 жилийн хугацааны зардлын талаар урьдчилсан тайлан бэлтгэх.

(3) Хорооны шийдвэрийг 2 дахь хэсгийн 1, 2, 3, 4 дүгээр заалтад заасан тохиолдолд Хороонд оролцож буй буюу төлөөлүүлж буй гишүүдийн тавны дөрвийн олонхийн саналаар, бусад тохиолдолд энгийн олонхийн саналаар тус тус батална. Түдгэлзсэнийг санал өгсөнд тооцохгүй.

(4) Хороо нь Олон улсын товчооны Захиралын зарласнаар:

1. гурван жилд нэгээс доошгүй удаа;

2. хэлэлцэн тохирогч Улсуудын гуравны нэгийн шаардлагаар буюу Олон улсын товчооны Захирал буюу Швейцарийн Холбооны улсын Засгийн газрын санаачилгаар аль ч үед хуралдана.

(5) Хорооны гишүүдийн замын зардал, байр хоногийн зардлыг тэдгээрийн Засгийн газар хариуцна.

 

22 дугаар зүйл

 

(1) Зааварт нэмэлт өөрчлөлтийг 21 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалтын дагуу Хорооны зүгээс эсвэл энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт тогтоосон бичгээр үйлдэх журмын дагуу оруулж болно.

(2) Бчигээр үйлдэх журмаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг Олон улсын товчооны Захирал хэлэлцэн тохирогч Улс бүрийн Засгийн газарт захидал илгээж санал болгоно. Ийнхүү мэдэгдсэнээс хойш 1 жилийн хугацаанд хэлэлцэн тохирогч аль нэг Улс татгалзахгүй бол нэмэлт өөрчлөлтийг баталсанд тооцно.

 

23 дугаар зүйл

 

(1) Энэхүү Хэлэлцээр нь 1961 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл гарын үсэг зурахад нээлттэй байна.

(2) Yүнийг соёрхон баталж батламж жуух бичгийг Нидерландын Засгийн газарт хадгалуулна.

 

24 дүгээр зүйл

 

(1) Энэхүү хэлэлцээрт гарын үсэг зураагүй Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Олон улсын холбооны гишүүн Улсууд түүнд нэгдэн орж болно.

(2) Ийнхүү нэгдэн орж буйг дипломат шугамаар Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газарт, түүгээр уламжлан хэлэлцэн тохирогч бусад Улсын Засгийн газарт мэдэгдэнэ.

 

25 дугаар зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч Улс бүр бүтээгдэхүүний загварыг хамгаалах нөхцөл бүрдүүлэх, өөрийн үндсэн хуулийн дагуу энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах арга хэмжээ авах үүрэг хүлээнэ.

(2) Хэлэлцэн тохирогч Улс нь батламж жуух бичиг буюу нэгдэх орох тухай баримт бичгээ хадгалуулах үед үндэсний хуулийнхаа дагуу энэхүү Хэлэлцээрийн заалтыг хэрэгжүүлэх чадвартай байх ёстой.

 

26 дугаар зүйл

 

(1) Энэхүү Хэлэлцээр нь түүнийг байгуулсан өдөрт 1925 буюу 1934 оны Хэлэлцээрүүдэд оролцогч тал бус дөрвөөс цөөнгүй Улсын, нийт арван батламж жуух бичиг буюу нэгдэн орох тухай баримт бичгийг хадгалуулахаар өгсөн тухай мэдэгдлийг Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар хэлэлцэн тохирогч Улсуудад илгээсэн өдрөөс хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

(2) Цаашид батламж жуух бичиг ба нэгдэн орох тухай баримт бичгийг хадгалуулсан тухайг хэлэлцэн тохирогч Улсуудад Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар мэдэгдэж байна. Ийнхүү соёрхон баталсан болон нэгдэн орсон нь, нэгдэн орсон тохиолдолд нэгдэн орох тухай баримт бичигт хожмын өдөр заагаагүй бол тухайн мэдэгдлийг илгээсэн өдрөөс хойш нэг сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

 

27 дугаар зүйл

 

Хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс гадаад харилцааных нь тухайд хариуцлага хүлээж буй бүх буюу зарим нутаг дэвсгэрийн хувьд энэхүү Хэлэлцээр мөн үйлчлэх тухайг Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газарт хэдийд ч мэдэгдэж болно. Улмаар Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар ийнхүү мэдэгдсэн тухай хэлэлцэн тохирогч Улсуудад мэдээлэх бөгөөд энэхүү Хэлэлцээр нь тухайн мэдэгдэлд хожмын өдөр заагаагүй бол Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар хэлэлцэн тохирогч Улсуудад мэдээлэл илгээсэн өдрөөс хойш нэг сарын дараа тухайн нутаг дэвсгэрийн хувьд үйлчлэх болно.

 

28 дугаар зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс Швейцарийн холбооны улсын Засгийн газарт мэдэгдэл илгээж өөрийн нэрийн болон 27 дугаар зүйлийн дагуу мэдэгдэлд заасан бзх буюу зарим нутаг дэвсгэрийн нэрийн өмнөөс энэхүү Хэлэлцээрийг цуцалж болно. Энэхүү мэдэгдэл нь Швейцарийн ХОлбооны Улсын Засгийн газар түүнийг хүлээн авснаас хойш нэг жилийн дараа үйлчлэх болно.

(2) Ийнхүү цуцлах нь хэлэлцэн тохирогч аливаа Улсыг энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу цуцалсан өдрөөс өмнө Олон улсын товчоонд хадгалуулсан загварын хувьд хүлээсэн үүргээс нь чөлөөлөхгүй.

 

29 дүгээр зүйл

 

(1) Загварын олон улсын хадгалалтаас үүсэх хамгаалалтыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор энэхүү Хэлэлцээрийг үе үе хянан өөрчлөхөөр авч үзнэ.

(2) Хянан өөрчлөх бага хурлыг Олон улсын загварын хорооны буюу хэлэлцэн тохирогч Улсуудын тэн хагасаас багагүй хэсгийн хүсэлтээр хуралдуулна.

 

30 дугаар зүйл

 

(1) Хэлэлцэн тохирогч хоёр буюу түүнээс дээш Улсууд мэдэгдэлдээ заасан нөхцөлийн дагуу:

1.тэдгээрийн үндэсний байгууллагыг нэг Байгууллага төлөөлөх;

2.тэдгээр нь энэхүү Хэлэлцээрийн 2-17 дугаар зүйлийн хувьд нэг Улс гэж тооцогдох тухайгаа Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газарт хэдийд ч мэдэгдэж болно.

(2) Энэхүү мэдэгдэл нь Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар хэлэлцэн тохирогч бусад Улсуудад энэ тухай мэдээлэл илгээсэн өдрөөс хойш зургаан сар болохоос өмнө үйлчлэхгүй.

 

31 дүгээр зүйл

 

(1) Зөвхөн энэхүү Хэлэлцээрийг л энэхүү Хэлэлцээрт болон 1925 оны буюу 1934 оны хэлэлцээрт нэгэн зэрэг оролцогч талууд болох Улсууудын хоорондын харилцааны хувьд ганцаар нь хэрэглэнэ. Харин эдгээр Улсуудын хоорондын харилцааны хувьд энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэглэж эхэлсэн өдрөөс өмнө Олон улсын товчоонд хадгалуулсан загварын талаарх хоорондын харилцаанд тухайн байдлыг харгалзан 1925 оны буюу 1934 оны хэлэлцээрийг хэрэглэнэ.

(2) (a) Энэхүү Хэлэлцээрт болон 1925 оны хэлэлцээрт нэгэн зэрэг оролцогч тал болох хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс нь зөвхөн 1925 оны хэлэлцээрт оролцогч тал болох Улстай харилцахдаа хэрэв тухайн Улс нь 1925 оны хэлэлцээрийг цуцлаагүй бол 1925 оны хэлэлцээрийн заалтыг хэрэглэнэ.

(б) Энэхүү Хэлэлцээрт болон 1934 оны хэлэлцээрт оролцогч тал болох хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс нь зөвхөн 1934 оны хэлэлцээрт оролцогч тал болох Улстай харилцахдаа хэрэв тухайн Улс нь 1934 оны хэлэлцээрийг цуцлаагүй бол 1934 оны хэлэлцээрийн заалтыг хэрэглэнэ.

(3) Зөвхөн энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч Улс нь энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч бус 1925 оны буюу 1934 оны хэлэлцээрт оролцогч Улсын хувьд ямар ч үүрэг хүлээхгүй.

 

32 дугаар зүйл

 

(1) Энэхүү Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдөр 1925 оны буюу 1934 оны хэлэлцээрт оролцогч Улс энэхүү Хэлэлцээрт гарын үсэг зурж соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсныг хэрэв тухайн Улс гарын үсэг зурахдаа буюу нэгдэх орох тухай баримт бичгээ хадгалуулахдаа татгалзсан мэдэгдэл хийгээгүй бол энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан Протоколд гарын үсэг зурж соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсонд тооцно.

(2) Нэг дэх хэсэгт дурдсан мдээгдэл хийсэн хэлэлцэн тохирогч аливаа Улс буюу 1925 оны буюу 1934 оны Хэлэлцээрт оролцогч бус хэлэлцэн тохирогч бусад Улс энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан Протоколд гарын үсэг зурах буюу нэгдэн орж болно. Гарын үсэг зурахдаа буюу нэгдэн орох тухай баримт бичгээ хадаглуулахдаа тухайн улс нь Протоколын 2 дахь хэсгийн (a) буюу (б)-д заасны хувьд үүрэг хүлээхгүй тухайгаа зарлаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд Протоколд оролцогч бусад Улс тухайн Улстай харилцахдаа тэрхүү зарлалд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээхгүй.

 

33 дугаар зүйл

 

Энэхүү баримт бичгийг нэг хувь дээр нь гарын үсэг зурж Нидерландын Засгийн газарт хадгалуулахаар хүлээлгэн өгнө. Гэрчилсан хувийг гарын үсэг зурсан буюу нэгдэн орсон улс бүрийн Засгийн газарт илгээнэ.

 

Протокол*

 

Энэхүү Протоколд оролцогч тал Улсууд дараах зүйлийг тохиролцов.

 

(1) Олон улсын хадгалалтад хамаарах загварын хувьд энэхүү Протоколд оролцогч Улсуудын нэг нь гарлын Улс гэж тооцогдоход энэхүү Протоколын заалтуудыг тэр загварын хувьд хэрэглэх болно.

(2) Нэг дэх хэсэгт дурдсан загварын хувьд:

(a) Нэг дэх хэсэгт дурдсан загварын хувьд энэхүү Протоколд оролцогч Улсын олгодог хамгаалалтын хугацаа нь тухайн байдлыг харгалзан 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн (a) буюу (б)-д заасан огнооноос эхлэн 15 жилээс багагүй байна.

(б) Энэхүү Протоколд оролцогч Улс нь аливаа тохиолдолд түүний нутаг дэвсгэр дээр олон улсын хадгалалтаас үүсэх эрхийг эдлэхийн тулд буюу аливаа бусад зорилгоор загварыг хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүн буюу тэдгээрийн шошго дээр тэмдэглэл тавихыг шаардахгүй.

Оюуны өмчийн эрхийн худалдааны асуудлаархи хэлэлцээр

Оюуны өмчийн эрхийн худалдааны асуудлаархи хэлэлцээр

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХУДАЛДААНЫ АСУУДЛААРХИ ХЭЛЭЛЦЭЭР

Хэсэг I. Нийтлэг үндэслэл ба үндсэн зарчмууд
Хэсэг II. Оюуны өмчийн эрхийн байдал, хэмжээ, хэрэгжилтийн талаархи хэм хэмжээ

1. Зохиогчийн эрх ба хамаарах эрх
2. Барааны тэмдэг
3. Газар зүйн заалт
4. Бүтээгдэхүүний загвар
5. Патент
6. Интеграл бүдүүвч загвар
7. Хаалттай мэдээллийн хамгаалалт
8. Лицензийн гэрээгээр өрсөлдөөний эсрэг практикт хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нь

Хэсэг III. Оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилт

1. Нийтлэг үүрэг

2. Иргэний эрх зүйн болон захиргааны шийтгэх ажиллагаа ба шүүхийн хамгаалалтын хэрэгсэл

3. Түр арга хэмжээ

4. Хилийн арга хэмжээнд хамаарах тусгай шаардлага

5. Эрүүгийн шийтгэх ажиллагаа

Хэсэг IV. Оюуны өмчийн эрхийг олж авах ба түүнийг хүчинтэй хадгалах болон талуудын

хоорондын асуудлыг шийдвэрлэх дагалдах журам

Хэсэг V. Маргаанаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг зохицуулах

Хэсэг VI. Шилжилтийн зохицуулалт

Хэсэг VII. Тогтоосон арга хэмжээ: Төгсгөлийн заалт.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХУДАЛДААНЫ АСУУДЛААРХИ ХЭЛЭЛЦЭЭР

Гишүүд нь:

Олон улсын худалдааны хөгжилд гажуудал, саад учруулах явдлыг багасгах, ингэхдээ оюуны өмчийн эрхийн үр нөлөөтэй зүй зохистой хамгаалалт зайлшгүйг анхаарч, оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийн арга хэмжээ, үйл явц нь өөрөө хуулийн дагуух худалдаанд саад болохгүй байх нөхцлийг хангахыг эрмэлзэж:

Энэхүү зорилгоор дор дурдсан зүйлд холбогдуулан шинэ дүрэм, дэг журам шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч; Yүнд:

(a). 1994 оны Худалдаа, үнийн тухай ерөнхий хэлэлцээрийн үндсэн зарчим болон оюуны өмчийн талаар холбогдох олон улсын хэлэлцээр, конвенцийг хэрэглэх

(b). Худалдаатай холбоотой оюуны өмчийн эрхийн хэмжээ, хэрэгжилтэнд хамаарах зарчим, зүй зохистой хэм хэмжээг боловсруулах

(c). Yндэсний эрх зүйн тогтолцооны ялгаатай байдлыг анхааралдаа авч худалдаатай холбоотой оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг зохистой үр нөлөөтэй хэрэгслээр хангах

(d). Засгийн газар хоорондын маргааныг олон талын түвшинд зохицуулах, түүнээс сэргийлэх хойшлуулашгүй эрчимтэй журмыг боловсруулах

(e). Хэлэлцээрийн үр дүнд аль болохуйц бүрэн оролцоход чиглэсэн шилжилтийн зохицуулалт зэрэг болно.

Зүй бус барааны олон улсын худалдаанд хамаарах дэг журам, дүрэм, зорилгуудын олон талт бүтэц шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч;

Оюуны өмчийн эрх нь иргэний эрх гэдгийг хүлээн зөвшөөрч;

Техникийн хөгжил дэвшлийн зорилгыг багтаасан оюуны өмчийн хамгаалалтын хүрээн дэх төрийн бодлогыг тусгах үндэсний тогтолцооны суурь зорилгыг хүлээн зөвшөөрч;

Нэн буурай хөгжилтэй орнууд бат бэх, амьдрах чадвартай технологийн суурь буй болгоход дэмжлэг үзүүлэхийн тулд тэдгээрийн өөрийн орондоо хууль, дүрмийг хамгийн уян хатан байдлаар хэрэглэх онцлог шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч;

Олон талт журмаар оюуны өмчийн худалдааны асуудлаархи маргааныг шийдвэрлэх аль болохуйц хатуу үүргийг бий болгох замаар бэрхшээлтэй байдлыг багасгахын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч;

Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ), Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (цаашид энэхүү хэлэлцээрт "ДОӨБ" гэх) хооронд бусад олон улсын байгууллагын нэгэн адил харилцан дэмжих харилцааг тогтоох зорилгоор;

Энэхүү баримт бичгээр доорхи зүйлсийн талаар хэлэлцэн тохиролцов.

I ХЭСЭГ

НИЙТЛЭГ YНДЭСЛЭЛ БА YНДСЭН ЗАРЧМУУД

1 дүгээр зүйл

Yүргийн мөн чанар, хэрэгжих хүрээ

1. Гишүүд нь энэхүү Хэлэлцээрийн заалтыг хэрэгжүүлнэ. Гишүүд нь өөрийн үндэсний хууль тогтоомжоор энэхүү хэлэлцээрээр шаардсанаас илүү өргөн хамгаалалт тогтоож болох боловч энэ төрлийн үүрэг хүлээхгүй бөгөөд ийм хамгаалалт нь энэхүү хэлэлцээрийн заалттай зөрчилдөхгүй байх ёстой. Гишүүд нь энэхүү хэлэлцээрийн заалтыг биелүүлэх зохистой аргыг эрх зүйн тогтолцоо болон амьдралын хүрээнд чөлөөтэй тодорхойлж болно.

2. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгод нийцүүлэн "Оюуны өмч" гэсэн нэр томъёо 2 дугаар хэсгийн 1-7 дугаар бүлгийн зүйл болох оюуны өмчийн бүх салбарт үйлчилнэ.

3. Гишүүд нь энэхүү хэлэлцээрээр тогтоосон журамд бусад Гишүүдийн иргэдийг хамааруулна. Оюуны өмчийн холбогдох эрхийн хувьд бусад Гишүүдийн иргэд гэдэгт Парисийн Конвенци (1967), Бернийн Конвенци (1971), Ромийн Конвенци болон Интеграл бүдүүвчтэй холбоотой оюуны өмчийн гэрээний эрхийн хамгаалалтын шалгуурыг хангахуйц хувь болон хуулийн этгээдийг ойлгох ба ДХБ-ын бүх Гишүүд дээрх конвенцуудын гишүүд байдаг. (2) Ромийн Конвенцийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт буюу 5 дугаар зүйлийн 3 дугаар хэсэгт заасан боломжийг ашиглах тухайгаа аливаа гишүүн дурдсан зүйлд зааснаар Оюуны өмчийн эрхийн худалдааны асуудлаархи зөвлөлд мэдэгдэнэ. (ОӨХАХ-ийн зөвлөл)

2 дугаар зүйл

Оюуны өмчийн талаархи Конвенцууд

1. Энэхүү хэлэлцээрийн II, III болон IV хэсгүүдийн хувьд, Гишүүд нь Парисийн Конвенцийн (1967) 1-12 болон 19 дүгээр зүйлийг дагаж мөрдөнө.

2. Энэхүү Хэлэлцээрийн I-IV хэсгийн аль ч заалт Парисийн Конвенци, Бернийн Конвенци, Ромийн конвенци болон Интеграл бүдүүвчийн талаархи оюуны өмчийн хэлэлцээрээр гишүүд бие биеийн өмнө хүлээсэн үүргээс өөр байж болохгүй.

3 дугаар зүйл

Yндэсний журам

1. Гишүүн бүр бусад Гишүүдийн иргэдэд Парисийн Конвенци, Бернийн Конвенци, Ромийн Конвенци болон Интеграл бүдүүвчийн талаархи оюуны өмчийн гэрээнд заасан онцгойлох зүйлээс бусад өөрийн иргэдэд олгодгоос дутуугүй тааламжтай журам эдлүүлнэ. Бернийн конвенцийн 6 дугаар зүйл, Римийн конвенцийн 16 дугаар зүйлийн 1 хэсэгт заасан боломжийг ашиглах аливаа Гишүүн дурдсан заалтад заасны дагуу ОӨХАХ-ийн Зөвлөлд мэдэгдэнэ.

2. Гишүүд хуулийн хүрээнд хуулийн этгээдийн хаягийг сонгох буюу гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилох зэрэг шүүхийн болон захиргааны ажиллагааны хувьд 1 дэх хэсэгт заасан онцгой нөхцөл байдлыг хэрэглэж болох бөгөөд хэрэгжүүлэх тохиолдолд ийм төрлийн ажиллагаа нь худалдааг далд хязгаарлаж болохоор хэрэглэгдэж болохгүй.

4 дүгээр зүйл

Нэн тааламжтай нөхцлийн журам

Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын хувьд бусад орны иргэдэд гишүүнээс олгосон хөнгөлөлт давуу эрх буюу халдашгүй эрх зэрэг нь бусад бүх гишүүдийн иргэдэд нэн даруй ямарч болзолгүйгээр олгогдоно.

Энэ үүргээс гишүүний олгосон дор дурдсан аливаа давуу байдал, хөнгөлөлт давуу эрх, халдашгүй байдал зэрэг чөлөөлөгдөнө. Yүнд:

(а) Зөвхөн оюуны өмчийн хамгаалалтаар хязгаарлагдаагүй болон нийтлэг шинжтэй хуулийн биелэлтийг хангах, шүүхийн туслалцаа үзүүлэх талаархи олон улсын хэлэлцээрээс үүдэн гарсан;

(b) Бернийн Конвенци буюу Ромийн Конвенцийн заалтын дагуу олгосноор, ингэхдээ олгосон журам нь үндэсний журмын бус өөр оронд олгосон журмын үүргийг гүйцэтгэнэ;

(с) Энэхүү хэлэлцээрт тусгагдаагүй тоглогчид, дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгчид болон нэвтрүүлэгч байгууллагын эрхэд хамаарсан;

(d) ДХБ-ийн хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хүчин төгөлдөр болсон оюуны өмчийн хамгаалалттай холбоотой олон улсын хэлэлцээрээс үүдэн гарсан бөгөөд ийм хэлэлцээрийн талаар ОӨХАХ-ийн зөвлөлд мэдэгдэх ба эдгээр нь бусад гишүүдийн иргэдийг үндэслэлгүйгээр дур зоргоор ялгаварлаж болохгүй.

5 дугаар зүйл

Хамгаалалтыг олж авах, түүнийг хүчинтэй хадгалах талаархи олон талт хэлэлцээр

3 ба 4 дүгээр зүйлийн дагуух үүрэг нь оюуны өмчийн эрхийг олж авах хүчинтэй хадгалахтай холбоотой ДОӨБ-ын ивээл дор байгуулсан олон талт хэлэлцээрүүдэд заагдсан журамд хэрэглэгдэхгүй.

6 дугаар зүйл

Эрх дуусгавар болох

Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу маргаан зохицуулах зорилгоор энэхүү хэлэлцээрийн 3 ба 4 дүгээр зүйлүүдийн заалтыг мөрдөх нөхцөлд энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалт оюуны өмчийн эрхийг дуусгавар болгох асуудлыг хэлэлцэхэд хэрэглэгдэхгүй.

7 дугаар зүйл

Зорилго

Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, хэрэгжилт нь технологийг шинэчлэх, түүнийг шилжүүлэх, дэлгэрүүлэхэд нэмэр хандив болох ба технологийн мэдлэгийг ашиглагч, үйлдвэрлэгчийн харилцан ашигтай байдал буй болгох, нийгэм эдийн засгийн аж байдалд тааламжтай байдлаар нөлөөлөх ба эрх, үүргийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах ёстой.

8 дугаар зүйл

Зарчим

1. Гишүүн нь өөрсдийн хууль журмыг боловсруулах буюу боловсронгуй болгохдоо олон нийтийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах болон нийгэм, эдийн засаг, техникийн хөгжлийн амин чухал салбаруудад олон нийтийн сонирхлыг дэмжихэд шаардлагатай арга хэмжээг авч болно. Гэхдээ эдгээр арга хэмжээ нь энэхүү хэлэлцээрийн заалтад нийцсэн байх ёстой.

2. Зохистой арга хэмжээ нь, энэхүү Хэлэлцээрийн заалтад нийцсэн нөхцөлд эрх эзэмшигчийн зүгээс оюуны өмчийн эрхээ хэтрүүлэхээс сэргийлэх буюу олон улсын технологийн дамжуулалтад нөлөөлөх буюу худалдааг үндэслэлгүйгээр хязгаарлах практикт хандахад зайлшгүй шаардлагатай байж болно.

II ХЭСЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН БАЙДАЛ, ХЭМЖЭЭ,

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХИ СТАНДАРТ

1 ДYГЭЭР БYЛЭГ. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БА ХАМААРАХ ЭРХ

9 дүгээр зүйл

Бернийн конвенцид хандах хандлага

1. Гишүүд нь Бернийн Конвенцийн (1971) 1-21 дүгээр зүйл ба түүний хавсралтыг дагаж мөрдөнө. Гэхдээ Гишүүд нь энэ Конвенцийн 6 bis зүйлээр олгогдсон эрх буюу түүнээс үүссэн эрхийн хувьд энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу эрх, үүрэг хүлээхгүй.

2. Зохиогчийн эрхийн хамгаалалт нь биелэлээ олсон онцлог зүйлд үйлчлэх бөгөөд санаа, арга, ажиллагаа, ажлын арга барил буюу математикийн ойлголтод үл хамаарна.

10 дугаар зүйл

Цахим тооцоолуурын хөтөлбөр ба мэдээллийн бүрдэл

Цахим тооцоолуурын хөтөлбөр нь эх үүсвэр болон обьектын кодоос үл хамаарч "ернийн Конвенцийн дагуу утга зохиолын бүтээлийн адил хамгаалагдана.

2. Машинаар унших боломжтой буюу өөр хэлбэрт буй бусад мэдээлэл буюу мэдээллийн бүрдэл нь сонголт буюу өөрийн агуулгын ангилалтаас шалтгаалан бүтээлч ажиллагааны үр дүн болж байвал энэ утгаараа мөн хамгаалагдана. Ийм хамгаалалт нь тухайн мэдээллийн сан буюу мэдээлэлд өөрт нь хамаарахгүй бөгөөд энэхүү мэдээллийн сан мэдээлэлд оршин буй зохиогчийн эрхийг хөндөхгүй.

11 дүгээр зүйл

Төлбөртэй хэрэглүүлэх эрх

Цахим тооцоолуурын хөтөлбөр болон кино урлагийн бүтээлийн хувьд, Гишүүн нь зохиогчид, тэдгээрийн эрх залгамжлагчдад наад зах нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан өөрсдийн бүтээлийн эх буюу хуулбарыг нийтэд худалдааны зорилгоор төлбөртэй хэрэглүүлэхийг зөвшөөрөх буюу хориглох эрхийг олгох ёстой.

Хэрэв төлбөртэй хэрэглээ нь дээр дурдсан Гишүүнээс зохиогч болон тэдгээрийн эрх залгамжлагчдад олгосон хуулбарлах онцгой эрхийг хэрэг дээр зөрчих бүтээлийг өргөнөөр хуулбарлахад хүргээгүй бол кино урлагийн бүтээлийн хувьд гишүүн энэхүү үүргээс чөлөөлөгдөнө. Хэрэв хөтөлбөр өөрөө төлбөртэй хэрэглээний обьектын голлох хэсэг болоогүй нөхцөлд цахим тооцоолуурын хөтөлбөрийн хувьд, энэхүү үүрэг төлбөртэй хэрэглээнд хэрэглэгдэхгүй.

12 дугаар зүйл

Хамгаалалтын үргэлжлэх хугацаа

Дүрслэх урлагийн ямар нэг бүтээл буюу фото зургийн бүтээлээс бусад бүтээлийн хамгаалагдах хугацааг хүний амьдралын бус өөр үндэслэлээр тооцохдоо ийм хугацаа зохиогчийн зөвшөөрлөөр хэвлэн нийтэлсэн хуанлийн жилийн төгсгөлөөс эхлэн 50-иас доошгүй жил буюу бүтээлийг туурвиснаас эхлэн 50 жилийн дотор хэвлэн нийтлээгүй тохиолдолд, бүтээсэн хуанлийн жилийн төгсгөлөөс эхлэн 50 жил байна.

13 дугаар зүйл

Хязгаарлах болон онцгойлох зүйл

Гишүүд бүтээлийн хэвийн ашиглалттай зөрчилдөхгүй, эрх эзэмшигчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр хохироож болохгүй зэрэг онцгой тохиолдолд давуу эрхийг нь хязгаарлах эсвэл онцгойлон авч болно.

14 дүгээр зүйл

Нэвтрүүлэгч байгууллага, дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч, тоглогчдыг хамгаалах

1.Өөрсдийн Тоглолтыг дуу авианы бичлэгт буулгахын хувьд тоглогчид өөрсдийн зөвшөөрөлгүй явагдсан дараахь үйлдлийг гаргуулахгүй байх боломж эдлэнэ. Yүнд: дуу тэдгээрийн бичлэгт буулгаагүй бичлэг болон ийм бичлэгийг хуулбарлах

Тоглогчид түүнчилэн тэдгээрийн зөвшөөрөлгүй явагдсан дараахь үйлдлийг гаргуулахгүй байх боломжтой. Yүнд: өөрсдийн тоглолтыг эфирээр нэвтрүүлэх, шууд нийтэд мэдээлэн нэвтрүүлэх

2. Дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч нь өөрсдийн дуу авианы бичлэгийг шууд буюу шууд бусаар хуулбарлахыг хориглох буюу зөвшөөрөх эрхтэй байна.

3. Нэвтрүүлэгч байгууллага нь түүний зөвшөөрөлгүй явагдсан дараахь үйлдлийг хориглох эрхтэй. Yүнд: бичлэгийг хуулбарлах болон эфирээр нэвтрүүлэх, түүнчилэн эдгээр бичлэгийг нийтэд телевизээр нэвтрүүлэх. Хэрэв гишүүд нь ийм эрхийг нэвтрүүлэгч байгууллагад олгохгүй бол шилжүүлэх обьектын хувьд зохиогчийн эрхийн эзэмшигчид Бернийн Конвенцийн заалтын дагуу дээр дурдсан үйлдэл гаргахгүй байх боломж олгоно.

4. Цахим тооцоолуурын хөтөлбөрийн талаархи 11 дүгээр зүйлийн заалт нь Гишүүний хууль тогтоомжид тодорхойлсноор дуу авианы бичлэг үйлдвэрлэгч болон дуу авианы бичлэгийн эрх эзэмшигч аливаа этгээдийн хувьд тохирох өөрчлөлтийг харгалзан хэрэглэгдэнэ. Хэрэв 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны байдлаар Гишүүн дуу авианы бичлэгийг төлбөртэй хэрэглэхтэй холбоотой эрх эзэмшигчид зохих төлбөр олгох хүчин төгөлдөр тогтолцоотой байсан ба тэрээр ийм тогтолцоогоо дуу бичлэгийн төлбөртэй хэрэглээ нь эрх эзэмшигчийн хуулбарлах онцгой эрхэд эд хөрөнгийн хохирол учруулахгүй нөхцөлд хэвээр хадгалж байж болно.

5. Энэхүү Хэлэлцээрээр дуу авианы бичлэгийн үйлдвэрлэгч, тоглогчдод олгож буй хамгаалалтын хугацаа нь наад зах нь бичлэг хийгдсэн буюу тоглолт болсон хуанлийн жилийн эцсээс эхлэн 50 жилийн хугацааны туршид үргэлжилнэ.

3 дугаар хэсэгт заасны дагуу олгосон хамгаалалтын хугацаа наад зах нь нэвтрүүлэг явуулсан хуанлийн жилийн эцсээс эхлэн 20 жил үргэлжилнэ.

6. 1, 2 ба 3 дахь хэсэгт заасны дагуу аливаа гишүүн Ромийн Конвенцид зөвшөөрсөн хэмжээнд нөхцөл, хязгаарлалт, онцгойлох зүйл, тайлбар зэргийг тогтоож болно. Гэвч Бернийн конвенцийн 18 дугаар зүйл нь холбогдох өөрчлөлтүүдийг харгалзан тоглогчид болон дуу бичлэгийг үйлдвэрлэгчдийн эрхэд хэрэгжинэ.

2 ДУГААР БYЛЭГ. БАРААНЫ ТЭМДЭГ

15 дугаар зүйл

Хамгаалалт эдлэх зүйл

1. Нэг үйлдвэрийн газрын бараа буюу үйлчилгээг нөгөө үйлдвэрийн бараа үйлчилгээнээс ялгаж болох аливаа тэмдэг, тэмдгийн аливаа хослол нь барааны тэмдгийн бүрдлийг хангана. Хувийн нэр, үсэг, тоо, дүрс хэлбэр, өнгөний хослол, түүнчлэн тийм тэмдгийн аливаа хослолыг барааны тэмдгээр бүртгэж болно. Хэрэв тэмдэг нь тухайн бараа үйлчилгээг бусдаас ялгах чадварыг хадгалж үлдээгүй бол гишүүд тэмдгийн бүртгэлийг хэрэглээний явцад буй болсон ялгах чадвараас хамааруулж болно. Бүртгэх нөхцөл болгож гишүүд тэмдгийн нүдэн ялгааны шаардлагыг тавьж болно.

2. 1 дэх хэсгийн заалт нь гишүүн Парисийн конвенцийн заалтаас өөр үндэслэлээр барааны тэмдэг бүртгэхээс татгалзахгүй гэсэн ойлголт төрүүлэхгүй.

3. Гишүүд бүртгэлийг хэрэглээнээс хамаарахаар хийж болно. Гэхдээ барааны тэмдгийн бодит хэрэглээ нь бүртгүүлэхээр мэдүүлэг өгөх нөхцөл болохгүй. Бодит хэрэглээ нь мэдүүлэг гаргасан огнооноос 3 жилийн хугацаа дуустал явагдаагүй гэсэн цорын ганц үндэслэлээр мэдүүлгийг хүлээн авахаас татгалзаж болохгүй.

4. Барааны тэмдэг хэрэглэж буй бараа үйлчилгээний шинж нь тэмдгийн бүртгэлд ямарч тохиолдолд саад болохгүй.

5. Гишүүд барааны тэмдэг бүрийг бүртгэхээс өмнө буюу бүртгэсний дараа энэ тухай даруй мэдээлж бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай хүсэлт гаргах бодитой боломж олгоно. Дээр нь гишүүд барааны тэмдгийн бүртгэлийн талаар эсэргүүцэл гаргах боломжийг хангана.

16 дугаар зүйл

Эрх олж авах

1. Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн эзэмшигч нь худалдааны явцад эзэмшигчээс зөвшөөрөл аваагүй, бусад бараа үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа ижил төсөөтэй буюу адил барааны тэмдэг бүртгэгдсэн, тийм хэрэглээ нь төөрөлдүүлэх магадлалтай бол түүнийг урьдчилан зогсоох онцгой эрх эдлэнэ. Ижил төрлийн бараа ба үйлчилгээнд ижил төсөөтэй тэмдэг хэрэглэсэн тохиолдолд төөрөлдөх магадлал гарцаагүй гарч болохыг харгалзана. Дээр дурдсан эрх нь өмнө олгогдсон эрхийг хохироож болохгүй бөгөөд эрхийн хэрэгжилтийг түүнээс хамааруулах гишүүний боломжид нөлөө үзүүлэхгүй.

2. Парисийн конвенцийн 6-bis зүйл mutatus mutandis байдлаар үйлчилгээнд хэрэглэгдэнэ. Барааны тэмдэг нийтэд танил эсэхийг тодорхойлохын тулд гишүүд нийгмийн тодорхой хүрээнд барааны тэмдгийн танил эсэхийг анхаарах бөгөөд уг танил байдал гишүүн оронд сурталчилгааны дүнд бий болсон байдлыг хамааруулна.

3. Парисийн конвенцийн 6 bis зүйл барааны тэмдэг нь бүртгэгдсэн бараа үйлчилгээнээс өөр бараа, үйлчилгээнд mutatus mutandis байдлаар хэрэглэгдэх ба ингэхдээ дээр дурдсан бараа, үйлчилгээний барааны тэмдгийн ашиглалт нь дурдсан бараа үйлчилгээ болон бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн эзэмшигчийн хоорондын холбоог тодорхойлох ба ийм ашиглалтын үед бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн эзэмшигчийн сонирхол зөрчигдөж болохыг анхаарна.

17 дугаар зүйл

Онцгойлох зүйл

Барааны тэмдгээр олгогдсон эрхэд дүрсэлсэн илэрхийллийг зохистой ашиглах зэрэг хязгаарлагдмал онцгойлох зүйлийг гишүүд тогтоож болох бөгөөд ийм онцгойлох зүйлс нь барааны тэмдгийн эзэмшигч болон гуравдагч этгээдийн хуулийн дагуух сонирхлыг харгалзсан байвал зохино.

18 дугаар зүйл

Хамгаалалтын үргэлжлэх хугацаа

Барааны тэмдгийн анхны бүртгэлийн болон барааны тэмдгийн бүртгэлийн үйлчлэх хугацааны сунгалт тус бүр долоон жилээс багагүй байна. Барааны тэмдгийн бүртгэлийг хугацааны хязгаарлалгүйгээр сунгаж болно.

19 дүгээр зүйл

Ашиглалтын шаардлага

1. Хэрэв ашиглалт нь бүртгэлийг хадгалахад шаардагдаж байвал бүртгэл нь зөвхөн тэмдгийг тасралтгүй 3-аас доошгүй жилийн турш ашиглагдаагүй хугацааны дүнд хүчингүй болж болно. Гэхдээ барааны тэмдгийн эзэмшигч ийм ашиглалтанд учирсан саад буйг үндэслэх шалтгааныг заах ёстой. Барааны тэмдгийн эзэмшигчийн хүсэл зорилгоос үл хамаарсан тэмдгийг ашиглахад саад бий болгосон нөхцөл байдал, жишээлбэл, импортын хязгаарлал буюу улсаас барааны тэмдгээр хамгаалагдсан бараа үйлчилгээнд тавих бусад шаардлага, тэмдгийг ашиглаагүйг хүндэтгэх шалтгаанд тооцно.

2. Эзэмшигчийн зүгээс тавьж буй хяналтын дор тэмдгийг өөр этгээд ашигласныг бүртгэлийг хүчинтэй байлгахын тулд барааны тэмдгийг ашигласанд тооцно.

20 дугаар зүйл

Бусад шаардлага

Арилжааны явцад барааны тэмдгийн ашиглалтыг нь өөр барааны тэмдэгтэй хамт ашиглах, нэг үйлдвэрийн газрын бараа үйлчилгээ нөгөө үйлдвэрийн газрын бараа үйлчилгээнээс ялгах барааны тэмдгийн чадварт хохирол учруулж болохуйц аргаар ашиглах буюу онцгой хэлбэрээр ашиглах зэрэг онцгой шаардлагаар үндэслэлгүйгээр хязгаарлах ёсгүй. Энэ нь хоорондоо холбоогүй бараа, үйлчилгээг хамт гаргадаг этгээдийн адилтгасан барааны тэмдгийн хэрэглээ, тэр этгээдийн тусгай бараа, үйлчилгээг ялгаж байгаа барааны тэмдгийг ашиглах шаардлагыг үгүйсгэхгүй.

21 дүгээр зүйл

Лицензи өгөх болон эрх шилжүүлэх

Гишүүд барааны тэмдгийн эрх шилжүүлэх, лицензи өгөх нөхцлийг тодорхойлж болох бөгөөд үүний хамт барааны тэмдгийн албадан лицензи олгохыг зөвшөөрөхгүй ба бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг эзэмшигч нь уг барааны тэмдэг бүхий бизнесийн үйл ажиллагаагаа шилжүүлсэн эсэхээс үл хамаарч барааны тэмдгийн эрхийг шилжүүлнэ.

3 ДУГААР БYЛЭГ. ГАЗАР ЗYЙН ЗААЛТ

22 дугаар зүйл

Газар зүйн заалтыг хамгаалах

1. Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу, газар зүйн заалт нь гишүүний нутаг дэвсгэр, бүс буюу тодорхой газраас үүсэлтэй барааг адилтгаж буй тэмдэглэл бөгөөд барааны тодорхой чанар нэр хүнд, бусад шинж нь түүний газар зүйн үүсэлтэй ихээхэн хэмжээгээр холбогдоно.

2. Газар зүйн заалтын хувьд, Гишүүн, сонирхогч талуудад доор дурдсан зүйлүүдээс сэргийлэх эрх зүйн арга хэмжээг авбал зохино.

(а) энэхүү бараа жинхэнэ үүслийн газраа бус өөр газар зүйн хэсгээс гаралтай гэдэг ойлголтыг төрүүлэх буюу заах, барааг таниулах буюу тэмдэглэх аливаа хэрэгслийг ашиглах, өөрөөр хэлбэл энэхүү барааны газар зүйн үүслийн талаар олон нийтийг төөрөгдөлд оруулах

(b) аливаа ашиглалт нь Парисийн Конвенцийн (1967) 10 bis зүйлийн заалтын хүрээнд шударга бус өрсөлдөөн гэж тооцогдох

3. Хэрэв түүнийг хууль тогтоомжоор зөвшөөрч байвал, эсвэл сонирхогч талын хүсэлтээр еx officio Гишүүн тухайн нутаг дэвсгэрээс үүсэлгүй барааны газар зүйн заалт агуулсан буюу бүрдэл болох барааны тэмдгийн бүртгэлийг хүчингүйд тооцох буюу барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзаж болно. Ингэхдээ ийм барааны тэмдгийн газар зүйн заалт нь энэхүү гишүүн оронд жинхэнэ үүслийн газрын талаар иргэдийг төөрөгдүүлж буй тохиолдолд хэрэглэнэ.

4. 1, 2, 3 дахь хэсэгт заасан хамгаалалт нь бараа үүссэн нутаг дэвсгэр, бүс, нутгийн хувьд үг, үсгийн талаар зөв боловч иргэдэд барааны үүслийн газар нь өөр нутаг дэвсгэр болох тухай буруу төсөөлөл төрүүлдэг, тийм газар зүйн заалтын эсрэг хэрэглэгдэнэ.

23 дугаар зүйл

Дарс, спиртийн ундааны газар зүйн заалтын нэмэгдэл хамгаалалт

1. Гишүүн бүр тухайн газар зүйн заалтанд заагдсан газарт үүсээгүй дарсанд дарсаа адилтгах буюу газар зүйн заалтанд заагдсан газарт үүсээгүй спиртэнд спиртээ адилтгаж байгаа газар зүйн заалтын ашиглалтыг урьдчилан зогсоох талаар сонирхогч талуудыг хуулийн хэрэгслээр хангана. Энэ тохиолдолд ч барааны жинхэнэ үүслийг ба газар зүйн заалтыг орчуулж хэрэглэсэн буюу "төрөл", "хэв маяг", "загвар", "дууриасан" буюу адил гэсэн хэллэг дагалдана.

2. Дарсыг адилтгаж буй газар зүйн заалт бүхий дарсны буюу адилтгаж байгаа спиртийн газар зүйн заалт бүхий спиртийн барааны тэмдгийн бүртгэлээс сонирхогч талын хүсэлтээр буюу ex officio гишүүний хуулиар зөвшөөрөгдсөн байвал энэ үүслийг хадгалах дарс, спиртийн хувьд татгалзах ба хүчингүй болгоно.

3. Дарсны газар зүйн заалт адил тохиолдолд хамгаалалт 22 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн газар зүйн заалт тус бүрт олгогдоно.

4. Дарсны газар зүйн заалтын хамгаалалтыг хөнгөвчилөх зорилгоор Оюуны өмчийн худалдааны талаарх Хэлэлцээрийн зөвлөлд дарсны газар зүйн заалтын бүртгэл мэдээллийн олон талт тогтолцоо тогтоох хэлэлцээр явагдах ба энэ нь энэхүү тогтолцоонд оролцогч гишүүн оронд хамгаалалт эдлэх дарсанд хамаарна.

24 дүгээр зүйл

Олон улсын хэлэлцээр: Онцгойлох зүйл

1. Гишүүд 23 дугаар зүйлийн дагуу бие даасан газар зүйн заалтын хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэлэлцээр хийхээр тохиролцоно. Дор дурдсан 4-8 дугаар хэсгийн заалтыг Гишүүн хэлэлцээр хийхээс татгалзах буюу хоёр талт ба олон талт хэлэлцээр байгуулах явдалд ашиглаж болохгүй.

Ийм хэлэлцээрийн хүрээнд гишүүд нь эдгээр заалтыг тодорхой газар зүйн заалтын хувьд байнга хэрэгжүүлэх асуудал хэлэлцэхэд бэлэн байх бөгөөд түүний ашиглалт нь ийм хэлэлцээрийн хэлэлцэх зүйл байна.

2. Оюуны өмчийн эрхийн худалдааны талаархи гэрээний Зөвлөл нь энэ бүлгийн заалтын хэрэгжилтийг дахин хянаж болно. Эхний удаа ДХБ-ын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 2 жилийн дотор хянана. Эдгээр заалтад заасан үүргийн хэрэгжилтэд нөлөөлж болох аливаа асуудлыг Зөвлөл анхаарч үзэх ба Гишүүний хүсэлтээр нь холбогдох гишүүдийн хооронд хоёр талын болон олон талын зөвшилцлөөр шийдвэр гаргах боломжгүй үед Зөвлөл энэхүү бүлгийн цаашдын зорилго, шуурхай ажиллагааг хөнгөвчлөхийг зөвшөөрсөн арга хэмжээ авна.

3. Энэхүү бүлгийг хэрэгжүүлэхдээ Гишүүн ДХБ-ын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнөхөн орсон гишүүнд газар зүйн заалтын хамгаалалтыг бууруулахгүй байна.

4. Энэхүү бүлгийн аль ч заалт өөр Гишүүний нутаг дэвсгэр дээр адил буюу хамаарах бараа, үйлчилгээний хувьд (а) 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-наас өмнөх 10 жил эсвэл (ь) энэ хугацаанаас өмнө шударгаар тэр газар зүйн заалтыг тасралтгүй хэрэглэдэг бөгөөд аль нэг үндэстэн буюу нутгийн ард түмний бараа, үйлчилгээтэй холбоотой дарс буюу спиртийг адилтган тэр Гишүүний онцгой анхаарал татсан газар зүйн заалтыг адилаар хэрэглэх үргэлжлүүлэхийг зогсоохыг Гишүүнээс шаардахгүй.

5. Барааны тэмдгийн мэдүүлэг шударгаар гаргах эсвэл бүртгүүлэх буюу барааны тэмдгийн эрхийг шударга хэрэглээгээр доорх хугацаанд авсан үед, Yүнд:

(а) VI бүлэгт тодорхойлсны дагуу эдгээр заалтыг тухайн гишүүн урьд хэрэгжүүлэхээс өмнө

(b) газар зүйн заалт өмнө нь үүссэн орондоо хамгаалагдахаас өмнө энэ бүлгийг хэрэгжүүлэхээр батлагдсан арга хэмжээ барааны тэмдгийн бүртгэл түүний хүчинтэй үйлчлэх буюу барааны тэмдгийг хэрэглэх эрхэд тэр барааны тэмдэг газар зүй заалттай адил, буюу түүнтэй төстэй гэдэг үндэслэлээр хязгаарлахгүй.

6. Энэхүү бүлгийн аль ч заалт бараа, үйлчилгээнд хамаарах өөр Гишүүний газар зүйн заалтын хувьд түүнд хамаарах заалт нь тэр Гишүүний нутаг дэвсгэр дээрх тийм бараа, үйлчилгээнд ярианы хэлэнд байдаг ердийн нэрийн жирийн хэллэгтэй адил бол түүнийг хэрэгжүүлэхийг Гишүүнээс үл шаардана. Энэхүү бүлгийн аль ч заалт дарсны бүтээгдэхүүнд хамаарах өөр Гишүүний газар зүйн заалтын хувьд түүнд хамаатай заалт нь ДХБ-ын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох хугацаанд тэр гишүүний нутаг дэвсгэр дээр усан үзмийн олон төрлийн ердийн нэртэй адил бол түүнийг хэрэгжүүлэхийг Гишүүнээс үл шаардана.

7. Гишүүн нь энэхүү бүлгийн дагуу барааны тэмдгийн бүртгэл буюу хэрэглээтэй холбоотой аливаа хүсэлтийг, хамгаалагдсан заалтыг буруу ашигласан нь Гишүүнд мэдэгдсэнээс хойшхи таван жилийн дотор эсвэл хэрэв барааны тэмдэг бүртгэгдсэн огноондоо хэвлэгдсэн бол тэр Гишүүнд барааны тэмдгийн бүртгэсэн огнооны дараа тавихыг гишүүд тогтоож болох ба хэрэв энэ огнооны буруу ашиглалт Гишүүнд мэдэгдсэнээс өмнө байсан тохиолдолд, барааны тэмдэг газар зүйн заалт шударга бус бүртгэлд юмуу хэрэглээнд орох ёсгүй.

8. Энэхүү бүлгийн заалт нь аливаа этгээд худалдааны явцад өөрийн нэр эсвэл өөрийн өмнөх тухайн бизнес эрхэлж байсан этгээдийн нэрийг хэрэглэх эрхэд ямарч тохиолдолд нөлөөлөхгүй ба харин тухайн нэр олон нийтийг төөрөгдөлд оруулсан тохиолдлыг хамааруулж ойлгохгүй.

9. Газар зүйн заалт үүсэн орондоо хамгаалагддаггүй эсвэл хамгаалагдахаа больсон эсвэл тухайн оронд хэрэглэхээ больсон тохиолдолд түүнийг энэхүү хэлэлцээрээр хамгаалах үүрэг хүлээхгүй.

 

4 ДYГЭЭР БYЛЭГ. БYТЭЭГДЭХYYНИЙ ЗАГВАР

25 дугаар зүйл

Хамгаалалт эдлэх шаардлага

1. Гишүүд нь шинэ болон эх загвар болох бие даан үүссэн бүтээгдэхүүний загварт хамгаалалт олгоно. Хэрэв загвар нь урьд танил болсон загварууд буюу тэдгээрийн онцлог шинжийн хослолоос мэдэгдэхүйц ялгарахгүй бол гишүүд загваруудыг шинэ биш ба эх загвар биш гэж үзэж болно.

Гишүүд энэхүү хамгаалалтыг техникийн болоод ажил үүргийн сэтгэлгээний дүнд бүтээгдсэн бүтээгдхүүний загварт хамаарахгүй байхаар тогтоож болно.

2. Гишүүн бүр нэхмэлийн загвар, тухайлбал аливаа зардал, шүүлт хийх буюу нийтлэхийн хувьд хамгаалалтыг хангахад чиглэсэн шаардлага нь ийм хамгаалалт олгох, түүнийг авах боломжид шалтгаангүйгээр саад болохгүй байхыг баталгаажуулна.

Гишүүд бүтээгдэхүүний загварын тухай буюу зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу энэхүү үүргээ чөлөөтэй биелүүлнэ.

26 дугаар зүйл

Хамгаалалт

1. Хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загварын эзэмшигч нь өөрийн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээд худалдааны зорилгоор хамгаалагдсан буюу загвараас мэдэгдэхүйц хэмжээнд хуулбарласан зүйлийг гаднаас оруулах, худалдах, буй болгохоос урьдчилан сэргийлэх эрхтэй.

2. Гишүүд нь бүтээгдэхүүний загварын хамгаалалтанд хязгаарлагдмал онцгойлох зүйл хэрэглэхээр тогтоож болох бөгөөд энэ тохиолдолд эдгээр онцгойлох зүйл нь хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загварын хэвийн ашиглалттай зөрчилдөхгүй байх ба хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загварын эзэмшигчийн хууль ёсны ашиг сонирхолыг үндэслэлгүйгээр хохироохгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхолыг мөн тооцсон байна.

3. Энэхүү хамгаалалтын үйлчлэх хугацаа нь дор хаяж 10 жил байна.

5 ДУГААР БYЛЭГ. ПАТЕНТ

27 дугаар зүйл

Патентлагдах зүйл

2 ба 3 дугаар хэсгийн заалтын дагуу патент нь техникийн бүх салбарт арга ажиллагаа буюу бүтээгдэхүүний аливаа шинэ бүтээлийн хувьд олгогдох ба тэдгээр нь шинэ байх ба шинэлэг талыг агуулсан, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой байна. 65 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, 70 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн субьект болох патент болон патентын эрхийг гаднаас оруулж байгаа, дотоодод үйлдвэрлэж байгааг үл харгалзан технологийн салбар, шинэ бүтээлийн байршилд ялгаварлахгүйгээр олгоно.

2. Гишүүд нь шинэ бүтээлийн худалдаа, ашиглалт явуулдаг тухайн дэвсгэр нутагт ёс суртахуун, нийгмийн дэг журмыг хангах шаардлагаар хүн, амьтан, ургамлын амьдрал, эрүүл мэндийг хамгаалах хүрээлэн буй орчныг ноцтой бохирдуулж болзошгүй шинэ бүтээлд патент олгохгүй ба гэхдээ энэ нь дотоодын х уулиар хориглосон гэдэгт үндэслэхгүй.

3. Гишүүд дараахь зүйлийг патентлахаас татгалзана. Yүнд:

(а) хүн, амьтны эмчилгээнд зориулсан мэс засал болон эмчилгээ оношлогооны аргууд

(ь) бичил биетээс бусад өөр ургамал амьтан биологийн бус болон микробиологийн аргаас өөрөөр амьтан ургамлыг гаргаж авах биологийн арга.

Гишүүд нь олон төрлийн ургамлын эрхийн хамгаалалтыг нэг бол патентаар эсвэл үр дүнтэй sui generis хамгаалалтаар буюу тэдгээрийн ямар нэг хослолоор олгож болно. Энэ хэсгийн заалтыг ДХБ-ын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 4 жилийн дараа дахин хянана.

28 дугаар зүйл

Эрх олж авах

1. Патент эзэмшигчид дараахь онцгой эрхийг эдэлнэ:

(а) Патентлагдах зүйл нь бүтээгдэхүүн бол: бүтээгдэхүүнийг хийх, ашиглах, худалдах санал тавих, борлуулах, оруулах зэрэг зорилгоор хийх үйлдлийг эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй гүйцэтгэхээс гуравдагч этгээдийг хориглон зогсоох;

(ь) Патентлагдах зүйл нь арга ажиллагаа бол: аргыг ашиглах болон эцсийн эцэст тэр аргаар шууд гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, худалдахыг санал болгох, борлуулах, оруулах үйлдлийг эзэмшигчээс зөвшөөрөлгүй гүйцэтгэхээс гуравдагч этгээдийг хориглон зогсоох.

2. Патент эзэмшигч эрх шилжүүлэх, өв залгамжлагчид дамжуулах, лицензийн гэрээ байгуулах эрх эдлэнэ.

29 дүгээр зүйл

Патентын мэдүүлэг гаргах нөхцөл

1. Гишүүд, шинэ бүтээлийн мэдүүлэг гаргагчдыг шинэ бүтээлээ энэ салбарын чадвар бүхий хүн хэрэгжүүлэх боломжтой, бүрэн хангалттай дэлгэрэнгүй хэлбэрээр гаргасан байхыг шаардах ба мэдүүлэг гаргагч давамгайлах огноо хүсч байгаа бол тэр огноонд, эсвэл анхдагч огноонд зохиогч шинэ бүтээлийг хэрэгжүүлэх хамгийн сайн аргыг дурдсан байх шаардлага тавина.

2. Гишүүд шинэ бүтээлийн мэдүүлэг гаргагчаас гадаадад гаргасан мэдүүлэг болон патент олгосон тухай тодорхой мэдээллээр хангахыг шаардана.

30 дугаар зүйл

Олгогдсон эрхээс онцгойлох зүйл

Гишүүд патентаар олж авсан эрхэд хязгаарлагдмал онцгойлох зүйл хэрэглэх ба энэ тохиолдолд тийн харгалзах зүйл нь патентын хэвийн ашиглалттай үндэслэлгүйгээр зөрчилдөхгүй, патент эзэмшигчийн хууль ёсны сонирхолыг үндэслэлгүйгээр хохироохгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн хуулийн дагуух сонирхлыг анхааралдаа авсан байна.

31 дүгээр зүйл

Эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй бусад ашиглалт

Гишүүний хуулиар эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй патент бүхий зүйлийг засгийн газар болон засгийн газрын зөвшөөрлөөр гуравдагч этгээд ашиглах зэрэг бусад ашиглалтыг зөвшөөрч байгаа бол дараахь заалтыг хүндэтгэн үзнэ.

(а) ийм ашиглалтын зөвшөөрлийг тухайн зүйлийн шинж чанарт үндэслэнэ.

(ь) ийм ашиглалтыг зөвшөөрч болох ба гэхдээ тийм ашиглалтын өмнө тухайн ашиглагч худалдааны тааламжтай хугацаа, нөхцлөөр эрх эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах оролдлого хийсэн боловч тэр оролдлого боломжтой хугацаанд амжилт олоогүй байж болно. Гишүүн энэ шаардлагаас нийтэд худалдааны бус хэлбэрээр ашиглах, онц яаралтай байдалд эсвэл үндэсний аюулын үед татгалзаж болно. Yндэсний аюул буюу хойшлуулашгүй онцгой нөхцөл байдалд эрх эзэмшигчид яаралтай мэдэгдэнэ. Нийтийн худалдааны бус ашиглалтын тохиолдолд засгийн газар юмуу гэрээлэгч патентын хайлт хийлгүйгээр тухайн патентыг засгийн газар засгийн газрын зориулалтаар ашиглах талаар мэдсэн буюу мэдэх үндэслэлтэй байгаа бол энэ тухайгаа эрх эзэмшигчид шуурхай мэдээлнэ.

(с) ийм ашиглалтын хэмжээ, хугацаанд тухайн зөвшөөрлийн зорилгоор хязгаарлал хийх ба хагас дамжуулагчийн технологийн тохиолдолд нийтийн худалдааны бус ашиглалтанд буюу эсрэг өрсөлдөөний эсрэг шүүхийн буюу захиргааны арга хэрэглэсний дараа хязгаарласан үйл ажиллагааг залруулж болно.

(d) ийм ашиглалт онцгой бус байна.

(е) ийм ашиглалтыг хэрэгжүүлж байгаа үйлдвэр буюу түүний материалын бус аливаа хэсгийн ашиглалтыг шилжүүлэхгүй.

(f) аливаа ашиглалт нь ийм ашиглалтыг зөвшөөрч байгаа гишүүний дотоодын зах зээлийг хангахуйц хэмжээгээр зөвшөөрөгдсөн байна.

(g) ийм ашиглалтыг зөвшөөрснөөр тооцох ба зөвшөөрөгдсөн этгээдийн хууль ёсны сонирхолд таарах эрхийн хамгаалалтын нөхцөл байдал нь хэрэгжилтийг зогсоох, шинээр ижил бус хэрэглээнд хүргэх тохиолдолд хязгаарлалт хийнэ. Эрх бүхий байгууллага тэдгээрийн үргэлжлэн байх нөхцөл байдлыг үндэслэл бүхий хүсэлтээр дахин хянах эрхтэй.

(h) эрх эзэмшигч зөвшөөрснөөр гарах эдийн засгийн үнэ цэнийг анхааралдаа авч бүх тохиолдолд нөхцөл байдалд зохих шан хөлс авч байна.

(i) ийм ашиглалтын зөвшөөрөлд хамаарах аливаа шийдвэрийн хуулийн хүчинтэй байдал нь Гишүүний дотоод дахь эрх бүхий байгууллагаас шүүхийн дахин хяналт ба бусад бие даасан хяналт хийх субьект болно.

(j) ийм ашиглалтын шан хөлстэй холбоотой аливаа шийдвэр нь Гишүүний дотоод дахь

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос