Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2020

Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай хууль-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/160

Патентийн тухай хууль-ийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөлд санал өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/159

Оюуны өмчийн газрын үйлчилгээний хөлс-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгауулах тухай А/158

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/157

Хүндэт өргөмжлөл-өөр шагнах тухай А/156

Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам А/155

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/154

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/153

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/152

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/151

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/150

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/149

Ёс зүйн зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай А/148

Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент эзэмшигчийн нэр хаягийг өөрчлөх, нөхөн олгох тухай А/147

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/146

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/145

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/144

Оюуны өмчийн зуучлагчид тавигдах шаардлага, оюуны өмчийн байгууллагад бүртггүлэх журамын төсөл боловсруулах А/143

Оюуны өмчийн газрын Хүндэт өргөмжлөл-өөр шагнах тухай А/142

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/140

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/139

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/138

Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулах тухай А/137

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/136

Оюуны өмчийн газрын шагналын журам, түүний анкет, загвар батлах тухай А/135

Оюуны өмчийн газрын далбаа, бэлгэ тэмдэг, түүний журам батлах тухай А/134

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/133

Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/132

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/130

Оюуны өмчийн газрын хаяг өөрчлөх тухай А/129

Хамтын удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/128

Короновирусын сэжигтэй тохиолдлын үед тусгаарлах албан хаагчийг томилох тухай А/127

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/126

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны маягт батлах тухай А/125

барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/124

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/123

Хагас жилийн хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/122

Албан хаагчийн сарын ажлын мэдээний үзүүлэлтийн маягт батлах тухай А/121

Оюуны өмчийн газрын бэлгэ тэмдэг, далбааны загвар, уриа үг батлах тухай А/120

Оюуны өмчийн газрын ахмадын зөвлөл байгуулах тухай А/119

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/118

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/116

Томилолтоор ажиллуулах тухай А/115

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/114

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/113

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/112

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/111

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/110

Ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх тухай А/109

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент эзэмшигчийн нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/108

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/107

Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн ажиллах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/106

Шинэжээч томилох тухай А/105

Албан хаагчдын дагаж мөрдөх санамж бичиг батлах тухай А/104

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/103

Мөнгөн урамшуулал олгох тухай А/102

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/101

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/100

Шинжээч томилох тухай А/99

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/98

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/97

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/96

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/95

Г.Буяндэлгэрийн ажлын цагийн горимыг өөрчлөх тухай А/94 

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/93

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/92

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээ дахин олгох тухай А/91

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/90

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/89

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/88

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/87

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/86

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/85

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84

Мэдүүлгийн маягт шинэчлэн батлах тухай А/83

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/82

Шинэ бүтээлийн патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх тухай А/81

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох тухай А/80

Барааны тэмдэг бүртгэж, гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/79

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/78 

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/77

Оюуны өмчийн газрыг нүүлгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/76

Зохиогчийн эрхийн гэрчигээ олгох тухай А/74

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай А/73

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/72

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/71

Оюуны өмчийн шилдэг бүтээл шалгаруулах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/70

Оюуны өмчийн өдрийг тэмдэглэн өнгрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/69

бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/68

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/67

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/66

Үнэлгээний багийг байгуулах тухай А/65

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах тухай А/64

Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаяг өөрчлөх, хугацаа сунгах гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/63

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/62

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/61

Үнэлгээ баталгаажуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/60

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/59

 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/57 

Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулар тухай А/56

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/55

Даргын зөвлөлийн ажиллах журамыг батлах тухай А/54

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/53

Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт оруулах А/52

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/51

Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн ажиллах журам боловсруулах  ажлын хэсэг байгуулах тухай А/50

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимыг өөрчлөх тухай А/49

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/48

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А47

Ашигтай загвар, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын гэрчилгээ, патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/46

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/44

Томилолтоор ажилуулах тухай А/43

Томилолтоор ажиллуулах тухай А/42

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/41

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/40

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/39

Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/38

Чөлөө олгох тухай А/37

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/36

Урьчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай А/35

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/33

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/32

Даргын зөвлөл байгуулах тухай А/31

Шинжээч томилох тухай А/30

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/28

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/27

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/26

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/25

Монголын архив студид аман түүхийн сурвалж, нэвтрүүлэг бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/23

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А21

Хөрөнгө гаргах тухай А/20

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/19

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/17

Ашигтай загвар, шинэ бүтээл патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/16

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/15

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/14

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/13

Журам батлах тухай А/12

Журам батлах тухай А/11

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/10

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/09

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/7

Хөрөнгө гаргах тухай А/6

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/05 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/02

Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/01

 

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2019

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2018

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018