Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар \оновчтой саналыг ашигласны төлбөр олгох үлгэрчилсэн заавар

  • 2019-05-24
  • 104

Шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар оновчтой саналыг ашигласны төлбөр олгох үлгэрчилсэн заавар

ҮХГ-ын даргын 1996.5.21-ны 110 тоот тушаал

ШИНЭ БҮТЭЭЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАР, ОНОВЧТОЙ САНАЛЫГ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗААВАР

*
Патент авсан шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар болон гэрчилгээ бүхий оновчтой саналыг патент эзэмшигч, аж ахуйн нэгж байгууллага зэрэг сонирхогч этгээд үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ ашиглахдаа түүний зохиогч буюу эзэмшигчтэй зохих журмын дагуу гэрээ байгуулна.

*
Шинэ бүтээгдэхүүн, арга болон оновчтой зохион байгуулалтын хэлбэр агуулсан шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, оновчтой санал болон зохиогчийн эрхэд хамаарах, үйлдвэрлэлд байнга хэрэглэгдэх арга, хэрэгслийг гэрээгээр ашигласан байгууллага, хувь хүмүүс нь уг бүтээлийг ашигласнаас олсон хэмнэлт буюу үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын дүнгийн 10 хувиас доошгүй хэмжээтэй тэнцэх төлбөрийг жил бүр бүтээлийн зохиогчдод олгоно.
*
Үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн үр дүн нь шууд мөнгөн илэрхийллээр гарахгүй шинэ бүтээл, оновчтой саналыг ашигласны төлбөрийг тооцохдоо уг бүтээлийн үнэт чанар, ач холбогдлыг харгалзан уг үйл ажиллагааны төсвийн бүрэн өөрийн өртгийн 15 хувиас доошгүй хэмжээтэй тэнцэх төлбөрийг жил бүр олгоно.
*
Бүтээлийг лицензээр ашиглуулсан бол лицензийн төлбөрийн 15 хувиас доошгүй хэмжээтэй тэнцэх төлбөрийг патент эзэмшигч нь бүтээлийн зохиогчид өгнө.
*
Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, оновчтой саналын зохиогчдод олгох төлбөрийг тухайн бүтээлийн патент буюу гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааны дотор тооцно.

IPOM Publish

Indestrial Property Office

IPOM e-Filing System

Enternet

MGS

Бараа үйлчилгээний менежер

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Холбогдох

210646 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49,
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар,
Утас: 32-76-38, 32-92-73, 32-96-71, 31-64-54

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018