Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Газар зүйн заалтын мэдүүлэг гаргахад бүрдүүлэх материал

  • 2019-03-30
  • 5146

Газар зүйн заалтын мэдүүлэг гаргах 
Тухайн газар нутагт түүнээс хамаарах онцлог шинж чанартай бараа үйлдвэрлэдэг иргэн, хуулийн этгээд нь газар зүйн заалтыг бүртгүүлэх мэдүүлгийг оюуны өмчийн байгууллагад гаргах бөгөөд мэдүүлэгт дараахь зүйлийг тусгана: 
1. Газар зүйн заалт бүртгүүлэх тухай хүсэлт / Мэдүүлгийн маягт нь барааны тэмдгийн мэдүүлгийн Маягт БТ-01 маягт бөгөөд зааврын дагуу бөглөсөн байх. Мэдүүлгийн маягтын “Тэмдэг бүртгүүлэх тухай хүсэлт” буюу 1-р хэсгийг бөглөхдөө Газар зүйн заалт гэсний доогуур зурж тэмдгэлсэн байх Мэдүүлгийн маягтыг Оюуны өмчийн газрын www.ipom.gov.mn вэб сайтаас авч бөглөнө/
2. Мэдүүлэг гаргагч иргэн бол мэдүүлэг гаргагчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харъяалал, байнга оршин суудаг буюу үйлдвэрлэл явуулдаг улсын нэр; 
3. Мэдүүлэг гаргагч хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, хаяг, зохион байгуулалтын хэлбэр; 
4. Мэдүүлэг гаргагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй байвал түүний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг ; 
5. Газар зүйн заалтын нэр; 
6. Тухайн газар нутгийн газар зүйн байршил; 
7. Барааны нэр; 
8. Барааны онцлог шинж чанарын тодорхойлолт болон газар зүйн нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай хэрхэн холбогдсон тухай тайлбар.
9. Газар зүйн заалтын нэрийг 7 х 5 см хэмжээтэйгээр хэвлэх
10. Ажил үйлчилгээний хураамж / төгрөгийг Төрийн сан дахь  ОӨГ /100900012477/ тоот дансанд төлж төлсөн баримт  зэргийг бүрдүүлнэ.

1-3 ангилалтай мэдүүлэгийн үндсэн төлбөр

55000

55000

4 буюу түүнээс дээш ангилал тус бүрд

(үндсэн төлбөр)+ ангилал тус бүр 5000

 

 
Газар зүйн заалтын мэдүүлэгт дараахь зүйлийг хавсаргана:
 
1. тухайн газар нутагт үйлдвэрлэл эрхэлдгийг нотолсон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын тодорхойлолт; 
2. мэдүүлгийг гадаадын иргэн, хуулийн этгээд гаргаж байгаа бол тухайн газар зүйн заалтыг уг бараа анх үүссэн, эсхүл анх үйлдвэрлэгдсэн улс, бүс, газар нутагт хамгаалагдсаныг нотолсон баримт; 
3.мэдүүлгийг дотоодын хуулийн этгээд гаргаж байгаа бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

Жич: -Оюуны өмчийн байгууллага нь мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 12 сарын дотор шүүлтийн дүгнэлтэд үндэслэн барааны тэмдгийг бүртгэх эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.

/ Лавлах утасны дугаар 316454/ 

“Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын туай” хуулиас:
Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно 
3.1.4. “газар зүйн заалт” гэж тухайн барааны чанар, нэр хүнд, онцлог бусад шинж чанар нь түүний газар зүйн гарал үүсэлтэй салшгүй холбоотойг илэрхийлсэн, тус барааг үйлдвэрлэсэн улс, бүс, газар нутгийн газар зүйн нэрийг
3.1.1. “барааны тэмдэг” гэж үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээг бусдын бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай илэрхийллийг 
3.1.2. “хамтын тэмдэг” гэж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид нэгдсэн хяналтын дор ашиглах барааны тэмдгийг 
3.1.3. “гэрчлэх тэмдэг” гэж тухайн бараа, үйлчилгээний чанар, үйлдвэрлэх арга, бусад онцлог шинж чанарыг тэмдэг эзэмшигч гэрчлэн бусад этгээдэд ашиглуулах барааны тэмдгийг 
25.1. Газар зүйн заалтын бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа нь гагцхүү тухайн барааны онцлог шинж чанар нь тухайн газар зүйн нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай шууд холбоогүй болсон тохиолдолд дуусгавар болно

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018