Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ

ПАТЕНТЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

1970 оны зургадугаар сарын 19-нд Вашингтонд үсэг зурж, 1979 оны аравдугаар сарын 2, 1984 оны хоёрдугаар сарын 3-нд тус тус хянан засварлав.
АГУУЛГА
Удиртгал
Оршил

Зүйл 1. Холбоо байгуулах

Зүйл 2. Тодорхойлолт

"БYЛЭГ I. Олон улсын мэдүүлэг ба олон улсын хайлт

Зүйл 3. Олон улсын мэдүүлэг

Зүйл 4. Өргөдөл

Зүйл 5. Шинэ бүтээлийн тодорхойлолт

Зүйл 6. Шинэ бүтээлийн томъёолол

Зүйл 7. Зураг

Зүйл 8. Давамгайлах эрх олох хүсэлт

Зүйл 9. Мэдүүлэг гаргагч

Зүйл 10. Хүлээн авагч байгууллага

Зүйл 11. Олон улсын мэдүүлэг гаргах өдөр, үр дагавар

Зүйл 12. Олон улсын товчоо ба олон улсын хайлтын байгууллагад

улсын мэдүүлгийг илгээх

Зүйл 13. Нэр заасан байгууллагад олон улсын мэдүүлгийн хувийг авах боломж

Зүйл 14. Олон улсын мэдүүлгийн зарим хангалтгүй байдал

Зүйл 15. Олон улсын хайлт

Зүйл 16. Олон улсын хайлтын байгууллага

Зүйл 17. Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх

журам

Зүйл 18. Олон улсын хайлтын тайлан

Зүйл 19. Олон улсын товчоонд шинэ бүтээлийн томъёолллыг өөрчлөх

Зүйл 20. Олон улсын мэдүүлгийн материалыг нэр заасан байгууллагад илгээх

Зүйл 21. Олон улсын хэвлэн нийтлэл

Зүйл 22. Нэр заасан байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

Зүйл 23. Yндэсний журмыг хойшлуулах

Зүйл 24. Олон улсын мэдүүлгийн үйлчлэлийг нэр заасан улсуудад зогсоох боломж

Зүйл 25. Нэр заасан байгууллагад шийдвэрийг хянан үзэх

Зүйл 26. Нэр заасан байгууллагад олон улсын мэдүүлэгт засвар оруулах боломж

Зүйл 27. Yндэсний хууль тогтоомжоор тавих шаардлага

Зүйл 28. Нэр заасан байгууллагад шинэ бүтээлийн томъёолол, тодорхойлолт, зургийг өөрчлөх

Зүйл 29. Олон улсын хэвлэн нийтлэлийн үр дагавар

Зүйл 30. Олон улсын мэдүүлгийн нууц байдал

"БYЛЭГ II. Олон улсын урьдчилсан шүүлт

Зүйл 31. Олон улсын урьдчилсан шүүлт хийлгэх хүсэлт

Зүйл 32. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллага

Зүйл 33. Олон улсын урьдчилсан шүүлт

Зүйл 34. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллагад мөрдөх журам

Зүйл 35. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн дүгнэлт

Зүйл 36. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн дүгнэлтийг илгээх, орчуулах, тараах

Зүйл 37. Олон улсын урьдчилсан шүүлт хийх шаардлага, улсын сонголтыг цуцлах

Зүйл 38. Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн нууц байдал

Зүйл 39. Сонгосон байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

Зүйл 40. Yндэсний магадлан дүгнэлт болон бусад үйл ажиллагааг хойшлуулах

Зүйл 41. Сонгосон байгууллагад шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, томъёолол, зургийг өөрчлөх

Зүйл 42. Сонгосон байгууллагын үндэсний шүүлтийн үр дүн

"БYЛЭГ III. Нийтлэг заалт

Зүйл 43. Хамгаалалтын тодорхой төрлийг хүсэх

Зүйл 44. Хамгаалалтын хоёр төрлийг хүсэх

Зүйл 45. "Бүс нутгийн патентын тухай гэрээ

Зүйл 46. Олон улсын мэдүүлгийн буруу орчуулга

Зүйл 47. Хугацаа

Зүйл 48. Зарим тохиолдолд хугацааг гажуудуулах

Зүйл 49. Олон улсын байгууллагад хэрэг хөтлөх эрх

"БYЛЭГ IV. Техникийн үйлчилгээ

Зүйл 50. Патентын мэдээллийн салбарын үйлчилгээ

Зүйл 51. Техникийн тусламж

Зүйл 52. Гэрээний бусад заалттай холбогдох

"БYЛЭГ V. Удирдлагын заалт

Зүйл 53. Чуулган

Зүйл 54. Гүйцэтгэх хороо

Зүйл 55. Олон улсын товчоо

Зүйл 56. Техникийн хамтын ажиллагааны хороо

Зүйл 57. Санхүү

Зүйл 58. Заавар

"БYЛЭГ VI. Маргааныг шийдвэрлэх

Зүйл 59. Маргааныг шийдвэрлэх

"БYЛЭГ VII. Хянах ба засварлах

Зүйл 60. Гэрээг хянан үзэх

Зүйл 61. Гэрээний зарим заалтад засвар оруулах

"БYЛЭГ VIII. Төгсгөлийн заалт

Зүйл 62. Гэрээнд оролцох

Зүйл 63. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

Зүйл 64. Тайлбар, хэллэг

Зүйл 65. Гэрээ, зааврыг аажмаар хэрэглэх

Зүйл 66. Цуцлах

Зүйл 67. Yсэг зурах, хэл

Зүйл 68. Хадгалах үүрэг

Зүйл 69. Мэдэгдэл

Харилцан тохиролцогч улсууд,

Шинжлэх ухаан, техникийн дэвшилд хувь нэмэр оруулахыг хүсч, шинэ бүтээлийн эрх зүйн хамгаалалтыг боловсронгуй болгохыг эрмэлзэн,

Хэд хэдэн оронд ингэж хамгаалуулахыг хүсвэл шинэ бүтээийн эрх хамгаалах явдлыг хялбарчлах болон илүү хэмнэлттэй болгохыг эрмэлзэн,

Шинэ бүтээлийг тайлбарласан баримт бичгүүдэд өгүүлсэн техникийн мэдээллийг нийтэд хүргэх боломжийг хөнгөвчлөх болон түргэтгэхийг эрмэлзэн,

Yндэсний юмуу бүс нутгийн алиных нь ч байлаа гэсэн шинэ бүтээлийн хамгаалалтын эрхзүйн тогтолцооны үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах замаар болон тэдний өвөрмөц хэрэгцээнд нийцсэн техникийн шийдлийн тухай мэдээллийг илүү түргэн олж авах боломжоор хангах, орчин үеийн техникийн байнга өсөн нэмэгдэж байгаа ололттой танилцах явдлыг хөнгөвчилсний ачаар хөгжиж буй орны эдийн засгийн дэвшилд түлхэц өгч, хурдасгахыг хүсэн,

Улс орнуудын хоорондын хамтын ажиллагаа энэ зорилгод хүрэхэд үлэмж хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэн,

энэхүү Гэрээг байгуулав.

ОРШИЛ

Зүйл 1.

Холбоо байгуулах

(1). Энэхүү Гэрээнд оролцогч талууд (цаашид "харилцан тохиролцогч улсууд" гэх) нь шинэ бүтээлийг хамгаалах мэдүүлэг гаргах, энэ талаар түүнд хайлт, шүүлт хийх, түүнчлэн техникийн тусгай үйлчилгээ үзүүлэх салбарт хамтран ажиллахын тулд Холбоо байгуулж байна. Энэ Холбоог Олон улсын патентын хамтын ажиллагааны холбоо гэж нэрлэнэ.

(2). Энэхүү гэрээний ямарваа заалтыг Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч орны аливаа иргэн юмуу энэ оронд оршин суугаа хүний уг конвенцээр зөвшөөрсөн эрхийг хязгаарласан хэрэг гэж ойлгох ёсгүй.

Зүйл 2.

Тодорхойлолт

Зориуд өөрөө тайлбарлаагүй бол энэхүү Гэрээ, Зааврын агуулгад:

(i) "мэдүүлэг" гэж шинэ бүтээлийг хамгаалах талаар гаргасан мэдүүлгийг хэлэх бөгөөд "мэдүүлгийг" заах гэж патент, зохиогчийн гэрчилгээ, ашигтай болох тухай гэрчилгээ, ашигтай загвар юмуу нэмэлт гэрчилгээ, зохиогчийн нэмэлт гэрчилгээ, ашигтай болох тухай нэмэлт гэрчилгээний мэдүүлгийг заах гэж ойлгоно;

(ii) "патент" заах гэж патент, зохиогчийн гэрчилгээ, ашигтай болох тухай гэрчилгээ, ашигтай загвар, нэмэлт патент юмуу нэмэлт гэрчилгээ, зохиогчийн нэмэлт гэрчилгээ болон ашигтай болох тухай нэмэлт гэрчилгээг заасан гэж ойлгоно;

(iii) "үндэсний патент" гэж үндэсний байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ;

(iv) "бүс нутгийн патент" гэж нэгээс олон улсад үйлчлэх онцгой эрхтэй үндэсний юмуу засгийн газар хоорондын байгууллагаас олгосон патентыг хэлнэ;

(v) "бүс нутгийн мэдүүлэг" гэж бүс нутгийн патент авах мэдүүлгийг хэлнэ;

(vi) "үндэсний мэдүүлгийг" заах гэж энэхүү Гэрээний дагуу өгсөн мэдүүлгээс бусад үндэсний патент, бүс нутгийн патентын мэдүүлгийг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(vii) "олон улсын мэдүүлэг" гэж энэхүү Гэрээний дагуу өгсөн мэдүүлгийг хэлнэ;

(viii) "мэдүүлгийг" гэж олон улсын болон үндэсний мэдүүлгийг заасан гэж ойлгоно;

(ix) "патентыг" заах гэж үндэсний патент, бүс нутгийн патентыг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(x) "үндэсний хууль тогтоомжийг" заах гэж харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомж юмуу, бүс нутгийн мэдүүлэг, эсвэл бүс нутгийн патентын тухай яригдаж байгаа бол нутгийн мэдүүлэг гаргах юмуу бүс нутгийн патент олгохоор заасан гэрээг зааж байгаа гэж ойлгоно;

(xi) "давамгайлах огноо" гэж хугацаа тооцох зорилгоор тодорхойлох:

(а). Хэрэв олон улсын мэдүүлэгт Зүйл 8-ын дагуу давамгайлах огноо хүссэн байвал мэдүүлэг гаргасан огноогоор;

(b). хэрэв олон улсын мэдүүлэгт зүйл 8-ын дагуу хэд хэдэн давамгайлах огноо хүссэн байвал ийм маягаар давамгайлал хүссэн хамгийн түрүүчийн мэдүүлэг гаргасан огноогоор;

(с). хэрэв олон улсын мэдүүлэгт зүйл 8-ын дагуу давамгайлах огноо хүсээгүй байвал энэ мэдүүлгийг олон улсын хэмжээнд гаргасан огноогоор;

(xii) "үндэсний байгууллага" гэж харилцан тохиролцогч улсын засгийн газрын патент олгох онц эрх бүхий байгууллагыг хэлнэ. "үндэсний байгууллагыг" заах гэж наанадаж нэг нь харилцан тохиролцогч улс байх нөхцөлд энэ заахыг хэд хэдэн улсад патент олгох онцгой эрхтэй засгийн газар хоорондын байгууллагыг мөн адил ойлгож эдгээр улс нь энэхүү Гэрээ, зааврын дагууд үндэсний байгууллага гэж үзэж байгаа эрхийг хэрэгжүүлж, үүрэг хүлээх онц эрх олгосон засгийн газар хоорондын байгууллагыг ойлгоно.

(xiii) "нэр заасан байгууллага" гэж энэхүү Гэрээний бүлэг 1-ийн дагуу мэдүүлэг гаргагчийн заасан тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж буй үндэсний байгууллага юмуу үндэсний байгууллагыг хэлнэ;

(xiv) "сонгосон байгууллага" гэж энэхүү Гэрээний бүлэг II-ийн дагуу мэдүүлэг гаргагчийн сонгосон тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллага юмуу үндэсний байгууллагыг хэлнэ;

(xv)"хүлээн авагч байгууллага" гэж олон улсын мэдүүлэг хүлээн авч байгаа үндэсний байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын байгууллагыг хэлнэ;

(xvi) "холбоо" гэж олон улсын патентын хамтын ажиллагааны холбоог хэлнэ;

(xvii) "чуулган" гэж холбооны чуулганыг хэлнэ;

(xviii) "байгууллага" гэж Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг хэлнэ;

(xix) "олон улсын товчоо" гэж байгууллагын олон улсын товчоо хийгээд Оюуны өмчийг хамгаалах асуудал эрхлэх олон улсын нэгдсэн товчоонууд ("ИРПИ) байгаа үед "ИРПИ-ийг хэлнэ;

(xx) "Ерөнхий захирал" гэж "Байгууллагын ерөнхий захирал хийгээд "ИРПИ байгаа үед "ИРПИ-ин захиралыг хэлнэ.

"БYЛЭГ I

Олон улсын мэдүүлэг ба олон улсын хайлт

Зүйл 3

Олон улсын мэдүүлэг

(1). Харилцан тохиролцогч улсуудын алинд ч шинэ бүтээлдийг хамгаалах мэдүүлгийг энэхүү Гэрээний дагуу олоно улсын мэдүүлэг болгон гаргаж болно.

(2). Энэхүү Гэрээ, зааварт тодорхойлсноор олон улсын мэдүүлэг нь өргөдөл, шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, шинэ бүтээлийн нэг юмуу хэд хэдэн томъёолол, нэг юмуу хэд хэдэн зураглал (хэрэв шаардлагатай бол), товч тайлбарыг багтаасан байвал зохино.

(3). Товч тайлбар нь гагцхүү техникийн мэдээллийн зорилгод үйлчлэх бөгөөд бусад зорилгоор тухайлбал, хүсч байгаа хамгаалалтын хүрээг тайлбарлахад хэрэглэх ёсгүй.

(4). Олон улсын мэдүүлэг нь:

(i) тогтоосон хэлээр бичигдсэн байх ёстой.

(ii) олон улсын мэдүүлэг үйлдэх тогтоосон шаардлагад нийцсэн байх ёстой.

(iii) шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдлын тогтоосон шаардлагад нийсэн байх ёстой.

(iv) тогтоосон хураамж төлсөн баримтыг хавсаргасан байх ёстой.

Зүйл 4

Өргөдөл

1. Өргөдлийн бүрдэл нь:

(i) олон улсын мэдүүлгийг энэхүү Гэрээний дагуу авч үзэх тухай мэдэгдэл;

(ii) олон улсын мэдүүлгийн үндсэн дээр шинэ бүтээлийн эрхийн хамгаалалт хийлгэхийг хүсч байгаа улс юмуу эсвэл харилцан тохиролцогч улсыг ("нэр заасан улсууд") заана; хэрэв нэр заасан ямар нэг улсын тухайд бүс нутгийн патент авахыг хүсвэл өргөдөлд үүнийгээ тайлбарласан байвал зохино; хэрэв мэдүүлэг гаргагч өөрийн бүс нутгийн патентын тухай гэрээний дагуу мэдүүлгээ энэхүү гэрээнд оролцогч зарим улсаар хязгаарлах боломжгүй бол эдгээр улсаас аль нэгийг нь зааж, бүс нутгийн патент авах тухай хүсэлтийг энэ гэрээнд оролцогч бүх улсыг нэр үаасан гэж авч үзвэл; хэрэв нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу энэ улсыг нэр заах нь бүс нутгийн патентын мэдүүлэг болохоор байвал ингэж заасныг бүс нутгийн патент авах гэсэн хүсэлт гэж авч үзвэл зохино;

(iii) мэдүүлэг гаргагч болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн (хэрэв байгаа бол) нэр болон бусад тогтоосон мэдээ;

(iv) шинэ бүтээлийн нэр;

(v) хэрвээ нэр заасан улсуудын наанадаж нэгнийх нь үндэсний хууль тогтоомж нь үндэсний мэдүүлэг гарахдаа батлагдсан мэдээ танилцуулахыг шаардвал зохион бүтээгчийн болон бусад тогтоосон мэдээ. Шаардаагүй тохиолдолд үндэсний хууль тогтоомжид нь дурьдсан мэдээ танилцуулахыг шаарддаг боловч түүнийг үндэсний мэдүүлэг өгсний дараа танилцуулахыг зөвшөөрдөг улсын нэр заасан байгууллага бүрд илгээсэн мэдэгдэлд юмуу тусгай захидлуудад дурьдсан мэдээг танилцуулж болно.

(2). Харилцан тохиролцогч аль нэг орны нэр заасны хураамжийг авч тогтоосон хугацаанд төлнө.

(3). Хэрвээ мэдүүлэг гаргагч зүйл 43-д дурьдсан хахгаалалтын аль нэг хэлбэрийг хүсээгүй бол улсын нэр заах нь хүссэн хамгаалалт нь нэр заасан улсаас юмуу энэ улсын тухайд патент олгоход оршиж байгаа юм. Энэхүү зүйлийг мөрдөх зорилгоор зүйл 2/ii/-ийн заалтыг хэрэглэхгүй.

(4). Өргөдөлд зохион бүтээгчийн нэр болон бусад тогтоосон мэдээ байхгүй байвал үндэсний хууль тогтоомж нь ийм мэдээ танилцуулахыг шаарддаг боловч түүнийг үндэсний мэдүүлэг өгсний дараа танилцуулахыг зөвшөөрдөг аливаа нэр заасан улсад ямар ч үр дагавар үүсгэхгүй. Дурьдсан мэдээг тусгай захидлаар танилцуулахгүй байх нь үндэсний хууль тогтоомжоор ингэж танилцуулахыг шаарддаггүй байвал аливаа улсад ямар ч үр дагавар үүсгэхгүй.

Зүйл 5

Шинэ бүтээлийн тодорхойлолт

Тодорхойлолт нь шинэ бүтээлийг тухайн салбарын мэргэжилтэн хэрэгжүүлж чадахуйцаар тодорхой хангалттай бүрэн нээн харуулсан байвал зохино.

Зүйл 6

Шинэ бүтээлийн томъёолол

Шинэ бүтээлийн нэг буюу олон томъёоллын заалтууд нь эрхийн хамгаалалт хийлгэх обьектыг тодорхойлох ёстой. Шинэ бүтээлийн томъёоллын заалтууд нь тодорхой, яв цав байвал зохино. Эдгээр нь шинэ бүтээлийн тодорхойлолтоор бүрэн бататгасан байвал зохино.

Зүйл 7

Зураглал

(1). Хэсэг /2//ii/-ийн заалтыг харгалзан шинэ бүтээлийг ойлгож мэдэхэд шаардлагатай бол зургийг хавсаргана.

(2). Шинэ бүтээлийг ойлгож мэдэхэд зураг шаардагдахгүй боловч харин шинэ бүтээлийн мөн чанарыг зураглалын хэлбэрээр хавсаргахыг зөвшөөрнө.

(i) мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын мэдүүлэг гаргахдаа түүнд тийм зураг хавсаргаж болно.

(ii) нэр заасан аливаа байгууллага нь тогтоосон хугацаанд зураг ирүүлэхийг мэдүүлэг гаргагчаас шаардаж болно.

Зүйл 8

Давамгайлах огноо

(1). Олон улсын мэдүүлэг заавраар тогтоосон журмын дагуу аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Парисын конвенцид оролцогч аливаа оронд юмуу тийм улсын тухайд өгсөн нэг буюу хэд хэдэн түрүүчийн мэдүүлгийн давамгайлах огнооны хүсэлтийг мэдүүлэгт тодорхойлсон байж болно.

(2). (а). Зүйл (1)-ийн дагуу мэдүүлсэн давамгайлах огнооны хүсэх аливаа болзол, үр дагавар нь хэсэг (в)-ийн заалтыг харгалзан Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн Стокгольмын баримт бичгийн зүйл (4)-д заасантай адил байвал зохино.

(в) Харилцан тохиролцогч улсад юмуу тийм улсын тухайд гаргасан нэг буюу хэд хэдэн түрүүчийн мэдүүлгийн давамгайлах огноо авахыг хүссэн олон улсын мэдүүлэгт тухайн улсын нэр заасан байж болно. Хэрвээ олон улсын мэдүүлэгт ямар нэг нэр заасан улсад юмуу тийм улсын тухайд гаргасан үндэсний нэг буюу хэд хэдэн мэдүүлэг давамгайлах огноо авахыг хүсч хэрвээ зөвхөн нэг улсыг нэр заасан олон улсын өөр мэдүүлэгт давамгайлах огноо авахыг заасан байвал энэ улсад давамгайлах огноо авах болзол, үр дагаварыг тэр улсын үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулна.

Зүйл 9.

Мэдүүлэг гаргагч

(1). Харилцан тохиролцогч улсын хэн нэгэн иргэн юмуу энэ улсад оршин суугаа хүн олон улсын мэдүүлэг гаргаж болно.

(2). Чуулган нь энэхүү Гэрээнд оролцдоггүй. Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч аливаа орны иргэнд болон түүнчлэн энэ оронд оршин суугаа хүмүүст олон улсын мэдүүлэг гаргах боломж хангасан шийдвэр гаргаж болно.

(3). Харъяалал, оршин суугаа газар гэсэн ойлголт, түүнчлэн хэд хэдэн мэдүүлэг гаргагч байх юмуу мэдүүлэг гаргагчид нь нэр заасан бүх улсын хувьд нэг улсынх буюу олон улсынх биш байх тохиолдолд эдгээр ойлголтыг хэрэглэхийг тэрчлэн заавраар тодорхойлно.

Зүйл 10.

Хүлээн авагч байгууллага

Олон улсын мэдүүлгийг тогтоосон хүлээн авагч байгууллагад гаргах бөгөөд тэр байгууллага нь энэхүү Гэрээ, зааварт заасан журмаар уг мэдүүлгийг хянан хэлэлцэнэ.

Зүйл 11.

Олон улсын мэдүүлэг өгөх огноо, үр дагавар

(1). Хүлээн авагч байгууллага нь олон улсын мэдүүлэг гаргасан өдрийг олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөр тогтоож, энэ мэдүүлгийг хүлээн авахдаа байгууллага дараахь дүгнэлтийг хийнэ. Yүнд:

(i) мэдүүлэг гаргагч харъяалал юмуу оршин суугаа газрын шалтгаанаар тухайн хүлээн авагч байгууллагад олон улсын мэдүүлэг гаргах эрхээ хасуулаагүй нь бүрэн тодорхой байх;

(ii) олон улсын мэдүүлгийг тогтоосон хэл дээр бүрэлдүүлсэн байх;

(iii) олон улсын мэдүүлэгт наанадаж дараахь бүрдлийг багтаасан байна. Yүнд:

(а) уг мэдүүлгийг яг олон улсын мэдүүлэг болгож гаргасныг дурьдах;

(b) наандаж харилцан тохиролцогч нэг улсын нэр заах;

(с) тогтсон ёсоор мэдүүлэг гаргагчийн нэрийг дурьдах;

(d) гадна байдлаараа ил гаргах шинэ бүтээлийн тодорхойлолтын хэсэг;

(е) гадна байдлаараа илтгэх шинэ бүтээлийн нэг буюу хэд хэдэн томъёолллын хэсэг.

(2). (а) хэрвээ олон улсын мэдүүлгийг хүлээж авсан өдрийг тогтохдоо зүйл (1)-д дурьдсан шаардлагыг хангаагүй гэж хүлээн авагч байгууллага тогтоовол зааварт заасан шаардлагатай засвар хийхийг мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

(b) хэрвээ мэдүүлэг гаргагч Зааврын дагуу энэ шаардлагыг биелүүлвэл хүлээн авагч байгууллага нь шаардсан засварыг хүлээн авсан өдрийг олон улсын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр тогтооно.

(3). Зүйл 64 (4)-д заасан үндэслэлийг харгалзан зүйл (1)-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-д заасан шаардлага хангасан аливаа олон улсын мэдүүлгийн хувьд олон улсын мэдүүлгийн өдрийг тогтоож нэр заасан улс бүрт жинхэнэ өгсөн өдрөөр тооцох олон улсын мэдүүлэг гаргасан өдрөөс нэр заасан улс бүрт гаргасан үнэн зөв бүрдүүлсэн үндэсний мэдүүлэг хүчинтэй байна.

(4). Зүйл (1)-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-д заасан шаардлага хангасан олон улсын аливаа мэдүүлэг гаргах нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах Парисын конвенцын агуулгад нийцсэн үнэн зөв үйлдсэн үндэсний мэдүүлэг гаргахтай адилаар үзнэ.

Зүйл 12.

Олон улсын мэдүүлгийг олон улсын товчоо ба олон улсын хайлүтын байгууллагад илгээх

(1). Зааварт заасан журмын дагуу олон улсын мэдүүлгийн нэг хувийг ("хүлээн авагч байгууллагын хувь") хүлээн авагч байгууллагад хадгалж, нэг хувийг олон улсын товчоонд ("бүртгэлийн хувь") илгээж, нэг хувийг ("хайлтын хувь") зүйл 16-д дурьдсан Олон улсын хайлтын байгууллагад илгээнэ.

(2). "Бүртгэлийн хувийг олон улсын мэдүүлгийн жинхэнэ эх гэж үзнэ.

(3). Олон улсын товчоо тогтоосон хугацаанд бүртгэлийн хувийг хүлээн аваагүй бол олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсээгүйд тооцно.

Зүйл 13

Олон улсын мэдүүлгийнхувийг нэр заасан байгууллагад авах боломж

(1). Дурьдсан аливаа нэр заасан байгууллагад зүйл 20-д зааснаар олон улсын мэдүүлгийн хувийг тараахаас өмнө уг мэдүүлгийн хувийг ирүүлэхийг Олон улсын товчооноос хүсч болох ба давамгайлах огнооноос хойш нэг жилийн дотор Олон улсын товчоо ийм хувийг нэр заасан байгууллагад нэн даруй илгээнэ.

(2). (а) мэдүүлэг гаргагч нь дуртай хугацаандаа олон улсын мэдүүлгийнхээ хувийг аль нэг нэр заасан байгууллагад илгээж болно.

(b) мэдүүлэг гаргагч нь дуртай хугацаанд олон улсын мэдүүлгийнхээ хувийг дурьдсан нэр заасан байгууллагад илгээхийг Олон улсын товчооноос хүсч болох бөгөөд Олон улсын товчоо уг хувийг тэр байгууллагад нэн даруй явуулна.

(с) үндэсний аливаа байгууллага дэд хэсэг (b)-д зааснаар мэдүүлгийн хувийг авах хүсэлгүй байгаагаа Олон улсын товчоонд мэдээлж болох бөгөөд ингэсэн тохиолдолд дурьдсан хэсгийг энэ байгууллагын тухайд хэрэглэхгүй.

Зүйл 14

Олон улсын мэдүүлгийн зарим хангалтгүй байдал

(1). (а) хүлээн авагч байгууллага олон улсын мэдүүлэгт дараахь ямар нэгэн хангалтгүй байдал гараагүй эсэхийг шалгана. Yүнд:

(i) зааварт заасан ёсоор гарын үсэг зураагүй эсэх;

(ii) мэдүүлэг гаргагчийн тухай тогтоосон мэдээ байхгүй эсэх;

(iii) нэр бичээгүй эсэх;

(iv) товч тайлбар бичээгүй эсэх;

(v) зааварт заасан олон улсын мэдүүлэг үйлдэх шаардлагын төвшинг хангаагүй байгаа эсэх.

(b) хэрвээ хүлээн авагч байгууллага дурьдсан хангалтгүй байдлын аль нэгийг илрүүлбэл тогтоосон хугацаанд олон улсын мэдүүлгийг засахыг мэдүүлэг гаргагчид санал болгож уг шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд мэдүүлгийг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага ийнхүү хэрэгсэхгүй болсон тухай мэдэгдэнэ.

(2). Хэрвээ олон улсын мэдүүлэг чухамдаа ороогүй зургийг иш татан заасан байвал хүлээн авагч байгууллага энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэж улмаар тогтоосон хугацаанд зөв зургийг ирүүлж болно. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч ийнхүү ирүүлбэл хүлээн авагч байгууллага зургийг авсан өдрөөр олон улсын мэдүүлэг хүлээн авсан огноог тооцно. Эс тэгвэл заасан зурагт иш татсан аливаа заалтыг хүчингүйд тооцно.

(3). (а) хэрвээ хүлээн авагч байгууллага зүйл 3/4/ /iv/-д заасан хураамжийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй буюу эсвэл зүйл 4/2/-д заасан хураамжийг нэр заасан нэгч улсад төлөөгүйг тогтоовөл олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага хэрэгсэхгүй тухайгаа мэдэгдэнэ.

(b) хэрэв хүлээн авагч байгууллага зүйл 4(2)-д заасан хураамжийг заасан бүх улсад биш ч нэг юмуу хэд хэдэн улсад тогтоосон хугацаанд төлснийг тогтоовол тогтоосон хугацаанд хураамж төлөөгүй тэр нэр заасан улсуудыг хэрэгсэхгүйд тооцож хүлээн авагч байгууллага ингэж хэрэгсэхгүй болгосон тухай мэдэгдэнэ.

(4). Хэрвээ хүлээн авагч байгууллага олон улсын мэдүүлгийг олон улсын хэмжээнд гаргасан өдрийг тогтоосны дараа зүйл 2-ийн дэд хэсэг (i)-(iii)-т заасан аль нэг шаардлагыг энэ огноонд хангаагүй болохыг илрүүлбэл дурьдсан мэдүүлгийг хэрэгсээгүйд тооцож, хүлээн авагч байгууллага хэрэгсэхгүй болсон тухай мэдэгдэнэ.

Зүйл 15

Олон улсын хайлт

(1). Олон улсын мэдүүлэг бүрд олон улсын хайлт хийнэ.

(2). Олон улсын хайлтын зорилго нь техникийн зохих төвшинг илрүүлэхэд оршино.

(3). Олон улсын хайлтыг бүтээлийн томъёоллын үндсэн дээр шинэ бүтээл тодорхойлолт болон зургийн (хэрэв байвал) зохих бүрдлийг харгалзан хийнэ.

(4). Зүйл 16-д дурьдсан олон улсын хайлтын байгууллага хэр зэргийн боломжийг илрүүлэх чадварт техникийн зохих төвшинг тодруулахыг эрмэлзэж аль ч тохиолдолд зааварт тодорхойлсон баримт бичгүүдийг ашиглана.

(5). (а) Мэдүүлэг гаргагч харилцан тохиролцогч улсын үндэсний байгууллагад юмуу тэр улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллагад үндэсний мэдүүлэг гаргаж байгаа бол хэрвээ харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу зөвшөөрч байвал мэдүүлэг гаргагч өөрийн мэдүүлэгт улсын хайлттай адилхан ("олон улсын маягийн хайлт") хайлт хийхийг хүсч болно.

(b) Харилцан тохиролцогч улсын үндэсний байгууллага юмуу ийм улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллага хэрвээ харилцан тохиролцогч улсын үндэсний хууль тогтоомжид зөвшөөрч байвал, тийм байгууллагад гаргасан үндэсний аливаа мэдүүлгийг олон улсын маягийн хайлтанд оруулж болно.

(с) Хэрвээ үндэсний энэ мэдүүлэг нь олон улсын мэдүүлэг болохын хамт дэд хэсэг (а) болон (b)-д дурьдсан байгууллагад гаргасан байсан бол зүйл 16-д дурьдсан олон улсын хайлт хийх эрх мэдэл бүхий олон улсын хайлтын байгууллагаас олон улсын маягийн хайлт хийнэ. Хэрвээ үндэсний мэдүүлгийг олон улсын хайлтын байгууллага хянах боломжгүй хэлээр үйлдсэн байвал тухайн олон улсын хайлтын байгууллагын олон улсын мэдүүлэг хүлээн авахаар тохиролцсон хэлээр олон улсын мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагчийН үйлдсэн орчуулгын дагуу олон улсын маягийн хайлт хийнэ. Yндэсний мэдүүлэг, шаардлагатай бол орчуулгыг олон улсын мэдүүлэг гаргахад тогтоосон бүрдлээр ирүүлнэ.

Зүйл 16

Олон улсын хайлтын байгууллага

(1). Олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын хайлт хийнэ. Тэр нь үндэсний байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын байгууллага, жишээлэхэд үндсэн үүрэгт мэдүүлэг гаргасан шинэ бүтээлийн талаархи техникийн төвшингийн талаар баримт бичгийн хайлт хийсэн тухай тайлан бэлтгэх асуудал багтдаг Олон улсын патентын институт байна.

(2). Хэрвээ олон улсын хайлтын нэгдмэл байгууллага байгуулах хүртэлх хугацаанд олон улсын хайлтын хэд хэдэн байгууллага байвал, хүлээн авагч байгууллага бүр нь хэсэг (3)(b)-т дурьдсан хэлэлцээрийн болзлын дагуу Олон улсын хайлтын байгууллага юмуу, гаргасан олон улсын мэдүүлэгт хайлт хийх эрх мэдэл бүхий байгууллагуудыг нэр заана.

(3). (а) Чуулган олон улсын хайлтын байгууллагуудыг томилно. Дэд хэсэг (с)-т заасан шаардлага хангасан үндэсний аливаа байгууллага юмуу засгийн газар хоорондын аливаа байгууллагыг олон улсын хайлтын байгууллагаар томилж болно.

(b) Ингэж томилохдоо Yндэсний байгууллага юмуу тийм байгууллагаар томилох боломжтой засгийн газар хоорондын байгууллагын зөвшөөрлөөр тухайн байгууллага, газар олон улсын товчооны хооронд чуулганаас батлах ёстой хэлэлцээр байгуулсан нөхцөлийг барьж гүйцэтгэнэ. Хэлэлцээрт талуудын эрх, үүрэг, тухайлбал тэр байгууллага юмуу газраас олон улсын хайлтын нийтлэг бүх дүрмийг хэрэглэж, мөрдөх албан ёсны үүргийг тодорхойлсон байвал зохино.

(с) Зааварт наад захын шаардлагыг тогтоох ба тухайлбал томилогдож болохоос өмнө буюу буюу томилогдсон бүх хугацааны туршид аливаа газар юмуу байгууллага хариуцах ажилтан болон баримт бичгийн талаархи шаардлагыг хангаж байх ёстой.

(d) Хайлтын байгууллагыг тодорхой хугацаагаар томилох ба энэ хугацааг сунгаж болно.

(е) Чуулган үндэсний аль нэг байгууллага, засгийн газар хоорондын байгууллагыг томилох, түүнчлэн томилсон хугацааг сунгах юмуу цуцлах тухай шийдвэр гаргахаасаа өмнө сонирхогч байгууллага газрын саналыг сонсох юмуу зйүл 56-д дурдан ёсоор техникийн хамтын ажиллагааны Хороо байгуулагдсаны дараа уг Хорооны саналыг асууна.

Зүйл 17

Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх журам

(1). Олон улсын хайлтын байгууллагад мөрдөх журмыг энэхүү Гэрээ, заавар хийгээд энэхүү Гэрээ болон зааврын дагуу олон улсын товчооноос энэ байгууллагатай байгуулах хэлэлцээрийн заалтаар тодорхойлно.

(2). (а) Хэрвээ олон улсын хайлт байгууллага:

(i). Олон улсын мэдүүлэг нь Зааврын дагуу олон улсын хайлтын байгууллагаас олон улсын хайлт хийх үүрэг хүлээгээгүй обьектэд хамаарч байвал энэ тохиодолд тус байгууллага тийм хайлт хийхгүй байх шийдвэр гаргах юмуу

(ii). шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, шинэ бүтээлийн томъёолол юмуу зураглал тогтосон шаардлага хангаагүй учраас бүрэн хэмжээний хайлт хийх боломжгүй гэж үзвэл, дурьдсан байгууллага үүнийг тайланд тэмдэглэж, олон улсын хайлтын тайлан бэлтгэхгүй болохыг мэдүүлэг гаргагчид болон олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

(2). Хэрвээ дэд хэсэг (а)-д дурьдсан аливаа нөхцөл байдлыг зөвхөн зарим томъёололд холбогдуулан ирүүлбэл олон улсын хайлтын тайланд уг томъёоллын талаархи зохих тэмдэглэлийг хийх бөгөөд үүний сацуу томъёоллын бусад заалтын талаарх тайланг зүйл 18-ын дагуу бэлтгэнэ.

(3). (а) Хэрвээ олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын мэдүүлэг нь зааварт тодорхойлсны дагуу шинэ бүтээлийн нэгдмэл байдлын шаардлагыг хангаагүй гэж тогтоовол, нэмэгдэл хураамж төлөхийг мэдүүлэг гаргагчид санал болгоно. Олон улсын хайлтын байгууллага эхний томъёололд ("үндсэн шинэ бүтээл") дурьдсан шинэ бүтээлд хамаарах олон улсын мэдүүлгийн тэр хэсэгт шаардсан олон улсын хайлтын тайлан бэлтгэх ба тэрчлэн нэмэлт хураамжийг тогтоосон хугацаанд нь төлсөн нөхцөлд хураамж төлсөн шинэ бүтээлүүдэд хамаарах олон улсын мэдүүлгийн тэр хэсгүүдийн талаар олон улсын хайлтын тайланг бэлтгэнэ.

(b). Аливаа нэр заасан тухайн улсын үндэсний байгууллага дэ хэсэг (а)-д дурьдсан олон улсын хайлтын байгууллагын саналыг үндэслэлтэй гэсэн тохиолдолд нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу дахин хянаж болох бөгөөд мэдүүлэг гаргагч бүх нэмэгдэл хураамжийг төлөөгүй нь тогтоогдсон болон хэрвээ мэдүүлэг гаргагч энэ улсын үндэсний байгууллагад тусгай хураамжийг төлөөгүй бол олон улсын мэдүүлгийн хайлт хийгээгүй тэр хэсгийг энэ улсад үйлчлэхгүй гэж тооцно.

Зүйл 18

Олон улсын хайлтын тайлан

(1). Олон улсын хайлтын тайланг тогтоосон хугацаанд тогтоосон маягтаар бэлдэнэ.

(2). Олон улсын хайлтын тайлан бэлэн болмогц түүнийг олон улсын хайлтын байгууллагаас мэдүүлэг гаргагчид болон Олон улсын товчоонд илгээнэ.

(3). Олон улсын хайлтын тухай тайлан юмуу зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийг Зааварт заасан хэлээр орчуулна. Орчуулгыг эсвэл Олон улсын товчоо өөрөө, эсвэл тус товчоо хариуцан түүний захиалгаар гүйцэтгэнэ.

Зүйл 19

Олон улсын товчоонд шинэ бүтээлийн томъёоллыг өөрчлөх

(1). Мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын хайлтын тайланг хүлээн авсныхаа дараа тогтоосон хугацаанд Олон улсын товчоонд оруулсан өөрчлөлтөө танилцуулснаар олон улсын мэдүүлгийн томъёоллыг нэг удаа өөрчлөх эрхтэй. Yүний хамт мэдүүлэг гаргагч энэ өөрчлөлт нь шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, зурагт хэрхэн орж болохыг зааж Зааврын дагуу өөрчлөлтийн товч тайлбарыг ирүүлнэ.

(2). Өөрчлөлт нь анх өгсөн олон улсын мэдүүлэгт илрүүлсэн тэр хүрээнээс халихгүй байвал зохино.

(3). Хэрвээ аливаа нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомжинд өөрчлөлт нь анх өгсөн олон улсын мэдүүлэгт илрүүлсэн тэр хүрээнээс халихыг хэсэг (2)-ийг мөрдөхгүй байх нь энэ улсад үр дагавар учруулахгүй.

Зүйл 20

Олон улсын мэдүүлгийн материалыг нэр заасан байгууллагад илгээх

(1). (а) Хэрвээ нар заасан байгууллага уг журмаас бүрэн юмуу зарим талаар татгалзахгүй бол олон улсын мэдүүлгийг олон улсын хайлтын тайлан зүйл (17)(2)(b)-д дурьдсан аливаа тэмдэглэлийг оролцуулан болон зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийн хамтаар зааварт заасны дагуу нэр заасан байгууллага бүрт илгээнэ.

(b) Илгээж байгаа мэтериал дурьдсан тайлан юмуу мэдэгдлийн орчуулгыг (тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн) агуулна.

(2). Хэрвээ шинэ бүтээлийн томъёоллыг зүйл 19(1)-ийн дагуу өөрчилсөн бол материалд эсвэл анхны хэлбэрээр шинэ бүтээлийн томъёоллын бүрэн эх юмуу тэрчлэн оруулсан өөрчлөлт болон анхны хэлбэрээр шинэ бүтээлийн томъёоллын бүрэн эхийг хэрвээ байгаа бол зүйл 19(1)-д дурьдсан тайлбарын хамт байвал зохино.

(3). Олон улсын хайлтын байгууллага олон улсын хайлтын тайланд ишлэн татсан баримт бичгүүдийн хувийг нэр заасан байгууллага юмуу мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр Зааварт заасны дагуу нэр заасан байгууллага, мэдүүлэг гаргагч тус бүрд илгээнэ.

Зүйл 21

Олон улсын хэвлэн нийтлэл

(1). Олон улсын товчоо олон улсын мэдүүлгийн нийтлэлийг гаргана.

(2). (а) Дэд хэсэг (b) болон зүйл 64(3)-д зааснаас бусад тохиолдолд олон улсын мэдүүлгийг хэвлэн нийтлэхийг энэ мэдүүлгийн давамгайлах огнооноос хойш 18 сарын дараа нэн даруй гаргана.

(b) Мэдүүлэг гаргагч дэд хэсэг (а)-д дурьдсан хугацаа дуусах хүртэл ямар ч үед өөрийнхөө олон улсын мэдүүлгээ нийтлэхийг Олон улсын товчооноос хүсч болно. олон улсын товчоо энэ хүсэлтийг Зааврын дагуу биелүүлнэ.

(3). Олон улсын хайлтын тайлан буюу зүйл 17(2)(а)-д дурьдсан мэдэгдлийг Зааварт тогтоосны дагуу хэвлэн нийтэлнэ.

(4). Олон улсын хэвлэн нийтлэлийн хэл, хэлбэр түүнчлэн бусад нарийн ширийн зүйлийг Заавраар тодорхойлно.

(5). Олон улсын хэвлэн нийтлэл хэрвээ олон улсын мэдүүлгийг хэрэгсээгүй буюу түүнийг хэвлэн нийтлэх техникийн бэлтгэл ажил дуусахаас өмнө хэрэгсээгүйд тооцвол олон улсын хэмжээнд гаргахгүй.

(6). Хэрвээ олон улсын мэдүүлэгт олон улсын товчооны үзсэнээр ёс суртахуунд юмуу нийгмийн ёс зүйлд харшилсан уг хэллэг юмуу зураглал байгаа гэвэл эсвэл хэрвээ Олон улсын товчооны үзсэнээр олон улсын мэдүүлэгт Зааварт тодорхойлсончлон бүдүүлэг үг хэллэг байгаа гэвэл олон улсын товчоо хэвлэн нийтлэхдээ эдгээр үг хэллэг, зураглал, бүдүүлэг үг хэллэгийг орхиж, орхисон газар, орхисон үг, зургийн тоог заах эрхтэй. Тавьсан хүсэлтээр олон улсын товчоо бичвэр буюу зургийн орхигдсон хэсгийн зарим хувийг илгээнэ.

Зүйл 22

Нэр заасан байгууллагад зориулсан хувь, орчуулга, хураамж

(1). Өргөдөл гаргагч нь олон улсын мэдүүлгийн хувь (20 зүйлийн дагуу нэгэнт тарааснаас бусад тохиолдолд), түүний орчуулгыг танилцуулж, түүнчлэн давамгайлах огнооноос хойш 20 сараас хэтрүүлэлгүйгээр дурьдсан байгууллага бүрт үндэсний хураамжийг (хэрвээ тэгж заасан бол) төлнө. Хэрвээ нэр заасан улсын үндэсний хууль тогтоомж нь шинэ бүтээлийн зохиогчийн нэр, бусад тогтоосон мэдээг дурьдахыг шаардвал, гэхдээ үндэсний мэдүүлэг гаргасны дараа энэ шаардлагыг биелүүлэхийг зөвшөөрвөл мэдүүлэг гаргагч нь давамгайлах огнооноос 20 сараас хэтрүүлэлгүйгээр тухайн улсын үндэсний байгууллагад юмуу энэ улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа үндэсний байгууллагад өргөдөлд ороогүй нь тогтоогдсон мэдээг танилцуулна.

(2). Олон улсын хайлтын тайланг бэлтгэхгүй гэдгийг Олон улсын хайлтын байгууллага зүйл 17(2)(а)-ийн дагуу мэдэгдэлд тэмдэглэсэн тохиолдолд энэхүү хэсэг (1)-д дурьдсан үйлдлийг гүйцэтгэх хугацаа нь хэсэг (1)-д заасантай адил байна.

(3). Yндэсний аливаа үндэсний хууль тогтоомж хэсэг (1) юмуу (2)-т дурьдсан үйлдлийг хэрэгжүүлэхийн тулд эдгээр зүйлд зааснаас хожим дуусах ху

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

ECOPYRIGHT

Цахим мэдүүлгийн систем

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

Хаяг:

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018